Tolna Megyei Népújság, 1969. április (19. évfolyam, 75-97. szám)

1969-04-01 / 75. szám

I VfLAG PROLETÁRÉI EGYESÍTHETEM MPUJSAG I A MAGYAR SZOCIALISTA KflWtAlPUT TOUIA MEGYEI »1ZOTT3AGA CS * MEGTEI TAKÁCS LAP|A | XIX. évfolyam, IS. ssáro ÁRA: M pjtJJK Kedd, 1969. április 1. Jahja tábornok Pakisztán új elnöke Jahja Khán tábornok hét­tőn este Pakisztán új el­nöke lett. Mint a Rawal- pindiben kiadott hivatalos kormányközlemény bejelen­ti, az 5? éves tábornok ad­dig kívánja gyakorolni az elnöki hatalmat, amíg az ország új alkotmányt kap. Jahja Khán, mint ismeretes, egy héttel ezelőtt vette át a hatalmat, amikor Ajub Khán az ellenzéknek és a népi tö­megek nagy részének nyomá­sára jobbnak látta lemondani az elnöki tisztségről. Az új elnök az elmúlt héten mint a pakisztáni hadsereg főparancs­noka gyakorolta a hatalmat, s most — mint megfigyelők; mondják — azért vette fel az elnöki tisztséget is, hogy tény­legesen és jogszerűen is az or­szág vezetője legyen. Ajub Khán hatalmának megdöntésében jelentős szere­pet játszott az egyetemi ifjú­ság. amely öt hónapon át az előadások bojkottálásával, tün­tetésekkel fejezte ki elégedet­lenségét az országban fennálló állapotokkal. Amikor Jahja Khán vette át a hatalmat, Ke- let-Pakisztánban a diákság visszatért az egyetemekre, most pedig hogy a tábornok legalizálta is szerepét az or­szág vezetésében, Pakisztán nyugati részében újra megje­lentek az egyetemeken a diá­kok, jeléül annak, hogy biza­lommal vannak az ország új vezetője iránt Pakisztánban a jelek szerint korrupcióellenes hadjárat in­dul. A pakisztáni rádió hét­fői jelentése szerint Jahja Khán elrendelte tisztjeinek, hogy területükön számolják fed a korrupciót tartóztassák le és állítsák bíróság elé a korrupt kormánytisztviselőket és javítsák a közigazgatás ha­tékonyságát Daccában, Kelet-Pakisztán legnagyobb városában hivata­los közlemény jelentette be, hogy a rendkívüli állapot elő­írásainak megsértése miatt le­tartóztatott 31 személy peré­nek tárgyalását már megkezd­ték a hadbíróságok. Mai szántunkban: A dombóvári Láng-beruházás 2. «, I vasárnap sportja 6—7 •. Lottó-gyorslista 10 o. Húsvéti béfcemenetek / Nyugat-Németországban A tavaszi offenzíva hatodik hete Rakétatámadás Saigon ellen A szabadságharcosok tavaszi offenzívája vasárnap lépett hatodik hetébe, s azt vakmerő támadás tette emlékezetessé; tüzérségük 122 milliméteres rakétákkal lőtte Saigon belvá­rosát. Összesen négy rakéta csapódott be, ezek közül ket­tő az elnöki palota tőszom­szédságában. A Saigon körül vont gyűrű szorosabbra voná­sát más események is jelezték vasárnap: Dél-Vietnam fővá­rosától alig tíz kilométerre a szabadságharcosok két ameri­kai helikoptert lőttek le. Kevéssel éjfél előtt három újabb rakéta érte Saigont, kettő a kikötőben, a harmadik a főváros IX. kerületében rob­bant Hétfőre virradó éjjel ezenkívül még körülbelül 15 tüzérségi támadást hajtottak végre a szabadságharcosok országszerte. Amerikai katonai szóvivők a támadások okozta veszteségeket „csekélynek” minősítették. Az AP a leg­utóbbi napok tüzérségi tevé­kenységét kevésbé erősnek minősítette, s megállapította, hogy a szárazföldi harcok a múlt hét végén fellángoltak. Ezek között a legsúlyosabb harc vasárnap Da Nang-tól kö­rülbelül 22 kilométernyire délre zajlott lé, s a dél-vietna­mi csapatok itt — saigoni közlés szerint — tíz halottat és 50 sebesültet vesztettek, Mansfield szenátor, az ame­rikai szenátus demokratapárti többségének vezetője vasárnap televíziós programban nyilat­kozott Vietnamról, s kijelen­tette, hogy minél tovább tart a háború, annál kevesebb olyan kezdeményezési lehető­ség marad az Egyesült Álla­mok számára, amely ered­ménnyel járhat Társadalombiztosítási kérdések a SZOT elnökségi üléséo Az amerikai külügyminisz­térium vasárnap nyilvános­ságra hozott egy interjút, ame­lyet Henry Cabot-Lodge adott egy amerikai hírügynökség­nek. A Párizsban tárgyaló amerikai küldöttség veaetője kijelentette, némi haladást el­értek a párizsi megbeszélése­ken. Laird amerikai hadügymi­niszter az U. S. News and World Re portinak adott ex­kluzív nyilatkozatában a többi között kijelentette, ha rajta múlna, természetesen elfogad­ná egy koalíciós kormány megalakítását Saigonban. Vé­leménye szerint elérkezett az ideje annak, hogy „vietnami- zálják a háborút” s az Egye­sült Államoknak ki kell pró­bálnia, vajon a saigoni rezsim maga akarja-e megvédeni ön­magát Az NSZK városaiban mindenütt megkezdődtek a húsvéti bé­kemenetek „A leszerelésért és a demokráciáért” jelszóval. A Majna melletti Frankfurtban összetűzésre került sor a tün­tetők ói a rendőrség között. A kép Frankfurt belvárosában készült. iTelefoto — AP—MTI—KS) Műszaki átadás az új dombóvári kórháznál A múlt hét végén befejező­dött az új, 100 ágyas dombó­vári kórház épületeinek mű­szaki átadása. Ez a kórház a megye eddigi legnagyobb egészségügyi beruházása, csak az építkezés mintegy 90 millió forintba került. Az építők még egy-két hétig a hiánypótláso­kat végzik, majd április köze­pén átadják az épületeket a MEDICOR-nak szerelésre és berendezésre. Ez még további húszmillió forint beruházási költséget je­lent. A berendezések nagy ré­sze már megérkezett — mint­egy 15 millió forint értékű kü­lönféle készülék, anyag, beren­dezési tárgy már ott van a kórházban. A MEDICOR-nak három, három és fél hónapra van szüksége a munkák elvég­zéséhez. Az új kórház tehát a második félévben kezdheti meg működését. A SZOT Elnöksége hétfőn ülést tartott, amelyen több társadalombiztosítási és egész­ségügyi kérdésről tárgyalt. Foglalkozott az üzemi egész­ségvédelem, az üzemorvosi el­látás helyzetével. Megtárgyal­ta és elfogadta a SZOT tár­sadalombiztosítási főigazgató­ság és az Egészségügyi Mi­nisztérium közös előterjeszté­sét és javaslatát azokról az intézkedésekről, amelyek a negyedik ötéves terv időszaká­ban szükségesek az üzemegész­ségügyi szolgálat továbbfej­lesztése érdekében. Az elnökség a gyermekgon­dozási segélyekről szóló kor­mányrendelet végrehajtását a SZOT-szabályzattal rendezte. Napirendre került a mező- gazdasági termelőszövetkezeti tagok járadékának átcserélé­sével kapcsolatos előterjesztés is. A mezőgazdasági termelő­szövetkezeti nyugdíjjogszabá­lyok szerint az öregségi, vagy munkaképtelenségi járadék­ban részesülő szövetkezeti tag mentesült a járulékfizetési kö- telesetteég alól. A szabályok szerint nem kellett fizetnie járulékot a járadékos házas­társnak sem, ha a járadékra jogosító életkort (férfiaknál a 70., nőknél a 65. életévet) be­töltötte, vagy munkaképtelen. Ez a kedvezmény azonban az­zal a következménnyel járt, hogy a járadékos és házastársa a járadék megállapítása után akkor sem szerezhetett újabb nyugdíjévét, ha a termelőszö­vetkezetben továbbra is rend­szeresen dolgozott. A most el­fogadott SZOT-szabályzat ki­mondja, ha az öregségi jára­dékos, vagy házastársa leg­alább öt nyugdíjévvel rendel­kezik, annyi nyugdíjév be­számítását kérheti a járulék utólagos megfizetése ellenében, hogy tíz nyugdíjévé legyen. A beszámítás előfeltétele, hogy a beszámítani kért években a járadékos, illetve házastársa a nyugdíjévhez szükséges munkamennyiségét teljesítette .Az elnökség elhatározta, hogy a rendelkezések tervezeteit a Koumwty elé terjeszti. Borverseny Szekszárdon Aranyérmes kilenc vörös és négy fehér bor A hagyományos szekszárdi borversenyt hétfőn rendezték meg Ezen a város nagyüzemi gazdaságainak és magánterme­lőinek 92 borát értékelte az is­mert szakemberekből álló zsű­ri. Németh Márton, az Országos Szőlészeti és Borászati Kutató- intézet pécsi telepének vezető­je a következőket mondotta a borverseny tapasztalatairól: — A mai verseny tovább öregbítette Szekszárd borkul­túrájának hírnevét. A tavalyi évjárat a közepesnél gyengébb volt, a zsűri elé hozott nagy számú bor ennek ellenére meg­haladta az átlagot. Ez annak az eredménye, hogy ebben a városban mély gyökerei van­nak a szőlőművelésnek, borké­szítésnek. Különösen örvende­tes, hogy a mezőnyben a ha­gyományos fajta, a vörös bor dominált. Az országnak kevés kiváló vörös bort termő vidé­ke van. s ha ezeket összeha­sonlítjuk. Szekszárd erősen az élmezőnyben van. Hagyomá­nyosan is, a mostani verseny alapján is. Nem szabad azon­ban arról sem megfeledkezni, hogy a fehér borok is kezde­nek számottevők lenni. A vá­ros fehér boraival is nagy si­kereket ért el. A mostani ver-<( seny mutatja, hogy a fehér bo­rokkal is érdemes intenzíven foglalkozni. — Ez a verseny megmutatta, hogy a fajtákat nagy körülte­kintéssel kell megválasztani. Többnyire előnyösebb helyzet­ben vannak a kevésbé rothadó fajtákkal foglalkozó termelők, különösen a nagyüzemiek. Az 1968. évjáratú szekszárdi vö­rös borok színe kiváló, megfelel a nemzetközi ízlésnek. A fajta- jelleg jól kidomborodik. A fe­hér fajták közül az olaszriz- ling dominált. A Kárpát-me­dencében ez a legfontosabb faj­ta, s minden jel szerint Szek- zárdon is ennek van jövője. A vörös borok közül arany­érmes szintet ért el n Szekszár­di Állami Gazdaság kadarkája es a Garay Tsz kékfrankosa, Kótai Lajosné és Dombi Antal két-két, Domonyai Péter, Rochy Károly és Baumann Jó­zsef egy-egy kadarkája. Ezüst­érmes a Szekszárdi Állami Gazdaság kékfrankosa és a , Garay Tsz kadarkája, a ma­gántermelők közül pedig ifj. Orbán József, Töttös Pál, Bar- si Imre, Németh Antal, Tamás András, Horváth József, Do­monyai Péter, ifj. Baka Lajos és Frei Miklós kadarkája. (Né­meth Antalnál; két bora került az ezüstérmesek közé.) A fehér borok közül arany­érmes a Garay Tsz olaszriz- lingje, Háromházi György két olaszrizlingje és Budai Mátyás olaszrizlingje. Ezüstérmes a Szekszárdi Állami Gazdaság leányka, a Garav Tsz cirfandli és olaszrizling. Leipold János bánáti rizling és Iászlő Ferenc o'aszrizling bora. Ezen felül bronzérmet kapott ! 3 vörös és 12 fehér bor. B. F.

Next

/
Oldalképek
Tartalom