Tolna Megyei Népújság, 1969. június (19. évfolyam, 124-148. szám)

1969-06-13 / 134. szám

Köszönjük doktor úr ! Negyvenhat évi szolgálat — az emberekért m ezer forint gyermekgondozási segély A 3/1967-es számú kormány- rendeletnek egyre nagyobb a sikere a Bonyhádi Cipőgyár­ban is. Ez a kormányrende­let tette lehetővé 1967. janu­ár óta, V)ogy a dolgozó nők ha megfelelő mennyiségű munkaviszonnyal rendelkez­nek vagy a jogszabályi felté­teleknek megfelelnek gyer­mekgondozási segélyben ré­szesülhetnek. A Bonyhádi Cipőgyárban a nődolgozók létszáma 985. Ed­dig 121 anya vette igénybe a gyermekgondozási segélyt, így a vállalat évente közel 900 ezer forintot fizet ki gyer­mekgondozási segély címén az anyáknak. Vannak anyák, akik már két gyermek után kapják a segélyt, 1200 forintot és ha ehhez hozzáadjuk a családi pótlékot is, akkor ez az ösz- szeg már 1500 forintot tesz ki. Nálunk, a Bonyhádi Cipő­gyárban is gond a munka­erő-biztosítás, de ha az érem másik oldalát nézzük, mégis azt kell megállapítanunk, hogy a segély bevezetésével társadalmi problémákat oldot­tunk meg, mert lehetővé tet­tük az anyák részére, hogy gyermeküket maguk gondoz­zák, ezzel részben tehermen­tesítjük az amúgy is szűk le­hetőségeket a bölcsődékben és a napközi otthonokban. Vannak ugyan anyák, akik gyermekük gondozását csalá­don belül megoldották és visszatértek munkahelyükre de nagy többségük él a tör­vény által biztosított lehető­séggel és maga neveli gyer­mekét. Az állam szociális gondoskodása igen nagy je­lentőségű, amit bizonyítanak az itt közölt adatok is. Horváth József Bonyhádi Cipőgyár A MÁV nyomdokain Röviddel ezelőtt szóvá tettük, Hogy előfordul a vasúti jegy­pénztárnál olyan tévedés, amely­nek az utas látja kárát. Most azt jelenthetjük, hogy a jegykiadás szakszerűtlenségét tekintve az IBUSZ szekszárdi irodája a MÁV nyomdokaiba lépett. A június har­madikén váltott, 131147 számú, 280 km távolságra szóló jegy elegen­dőnek bizonyult Salgótarjánig. Jú­nius tizenegyedikén ugyanerre az útra a 117427 számú 300 km-es jegy véletett szükségesnek. Nos, van olyan elmélet is, amely sze­rint a Föld tágul, s így felszínén a távolságok nagyobbodnak. Ilyen TEGNAP REGGEL ünnepé­lyes tanácsülésen búcsúztat­ta Dunaföldvár lakossága dr. Bozóky István körzeti orvost, aki nyugalomba vonulásával negyvenhat évi gyógyító mun­ka fáradalmait készül kipi­henni. Hetven éves, s noha házának kapujára napok óta ki van írva, hogy szabadsá­gát tölti, nincs olyan nap, hogy ne keresnék. Megszok­ták, hogy őt mindig fölke­reshetik... Hat évi klinikai gyakorlat után, 1929-ben bel­gyógyászként került Duna- földvárra. Majd mindenkit is­mer az őslakosok és megte­lepedettek közül, szinte ter­mészetes. Ami egy nappal az ünnepélyes elbúcsúztatás előtt különösen megkapott, az az volt, hogy utána kérdezős­ködvén, szinte fölujjongott va­lahány megkérdezett: „A Pis­ta bácsit tetszik keresni?’’ Majd eltűnődve: „Csak­ugyan nyugdíjba menne?” „Ejnye, ki gondolta volna róla, hogy olyan idős!” A tanács, amelynek hosszú évekig dr. Bozóky István is tagja volt, a szó legmélyebb értelmében, forró köszönetét fejezte Pista bácsinak és tap­sok, meleg kézszorítások ün ■ nepelték, amikor átvette az Egészségügy Kiváló dolgozója kitüntetést, ami szintén kö­szönet, egyben elismerése egy emberöltőnyi orvosi te­vékenységnek, amely nem mindig volt annyira könnyű szolgálat, mint amilyen nap­A LEGKISEBB idegenfor­galmi hivatal alighanem Ta­másiban van. Alapterülete — szemmértékkel ítélve — nagyjából három négyzetmé­ter. Dolgozóinál^ létszáma: ejgy. Ez az egy fő azonban ré­gi idegenforgalmi szakember, korábban hét esztendőt töl­tött a nagy forgalmú Siófokon, a Somogy megyei Idegenfor­galmi Hivatalnál. Neve: Papp Júlia. Nagyszokolyi lakos. — Mit jelent az idegenfor­galom Tamásiban ? — Idegent keveset, érdek­lődőt sokat. Az ide vetődő idegen csak­ugyan nem a község, egyéb­ként szép számú szépsége jainkban. A tanácselnök he­lyettese mondta el dr. Bozó- kyról, hogy annak idején Dunaföldvár legszegényebb fertályának az orvosa volt. Olyan embereké, akiknek alig jutott kenyérre is. Pista bácsi­nak akkoriban folyószámlája volt a gyógyszertárban, azok számára nyittatta, akik nem tudták volna megvásárolni a szükséges gyógyszerüket. EGY NAPPAL az ünnep­ség előtt, házába toppanva friss mészillat fogadott. Most alakítják át a rendelőt és vá­rót, így kint ültühk le a kert­ben, ahol cspdálatos rózsák pompáznak. Saját nemesíté- sűek. Azt mondta, érdemes babusgatni a rózsákat is, mert szépen megköszönik. A nyu­galom, pihenés napjaiban a virágok élvezik mindazt a szerető gondoskodást, amit negyven éven ,át a dunaföld- váriak kaptak. A parányi ker­tet övezőn tizennégy féle or­gona virított május elején; a fél község virágszeretőinek ő szemtezte az orgonáját, s nyilván fölkeresik majd ez­után is sokszor. Ahogy most is. Mikor becsöngettem, egy férfi haladt el mellettem, aki rám szólt igen szigorúan, nem látom-e, hogy szabadsá­gon van a doktor úr? Míg beszélgettünk, mégis hárman sorjáztak a kapu elé. Egyi­küknek recept kéne. A má­siknak új kötés az ujjara, amit megbökött valamivel. A vatalból van Tamásiban dol­ga. Hová jöhet? Az alig tu­catnyi ágyas szállodába és a fizetővendéglátó szolgálat hat szobájába. Utóbbiak között van olyan, melyet egyik-má­sik vállalat hónapokra ki­bérelt dolgozói részére. Mind­ezért azonban édeskevés ok lenne itt fenntartani egy idegenforgalmi kirendeltséget, szobával és (rendkívül ízléses és ötletes) kirakattal. — Miért érdemes? — Az innen máshová igyekvők kedvéért. A MEGYEI Idegenforgalmi Hivatal kirendeltsége jó ideig fél műszakban működött, fél esztendeje teljes, napi nyolc­órás munkaidőiben. — Április 4. és 6. között vittük a TÖVÁL nyolcvan dolgozóját Miskolc—Aggtelek —Eger—Visegrád—Székesfe­hérvár—Siófok vonalon. Ez volt az első rendezvényünk, amelyet nagyobb „lélegzetű­nek” lehetett nevezni. Jól si­került, amiben nem kevés ré­sze volt a szekszárdi 11.-es AKÖV két — minden szíves­ségre, szolgálatra kész, való­ságos idegenvezetőnek számí­tó — gépkocsivezetőjének: Esés Istvánnak és Szabó Gyu­lának. Kis helyen természetesen az aprómunkának is van jelen­tősége, hisz a belföldi idegen- forgalom nemcsak szolgálta­tás, hanem egyben népműve­lés is. — A nagyszokolyi iskolások a mi közreműködésünk révén jöttek egy színházi tájelő­adásra Tamásiba. Negyven it­teni ipari tanuló kétnapos szakmai kirándulásra a Ba­ja—Szeged—Ki skőrös— Duna­újváros vonalon. Ismét más­kor a tamási iskolások utaz­tak el Pécsre. harmadik elgyötört arcú fér­fi. Nem lehetetlen, hogy ő se­gítette világra és a bizalom vezérelte ide. — Mit csináljak? Július 1. előtt nem küldhetők el senkit. Tudják ezt jól, akik őt ke­resik. Az idősebbek emlékez­nek még arra, hogy elidőzött másfél, két napokat a szülő asszonyok mellett. Tudják ró­la, hogy kopogjanak bár éj- felen, vagy hajnalban, azon­nal indul. Segítség nélkül nem hagyta el a házat senki. NEHÉZ DOLOG egy negy­venhat éves orvosi életútról nem általánosságokat monda­ni. Mindketten éreztük ezt a beszélgetés során, hiszen a negyvenhat év egy-egy feje­zete lehetne regényfejezet is: izgalmas, érdekes krónika akárcsak az egészségügy, az orvostudomány fejlődéséről, egy emberélet tükrében, öt idézem, amikor leírom, hogy az embert elkoptatja az élet. Valóban, elhasználódunk mindahányan, de amit a hi­vatással, szeretettel és türe­lemmel végzett munka em­berségünkhöz hozzátesz, uz időt álló tulajdonunk marad, amíg; csak élünk! Dr. Bozókvt ezért fogják Dunaföldváron családba tartozóként Pista bá­csi néven emlegetni, és szólí­tani is csak így tudják. Ez érződött ki az ünnepélyes ta­nácsülés meghatott köszönő szavaiból... —László—>--------. ■-----—■ ' • A szervezés nemcsak üz­let. Annak a tiszacsécsei ter­melőszövetkezeti elnöknek például, aki — valószínűleg a tamási tájfajta hírétől vonz- va — hároméves sodrott kan­cacsikók vásárlási lehetősége ügyében kereste fel a kiren­deltséget, a többszöri telefon költségét fel sem számították. Végül azonban nemcsak szál­lást, és minden vendéglő üzemzárása után vacsorát ka­pott. de alighanem kancacsi­kót is. Feltehetőleg ez lehetett a legmeglepőbb probléma, mellyel Magyarországon va­laha is idegenforgalmi szak­emberhez fordultak. A KIRENDELTSÉG hivata­losan naponta nyolctól ötig, szombatonként nyolctól egyig van n jutva, egyórás ebéd­szünettel. Az ebédszünet azonban csak jótékony illú­zió, ugyanis az „idegenforgal- már" puszta létszámokokból sem tud kétfelé szakadni. Ottjártunk idején például ép­pen ebédidőben adott felvilá­gosítást nekünk, és két beté­rőnek. akik csehszlovákiai út és szekszárdi szállás iránt ér­deklődtek. Nyers tények bizonyítják, hogy a megyei idegenforgal­mi hivatal tamási kirendelt­ségének nemcsak megszerve­zésé volt helyes, hanem tel­jes műszakossá való átállí­tása, is. (ordas) Rangunk szerint Már az is elszomorító, ha felelőtlen turisták, kirán­dulók hazai földön méltat­lanul viselkednek. Ha lé­tördelik az Aggteleki bar­lang cseppköveit, hangos - goskodásukkal, a rendetlen­ségükkel feldúlják az. er­dőt, tüzet okoznak, okta­lanul letépik a virágzó fék ágait, hulladékhegyeket hagynak maguk után. Még lehangolóbb, ha arról hal­lunk, hogy magyar turisták valamelyik szomszédos vagy távolabbi ország fiai* botránkoztatják meg maga tartásukkal. Ha a sok lát­nivaló és szépség habzso­lása helyett egyik, üzletből a másikba, való, feltűnőt szinte kétségbeesett loho- lással, különféle sejtekké töltik el a drága időt, vagy egyéb módom, bizonyítják be. hogy még jócslcán éret­lenek a világ járásra. Emlé­kezetes megdöbbenést kel­tett néhány esztendővel, ez­előtt, egy olasz városka vasútállomásán az a ma­gyar kirándulócsoport, melynek tagjai a teret dí­szítő babércserjék megpil­lantásakor mindenről meg­feledkezve összegázoUák az egész parkot, hogy a bab­levesbe és krumplifőzelék­be való sok évi babérszük- ségletüket ingyen kielégít­hessék. Nem vagyunk gazdag nép. Még vem tartunk ott­hagy tömött pénztárcával utazzuk be a világot. Dr azért olyan embereknek, akiknek o jövedelméből olaszországi utazásra m futja, nincs szükségük rá, hogy ilyen szégyenletes módon jussanak az itthon néhány fillérért árusított babérlevélhez. Talán nem is elsősorban a szerzés vá­gya itt a ludas, inkább * viselkedés tudománya az önfegyelem Immysili az ilyen tettek elkövetőiből-. Megpillantanak valamik ami számukra különleges­nek tűnik és mindenre ké­pesek érte, még ha krag* cáros babérlevélről ie van szó. Pedig nagy divat ha­zánkban a nemzeti önér­zetről, sőt büszkeségről szép szavakat szólni. Aunői furcsább, hogy némelyek éppen akkor feledkezhet: meg erről az önérzetről, amikor annak leginkább a helyén kellene lennie. Ép­pen, amilcor más népek fi­gyelő tekintete előtt egy kicsit hazá jukat üt képvi­selik. Nem titok, hogy a tőkés országokban nem mindenki előtt rokonszenves a rend, amelyet olt jártunkban kép­viselünk. Akadnak jó né­hány an. akik árgus sze­mekkel, kevés jóátdulattal figyelik szinte vmtdeú mozdulatunkat. Elképzelhe­tő ezek diadala, ha. tátják a párizsi Concorde téren vagy a római Colosseum- előtt szalámival, pálinká­val, cigarettával csencselő magyar turistát, vagy « különféle piacokon fillére­kért alkudozó magyart, aki magáról megfeledkezve ri- mánkodik: „Hiszen tudják, hogy nekünk milyen kevés a pénzünk, Hozzák be in­kább az amerikai turistá­kon”. Ez a magatartás nyilván nagy elégtétel azok számá­ra, akik minden eszközzel szeretnék rossz hírünket kelteni. Az ilyen magáról megfeledkezett turista, lé­vén hazánk méltatlan kép­viselője, mindannyiunkat megaláz. Azokat is kényel­metlen helyzetbe hozza. akik magas nemzeti és sze­mélyes önérzettel, rangunk szerint viselkednek ° Föld különböző tájain. K. Gy. Népújság 5 A legkisebb idegenforgalmi hivatal 1969. június 13.

Next

/
Oldalképek
Tartalom