Tolna Megyei Népújság, 1975. szeptember (25. évfolyam, 205-229. szám)

1975-09-02 / 205. szám

3 yet KEDD 1973. szept. 2. XXV. évi. 205. szám. ARA: 0.90 Ft VILÁG PROLETÁRJÁN eGYÉSÜLJÉTÉfa TOlfcíA MEGYEI leleíoncsőd? S zekszárdon évek óta türelem játék vonal­ra várni, telefonál­ni. Újabban annyiban rosz- szabbodott a helyzet, hogy már semmi értelme várni a vonalra, rámegy az egész délelőtt és ha netalántán sikerül tárcsázni, a készü­lék nem cseng be, vagy az orvosi rendelő helyett az általános iskola jelentkezik, ahol megtörtén közük: mi nem hívtunk senkit, mi vo­nalra várunk, A Tolna megyei Népújság­ban számtalanszor, s vissza­térően foglalkoztunk a me­gyeszékhelyre bénítóan ha­tó állapottal. S a témában járatos munkatársunk e legújabb írásnak semmi ér­telmét nem látja. A posta majd válaszol, válaszát azonban ismerjük, oly­annyira, hogy nyomban el­helyezhetnénk a vezércikk végén. Mit tehet a Tolna megyei Népújság? Nem so­kat. Egyet viszont feltétle­nül kötelessége megtenni: jeleznie kell, hogy ami teg­nap ezen a téren rossz volt, az ma rosszabbodott, szin­te esődnek tekinthető. a megye, a város ve­zetői megoldást sür­getve számtalanszor a posta illetékesei elé tár­ták Szekszárd telefonhely­zetét. Jól tudjuk, az anya­gi lehetőségeket figyelembe véve türelemre és megér­tésre van szükség. Mégis a jelenlegi körülmények kö- •zött erősen aggódhatunk: súlyos károk származhat­nak abból, hogy szinte le­hetetlen telefonálni. Mi tör­ténik, ha valahová sürgő­sen mentőt kell hívni, ha pillanatok alatt kell a tűz- , oltókat riasztani. Ki vállal­ja a felelősséget? A hivatali munka,' az ügyintézés lelassul, meg­drágul. Pénzpocsékolás, amikor az ügyintézők szá­zai a munkaidő felét, ne­gyedét azzal töltik, hogy 'telefonvonalra várnak. Az se olcsó mulatság, hogy számtalanszor, gyalog, gép­kocsin kell elindulni, sze­mélyesen eljárni olyan ügyekben, amelyek telefo­non percek alatt lebonyo­líthatók. E gyáltalán nem mellé­kes. hogy a posta dol­gozóit az ingerült pol­gárok fenyegetik, sértege­tik kivétel nélkül minden­kit, azokat is, akiknek sem­mi közük a telefonhálózat­hoz, azokat is, akik ezzel dolgoznak ugyan, de nem rajtuk múlik, hogy olyan a helyzet, amilyen. Ezzel a szolgáltatással Szekszárdon a posta a lakosság köré­ben a háborgás, a felhábo­rodás tárgva, főleg mióta gyakran előfordul, hogy Budapestet még sürgős hí­vásra sem lehet reggeltől estig telefonon elérni. Szp. Kiküldött munkatársunk jelenti A Szovjetunió nemzeti napja Tolna megyeiek a vásáron Ä 68. országos mezőgazda- sági és élelmiszeripari kiállí­tás és vásár hétfői napjának fő eseménye a Szovjetunió nemzeti napja volt. A látoga­tókat a főpavilon mögötti té­ren szovjet katonazenekar fo­gadta, olyan közismert szá­mokkal, mint a Moszkva- parti esték és az Akar-e há­borút Moszkva. Akar-e háborút Moszkva? — ezt a dalt az egész világon ismerik, és mintegy feleletet ad a szovjet mezőgazdasági gépipar, a szovjet mezőgazda­ság számtalan kiállított ter­méke, látnivalója. Sorolhatjuk például a 68. OMÉK aranyérmes termékeit: a KSZ—6-os önjáró cukor- répa-betakarító gépet, az SZKPE—6-os „KOLOSZ” rizs- és gabonakombájnt, az MTZ—8-as, a T—150 k, a DT 75-b traktorokat A kiállítás D pavilonjában a szovjet mezőgazdaság ter­mékei között látható a zöld­ségfélék között a Podarok Moldovu paprikafajta, az íny­csiklandozó dinnyék, a hono­sított jonatán alma, szovjet almafajták, körték, a búzák közt a magyar köztermesztés­ben lévő BezosZtája 1., ?z Avrora, a Kavkáz, Kraszno- dári Kutatóintézet által ne­mesített fajták a szovjet me­zőgazdaságban elterjedt Be- zencsukszkája 98-as, a Har- kovszkaja 46-os tavaszi búza­fajták. Sokan attól tartottak, hogy az új vásárközpontban nem lesz helyük a lovasbemutatóknak, a díjazott szarvasmarhák, lovak felvonultatásának, bemutatásának. Képünk ennek élénk cá­folata.. A lovas tornászgyerekek tengeliciek, s bemutatják, miként kell a fjord lovakat vágtában, galoppban is megülni, Osztatlan sikert arattak a fiatal lovászok és oktatójuk. A szakemberek, szakmunká­sok nagy száma, a tudomá­nyos intézetek, kísérleti gaz­daságok hálózata fő tényezője a szovjet mezőgazdaság nagyarányú fejlődésének, az iparszerű termelés térhódítá­sának, mint a sajtótájékozta­tón elhangzott: a Szovjetunió termőföldjeinek 60 százaléka olyan helyen terül el, ahol a művelés költséges és nagy erőfeszítést igényel. Európa és Észak-Amerika államai közül egy sem folytat gazdálkodást ilyen természeti viszonyok kö­zött, mégis az utóbbi tíz év­ben a Szovjetunió által ter­melt mezőgazdasági áru rész­aránya jelentősen növekedett. Abszolút növekedésben a legmagasabb színvonalat érte el a világon. A Szovjetunió tavaly ünne­pelte a szűzföldek meghódí­tásának 20. évfordulóját — amelyben annak idején részt vettek a fiatal Tolna megyei kombájnosok is. A hosszú távú talajjavítási programot ma is sikeresen valósítják meg a Szovjetunióban. Mint a ki­állítás tablói szemléltetik: az Oroszországi Szocialista Föde­ratív Szövetségi Köztársaság nem fekete föld övezetében — amely 29 területen és auto­nóm köztársaságban terül el, A szovjet mezőgazdaság fej­lesztésén, terméseredményei­nek növelésén 364 mezőgaz­dasági tudományos intézet dolgozik, 758 kísérleti gazda­ság, 1650 fajtakísérleti állo­más. A mezőgazdasági üze­mekben 74 ezer felső- és kö­zépfokú végzettségű szakem­ber mellett 3,8 millió gépész szakmunkás dolgozik, 1415 szakmunkásképző intézet 95 szakmában évente ötszázezer szakmunkást képez. ' . f*7 ’"T ** A szekszárdi Mezőgép több értékes díj birtokosa. Cukorrépa­gépei és öntözőcsövei a kiállí tás reprezentatív helyén hir­detik a Tolna megyei mezőgépgyártás magas szinvonalát. Képünkön a szekszárdiak egyik érdekes öntözőcső-bemu- taióját és a tartozékok sokaságát láthatják olvasóink. . Fotó: Bg. 1990-ig befejezik az összes meliorlzációs munkát, amely 9—10 millió • hektárnyi terü­let lecsapolását jelenti, 2—2,5 (Folytatás a 2. oldalon) isii számunkból: A GAZDÁLKODÁS SZOCIALISTA JELLEGÉNEK ERŐSÖDÉSE A MEGYE TSZ-EIBEN (3. old.) ORSZÁG- ÉS VILÁGJÁRÓK, ÜDÜLÖK ÉS KIRÁNDULOK (3. old.) VIETNAM ÉLETE KÉPEKBEN (4. old.) HO APÓ FÉLRETETTE A SZÖVEGET.™ (4. old.) TV-NAPLÓ (4. old.) NAGYMÄNYOK A MEGYEI LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG ÉLÉN (5. old.) Hanoiba érkezett Huszár István Vasárnap Hanoiba érkezeti az a magyar párt- és kormány, küldöttség, amely Huszár Ist­vánnak, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisz­tertanács elnökhelyettesének, az Állami Tervhivatal elnöké­nek vezetésével részt vesz a VDK kikiáltásának 30. évfor­dulója alkalmából rendezendő ünnepségeken. A magyar de­legációt Nguyen Duy Trinh, a Vietnami Dolgozók Pártja Politikai Bizottságának tagja, a VDK miniszterelnök-helyet­tese fogadta. Ugyancsak a nap folyamán megérkezett az NDK, a KNDK, Csehszlovákia és a KNK párt- és kormányküldött, sége. A kínai delegációt Csen Hszi-lien, a Kínai Kommu­nista Párt KB Politikai Bi­zottságának tagja, a kínai ál­lamtanács alelnöke vezeti. A KNK küldöttségét Pham Van Dong miniszterelnök fogadta. Kekkonen a Szovjetunióban Urho Kekkonen finn köz­társasági elnök hétfőn nem­hivatalos látogatásra Szveto- gorszkba (Leningrádhoz kö­zel) érkezett, ahol részt vesz egy cellulóz- és papíripari kombinát első részlege üzem­be helyezésének • és második részlege alapkőletételének ün­nepségein. A kombinát re­konstrukciójában és kiszélesí­tésében finn cégek is részt vesznek. Hétfőn aláírták a szveto- gorszki cellulóz- és papíripari kombinát második részlegének építésére vonatkozó szovjet— finn egyezményt. A dokumentum aláírásánál jelen volt Alekszej Koszigin és Urho Kekkonen. (MTI) Hz NSZEP párimunkás- kiildöttsége Budapesten A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak meghívására hétfőn Bu­dapestre érkezett a Német Szocialista Egységpárt Köz­ponti Bizottságának pártmun­kásküldöttsége, Ursula Rag- witznak, a KB osztályvezető­helyettesének vezetésével. A küldöttséget a Ferihegyi re­pülőtéren Tóth Dezső, a KB osztályvezető-helyettese fogad­ta. Jelen volt dr. Winfried Morgernstem, az NDK buda­pesti nagykövetségének titká­ra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom