Tolna Megyei Népújság, 1975. június (25. évfolyam, 127-151. szám)

1975-06-01 / 127. szám

1X7 Szelt£2árd ^éyetemi > ■►-1 • 1 VltÄG PROtetÄRJAl, u^.._ TOLNA MEGYEI AZ MSZMP TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA VASÁRNAP 1975, jún. 1. XXV. évf. 127. szám ARA: 1,20 Ft Holnap választási gyűlés Dombóváron és Faddon Közzétették a képviselőjelöltek névsorát A Hazafias Népfront Országos Tanácsa elnökségének javas­latára az Országos Választási Elnökség elfogadta az 1975. június 15-i képviselőválasztás jelöltjeit Megyénk országgyűlési képviselő­jelöltjei a következők: Választókerület; - Eredeti Jelenlegi foglalkozás: foglalkozás: 1. Szekszárd Péter János tisztviselő nyugdíjas, az országgyűlés aíelnöke 2. Tolna Bolvári Józsefné munkás a Magyar Selyemfonóipari Vál­lalat tolnai gyáregységének igazgatója 3. Bátaszék Fülöp László mezőgazda- a bátai November 7. Tsz elnöke sági mérnök 4. Bonyhód Daradics Ferenc _ munkás — az MSZMP Bonyádi járási Bizottságának első titkára 5. Dombóvár IC Papp József 6. Tamási munkás az MSZMP Tolna megyei Bizottságának első titkára Szászi Gábor 7. Simontornya tanár a Tamási Gőgös Ignác Gimnázium igazgatóhelyettese Csapó Jánosné technikus a Simontornyai Bőrgyár üzem- „ vezetője 8. Dunaföldvár Orlovácz György tanár a nagydorogi általános iskola >• tanára Szászvári Lajos munkás a dunaföldvári ÁFÉSZ üzem- vezetője ’•t 9. Paks Dániel Mária technikus a Paksi Konzervgyár főművezetője Tar Istvánná munkás a Paksi Konzervgyár laboráns szakmunkása « Megyénkben megkezdődtek a választási gyűlések. Holnap Dombóváron K. Papp József képviselőjelölt a Csavarárugyárban, Bolvári Józsefné képviselőjelölt pedig a faddi kultúrotthonbaa tart választási gyűlést. ■ -f-j BOLVÁRI JÓZSEFNÉ min­dig tolnai volt. Tolnán szüle­tett és ott is maradt Rácá­folt a régi „igazságra”, mely szerint senki sem lehet prófé­ta a saját hazájában. Ha nem is lett próféta belőle, de mun­kájával kivívta magának a megbecsülést az országban, a megyében és a falujában egy­aránt Gyári munkásként kezdte a munkáséletet. Tizennégy éves korában már a Tolnai Selyem­gyár fűzőnője volt 1952-ig volt ebben a beosztásban. Fel­figyeltek szorgalmára, tehetsé­gére, őszinte, nyílt vélemény- nyilvánítására. Az üzem párt- titkárává választották. Két évig volt párttitkár, majd sze­mélyzeti vezetővé nevezték ki. 1971 óta annak Csak ma már lényegesen korszerűbb gyár­nak az igazgatója, amelyben munkásnőként kezdte az éle­tet. 1 f-' 1 1 Háromszor kapta meg a Könnyűipar kiváló dolgozója címet, a Munka Érdemrend ezüst fokozata és a Honvédel­mi Érdemérem — az ország- gyűlés honvédelmi bizottságá­nak volt a tagja — mind-mind azt jelzik: Bolvári Józsefné minden területen kiválóan dol­gozott. Korábban a járási pártbi­zottság, 1962 óta a megyei párt- bizottság tagja. 1970-ben a megyei párt vb-tagok közé u beválasztották. I » * • » 1953 óta országgyűlési kép­viselő. Munkáját a választópolgá­rok azzal ismerték el, hogy is­mét jelölték. A tolnai jelölő gyűlésen is, a sióagárdin is so­kan méltatták az eddig vég­lett munkáját és nagy taps kö­szöntötte, amikor a jelölő bi­zottság elnöke bejelentette: egyhangúlag ismét Bolvári Jó- zsefnét jelölték országgyűlési képviselőjelöltnek. Amikor Sióagárdon megköszönték a munkáját ő így válaszolt: „A végzett munkáért nem köszö­net jár, ez kötelességünk. S kötelességemnek a jövőben is igyekszem eleget teonL’» K. PAPP JÓZSEFET nem­csak választókerületében, Dom­bóváron, dp a megye minden részében jól ismerik. Gyakori látogató az üzemekben, a ter­melőszövetkezetekben, az álla­mi gazdaságokban és a külön­böző intézményekben. K. Papp József Gyulavárin született 1924-ben. Mezőgazdasági mun­kás volt, majd agrármérnöki diplomát szerzett Elvégezte a hároméves pártfőiskolát. 1944 óta párttag. Korábban az ok­tatás területén dolgozott, 1957. óta függetlenített pártmunkás. Tolna megyében 1965 óta él. 1965-ben választották a me­gyei pártbizottság első titkárá­vá és azóta tölti be ezt a tisz­tet. K. Papp József a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Ellenőrző Bizottságának tagja. Munkáját többször ju­talmazták kormánykitüntetés­sel. Kétszer kapta meg a Mun­ka Érdemrend arany fokozatát. Két ciklusban volt ország- gyűlési képviselője a kerületé­nek. Most ismét őt jelölték képviselőjüknek a dombóvári kerület választópolgárai. A jelölő gyűlésen a felszóla­lók mind meleg szavakkal ér­tékelték K. Papp József eddi­gi munkáját, elmondották, hogy mindabban, ami Dombó­váron megvalósult, nagy része van neki is. Borza Árpádné, a Láng Gépgyár meósa felszóla­lásának befejező részében, mi­után szólt a fiatalok helyzeté­ről, kérte K. Papp Józsefet, hogy a jövőben is teljes oda­adással dolgozzon a megye, a város felvirágzása érdekében. K. Papp József válaszában emlékeztetett arra, hogy a dombóvári, a megyei és az or­szágos eredmények nem kötőd­hetnek egy-egy személyhez, a társadalom, a kollektíva ered­ményes munkája révén tudjuk csak feladatainkat megvalósí­tani, életünket szebbé, gazda­gabbá tennL Ezért küzd K. Papp József is, több munkát vállalva, me­gyénk dolgozóival együtt Mai számunkból: A SZAKSZERVEZETI VÁLASZTÁSOKRÓL (3. old.) BOSSZÚSÁGOK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA (3. old.) RÓZSI (Kisregény) (A old.) ISKOLA A PUSZTÁBAN (5. old.) TANULJUNK „TANÁCSIUL" (5. old.) IKER-SORS (6. old.) GYERMEKNAP UTÁNI GONDOLATOK — JAVASLATTAL (6. old.) ÁLLDOGÁLUNK, VÁRAKOZUNK, UNATKOZUNK (7. old.) KÖNYVHÉTI KÖSZÖNTŐ (8. old.) MŰVÉSZET ÉS KÖZÖNSÉG (9. old.) CSALÁD — OTTHON (12. old.) Szovjet vezetők köszöneté a magyar vezetők jókívánságaiért L. I. Brezsnyev, a Szovjet^ unió Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottságának főtitkára,' N. V. Podgomij, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa elnökségé­nek elnöke és A_ N. Koszigin,' a Szovjetunió Minisztertaná­csának elnöke táviratban fe­jezték ki köszönetüket a ma-* gyár vezetőknek a fasizmus fe­lett aratott győzelem 30. év-) fordulója alkalmából küldött táviratukban foglalt baráti üdvözletekért és jókívánságo­kért. A szovjet vezetők a táv­iratban további sikereket kí­vánnak a magyar vezetőknek és minden magyar dolgozónak a szocialista építőmunkában, a szovjet—magyar barátság és együttműködés erősítése és fejlesztése terén folytatott gyü­mölcsöző tevékenységben, az európai biztonságért és a bé­kéért folytatott küzdelemben. (MTI) ; Dr. Tímár Mátyás Berlinbe utazott Pedagógusnapi ünnepség Szekszárdon A pedagógus munkája állandó megújulást kíván Tegnap délelőtt a Babits Mihály művelődési központ márványtermében rendezte meg a Tolna megyei Tanács művelődésügyi osztálya, a Pe­dagógusok Szakszervezetének megyei bizottsága, valamint a KISZ Tolna megyei Bizottsá­ga a megyei pedagógusnapi ünnepséget Az ünnepeiteket az ifjúgár­disták sorfala köszöntötte, minden érkezőnek átnyújtot­tak a fiatalok egy szál piros szegfűt Megyénk valahány oktatási intézményének hiva­talosak voltak a képviselői er­re az ünnepségre, mely Ked­ves Henriknek, a pedagógus­szakszervezet megyei bizottsá­ga titkárának üdvözlő szavai­val kezdődött el. Az elnökség­ben helyet foglalt Király Er­nő, az MSZMP megyei bizott­ságának titkára, Szabópál An­tal, a Tolna megyei Tanács elnöke, Csajbók Kálmán, a Ha­zafias Népfront megyei titká­ra, Horváth Géza, az SZMT titkára, Varjas János, a KISZ megyei bizottságának első tit­kára és Gubicza Lajosné, a megyei úttörőelnökség elnö­ke. Az üdvözlést követően Ki­rály Érnő mondott ünnepi be­szédet _ Mint mondotta, az 1975. évi pedagógusnapot két tényező is ünnepélyesebbé teszi. Ez évben ünnepeltük hazánk föl­szabadulásának 30. évforduló­ját — ezzel együtt a magyar oktatásügy újjászületését. S ebben az évben tartotta XI. (Folytatás a 3, oldalon) Dr. Tímár Mátyás, a Mi­nisztertanács elnökhelyettese, a magyar—NDK gazdasági és műszaki-tudományos együtt­működési bizottság magyar ta­gozatának elnöke a bizottság soron következő ülésszakára szombaton Berlinbe utazott Búcsúztatására a Ferihegyi re­pülőtéren. megjelent Rödönyi Károly közlekedés- és posta­ügyi miniszter és dr. Gál Tiva­dar, a Minisztertanács titkár­ságának vezetője. Jelen volt Gerhard Reinert, az NDK bu­dapesti nagykövete.

Next

/
Oldalképek
Tartalom