Tolna Megyei Népújság, 1976. április (26. évfolyam, 78-102. szám)

1976-04-01 / 78. szám

VîlAG PROLETÁRJÁT, EGYES ÖL JETEK! /? SOI/ TOLNÁ MEGYEI CSÜTÖRTÖK 1976. ópr. 1. XXVL évi 78. szóm. ARA: 0,90 Ft Kádár jános hazaérkezett Szófiából A BKP kongresszusának harmadik napja Kádár János, az MSZMP KB első titkára, a BKP XI. kongresszusán részt vevő ma­gyar küldöttség vezetője szer­da délelőtt elutazott Szófiából. Búcsúztatására a szófiai re­pülőtéren megjelent Todor Zsivkov, a BKP KB első tit­kára, az államtanács elnöke, valamint Konsztantin Tella- lov és Grisa Filipov, a BKP KB Politikai Bizottságának tagjai. Ott volt Szénási Géza szófiai magyar nagykövet is. Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára szerdán délelőtt haza­érkezett Szófiából, ahol a Bol­gár Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának meghívá­sára a magyar pártküldöttség élén részt vett a BKP XI. kongresszusán. A küldöttség vezetését Szófiában Nemes Dezső, a Politikai Bizottság tagja vette át. Kádár Jánost a Ferihegyi repülőtéren Biszku Béla, Óvá­ri Miklós, a Központi Bizott­ság titkárai, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagjai, Gyenes András, Győri Imre, Pullai Árpád, a Központi Bi­zottság titkárai, Brutyó János, a Központi Ellenőrző Bizott­ság elnöke, Púja Frigyes kül­ügyminiszter, Benkei András belügyminiszter, a Központi Bizottság tagjai, Rödönyi Ká­roly közlekedés- és postaügyi miniszter és dr. Berecz János, a KB külügyi osztályának ve­zetője fogadta. Jelen volt Hriszto Markov, a Bolgár Népköztársaság bu­dapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. (MTI) Szófia, Temesi János, az MTI tudósítója jelenti: Szerdán a szófiai Universia- da palotában folytatta mun­káját a Bolgár Kommunista Párt XI. kongresszusa. A délelőtti ülésen Cola Dra- gojcseva, a BKP KB Politikai Bizottságának tagja elnökölt. A kongresszusi küldöttek foly­tatták a központi bizottság be­számolójának vitáját, amely­ben felszólalt Todor Sztojcsev, a BKP KB Politikai Bizottsá­gának póttagja, a BKP Várna megyei Bizottságának első titkára, valamint Georgi Pan­kov vegyipari miniszter. Todor Sztojcsev felszólalá­sában a BKP KB nemzetközi tevékenységét elemezve hang­súlyozta, hogy annak elsőren­dű célja à szocialista integrá­ció erősítése, a kommunista világmozgalom egységének szi­lárdítása és a burzsoá ideoló­gia elleni harc fokozása. Georgi Pankov beszédében a KGST-tagországok integrá­ciójának jelentőségét méltat­ta. A külföldi vendégek közül elsőként Ambrosio Lukoki, az Angolai Népi Felszabad! tási Mozgalo/n (MPLA) Központi Bizottságának tagja szólalt fel. Beszédében az MPLA nevében őszinte háláját fejezte ki azért a támogatásért, amelyet a BKP és Bulgária nyújtott az angolai nép felszabadító har­cához. Lukoki méltatta a Szov­jetunió, Kuba és a többi szo­cialista ország segítségét. Abdul Fattah Iszmail, a Jemeni Nemzeti Front Köz­ponti Bizottságának főtitkára felszólalásában kiemelte, hogy a szocialista világrendszer hű és őszinte szövetségese a sza­badságért és a nemzeti füg­getlenségért küzdő népeknek. „A mi népünk nagyra értéke­li a Szovjetunió, Bulgária és a többi szocialista ország tá­mogatását” — hangsúlyozta. Phoun Siphraseuth, a Laoszi Forradalmi Néppárt Politikai Bizottságának tagja, a Laoszi Népi Demokratikus Köztársa­ság külügyminisztere beszédé­ben mélységes háláját fejezte ki a Bolgár Kommunista Párt­nak azért az értékes támoga­tásért, amelyet a BKP a lao­szi nép forradalmi harcához nyújtott. A laoszi helyzetről szólva a külügyminiszter el­mondotta, hogy 1975. decem­ber 2-a, azaz a feudális mo­narchia megdöntése óta a lao­szi nép megkezdte egy új, bol­dog és szabad elet építését. Harilaosz Florakisz, a Gö­rög Kommunista Párt Közpon­ti Bizottságának első titkára felszólalásában hangsúlyozta, hogy a szocialista Bulgária az enyhülési politika következe­tes alkalmazásával nagy mér­tékben hozzájárult „az észak­ról fenyegető veszély” míto­szának eloszlatásához, s az együttműködés légkörének ki­alakításához a Balkán félszi­geten. „A Görög Kommunista Pártnak az a véleménye — mutatott rá a továbbiakban —, hogy a nemzetközi kommu­nista és munkásmozgalom egységének megszilárdítása a proletár internacionalizmus fejlesztése és a szovjetellenes- séggel szemben vívott harc ma minden eddiginél inkább fel­tétele a munkásosztály újabb győzelmeinek az imperializ­mus. fölött.” Carlos Costa, a Portugál Kommunista Párt KB Politi­kai Bizottságának tagja a por­tugáliai helyzetet ismertetve elmondotta, hogy az utóbbi két évben a portugál népi mozgalom a fegyveres erők mozgalmával szövetségben je­lentős vívmányokat ért el po­litikai, gazdasági és társadal­mi téren egyaránt. Az utóbbi időben azonban újabb veszé­lyek fenyegetik a forradalmi folyamatot, s a reakció manő­verei és provokációi megsoka­sodtak. Ennek kapcsán rámu­tatott, hogy a baloldali erők a demokrácia és a nemzeti füg­getlenség védemélben erősíte­ni igyekeznek a fegyveres erők mozgalmát. Végezetül hangsú­lyozta, hogy a portugál forra­dalmat támogatja az SZKP, a szocialista világrendszer, az összes kommunista testvérpár­tok, az egész kommunista vi­lágmozgalom, s a portugál gyarmatosítás alól nemrég fel­szabadult valamennyi ország testvérnépe. Mai számunkból: AZ ÜZEMI DEMOKRÁCIA ÉRVÉNYESÜLÉSE (3. old.) ÚJRA A HATÁRBAN (3. old.) KULTURÁLIS KALEIDOSZKÓP (4. old.) EMLÉKE TISZTA FORRÁS (4. old.) FIATALOK 15. old.) A Minisztertanács és a SZOT vezetőinek tárgyalása Szerdán a Szaktanács szék-' házában Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Minisztertanács elnöke és Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a SZOT főtitkára vezetésével megbeszélést foly­tattak a kormány és a SZOT vezetői. Tárgyaltak az 1918. évi népgazdasági terv ered­ményes megvalósításának fel­tételeiről, a termelési célok el­érésének feladatairól. Napi­rendre kerültek a munkaver- seny-mozgalommal, a takaré­kossággal, a vállalati terveki kel, a munkafegyelem erősíté­sével, a most készülő kollek­tív szerződésekkel kapcsolatos időszerű tennivalók. Foglal­koztak a munkaerő-gazdálko­dás helyzetével. A kormány és a SZOT vezetői elemezték az életszínvonal alakulását m :g- határozó tényezőket, az eddig megtett bér- és szpciálnol’ti- kai intézkedések végrehajtá­sát és hatását. Szó esett egvas ellátási kérdésekről, és az elő­készületben lévő intézkedés­ről, amely a dolgozók üdülte­tésének javítását szolgálja. A kormány és a SZOT vezetői áttekintették a korábbi közös elhatározások megvalósításá­nak tapasztalatait, és kijelöl­ték a következő időszak leg­fontosabb tennivalóit. (MTI) Vegyszerezés, tárcsázás Fejlesztésre 240 millió Dombóvár Y. ötéves terve A kakasdi Egyetértés Termelőszövetkezetben vegyszerezéssel és tárcsázással készítik elő a cukorrépa vetéséhez a földet, Fotó; komáromi A dombóvári Városi Tanács szerdai ülésén jóváhagyta a város V. ötéves középtávú pénzügyi tervét, amit Vidóczy László tanácselnök terjesztett elő. A fejlesztési terv tartalmaz­za a megyei tervvel összhang­ban az ágazati feladatokat, így az 1976—1980. évekre a fejlesztési lehetőség 240 millió forint. Ez a lehetőség a IV. öt­éves terv eredeti előirányzatá­nál 15,8 százalékkal magasabb. Az V. ötéves tervidőszakban a városi tanács, ' a lakosság életkörülményeinek javítását szolgáló beruházások között a lakásépítést kiemelten kezeli, ezen belül is a telepszerű, többszintes lakások építésére helyeznek nagyobb súlyt. A célcsoportos lakásfejlesztésre biztosított 141. millió forintos keretösszegből 160 lakás és a hozzá kapcsolódó létesítmé­nyeket építik meg. így többek között új óvodát, bölcsődét, kereskedelmi és szolgáltató­épületeket. A különböző la­kásépítések keretében több mint ezer lakás megvalósulá­sával számol a tegv. Ebben a tervidőszakban épül meg a vá­rosi művelődési központ is. A víz- és csatornamű fej­lesztésére több mint 11 millió forintot fordítanak, s ugyan­csak jelentős összeget irányoz elő a terv a város belső útjai­nak korszerűsítésére is. Az új terv tízmillió forintos társadalmi munkát tartalmaz, melyet a lakókörzetek szé­pítésére, játszóterek fejleszté­sére, kulturális szolgáltatások bővítése, valamint a helyi köz­lekedés segítése érdekében vé­geznek. A vitában hét felszólaló fej­tette ki véleményét és mond­ta el elképzeléseit. A tanács­ülésen megjelent és felszólalt Horváth József, a megyei párt- bizottság titkára, aki elmond­ta, hogy a következetesen rangsorolt fejlesztési tervet a testület ne csak egységes igen­léssel hagyja jóvá, fianem ezt kövesse majd a cselekvés egy­sége is. Dombóvár várossá nyilvání­tásának 6. évfordulója alkal­mából a városi tanács úgy döntött, hogy „Dombóvár vá­ros díszpolgára” címet adomá­nyoz dr. Szőke Sándor tanács­tag, gimnáziumi tánárnak, Dombóvár monográfiájának elkészítéséért és kiemelkedő közéleti tevékenységéért. MAGYARSZÉKI

Next

/
Oldalképek
Tartalom