Tolnai Népújság, 1992. november (3. évfolyam, 258-282. szám)

1992-11-02 / 258. szám

X. SZTÁROK A VÁLASZTÁSI HARCBAN (8. oldal) BONYHÁD, DOMBÓVÁR, DUNAFÖLDVÁR, PAKS, SZEKSZÁRD, TAMÁSI, TOLNA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1992. NOVEMBER 2. HÉTFŐ ÁRA: 13,80 FORINT III. ÉVFOLYAM, 258. SZÁM „Húsz éve dol­gozunk az okta­tás területén, és a gyerekek is ra­gaszkodnak ah­hoz, akinek a keze alatt ta­nulni kezdtek." írásunk a szakoktatásról az 5. oldalon olvasható A fiú neve: Földrengés Az október 12-ei kairói katasztrófa emlékét őrzi a földrengés nyomán hajlék­talanná váltaknak otthont adó Medinet esz-Szalám első újszülöttének neve: a fiút Mohammed Zelzálnak (földrengésnek) nevezték el szülei. A gyerek, aki az Egyiptomban e napokban alighanem leggyakrabban használt szót viseli máso­dik névként, a család ti­zenkettedik szülöttje. New York-i műkincsek Bonnban Bonnban, az új szövet­ségi múzeumban megnyílt a New York-i modern mű­vészetek múzeumának 70 műalkotásából álló kiállí­tás. A „Cézanne-tól Pol- lock-ig" címet viselő kiállí­tás bemutatja a festészet és a szobrászat fejlődését a XIX. század végétől száza­dunk közepéig. Jégtakaró a Merkúron A Merkúron uralkodó magas hőmérsékleti vi­szonyok ellenére amerikai kutatók úgy vélik, utalá­sokat találtak arra, hogy a naprendszer legkisebb bolygóján mégiscsak van jég. Mivel a holdfelszínhez hasonló Merkúrnak ma­gának nincs vize, a tudó­sok feltételezik, hogy az a milliárd évekkel ezelőtt a bolygóval ütköző egyik üstökösről származik. A Naphoz legközelebb lévő Merkúron az egyenlítő mentén a hőmérséklet 400 Celsius fok, ám a mindig árnyékban lévő sarkvidé­keken mindössze mínusz 240 fok. Tanulatlan tanárok A japán iskoláknak ma már 65 százalékában sze­reltek föl számítógépeket. Csaknem teljes az egyete­mek, középiskolák ellá­tottsága, de az elemi isko­lák 50,2 százaléka is felké­szült arra, hogy rendszeres számítástechnikai oktatás­ban részesítse a gyereke­ket. Ennek egyetlen akadá­lya Japánban, hogy a gé­pek sokkal gyorsabban je­lentek meg, mint ahogyan bővült a tanárok ismerete. Megállapították, hpgy alig minden negyedik tanár tud csak bánni az iskolák­ban levő személyi számí­tógéppel. Villanyszerelő az erőtérben Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy villanysze­relő a nyugat-szlovákiai Bohunice atomerőművé­nek kapcsolótermében. A férfi eddig ismeretlen ok­ból lépett a 110 kilo volt fe­szültségű erőtérbe. Jelen­leg a biztonság növelése érdekében az erőműben korszerűsítési programot hajtanak végre. Tüntetés Bős ellen OMKER­paptrok jegyzése Ez év december 30-áig meghosszabbodott az OM- KER-részvények jegyzési ideje kárpótlási jegy ellenében - mondta a Budapest Értékpa­pír és Befektetési Rt. illetékese. Az OMKER Orvosi Mű­szerkereskedelmi Rt. jegyzési ideje pénteken ért volna véget, azonban az eddigi lanyha ér­deklődés miatt döntöttek az il­letékesek a határidő meghosz- szabbításáról. Egy darab 1000 forint névértékű részvény ára megegyezik egy darab 1000 forint eredeti névértékű kár­pótlási jegy kamattal növelt névértékével. Az oroszvári (Rusovce) ha­tárátkelőhely közlése szerint szombaton mintegy 300-400 magyar környezetvédő lépte át Rajka felől a határt, és ment tovább Dunacsúnyra, hogy ott kifejezze tiltakozását a bősi erőmű építése ellen. A Duna-elterelés munkate­rületét mintegy kétszáz mé­terre tudták csak megközelí­teni, mert a rendőrök nem en­gedték őket közelebb. Lipták Béla ezúttal nem volt a tünte­tők között. Incidens nem tör­tént: miután elhangzottak a munkák azonnali leállítását követelő felhívások, a de­monstráció résztvevői béké­sen visszatértek a határra, on­nan pedig Magyarországra. Folytatódik az éhségsztrájk Az országos méretű csopor­tos éhségsztrájk tovább folyta­tódik. Ezt tartalmazza az éh­ségsztrájk résztvevőinek nyi­latkozata, amelyet a Létmini­mum Alatt Élők Társasága jut­tatott el az MTI-hez. Megítélésük szerint 1993 a társadalom legválságosabb éve lesz a szabad választások óta, ha a költségvetési hiány ellensúlyozásának kizáróla­gos eszközeként bevezetik a tervezett kétkulcsos forgalmi- adó-rendszert. Úgy vélik, hogy Kupa Mihály alkalmat­lan a társadalom valós életvi­szonyaira épülő új koncepció kidolgozására, s az érintett néprétegekkel való párbe­szédre, ezért felszólítják: ha­ladéktalanul mondjon le. Zászló- és főhajtás Regölyben Gyászolva emlékezők Emlékezni, megbékélni, szabadon ünnepelni, a hősök és áldozatok előtt tisztelegni gyűltek össze tegnap szép számban a regölyiek. Minden­szentek napján nemcsak az egész falu népe, de a távolba szakadtak is hazamentek, hogy fejet hajtsanak a máso­dik világégésben elpusztult hatvan kisember emlékműve előtt (is). A Mayer Mihály pé­csi megyéspüspök által celeb­rált szentmise után először az I. világháborús emlékművet koszorúzták meg, utána vo­nult a tömeg a gyógyszertár előtti II. világháborús emlék­oszlophoz, Bajnok Béla pilis- vörösvári szobrászművész al­kotásához, hogy azt felavas­sák. A történelmi zászlók őrizte helyen Erdős László ez­redes, a Honvédelmi Minisz­térium személyzeti főosztály- vezetője mondott beszédet. (Folytatás a 3. oldalon.) A bankrendszer romló helyzete A magyar bankok helyzete - a gazdaság jelenlegi állapo­tának megfelelően - igen ked­vezőtlen - állapította meg az Állami Bankfelügyelet ezzel kapcsolatos beszámolója. Ä pénzintézetek minősített hiteleinek aránya az összes kihelyezett kölcsönökhöz ké­pest elérte a 21 százalékot. Ebbe a kategóriába azok a hi­telek tartoznak, amelyeknek visszafizetése többé-kevésbé bizonytalan. A bankrendszer által nyújtott összes hitelek ál­lománya jelenleg 1270 milli­árd forintra tehető. Ebből a minősített hitelek összege 260 milliárd forintot tesz ki. Az első félévben jelentősen csök­kent a pénzintézetek jövedel­mezősége. Ennek hatására a bankok egy része már nem tud eleget tenni a céltarta­lék-képzési kötelezettségének. Az év elejei csődhullám hatá­sára növekedtek meg a ban­kok gondjai. Ezek jelenleg leginkább úgy érhetők tetten, hogy megbom­lott a bankok eszközeinek és forrásainak lejárati össz­hangja. A pénzintézetek egy része likviditását a bankközi pénzpiacokról felvett kölcsö­nök révén biztosítja. A bankfelügyelet a kor­mány számára az úgynevezett pozitív válságkezelést java­solja, amelyet a legolcsóbb megoldásnak tart. Ennek első fázisa lehet a nehéz helyzetbe került pénzintézetek tőkeellá­tottságának állami pénzből történő javítása, ami egyben államosítást is jelent. Ezt kö­vetően kerülhet sor több év után az újbóli privatizációra. Több mint száz halott Karabahban Az örmény erők nagy­szabású azerbajdzsán tá­madást vertek vissza az elmúlt héten, pénteken Karabah keleti részén, Aszkerán térségében. A harcokban több mint száz azerbajdzsáni vesz­tette életét - vált ismertté szombaton karabahi ör­mény forrásból. Az AFP jelentése szerint az azerbajdzsáni légierő Szuhoj típusú harci gépei szombaton kora reggel bombázták Karabah köz­pontját, Hankendit (Sztyepanakertet). Gadrut, Martuni és Mardakert körzetében az azeri csapa­tok heves tüzérségi táma­dást hajtottak végre. Gyógyszertári központok Kezdődhet a patikák privatizációja A gyógyszertári központok alapítói jogát november elsejé­től az Állami Vagyonügynök­ség gyakorolja. Ezzel minden bizonnyal új korszak kezdő­dik a hazai gyógyszerellátás­ban: megindulhat a gyógy­szertári központok és a pati­kák régóta várt szétválasztása, s egyben privatizálásuk. A magánkézbe adás menetéről a privatizálást irányító Állami Vagyonügynökség főtaná­csosa, Mohosné dr. Lontai Mária adott tájékoztatást. Mint a főtanácsos elmondta: a privatizációt - a Népjóléti Minisztériummal, illetve a Magyar Gyógyszerész Kama­rával közösen kialakított kon­cepciónak megfelelően - az egész országban egységes el­vek alapján kívánják megva­lósítani. Az ÁVÜ alapvetően decentralizációs szemléletet kíván érvényesíteni, amely­nek eredményeként az eddigi kétlépcsős gyógyszer-nagyke­reskedelem egylépcsősre egy­szerűsödik. Az átalakulás első lépéseként az ÁVÜ rövidesen privatizációs biztosokat nevez ki a központok élére. A szak­tárca egyetértésével és a ka­mara javaslatára kiválasztásra kerülő úgynevezett privatizá­ciós biztosok feladata - a vál­lalat vezetése mellett - első­sorban a privatizáció előkészí­tése és a decentralizáció lebo­nyolítása lesz, az ÁVÜ utasí­tásainak pontos megtartása mellett, önálló privatizációs döntési jogkör nélkül. Az ÁVÜ célja, hogy - a működő­képeség megtartása mellett - értékesítse a vállalatok önál­lóan is működőképes egysé­geit. A központok ezen része­ire nyilvános versenyeztetés útján keres majd vevőt a válla­lat, illetve a Vagyonügynök­ség, hazai és külföldi befekte­tőkre egyaránt számítva. A meghirdetett decentrali­zációs szemlélet a patikák ese­tében is érvényesül. A privati­záció az összes magyarországi patikát érinti, vagyis csaknem 1300-at, melyeket szintén pá­lyázati úton, nyilvános verse­nyeztetéssel kíván értékesíteni a Vagyonügynökség. Egypontos NB Il-es labdarúgó forduló Három fordulóval az 1992-93-as labdarúgó-bajnok­ság őszi idényzárása előtt az NB I-ben tovább folytatódott a Ferencváros és a Vác FC-Sam- sung párharca a listavezető pozícióért. A Kispest-Honvéd nyíregyházi győzelmével a dobogó harmadik fokára zár­kózott fel. Az NB II-ben ezút­tal megyénk két csapata erejé­ből csupán egyetlen soványka pontra tellett. Az Atomerőmű SE gól nélküli döntetlent ját­szott pályaválasztóként a BKV Előre ellen, míg a Szekszárdi PSE legénysége 11-est is hi­bázva, valamint öngólt vétve 3-0-as vereséget szenvedett Nagykanizsán. Az NB Ill-ban a Gerjeni Medosz Marcaliban kiharcolt 1-0-as győzelme kívánkozik az élre. A jelekből ítélve a Duna-partiak nem adták fel a reményt. Gyengén sikerült a szerdai kupafőpróbája a Bonyhádnak, hiszen Éonyó- don csak 1-1-es döntetlent ért el. A Kisdorog Nagyatádon, a Paksi SE pedig Letenyén szenvedett vereséget. A kosárlabda NB I-ben a KSC Szekszárd női gárdája továbbra is megőrizte veret­lenségét. A szekszárdiak a pénteki soproni sikerük után vasárnap este Székesfehérvá­rott is diadalmaskodtak. A Dombóvár együttese Debre­cenben alulmaradt a házigaz­dákkal szemben. A kézilabda NB I/B-ben csak a Dunaföldvár játszott, a Szigma Szekszárd bajnoki mérkőzését keddre halasztot­ták. Az NB Il-ben a Tengelic győzelemmel fejezte be őszi szereplését. A Tolnatej SE és a Simontornyai BTC egyaránt vereséget szenvedett. Szombat-vasárnap Szek- szárdon 15. alkalommal ren­dezték meg az ifjúsági és fel­nőtt asztalitenisz Sárköz Kupa országos ranglista-versenyt. A felnőttek mezőnyében 16 egyesület 63 sportolója mérte össze tudását. Az ifjúságiak küzdelmében a tolnai Herczig Judit első alkalommal hódí­totta el az egyéni győzelmet. A felnőtteknél Braun Éva (BSE) megvédte tavalyi kupa- győzelmét. A hétvége részletes sport­tudósításait lapunk 10-13. ol­dalán találják az Olvasók. Nagy küzdelem a Fadd-Bátaszék megyebajnoki mérkőzésen

Next

/
Oldalképek
Tartalom