Tolna Megyei Népújság, 1969. április (19. évfolyam, 75-97. szám)

1969-04-26 / 94. szám

Ügy értein, ahogy akarom jegyzetek az „Azt csinálok, amit akarok" című filmhez „Fáskamrákban, hideg sufnik­ban bukkannak rá a nevelőott­honból elszökött gyerekekre. 19Ö8. október 3-ig csavargásért 2567 fiatalkorút vittek be a rend­őrség gyermekvédelmi osztályára. Ez napi 11 gyereket jelent. A búvóhelyek címeit az intézetek­ből szökni készülő fiatalok egy­másnak adják át. így pontosan tudják, hová Induljanak, hol fo­gadják be, hol bujtatják őket. A szállásadók rendszerint idős fér­fiak, akik abból élnek, hogy fia­tal lányokat kényszerítenek férfi- vendégek szórakoztatására. De ezeknek a címeknek a nagyré­szét a rendőrség is ismeri. Csak Budapest területén közel *uö ilyen helyet tartanak állandó ellenőr­zés alatt. Egy-egy intézkedés után majdnem mindig újraszerveződik a hálózat. A rendőrség lehetősé­gei korlátozottak.” A fenti idézettel kezdődik Sze­mes Mariann és Szabó Árpád operatőr új magyar dokumen­tum-játékfilmje, az „Azt csiná­lok, amit akarok.” Tartalmáról a fenti idézet után már felesle­ges többet beszélni. Mondandó­járól, céljáról, szándékáról annál többet lehet és kell vitatkozni. A filmben az a legjobb, hogy vitára indít. Vitára indít azzal, hogy úgy érthetem, ahogy aka­rom. Mert érthetem ügy ezt az egy­órás filmet, hogy rendezője fel­háborodásában vállalta készítését. Felháborodásában ezek ellen a fiatalkorú csavargók ellen. Fel­háborodásában magatartásuk, vi­selkedésük miatt. Azért, mert egy számukra elérhető becsületes éle­tet váltanak fel könnyelműség­ből, nemtörődömségből, a mun­kakerüléssel, a zülléssel, a bűnö­zéssel. Azért, mert a társadalom­ra, hasonló korú társaikra veszé­lyesek. Felháborodásában, mert hazugok és flegmák, cinikusak és szemtelenek. Érthetem úgy, hogy a filmet azért készítette a stáb, hogy az általuk érzett felháboro­dást felkeltsék a nézőben is. De érthetem úgy is ezt a fil­met, hogy a szánalom szülte. Az alkotókat megremegtették a tisz­ta gyermekszemek, s elkeserítet­ték a döbbenetes sorsok. Hiszen a gyerekek — a fiatal lányok és fiúk — nem egyértelműen ellen­szenvesek a filmben. Inkább szá- nandók. Szinte felmenti őket ko­rábbi életük alakulásának egy- egy mozzanata, egy szerencsétlen epizódja. Áldozatok ők, vala­mennyien. vagy környezetük, vagy egy-»egy felelőtlen beteges hajlamú felnőtt ember áldozatai. S ha áldozatok, fel is menthetők. Vajon valóban felmenthetők? Hi­szen melyik az az ember, aki nem talál életében egyetlen olyan pontot, amely a testi és lelki zül­lés útjaira vezethette volna. Azt hiszem kevés ilyen van, s a több­ség mégis becsületes. De hát úgy érti a néző ezt a filmet, ahogy akarja. Kiválthat belőle felhábo­rodást és részvétet is. És értheti úgy is, hogy ez a film embertelen. Embertelen azok­kal a lányokkal, vagy fiúkkal szemben, akiket ország-világ előtt leplezetlenül megmutat. Ezek után fclhagyhat-e előző életével a film két „főszereplő” kislánya? Az emberi kíváncsiságot, a sokakban meglévő szenzáció-hajhászási vá­gyat, a kárörvendést ismerve azt kell mondanom, hogy nem. Nem, bármit tesznek ezután e filmmel megbélyegzettek. S ha valóban így van, akkor úgy is érthetem, hogy embertelen ez a film. S ha embertelen, akkor megdöbbentő. De érthetem úgy is, hogy túl humánus. Humánus a fiúkkal és férfiakkal, akik ezeknek a fiatal lányoknak a megrontóű Velük szemben mély megvetést, utálko- zást érezhet a néző. Velük túl humánus a film, mert nem be­szél arról, hogy ezeket az embe­reket miként vonják felelősségre. A fiatalkorút visszaviszik a neve­lőotthonba, vagy egyenesen a bör­tönbe. De mi lesz azokkal az öreg, vagy fiatal férfiakkal? Úgy is érezheti a néző, hogy velük túl humánusan jártak el az al­kotók. A nézőből sok mindent ki­válthat a film. Felháborodást és részvétet éppen úgy, mint döb­benetét és megvetést. De úgy is érthetem, hogy ez a dokumentumfilm interpelláció. Felszólalás, ténymegállapítás, amely nem tűr kommentárt. A maga kijelentő módú önmegmuta­tásában is felszólító segítségért kiáltás. Érezhet a néző részvétet és megdöbbenést, láthat megsimo­gatni való tiszta arcot, vagy te- nyérbemászón szemtelen profilt, megmosolyogtathatja, vagy fel­dühítheti egy-egy válasz, eltölt- heti a sivárság érzete a helyszín láttán, undor kavaroghat benne a gusztustalan vénember láttán, s megelégedetten nézhet szét egy rendezettebb családi otthonban, ■— kavaroghat a nézőben ezernyi igenlő és ezernyi tiltakozó gon­dolat, de az eredmény mégis 'csak az lehet, hogy tudomást kell sze­reznie arról: van ilyen. A film legnagyszerűbb értéke az, hogy elkészítették. Hogy or­szág-világ tudomására hozza nyil­vánosság előtt részvéttel, avagy részvétlenül, humánusan, vagy embertelenül, de kimondja, hogy vannak csavargó gyerekek, van­nak prostituált lányok, vannak selyemfiúk, vannak undorító ké- jencek, vannak nyomortanyák, van kosz és van betegség. Van. És szó és kép nélkül is ez a meg­mutatkozás figyelemfelkeltés is. „A rendőrség lehetőségei korlá-. tozottak”. Ezt mondja a rende­zőnő bevezetőjében. Valami meg­oldás kellene. De mi az? A megoldáson valahogy minden nézőnek gondolkoznia kellene. Úgy értem, hogy ki-ki önmaga kell, hogy megtalálja ki a fele­lős, vagy kik a felelősek. Mert ezt a filmet, úgy érthetem, ahogy akarom, — de az a nagyszerű benne, hogy valamiképpen értel­meznem kell, hogy foglalkoznom kell a filmmel, s azzal ami mö­götte van. Méry Éva Van már szakmunkástanuló szerződése ? Ha még nincs, szülei válláról levesszük a gondot, jöjjön vállalatunkhoz! Kőműves, ács, vasbetonszerelő, épületburkoló szakmákban a tanulóidő: 3 év. Üvegező, vasbetonszerelő szakmákban: 2 év. Teljes ellátás, modern szállás, munkaruha, szerszámbizto­sítás. Jelentkezés egyénileg, továbbá iskoláján keresztül. 26. sz. Építőipari Vállalat Szakmunkásképző Iskola Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 35. (213) Azonnali belépéssel al­kalmazunk teljesítmény­bérben kőműveseket, segédmunkásokat, vasbetonszerelőket, továbbá építőipari technikusokat. Fizetés megegyezés sze­rint Minden szombat szabad. Jelentkezés: Tö- VÁLL, Szekszárd, Rá­kóczi u. 85—87. (295) Gyárkémény és Kazánépí­tő Vállalat keres hazai és kelet-németországi kikül­detésre kőműves és ács szakmunkásokat, építőipari gépkezelőket és segéd­munkásokat. Külföldi tartózkodás alatt itthon átlagkeresetet, és kint kiküldetési díjat fi­zetünk. Németü] beszélők előnyben. Jelentkezés az építésvezetőségen, Pécs, Nagy Lajos u. (Külvárosi pályaudvarral szemben) Szombat és vasárnap je­lentkezés: Tillmann Ká­roly építésvezetőnél, Hő- gyész, Vásártér. _____________&2L S zekszárdi kórház feflvé- telre keres gépírni tudó adminisztrátorokat, vala­mint 8 általánost végzett segédápolónőket. Jelentkezni lehet a kór­ház munkaügyi csoport­jánál. (275) Szobafestő-mázoló szakmunkást Tamási és környéke munkahelyek­kel azonnal felveszünk. Elszámolás FM szaknor­ma alapján. Környékbeliek előnyben. TÖVÁLL Tamási, Deák F. u. 44. (313) Ä szekszárdi TÜZÉP-te­lep kettő vagonrakodót fel­vesz azonnali belépéssel. Fizetés teljesítménybérben. (351) PROGRAM Múzeumok: A Balogh Ádám Mú­zeum Szekszárdon, naponta 9— 13- ig és 14—18 óráig tart nyitva. Babits Emlékház naponta, hét­fő kivételével 9—13 óráig tart nyitva. Könyvtárak: A megyei könyv­tár szombati nyitva tartási ide­je: a felnőtt kölcsönzés 1«—13 és 14— 19 óráig. Olvasótermi szol­gálat 9—13 és 14—19 óráig. If­júsági könyvtár mindennap 14— 18 óráig. Dombóvári Járási Könyvtár: 10—12, 13—1« óráig tart kölcsön­zést. Ifjúsági könyvtár 13—17 óráig. Paksi Járási Könyvtár: felnőt­teknek 8—12, ifjúságiaknak 8— 12 óráig. Tamási Járási Könyvtár: 14— 17 óráig tart nyitva. Szekszárd, BM-klub: Táncest. Babits ifjúsági klub: 18 órától Könyvek és könyvbolondok cím­mel előadás. Bonyhád: A zománcgyári kul- túrotthonban KISZ-veteránok ta­lálkoznak. Ezen a napon emlé­keznek Komjáth Aladárról. Decs: 17 órától 14 évesek klub­ja. Simon tornya: A bőrgyári mű­velődési házban klubest, tánc. Nagydorog: 19 órától A vén cigány címmel magyarnóta- és népdalest, a Nyílik a rózsa tv­vetélkedő nyerteseinek fellépésé­vel. Ifjúsági klub. Bátaszék: 15 órától a 14 évesek klubjában zenei vetélkedő. Báb­színház iskolásoknak. A mozi elő­adása: Júlia és a szellemek. Máza: 18 órától ifjúsági klubok tapasztalatcseréj e. Gyönk: 14 órától ifjúsági film­klub. 19 órától ifjúsági klubest. Iregszemcse: Ki mit tud Ireg- szem csérül címmel községi vetél­kedő. Dalmand: 1« órától szabad klubfoglalkozás, zenével, tánccal. Ozora: 19 órától klubfoglalko­zás. Szakály: A moziban a Nőstény­farkas című film 20 órától. Kölesd: 15 órától 14 évesek klubja, 18 órától ifjúsági klub. Gyulaj: 19 órától a dombóvári ifjúsági klub részvételével zenés klubest. Közben zenei vetélkedő. 17 órától könyvkölcsönzés. Báta: Könyvkölcsönzés. Ifjúsági klub 18 órától. Györköny: A község VII. osz­tályosainak műsora 15 órakor, diákok részére. Ujbcrek: Ifjúsági klub, sakk­verseny. Kajmád: Ifjúsági klub. (A programban szereplő mű­sorok megváltoztatásának jogát az illetékesek fenntartják.) Piaci árjelentés: Szekszárdon, a MÉK. e héten érvényben lévő fo­gyasztási irányárai: burgonya gül 3,80 forint) burgonya rózsa 3.40, burgonya ül. csoport 2,69. vöröshagyma 4,40, fejes káposz­ta . 4,—,. sárparépa 7,—, petrezse­lyemgyökér 5 db-os csomója 2,—, kelkáposzta 4,50, paraj 4,—, ubor­ka (melegágy!) 42,—, dughagyma zsika IV. 30,—, piros alma I—II. 60 milliméter felett 14,—, piros alma I—II. 55—70 milliméter 12,—, húsvéti rozmaring I—II. 65 milli­méter felett 12,60, 55—65 milli­méter 10,—, húsvéti rozmaring m. egységesen 6,—, zöldhagyma csomója 1,30 forint. Zöldpaprika, hosszú, hegyes, 10 cm-es 2,50, a 7 cm-es 2,— forint. Saláta fejen­ként, 10 dkg felett 2,50, 8—10 de­ka között 2,—. Hónapos retek 6-os csomó darabonként 21 mm- es 3,—, 20—21 mm-es 10 dara­bos csomója 2,— forint. Április 28-tól a saláta 2,—, illetve 1.50 forint. Orvosi ügy eletek: Szekszárdon, a Hunyadi utca 2. szám alatti gyermekkörzeti orvosi rendelő­ben állandó orvosi ügyelet, na­ponta este 7-től reggel 7 óráig. Az ügyelet kiterjed Szekszárd város. Harc, Sióagárd és Szálka községekre is. Telefon: 12—972 Paks: Az ügyeletet dr. Rimay István tartja. (Paks, Tolnai u. 4. Telefon: 177). Nagydorog: Nagydorog, Györ­köny, Bikács, Pusztahencse te­rületére összevont ügyeletet tart dr. Nagy József. (Györköny, Fő u. Telefon: 6). Dunaföldváron: dr. Bozóky István fogadja betegeit. (Duna- földvár, Rákóczi u. 4. Telefon: 40). Dombóvár: dr. Gyöngyössy György Dombóvár. Bezerédj út 34. Telefon: 12—94 tart ügyele­tet. Rendel: szombaton du. 5—6- ig, vasárnap de. 10—12-ig a köz­ponti orvosi rendelőben, utána a lakásán található. Ugyletes állatorvos Szekszár­don : dr. Bertha Béla Szekszárd, Kossuth Lajos utca 6. Telefon: 148—49. Az ügyelet kiterjed Szek­szárd város, Öcsény. Sióagárd és Szálka községekre is. Ugyeletet tart még az állatkórház szak­állatorvosa. MOZI Bonyhád: Még egyszer a szere­lemről. (Szovjet film.) Dombóvár: Gyávák bandája. (Francia—olasz film.) Dunafüldvár; Sarokba szorítva. (Francüa^liltm).. Paks: A kétszemélyes ketrec. (Csehszlovák film.) Szekszárd r Feldöbot* kő. (Ma­gyar film.) Tamási: Cherbourgi esernyők. (Francia film.) Tolna; Tragédia az őserdőben« (Braafl film.) A rádió és a televízió műsora KOSSUTH RADIO 7.15: Édes anyanyelvűnk. 7.45: Orvosok műsora. 8.15: Lányok, asszonyok. 8.35: Tánczene. 8.55: A mikrofon előtt Szigeti József, IX. 9.25: Lemezalbum. 10.Ó5: Bach-zongoramüVek. 10.37: Fúvós­indulók. 10.50: Ágyak a hori­zonton. Rádiódráma. 12.20: Me­lódiakoktél. 13.50: Könyvszem­le. 14.00: Kóruspódium. 14.10: Nó­ták. 14.25: Uj Zenei Újság. 15.05: Külpolitikai figyelő. 15.20: Csak fiataloknak! Komjáthy György tánczeneműsora. 17.05: Bp. Hon­véd—Dunaújváros labdarúgó-mér­kőzés I. félidejének vége. 17.15: Népi zene. 17.35: A magyar nyelv hete. 17.52: Nagy mesterek — Világhírű előadók. Ravel-est. 19.25: Egy show és más semmi. II. 21.03: ötven év a pódium mögött. III. rész. 22.20: Táncol­junk! 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI RADIO 8.05: Rimszkij-Korszakov: Se- herezádé — szvit. 8.45: Külpoli­tikai figyelő. (Isrh). 9.00: Nóta­csokor, csárdáscsokor. 9.45: Vá­laszolunk hallgatóinknak! 11.52: Orvosok a mikrofon előtt. (Ism). 12.00: Virágénekek. 12.20: Aure- liano Pertile lemezeiből. 13.05: Barokk kamarazene. 14.00: Faust. Részletek Gounod operájából. 14.26: Publicisztika. 14.36: Ver­bunkosok, népdalok. 15.04: A ma­gyar vonósnégyes Haydn-vonós- négyeseket játszik. 15.45: Egy hír a mikroszkóp alatt. 16.05: A magyar nyelv hete. Édes anya­nyelvűnk. 16.10: A hét műsorá­ból. (Ism). 16.40: A magyar nyelv hete. 17.20: Lemezek közt válo­gatva. 17.53: A magyar nyelv hete. 18.10: Bp. Honvéd—Duna­újváros mérkőzés II. félidejének vége. 18.19: Kíváncsiak klubja. 19.09: Szimfonikus művek. 20.25: Uj könyvek. (Ism). 20.59: Prévost abbé költői játékából. 22.08: Kül­földi kulturális híradó. 22.23: Agáy Karola és Faragó András énekel. 23.10: A Naphoz. Versek. 23.15: Boismortier-művek.' MAGVAR TV 9.00: Nótaszó. (Lsm). 9.20: A szép hétvége. Nyugatnémet film. (Ism). 10.50: A Tv mintaboltja. (Ism). 11.40: Felfedező úton a képzőművészét birodalmában. (Ism). 15.00: Ki tud ró meg­oldást? 15.05: A lány és a fény­képész. Dán feliratos film. 16.40: A Bali-testvérek. Riportfilm. 17.20: Hírek. 17.25: Tudományos tudakozó — önmagunkról. . . Frontátvonulás. 18.15: Egy nap, mint a többi. Szovjet * kisjáték­film. 18.40: A Tv jelenti... 19.25- Cicavízió. 19.35: Lírai riport: Vas Istvánnal. 20.00: Tv-híradó. 20.20: Pesti kabaré. I. Kb. 21.55: Tv- híradó. 2. kiadás. 22.15: Gálaest ’69. Az Euro vízió IH. 15-i mű­sorának II. része képfelvételről. 23.15: Jó éjszakát, felnőttek! Tur­pi úrfi. IV. Hantamandi maha­radzsa. JUGOSZLÁV TV 13.40: A dolgozó nép születése. 14.30: Az angol labdarúgó-kupa döntője. 17.00: Az írástudatlan­ság felszámolása. 17.45: Peregj orsó. 20.35: Szórakoztató zenei adás. 21.35: Játékfilm. OSZTRÁK TV 15.40: Kicsinyek műsora. 16.00: Ifjúsági műsor 11 éves kortól. 16.25: Mi leszek, ha nagy leszek? 16.55: Utazás Európában: Finn­ország. 18.20: Jó éjszakát, gye­rekek. 18.25: Kulturális aktuali­tások. 19.30: Tv-híradó. 20.06: Sporthírek. 20.15: Nmzetközi quiz-műsor. 22.00: Sportújság. 22.30: Tv-híradó. 22.40: Az ördög­brigád. Film. Budapesti Nemzetközi Vásár Május 16-20. Nyitva: reggel 10 órától, este 9 óráig. 16. 20, 21, 22, 23, és 24-én du. 2 órától este 9 óráig. A pavilonokat este 8 órakor zárják. Vidéki látogatóinkat a vásár­igazolvány 33 százalékos uta­zási kedvezményre, és a vásár egyszeri megtekintésére jogo­sítja. Vásárigazolvány besze­rezhető a MÄV jegypénztárai­nál, az IBUSZ menetjegy iro­dáinál, valamint a városi és községi tanácsoknál. (305)

Next

/
Oldalképek
Tartalom