Dombóvári Hírlap, 1922 (6. évfolyam, 1-58. szám)

1922-05-14 / 20. szám

1922. május 14. 5. oldal. — Rózsafüzérek, feszületek, szent­képek, nikkelből készült Mária-szobrocskák és imakönyvek nsgy választékban állandóan kaphatók nyomdánk papirkereskedésóben. — Tüdőbajnál, asztmánál, gyo­morbajnál, emésztetlenségnél, szék­rekedésnél, májbajnál, sárgaságnál, vérszegénységnél, rheumánál, érel­meszesedésnél, vérbajnál stb. már 1912. óta több ezer esetben meglepő sikerrel be­váltak a báró Luzsenszkyék receptjei szerint készülő esszenciák, amelyek mindegyike a hivatalosan legkiválóbbnak elismert 6—8-ből készül. Valamennyi különleges szert fölül­múlnak, fölöslegessé tesznek és nem drágák. Kérjen ismertető leirást (válaszbélyeg kül­désével) az «Aster» kiadó-hivatalától: Buda­pest, III., Nád-utca 1. sz. — Zongorahangoló érkezik Buda­pestről a jövő hét folyamán városunkba. Előjegyzést szívesen elfogad: Parti József igazg. tanító. — A sásdi választókerületben a a kormány hivatalos jélöltje dr. Szily Tamás földairtokos. Kívüle fellépnek dr. Fitz Artúr Huszár—Ernszt programmal, Köves János hamisítatlan kisgazda programmal és Kram- mer Róbert mágocsi nyug. tanító ellenzéki programmal. — Ä „Magyarság“ cimü, Milotay István dr. kitűnő tollával szerkesztett, min­den tekintetben tartalmas, keresztény nem­zeti irányú napilap arról értesíti szerkesz­tőségünket, hogy minden negyedéves elő­fizetőnek ingyen ad egy regényt, ingyen el­lenőrzi a sorsjegyhuzások eredményét, in­gyen ad minden közérdekű kérdésben ta­nácsot szerkesztői üzeneteiben és bárkinek ingyen küld mutatványszámokat. A lapra használt bélyeggel Í3 elő lehet fizetni. A lap kiadóhivatala: Budapest, VII., Miksa- utca 8. szám. — Előállítások- A rendőrség előál­lította Csáki Mária, barsmegyei, lévai la­kost, aki az ujdombóvári állomáson botrá­nyos viselkedésével vonta magára a rendőr­ség figyelmét. Igazoltatása után kitűnt, hogy munkanélkül csavarog. Mivel még kiskorú, átadták a járásbíróságnak. Ugyancsak kol­dulás közben elcsíptek egy Petró Zoltán nevű fiatalkorú csavargót, ki szüleitől meg­szökött. Lakhelyének megállapításáig a rend­őrség fogva tartja. — A Falu Aranykönyve és 1923 évi naptára gazdag és érdekes tartalom­mal két hónap múlva jelenik meg. Az ame­rikai Vörös-kereszt akció, a Faluszövetség és a Stefánia Szövetség áldozatkész buzgó- sága a falusi családok százezreihez akarja juttatni e könyvet, hogy szórakozás mellett hasznos ismeretekkel gazdagítson mindenkit. Száz képpel díszített, sok szépirodalmi és tanulságos cikken kívül közölni fogjuk benne a különféle falusi egyletek, körök, szövet­kezetek fontosabb adatait és az összes köz­ségek legújabb helységnévtárát. Aranyköny­vünk továbbá megörökíti azok érdemeit, a kik vagyonuk számottevő részét falusi köz­hasznú célokra adományozták és megem- lékszik azokról, kik életük munkáját közsé­gük fejlesztésére: egészségi, gazdálkodási, művelődési, vagy valláserkölesi állapotainak javítására szentelték. Mint föld mélyéből a ritka de értékes aranyat, úgy kutatjuk fel s hiozzuk napfényre érdemeiket, hogy áldásos munkásságuk, áldozatkészségük követendő például, az elismerés pedig buzdításul szol­gáljon mindazok számára, akik állásuk, va­gyonuk, vagy tehetségük folytán hivatva vannak boldoguláshoz segíteni népünket. Aranykönyvünkben a nemzetépitő munka hű képét akarjuk nyújtani, felkérjük ezért a falvak vezető embereit, hogy a tőlünk ka­pott kérdőíveken közöljék velünk a közsé­gükben működő egyletek, körök, szövet­kezetek fontosabb adatait s a legérdemesebb emberok neveit és munkásságát, emellett hassanak oda, hogy könyvünk minél széle­sebb körben elterjedjen. A könyv kedvez­ményes ára 40 korona, címünkre előre be­küldendő. A Falu Aranykönyve és 1923. évi naptára szerkesztősége, Budapejt, VIII., Vas-utca 19. — A pécsi Nemzeti Színház igazgatója, Nádassy József, a szeptember lén kezdődő uj színházi szezonra leszer­ződtette Garay Bélát, a kiváló bonvivantot és feleségét. A kedves művészpár a legutóbbi szezonban Dombóváron működött a Halmi- féle társulatnál. — Képviselőválasztásokra, az ál­landó választmány által elrendelt „Szavazó- igazolványok“ — az előirt minta szerint — bármily mennyiségben kaphatók lapunk nyomdájában. Ezeknél a nyomtatványoknál vállalatunk sem forgalmi adót, sem posta­dijat nem számit fel. — A szállítást után­véttel eszközli. — Talált barna bőrkeztgű. Április 2ö-én délután 5 óra felé a szolgálatot tel­jesítő rendőr egy pár barna bőrkeztyűt ta­lált az utcán. Igazolt tulajdonosa átveheti a rendőrségen. — Elveszett. Az Esterházy-uteában elveszett egy redikül, benne két imakőnyv, olvasó éi más apróság. A tulajdonos kéri a jólelkü megtalálót, hogy a talált dolgokat adja le szerkesztőségünkben. — Ugyancsak elveszett a templomban egy fekete gyöngy­ház olvasó. A megtalálót kérjük adja le a templom sekrestyésénél az elveszett olvasót. — Keresztény újságok: »Nemzeti Újság«, »Uj Nemzedék«, »Magyarság«, »A Nép«, »Somogyi Újság«, »Dombóvári Hír­lap« ; folyóiratok: »Hazánk«, »Képes Kró­nika«, »Magyar Kultúra« és »Magyar Nép« kaphatók nyomban a megjelenés után lapunk kiadóhivatalában. _ DOMBÖVÁMLAP ­I FORGALMI ADÓKÖttyVEK ÁLLANDÓAN KAPHATÓK LAPUNK KIADÓ­HIVATALA BAN. H------------------1­Eg yágyas tiszta szobát keres vidéki úriember, — 24 órára két hétben egyszer. — Ajánlatok zárt levélben „Csendesség“ jeligére, a kiadóba kéretnek. A dombóvári járás főszoigabirájától. Szám: 1347/922. Tárgy: Nak körjegyzőség­ben megüresedett segéd­jegyzői állás betöltése. Pályázati hirdetmény. Tolnavármegye dombóvári járásához tartozó Nak községben megüresedett segédjegyzői állásra ezennel pályázatot hirdetek és felhívom azokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy szabályszerű képesítésüket és eddigi fedhetlen előéletüket igazoló, okmányokkal felszerelt pályázati kérvényüket f. évi má­jus hó 25-éig annál is inkább nyújtsák be hozzám, mert a később érkezetteket figye­lembe venni nem fogom. A naki segédjegyzői állással, a sza­bályszerű illetményeken felül, a község- házinál egy bútorozott szoba, fűtés és vilá­gítással, avagy ehelyett a képviselőtestület által meghatározandó váitság-összeg jár. A választás napját később fogom kitűzni. Dombóvár, 1922. május hó 5-én. Kenézy főszolgabíró. Kaposvári Levente I. B.—Dombóvári Turul Sport-Egglet I. Eredmény : 2 : 1 Félidő : 0 : 1 A vasárnap, f. hó 7 én délután meg­tartott barátságos mérkőzés minden inkább volt, csak barátságos nem. Különösen a Tu­rul csapata tapasztalta ezt gáncsok, rúgások formájában. A játék érdemi részéről nem szólhatunk, mert a nagy szél minden he­lyezkedést lehetetlenné tett. Mindamellett kiemclhetjftk a Tarai fölényét. A nagy szél ellenére is többször veszélyeztette a Levente kapuját. Csak az egyik, különben jól játszó csatár idegességének tulajdoníthatjuk, hogy két Ízben is egyenesen a kaposvári csapat kapusa kezébe lőtte a labdát, jóllehet „tiszta“ volt a helyzete. Hogy a dombóvári csapat határozott formája ellenére is vere­séget szenvedett, annak oka, hogy Világosi bíró az első félidőből elnézett 8 percet a második félidőhöz toldta hozzá s éppen a rátoldott harmadik percben szerezte meg Kaposvár a győzelmet jelentő goalt. Meg­jegyezzük, hogy Világosi lehet jó, sőt ki­váló játékos és ebben nem is kételkedünk, de bírónak gyenge volt. A nyolc percet az első félidőről kapucserével kellett volna megoldania és lejátszatnia. A vezető goalt az első félidőben a Turul Neiser lövéséből szerezte meg. Kaposvártól—Dombóvárig 2 óra 32 perc alatt. Bozóky Viktor, a kaposvári Levente neves távfutója f. hó 7-én reggel 8 óra 10 perckor a vasúti állomás előtti térről elindulva, pihenő nélkül 11 óra 2 perckor gyönyörű fiuischt vágva ki, befutott Dombóvárra. Egyfolytában megállás nélkül 32 kilométer és 800 métert tett meg 2 óra 32 perc alatt. A feljegyzések alapján 6 perc alatt futott 1 kilométert. Mérkőzés: A Dombóvári Kát. Legényegylet folyó hó 14 én délután 4 órai kezdettel barátságos football mérkőzést tart az ujdombóvári pályán a Bajai Munkás Testedző Egyesület csapatával. Felelős szerkesztő'; Kocsis László Lapkiadó: a Dombóvári Nvomda és Papír­kereskedés Részvénytársaság. H VI ÜT TÉR. Értesítés. Dombóvár és vidéke nagyrabecsült háziasszonyainak figyelmét tisztelettel fel­hívom arra, hogy ujdombóvári vasúti ven­déglőmben a legkényesebb Ízlést is kielé­gítő cukrászatot rendeztem be. Ezzel nem­csak éttermemben megforduló tisztelt ven­dégeim igényeit óhajtom kielégíteni, hanem rendelkezésre óhajtom azt bocsátani a kedves háziasszonyoknak, ha a kereszteléskor, la­kodalmak, házi ünnepélyek, vadászatok stb. alkalmával asztaluk fényét cukrászatom leg­finomabb édességeivel óhajtják emelni. Cukrászatomat a nagyrabeosült házi­asszonyok szives figyelmébe ajánlva, ma­radtam teljes tisztelettel: Láng János, máv. vendéglős. KERESKEDŐKNEK ÉS MAGÁNFELEKNEK ARANYÉRT 10 KORONÁVAL TÖBBET FIZETEK grammonként, mint bárki más. ezüstöt, régi arany és ezüst pénz- _1 nemeket hihetetlen magas árban vásárolok. Béliért Károly ékszerész, Budapest, VI., Eötvös-uica 6, szám. BRILLIÁNST

Next

/
Oldalképek
Tartalom