Tolna Megyei Népújság, 1962. február (12. évfolyam, 26-49. szám)

1962-02-01 / 26. szám

TOLNA MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK* XII. évfolyam, 26. szám. ARA; 59 FILLER Csütörtök, 1962 február L Somogyi Miklós elvtárs a tamási Vörös Szikra Tsz zárszámadási közgyűlésén MUNKÁBAN a duna földvári és a paksi tss-kösi társulás Az utóbbi időben új fogalommal ismerkednek a Tolna me­gyei szövetkezeti gazdák. Egyre sűrűbben olvassák és hallják ezt a kifejezést: „tsz-közi társulás’’. Felmerülhet a kérdés, hogy a társulásnak mi a jelentősége, van-e létalapja és jövője? Mindezek­re Dunaföldvár és Paks megbízható választ ad. A tsz-közi társu­lás előrelépés. A nagyüzem adta lehetőségeket egy falu vagy egy körzet földművelőinek javára gyorsabban és jobban ki lehet hasz­nálni. Ez a lényeg, gyorsabban és jobban. Ha a megye szövetkezeti gazdái és vezetői tanulmányozzák a dunaföldváriak módszerét, bi­zonyára kedvet kapnak hasonló elgondolások megvalósítására. Tegnap tartotta zárszámadási közgyűlését a tamási Vörös Szik­ra Tsz. Péti János, a szövetkezet elnöke számolt be a négy és fél­ezer holdas közös gazdaság el­múlt évi eredményeiről és az idei feladatokról. Elmondta többek között, hogy az elmúlt esztendő­ben tizenkét millió forintra emel kedett a szövetkezet tiszta va­gyona. Az aszályos időjárás el­lenére is sikerült az előző évinél magasabb jövedelmet biztosítani a szövetkezet tagjainak. A mun­kaegység pénzbeni értéke 31 fo­rint 50 fillér, azonban egy mun­kaegységre — a különböző pré­miumokkal együtt — 37,24 Ft esik. Részt vett és felszólalt a szö­vetkezet közgyűlésén Somogyi Miklós elvtárs is, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja. A mezőgazdasági könyvhónap rendezvényeinek Tolna megyei programja Tolna megyében is megalakult a Mezőgazdasági Könyvhónapi Bizottság. A bizottság munkájá­ban képviseli magát a megyei ta­nács vb művelődésügyi osztálya, a megyei tanács vb mezőgazda- sági osakálya, a MÉSZÖV Tolna megyei elnöksége, a MEDOSZ megyei szervezete, a Nőtanács megyei bizottsága, a városi ta­nács vb művelődésügyi osztálya, az Állami Könyvesbolt, a megyei könyvtár és a megyei postai lap- terjesztő. A bizottság elkészítette a könyvhónapi rendezvények programját. A Mezőgazdasági Könyvhónap ünnepi megnyitóját február 5-én délelőtt tartják Szekszárdon, a Garay Tsz székházában. Február 6-án kerül sor Tolnán az Arany­kalász Tsz-ben a Magyar Mező- gazdaság című szaklap sajtóan­két j ára. A megyei könyvtár feb­ruár 8-án Mórágyon, 9-én Ozo- rán, 21-én Gerjenben, 22-én Sár- szentlőrincen, 23-án Kakasdon, március 8-án Belecskán, 9-én Bölcskén könyvismertetés, illetve író—olvasó találkozót rendez a helyi szervek segítségével. Á MÉSZÖV számos községben mezőgazdasági szakelőadást szer­vez. A megyei könyvtár mezőgaz­dasági könyvkiállítást rendez. Halmillióval nőtt a gépkocsi-nyeremény- betétkönv¥ek összege megyénkben Míg az elmúlt év végén az ősz- szes _ a 10 000 és 5000 forintos összegű gépkocsi-nyereménybetét könyvekre — befizetés 8 185 000 forintot tett ki, addig egy hó­nappal később, január 30-cal ez 13 985 000 forintra nőtt. Ebben természetesen az is szerepet ját­szik, hogy most már az 5000 fo­rintos betétkönyveket is negyed­évenként sorsolják. Egy másik adat arról ad hírt, hogy hányán váltották ezeket a nyereménybetétkönyveket. Az el­múlt évben mindkét könyvet fi- gyelembevéve 985-en váltottak gépkocsi-nyereménybetétkönyvet. Ez évben pedig egy hónap alatt még 480-an. Tehát összesen 1465 gépkocsi-nyereménybetétkönyves van megyénkben* Százezer Tavaly a paksi járás termelő- szövetkezetei a felvásárlási ki- rendeltség adatai szerint 60 000 kilogramm baromfihúst adtak a népgazdaságnak. A dunaföldvfe- riak 4300 kilogrammot. 1962-ben viszont Dunaföldvár négy terme­lőszövetkezete már 100 000 áru­csirkét tervezett eladásra. Hatal­mas előrehaladás. Az elhullást, a súlygyarapodást figyelembevéve, az idén tehát szerény számí­tások szerint legalább 70 000 kilogramm baromfihúst ad­nak majd a népgazdaságnak a dunaföldvári szövetkezeti gazdák. 10 000 kilóval töb­bet, mint egy esztendővel ez­előtt az egész járás. Hogyan? Éppen a tsz-közi tár­sulás révén, s éppen ez a bizto­sítéka a terv reális voltának. Egy-egy tsz évekig munkál­kodhat ilyen merész, nagy elő­relépésen. A négy tsz-nek vi­szont egy esztendő elegendő. 100 ezer árucsirke felneveléséhez el­sősorban férőhely, takarmány, és ami igen lényeges, jól képzett szakember, hozzáértő munkás­gárda kell. Ugyanez szükséges akkor is, ha arányosan elosztjuk a 100 000 csirkét a négy tsz kö­zött. Csakhogy ebben az esetben négy építőbrigáddal, négy ba­romfifarmot kell létesíteni, és négy szakembert alkalmazni, ha A Somos-hegyi határrész homo­kos területét néhány hold ki­öregedett szőlő csúfítja. Ez a föld hosszú idő óta nem adott mást, mint legfeljebb 4—5 má­zsa rozsot. A dunaföldvári gaz­dák viszont tudták, hogy a So­mos-hegy szőlőnek, méginkább csemegeszőlőnek kiváló lenne. Hozná a pénzt, csak áldozni kel­lene rá. A mezőgazdaság átszer­vezése után többször szóbahoz- ták a gazdák, Somos-hegy visz- szahódítását. De a vállalkozás mérete olyan nagy volt, hogy egy tsz erejét meghaladta. Eb­ben az esetben is a tsz-közi tár­sulás létrejötte segített, és a kö­zelmúltban Dunaföldvárott való­ban megkezdhették Somos-hegy visszahódítását. A 406 holdas terület betele­pítését öt év alatt végzik el. 1962-ben 150 holdon — ez az első lépés. A terület rendezése, gyalulása, a talaj fertőtlenítése megtörtént. A dunaföldvári példa a járás­ban máris követőkre talált. Né­hány nappal ezelőtt a paksi ter­melőszövetkezetek vezetői is ösz- szeültek, és megbeszélték, mit lehetne náluk csinálni. A rétek és a legelők eléggé elhanyagol­tak, gondozatlanok. A Pakson létrejövő tsz-közi társulás első dolga a rét- és a legelő javítás lesz. Ugv tervezik, hogy 50 hol- dankint tíz év alatt a rétek és árucsirke lennel Négy felé szállítani a ta­karmányt, költséges, és sokszor körülményes módon. A duna­földvári szövetkezeti vezetők és gazdák mindezeket alaposan mérlegelték, és arra a végső kö­vetkeztetésre jutottak, hogy kik- lön-külön nem lennének képe­sek megteremteni a 25 000 áru- csirke felnevelésének előfeltételét. összetársulva viszont 100 C90- et is felnevelhetnek, mert a négy tsz-böl kitelik egy olyan ütőképes építőbrigád, amely hetek alatt tető alá hoz egy 25 000 férőhelyes ba­romfinevelőt. összefogással a takarmányellá­tást is megoldják. A szakember- kérdést szintén. Az egyik tsz ren­delkezik kiváló baromfitenyésztő szakemberrel. Nos, ő most a köz­ség valamennyi tsz-ének a szak­embere lett. A négy tsz-ből ki­választották a legjobb baromfi­gondozókat. S ma, február elején a dunaföldvári tsz-közi társulás baromfifarmja a megvalósulás előtt áll. Az ideális helyen ké­szülő 25 000 férőhelyes baromfi­ólat februárban adják át ren­deltetésének, február 28-án meg­érkezik az első naposcsibe-szál­lítmány. Egyik évről a másik évre így lehet hatalmasat lépni előre. Elvégezték a forgatás 60 száza­lékát. Csemegeszőlőt telepítenek, s korszerű nagyüzemi módszerek­kel biztosítják a bő termést: a permetezést, az ekézést gépek végzik. Sor kerül víztornyok fel­állítására, permetezőkádak elké­szítésére. Mindezeket csakis ösz- szefogással lehet megvalósítani. A tsz-közi társulás közelebb hozza egymáshoz a szövetkezeti gazdákat. Azonos célok elérésé­ért munkálkodnak, s ez még inkább segiti ledönteni a régi rétegkorlátokat. A négy tsz-ben most dolgozzák ki az egységes premizálási rendszert. Ezzel a munkafegyelem megszilárdítását segítik elő, s elejét veszik a kü­lönböző tsz-ekben dolgozó gaz­dák viszálykodásának. Érnek már a távolabbi tervek: takar­mánykeverő üzem létesítése, a sertéshizlalás korszerűsítése, s még több jó elgondolás. A tsz- közi társulásnak tehát van jö­vője és biztató ez a jövő. a legelők jelenlegi állapotát meg­javítják. Foglalkoznak szőlőtele­pítéssel. Az előkészületeket már megkezdték. Figyelemre méltó, hogy közös gépműhelyt akarnak létrehozni. Ennek is számos előnye lesz. A tsz-közi társulások tehát minden­képpen előrelépést jelentenek a nagyüzem adta lehetőségek gyor­sabb és jobb kihasználására. Nagyüzemi szőlőtelepítés a Somos-hegyi hatérrészen Rét- és legelőjavítás Pakson KÉPES HÍRADÓ K Párizsi tavaszi kalapdivat. Rózsaszín muszlinból készüli ka­lapfantázia a Pierre Cardin kalapcég nyári ajánlata. A Geiger-Müller féle cső kezeléséből vizsgázik Kiss Erzsé­bet és Barta Piroska, az Egri Állami Pedagógiai Főiskola UL éves hallgatói Darvas Andor tanszékvezető tanárnál. (MTI Foto Birgés Árpád felvj A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Zádor István Kossuth- díjas grafikusnak 80. születésnapja alkalmából, élete mun­kássága elismeréséül Munka Érdemrend kitüntetést adomá­nyozott, A kitüntetést Dobi Isván, az Elnöki Tanács elnö­ke adta át. A kitüntetés átadásánál jelen volt Kiss Károly, az Elnöki Tanács titkára, Orbán László, az MSZMP KB tag­ja és Aczél György, a művelődésügyi miniszter első helyet- ***** (MTI Foto — Vigovszki Ferenc felv.) (MTI Külföldi Képszolgálata.) J (rí

Next

/
Oldalképek
Tartalom