Szekszárdi Vasárnap, 2007 (17. évfolyam, 1-42. szám)

2007-08-19 / 25. szám

szekszabdi VASÁRNAP ARANYKONYV 2007. AUGUSZTUS 19. Május 19. Az Országos Kosárlabda Kadét Bajnok­ságot veretlenül nyerte a KSC korosztályos együttese. Edző: Szabó Noémi. Május 24. Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatala a 2006. évi XV. Kihívás Napja jubileumi sportrendezvényen 18 város közül a VI. ka­tegóriában 3. alkalommal első helyezést ért el. Június 17. A város Polgármesteri Hivatala 136 csapat részvételével rendezte meg a 10. Adidas Streetball Utcai Kosárlabda Fesztivált. Részt vett Gyulai Géza a szekszárdi kosár­labdázás hőskorának emblematikus alakja. Június 17-22. Csillag Balázs, az AC Szekszárd verseny­zője a Thessaloniki EAA Európa Kupa I. o. B csoportjában 3000 m-en a 3. helyezést ért el. A magyar csapat megtartotta helyét az atlétikai Európa kupa első osztályában. Június 2 6.-július 3. Szőke Gergő, az AC Szekszárd versenyző­je a Thessalonikiben megrendezett Gimna- siade versenyen 3000 m-en az 5. helye­zést érte el 8,39,85-ös időeredménnyel. Június 30. A kosárlabda szövetség vezetői Szolnokon értékelték az évet és adták át a kitüntetése­ket. A 15-16 éves korosztályában az „Év játékosa” elmet Bálint Réka, az „Év edző­je” címet Szabó Noémi kapta. Mindketten másodszor nyerték el a kitüntető címet. Július 14-16. A XV. Rallyrepülő Nemzeti Bajnokságot és Magyar Rally Kupát Őcsényi repülőtéren az Öcsényi Repülöklub Sportegyesület rendezte. Szeptember 30. Budapest diák „B” országos bajnokságon Égi Barnabás, a Gemenc Judo Klub tagja első helyezést ért el, egyesülete az össze­sített pontversenyben szintén első helye­zést ért el. November 25. Budapest diák „B” OB-n a Gemenc Judo Klub Szekszárd város judo történetében először nyertek csapat aranyérmet. Edző: Szepesi József. December 2. Budapest NB II. országos csapatbajnoksá­gon a Gemenc Judo Klub felnőtt csapata második helyezést ért el. Az Embusen Karate Sportegyesület ver­senyzői Guzorán Attila (IV. dán), Ősz Gá­bor (III. dán), Ambrus Attila (III. dán) az el­múlt 6 évben a regionális, az országos ver­senyeken valamint az American Japán Ka­rate Association Nemzetközi Szövetség vá­logatottjában kiemelkedő eredményt értek el. ___DIJAK, ELISMERÉSEK Ja nuár 3. A nyugdíjba vonuló Tolna megyei rendőrfő­kapitánynak, dr. Kustra József dandártá­bornoknak a köztársasági elnök szakmai munkája elismeréseként a Szent György érdemjelet adományozta. Január 23. A Toliforgatók, a KÉSZ és a BÁRKA által alapított Tolna Megye Művészetéért plaket­tel öt főt díjaztak. Közülük szekszárdiak: Nepp Dénes szíjgyártó, a Madrigálkórus, Korcsmár István művészetpártoló, az Alisca Bau ügyvezető igazgatója. Március 15. A Magyar Köztársaság elnöke dr. Dobos Gyulának Tolna Megyei Önkormányzat Le­véltára igazgatójának több évtizedes ki­emelkedő szakmai, tudományos és intéz­ményvezetői tevékenysége elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Lo­vagkeresztje kitüntetést adományozta. A kitüntetést dr. Bozóky András, a Nemzeti Kulturális Örökség minisztere az Iparművé­szeti Múzeumban rendezett ünnepségen adta át. A Magyar Köztársaság elnöke dr. Fischer Sándornak, a Tolna Megyei Iparkamara el­nökének a vállalkozások érdekében 25 éves aktív és kezdeményező, funkciójában a munkanélküliek képzésében végzett munkája elismeréseképpen a Magyar Köz- társági Arany Érdemkereszt (polgári ta­gozata) kitüntetést adományozta. A kitünte­tést a Magyar Iparkamara évnyitóján Gyurcsány Ferenc miniszterelnök adta át. Március 16. Hazafi József Csányi-díjas újságíró, a Nép­újság ny. főszerkesztő helyettese az atom­erőműről készített korábbi cikkeiért kapta ez évben a Paksi Atomerőmű újságírók számára alapított kitüntetését. Március 18. Dolcsányi Dóra főiskolai tanársegéd az MTH Pécsi Területi Bizottsága a Dél- Dunántúl a Tudomány Támogatásáért Ala­pítvány pályázatán „Szempontok a dialó­gus, mint szövegtípus leírásához" című munkával 100 000 Ft-ot nyert. Március 20. T. Litovkina Anna főiskolai tanárnak a PTE Tudományos és Kutatásfejlesztési Bizottsá­ga a „Magyar közmondástár” című munká­jáért az Év Kiemelkedő Szellemi Oktatá­sa Díjat ítélte. Április 2. Töttős Pált a debreceni nagytemplomban tartott rendezvényen a Szent György Rend lovagjává avatták. Április 30. ki „Év Rendőre” kitüntető címet Szek­szárd MJV közgyűlése a bűnügyi területen dolgozó Csábrák Csaba alezredesnek, va­lamint a közrendvédelmi területen működő dr. Andics Józsefnek adományozta. A ki­tűzőt, okiratot és jutalmat a rendőrnapi ün­nepségen Kocsis Imre Antal polgármester adta át. Május 4. Szekszárd MJV Közgyűlése az „Év tűzoltó- ja"címet Kosztolányi Péter törzsőrmester beosztott tűzoltónak adományozta. A kitű­zőt, okiratot és jutalmat Kocsis Imre Antal polgármester a Szent Flórián Napi ünnep­ségen adta át. Május 15. Szekszárdon a Vöröskereszt Világnapja alkalmából kitüntetéseket adott át dr. Habs­burg György a szervezet magyarországi el­nöke. 18 segítő kapott kitüntetést. Ezzel egy időben a szervezet levelezés versenyé­nek döntőjén a Garay Általános Iskola sze­repelt a legjobban, ők is átvették díjaikat az elnöktől. Május 19. A Honvédelem Napja alkalmából kitünte­téseket adott át Budapesten Ivancsik Imre politikai államtitkár. A kitüntetettek: Kovács Péter rendezvényszervezésekért, Tálosi Zoltán szekszárdi helytörténész II. világhá­borús légiharcok című kötetéért. Május 22. A Budapesten tartott első Bartók zongora- versenyre két diákot neveztek be. Farkas Judit (Garay Gimnázium) a legszebben elő­adott Bartók műért nívódíjat, Erős Ditta Re­beka a legszebben előadott romantikus mű díjat kapta. Június 6. Rektori dicséretben részesült dr. Csat- lósné dr. Fülöp Sára csoportvezető főis­kolai docens kiemelkedő oktatói, szakmai, közéleti tevékenységéért. Június 8. Három évtizedes pedagógusi és szakmai szervezetekben végzett, valamint környe­zetvédelmi nevelési tevékenységének elis­meréseként, a megyében elsőként vehette át a környezetvédelmi minisztertől a Pro Natura kitüntetést dr. Horváthné Papp Ibolya a környezetvédelem nemzetközi ün­nepén. L. ­Június 21. Bolyai János kutatói ösztöndíj kuratóriuma dr. Várady Zoltán főiskolai főigazgató he­lyettes főiskolai tanárt emléklappal jutal­mazta. Június 22. A „Szeretettel az életért és a gyermekekért” alapítvány a 2006-os évben Kálóczi And­rea addiktológiai konzultánsnak és a Holló együttesnek adott át kitüntetést. Június 22. A Szekszárdi Nőegylet két kiemelkedő eredményű diákot, Orbán Tamást és Józsa Edinát támogató jutalomban része­sített. Július 3-7. A Szekszárdon júniusban rendezett XXXIV. Országos Hon-ismereti Konferencián Bél Mátyás díjat kapott: dr. Szilágyi Mi­hály. Honismeretért elismerésben része­sült Kaczián János az Egyed Antal Tolna Megyei Honismereti Egyesület elnöke. Az egyesület elnöksége plakettel jutalmazta a honismeret területén végzett munkájáért Letenyeiné Mráz Mártát, Krasz Ernőnét és Szakái Lászlót. Július 28. Batthyany-Strattman-dijat kapott dr. Szili Ferenc, a Balassa János Kórház radioló­gus főorvosa. A legmagasabb szakmai elis­merésnek számító díjat Molnár Lajos mi­niszter Semmelweis Ignác születésnapján, az egészségügyi dolgozók ünnepén adta át. A 82 éves főorvos 1952 óta dolgozik a szekszárdi kórházban. Aranydiplomáját 2002-ben vette át. Augusztus 20. A városi Szent István napi ünnepség kereté­ben, ünnepi közgyűlésen adta át Kocsis Imre Antal polgármester a közgyűlés által megszavazott városi díjakat, elismeréseket. Pro Űrbe Szekszárd emlékplakettet kapott Elekes Eduárdné (1948), a megyei könyv­tár nyugalmazott igazgatója több évtizedes példás közművelődési, irodalmi, közösségi értékőrző, kiváló intézményvezetői és háló­zatszervezői munkája, a város érdekében végzett helytörténeti tevékenysége elisme­réseként. Töttős Pál (1920) nyugdíjas, a POFOSZ Tolna Megyei Szervezete elnöke két évtize­des szervező, karitatív, irányító munkája, az 1944-45 és 1956 áldozatainak emlékét megőrző kopjafák, emléktáblák, emlékmű­vek létrehozásában betöltött jelentős szere­pe elismeréseként. A Közjóért kitüntető díjat kapott Dr. Ferincz Jánosné (1946), a Bezerédj Középiskola igazgatója több évtizedes ki­emelkedő tanári, vezetői, szakértői munká­ja, az Európai Unió oktatási programjába történő integrálódást segítő tevékenysége elismeréseként. Dr. Deli István (1932) nyugalmazott főisko­lai tanár több évtizedes áldozatos pedagó­giai, oktatásszervezői munkássága, különö­sen a szekszárdi tanítóképzés meghonoso­dását segítő igazgatói, főigazgatói munkás­sága, szakmai alkotói teljesítménye elisme­réseként. A Gárdonyi Zoltán Református Kórus (karnagy: Naszladi Judit) magas színvonalú művészeti tevékenysége, az egyházi és vilá­gi zenei rendezvényeken vállalt szolgálatai, hagyományteremtő munkássága, a város életében betöltött példamutató szerepválla­lása elismeréseként. A Szekszárd Junior Stars zenekar (művé­szeti vezető: Molnár Ákos) fél évtizedes ki­magasló zenei tevékenysége, a város kultu­rális életét jelentősen gazdagító értékte­remtő, a modern big band hangzású jazz- muzsikálást európai szinten művelő teljesít­ményéért. A Szekszárd Javáért kitüntetésben részesült A Gemenc Volán Zrt. a több mint 50 év során a közel 30 milliós utazóközönség színvonalas kiszolgálása érdekében meg­tett áldozatos munkája, a várossal való pél­daértékű együttműködése elismeréseként. Az Alisca Bau Kft. a több mint egy évtizede tartó példaértékű és rendkívül sikeres gaz­daságfejlesztő, városépítő tevékenysége, valamint a mély- és magasépítés területén szerzett szakértelme, a pince- és partfalépí­tési programjai, a könnyűszerkezetes csar­noképítés területén szerzett és a város javá­ra kamatoztatott szakmai tapasztalata, tá­mogató tevékenysége elismeréseként. Az Alisca Rádió közel másfél évtizede a hallgatók megelégedésére és örömére, va­lamint a város érdekében végzett kiváló tel­jesítménye elismeréseként. A Rádió Antritt több mint 10 éve a hallga­tók megelégedésére és örömére, valamint a város érdekében végzett kiváló teljesítmé­nye elismeréseként. A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Szekszárdi Németségért nívódíját kapta Szendrey Mihály, aki a helyi németség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szer­zett, és munkássága példaként szolgál a je­len és utókor számára. A Szekszárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat Roma Nívódíját kapta Dr. Király Csaba, a Máltai Lovagi ál­lam magyarországi konzulja a Roma Ki­sebbségi Önkormányzat által szervezett kulturális programok és hagyományőrző csoportok támogatásáért, programjaikért való személyes részvételéért. Augusztus 20. Matókné Kapás Júlia, a Babits Mihály Mű­velődési Ház és Művészetek Háza igazgató­ja Wlassics Gyula-dijat vett át Hiller Ist­ván oktatási és kulturális minisztertől az is­kolán kívüli művelődésben elméleti tevé­kenységével, új módszerek kidolgozásá­ban, alkalmazásában és terjesztésében végzett munkájáért. Az augusztus 20. Mesterségek ünnepét kö­vetően, a budapesti várban Király Zsiga- dijjal ismerték el Komjáthiné Horváth Ág­nesnek, a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület elnökének tevékenységét, aki 1999 óta vezeti az Egyesületet. Szeptember 1-3. A VII. Megyehét keretében dr. Frankné Ko­vács Szilvia közgyűlési elnök kitüntetése­ket adott át. Közöttük több szekszárdi pol­gárnak is: Bajszné Kiss Magdolna megyei pedagógiai intézetvezető Kiváló Köztiszt­vispln kití'intpfpshpn Rnrhplv/ Viktnr nv/i i-

Next

/
Oldalképek
Tartalom