3. oldal, 1051 találat (0,060 másodperc)

Találatok

101. 1962-08-31 / 203. szám
[...] sarokban Mester József és Kecskés István tanárok be­szélgetnek illetve hallgatják Rózsás [...] teljesítmé­nye vélekedett Szárnyané ról Pozsgai Istvánná csoport vezető Szöveg Szentpéteri Zoltán [...] és ezzel a délelőtt dolgozók kérése is teljesülne Reméljük kérésünk nem [...]
102. 1991-10-03 / 232. szám
[...] Házának tagja Pénteken dr Balsai Ist­ván igazságügyminiszter is előadást tartott A [...] jegyzői feladatokat Tárno­kon A tűzoltók kérése A pomázi tűzoltóság ar­ra kéri [...]
103. 1972-08-17 / 193. szám
[...] nem szállít ele­get a nagykereskedelem kéré­se ellenére sem Mindehhez hozzájárul még [...] 1954 ben Zsuzsa 1958 ban István 1963 ban született Úgy lát­szott [...] történet egé­szen másképp folytatódott Földi István az egykori vörös katona és [...] szállítást vállal Hasonlóképpen reagált Föl­di István és Polgár József mozgósítására a [...]
104. 1994-01-17 / 13. szám
[...] A festő háza Szó nyi István emlékének Részlet Azt tervezte világéletében [...] január 17 én született Szőnyi István festőművész a Dunakanyar a zebegényi [...] hiány pótlására kezdeményezte a vetélkedőt Kérése azonnal támogatókra talált a település [...]
105. 1969-01-21 / 16. szám
[...] kezében felfelé ível Gratulálunk Valentsik István Pályázati felhívás Az üllői fogyasztási [...] Megyeri Mi­hály Csáki Lajosné Kupecz István Bori Géza és Szokola István nyugdíjasok ök több évtizedes tapasztalattal [...] jelenlevő nyugdíjasok közül többen Vass István Zöldi Sándör Trepák Mihály Zsíros [...] Egy idős nyugdíjas A szerkesztőség kérése Az inkognitóban jelentkező men dei [...]
106. 1961-01-06 / 5. szám
[...] maga szeretné haj­tani Tudom első kérése az lesz a szövetkezet elnökéhez [...] bolgárker­tész van Közülük öten Kris­tóf István és fia Sándor Iva­nov Tódor ManeTf Márton és Dimov István felkeresték a szervezőbizottságot kérve hogy [...]
107. 1992-08-01 / 181. szám
[...] vámhiva­talnál belföldi forgalom szá­mára vámkezelés kérése stb A fuvarozóvállalat az ál­tala [...] nyugdíja­sai nevében Kurunczi Sán­dor Gádor István Szödiné Koncz Erzsébet és Gádor [...]
108. 1993-06-19 / 141. szám
[...] hogy mi a Miatyánk első kérése 12 Pilátusról azt hitte egy [...] hogy az anyagot a Szent István bazilika irattárába szál­líttatják ott helyezik [...]
109. 1963-03-29 / 74. szám
[...] a segélyt ké­rő anyagi helyzetéről ké­rése jogosságáról Segélyt nagyon sok esetben [...] János Medgyesi Jó­zsef és Minkus István MA FÁSÍTÁSI ANKÉT Fásítási ankétot [...]
110. 1970-04-15 / 87. szám
[...] a tangazdasággal szinte nincs olyan kérése az iskolá­nak amit ne teljesítenének [...] a Kertészeti Egyetemet Dr Túri Istvántól 10 méteres fó­liasátrat kaptak merevítők­kel [...]
111. 1992-11-24 / 277. szám
[...] és a TUDO­MÁNY Bágyoni Szabó Ist­ván rovatvezető a KULTÚ­RA és a [...] Paizs Tibor és Bágyo­ni Szabó István rovatveze­tők az IRODALOM rovat gondozását [...] mint mai számunkban is Benedek István leveleit ol­vashatják nek az olvasása [...] traffipaxos ellenőrzés nem lesz SZERKESZTŐSÉGÜNK KÉRÉSE Kérjük tisztelettel a városi és [...]
112. 1990-02-08 / 33. szám
[...] Má­tyás Németh Miklós és Fodor István szerda délután a Par­lamentben konzultációt [...] követően Németh Miklós és Fodor István röviden is­mertette az Országgyűlés feb­ruári [...] talál­kozón részt vett dr Katona István segédpüspök Zavetz József kanonok az [...] akciónak látványos dolog a kegyelem kérése jogszerűsége azonban hi­ányzik A kérés [...]
113. 1992-04-09 / 85. szám
[...] a zeneis­kola íúvószenekara muzsi­kált Pelyach István beszé­dében arra utalt hogy a [...] köszöntötte a sereg­letet majd Pelyach István történész szólt az isaszegi csatáról [...] Intézet javaslata valamint az adományozók kérése alapján a városoktól távol eső [...]
114. 1992-11-26 / 279. szám
[...] helyettes államtitkár r A SZERKESZTOSEGUNK KÉRÉSE Kérjük tisztelettel a városi és [...] 05 Cigány félóra 1135 Bibó István Zsidókérdés Magyarorszá­gon 1944 után 12 [...] gyermekjáté­kok Virgil köszöntő Szerkesztő Bőle István Műsorvezető Sári Enikő írni szerető [...] kapacitás­sal működhessen Kocséron a Szent István tér 9 szám alatt lehet [...]
115. 1967-03-11 / 60. szám
[...] mechanikai műszerészek lesznek mon­dotta Zsilka István szakoktató Felszabadulásuk után két év [...] az öltözőbe sietett Munkatársa Kiss Istvánná a mosdóba ment és a [...] az öltö zőpultra helyezte Olvasóink kérése Jól tartósan épüljön K B [...] a tanárok a kollegináikat Ta­tai István mondott rövid kö­szöntőt a jókívánságokra [...]
116. 1963-05-01 / 100. szám
[...] érkezett debreceni postás színjátszókat Kállai István Vincze Of i tó kedves [...] i est közönségének az a kéré­se hogy a debreceni postá sok [...]
117. 1977-07-17 / 167. szám
[...] következhetett az újabb lépés támogatás ké­rése S ha azonnal nem is [...] osztályának helyettes vezető­je és Varga István a KB kül­ügyi osztályának helyettes [...] Tápió szőlős területén dolgozik Tóth István brigádja Geleta Pál felvétele Losonczi [...]
118. 1992-02-05 / 30. szám
[...] helyi buszköz­lekedés díjait A Volánbusz kérése 18 forintos menet­jegy 340 forintos [...] Maszlag János Tóth Lajos Szoó István és még néhány fia­tal Döntő [...] túrái labda­rúgás történetében 1930 Kálmán István kormány párti országgyűlési képvi­selő és [...] Martonics Jó­zsef a halfok Wolner Ist­ván Kovács L ászló és Dénes [...]
119. 1994-04-20 / 91. szám
[...] filmnapo­kat amelyre ide várják Sza­bó István Oscar díjas rede zőt fellépnek [...] képest na­gyobb szerepet kapjon Pohankovics István az Egyesült Kisgazdapárt részé­ről kifejtette [...] Magyar Suzuki Rt ve­zérigazgatója Lepsényi Ist­ván helyett Shinohara Aki­ra az addigi [...] Pest Megyei Hírlapot Szennyiapozó levelét ké­rése ellenére nyilvános­ságra hoztuk mint a [...]
120. 1969-02-09 / 33. szám
[...] felszólalás eljutott hozzánk mondja Arany István a városi tanács vb titkára [...] márciusi tájékoztató­kon Mi a végrehajtóbi­zottságok kérése a vá­lasztók felé Kedden este Ludányi Ist­ván tanácstagtársunk kezdi az sorát A [...] tehát semmit sem eszik Kovács István Vége Ügyeletes orvos Holnaptól kezdve [...]
121. 1992-09-17 / 220. szám
[...] vasárnapi francia népsza­vazás elé Árkus István Pongrátz Gergely Göncz Árpád Levélváltás [...] elérte célját Az MDF frakció kérése Réti Miklóshoz A Magyar Demokrata [...]
122. 1978-09-23 / 225. szám
[...] Maglódon és Ecseren dr Móczár István Maglód Menüén dr Farkas Anna [...] Balázs László Ve­csésen dr Túry István tart ügyeletet Ügyeletes gyógyszertár Mo­noron [...] vagyunk és sokunk­nak volna jogos kérése hiszen 215 nyugdíjai és 157 [...]
123. 1980-03-26 / 72. szám
[...] a belkereskedelem rendelésére mondja Meleg István igaz­gató Divatos könnyű ru­Buga doktort [...] brigádvezetők ta­nácskozásán elhangzott az út­törőcsapat kérése tartsanak községszépítési napot amelyen a [...]
124. 1991-08-31 / 204. szám
[...] mellé s hiába az ügyintéző kérése a türelemre mégis feszült a [...] váci püspökségről A váci Szent István téri könyvesbolt kirakatában is megjelent [...]
125. 1992-08-21 / 197. szám
[...] Molnár Csilla leánya An­na Egri István és Horváth Mária fia Zsolt [...] Ferenc és Szabó Marianna Jámbor István és Kovács Ildikó Futó László [...] Kösd Kocsis András Vác Nagy István Vác Gubcsó Pál Csornád Cziria [...] az előírt se­bességet A mentők kérése ha hívják a 04 et [...]
126. 1978-10-14 / 243. szám
[...] ehhez hasonló tu­dakozódásokra válaszolt He­gedűs István vb titkár de ne­héz helyzetben [...] tornate­rem közös használata is jogos kérése a szülőknek Maglódon nem létesül [...] ismét rendes kerékvágásba kerüljenek Virág Istvántól a pilisi Aranykalász Termelőszövet­kezet főmezőgazdászától [...] lic se ren dr Móczár István Maglód Mendén dr Csernik Zoltán [...]
127. 1966-04-27 / 98. szám
[...] Bányász Fleischmann Tanácstag beszánfolója Grónai István csütörtökön este 7 órakor lakásán [...] kezdés időpontját A játékosok jogos ké­rése legyen ennek az életké­pes szakosztálynak [...]
128. 1968-08-09 / 186. szám
[...] beleszólhat a négy brigád Viszko Istvánék az ötödik helyen vannak Gajdos István brigádja a kilencedik Kovács Csabáék [...] tagja a szövetkezetnek továbbá Nagypál Istvánná Dubecz Jánosné és Molnár Sándorné [...] meg­birkózva beindították a szö­vetkezeteit Csizmadia Ist­vánná vezetésével A szövetkezet a 20 [...] Magyarországról s talán az a kérése is meghallgatásra ta­lál amit az [...]
129. 1975-02-04 / 29. szám
[...] mint a jó anyagellátás Gerhó István és Vasas Ist­ván művezetők műhelyeikről beszéltek Farkas György [...] a Hajógyár dolgozói­nak az a kérése hogy a mun káslakás építés [...] ered­ményeiket gondjaikat Csankó Lajos Kürtös István búcsúztatása Hosszú betegség után éle­tének 71 évében elhunyt Kür tös István a párt és a mun­kásmozgalom [...]
130. 1969-08-16 / 189. szám
[...] Az ünnepség szónoka B Szűcs István a szociális otthon vezetője Itt [...] hurutos megbetegedések kezelésére A lakosság kérése A vízhez nagyon nehéz hoz­zájutni [...] az MSZMP egykori titkárá­nak Vági Istvánnak a mell­szobra A szobor végleges [...]
131. 1971-09-18 / 220. szám
[...] első éves hallgató Dr Gergely István mező gazdasági és élelmezési mi­niszterhelyettes [...] folyamatának nagyüzemivé tétele Dr Filius István a Kerté fczeti Egyetem kecskeméti [...] te­szik hogy a két öreg kérése teljesülhessen maradhas­sanak S ha ehhez [...] scher Lajos Pa­lásti Ferenc Simon István Szabó Dénes szakszerű építő jellegű [...]
132. 1961-07-15 / 165. szám
[...] eket is vetettünk mondja Perényi István a tsz elnöke Az inárcsiak [...] azokat meg a vetőgé­pek Böbéik István a tsz fő­könyvelője a következőket [...] karmánv termelésére így vélekedik Perényi István elv­társ A jő lehetőség kihasz­nálása [...] a falu becsülete Ai erdőkertesiek kérése Zábrádi Antalné Erdőker­tesről nyolc kilométer [...]
133. 1971-10-31 / 257. szám
[...] ügyét s ha indokolt a kérése megpróbá­lunk segíteni Nemrég alakult a [...] Nemes György MSZBT Tsz Pásztor István NOVEMBER 16 Vörös Csillag Tsz [...] 9 József Attila Tsz Kovács István Téglagyár közp Dóra János Konzervgyár [...] Gyulai ált isk dr Somodi Ist­ván ÁFÉSZ pártház Zsemlye János NOVEMBER [...]
134. 1993-03-29 / 73. szám
[...] Szombat Nemzeti televíziónk Pálfy G István előadása Nemzeti Televíziónk címmel Pálfy G István a Magyar Te­levízió főszerkesztője előadá­sát [...] alatti ABC áruház veze­tője Grán Istvánná elmondta hogy náluk a sertéshús [...] Mivel azonban az önök kérdése kérése fontos a mi számunkra is [...]
135. 1980-10-02 / 231. szám
[...] a létreho­zása a társadalmi munka kérése és vállalása azután a tanács [...] elnökének megnyitó sza­vai után Sarlós István az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja [...] testü­letéinek újjáválasztására vo­natkozó javaslatot Sarlós István A szocializmus építése és a [...] és a társadalmi élet Sarlós István mondott beszédet nácsának ülésén elmúlt [...]
136. 1972-03-15 / 63. szám
[...] csírátlanítást Ezt a munkát Sebestyén István szakmunkás végzi Miklay Jenő Pallay [...] és zár le A nyugdíjasok kérése Az év bizonyos időszakaiban bizonyos [...] a kíváncsisko dásért K Tóth István Az egykori iskolának Negyven évvel ezelőtt Buda István gödöllői festő és má­zoló kisiparos [...]
137. 1975-08-31 / 204. szám
[...] az Irodalmi Színpad tagjai Örkény István egyper­ces novelláiból mutatnak be válogatást [...] mert sok esetben a sportvezetők kérése értetlen fülekre talál s ezért [...]
138. 1991-09-07 / 210. szám
[...] akik felejt­hetetlen férjem édesapánk Aranyi István temetésén Mo noron részt vettek [...] rendet csinálni nyilat­kozta erre Sipos István ta­nácsnok képviselő mert az önkormányzati [...] hét elején nyilatkozik lapunknak Jandó István ALKONYAT C 3 KOVÁCS LÁSZLÓ GRAFIKÁJA A köztársasági meghízott kérése Újraszámlálás
139. 1992-05-23 / 121. szám
[...] MÁJUS 23 SZOMBAT BESZÉLGETÉS TÓTH ISTVÁNNÁL Visszavárja India A közelmúltban nyílt meg a ceglédi galériában Tóth István Balázs Béla díjas ér­demes művész [...] a tü­zet A férfit Semetka István­nak hívják Nem ő a ko­vács [...] föl­kínálták feleslegessé vált felszerelésüket Miklós Ist­ván barátomnak Nézze csak ez egy [...]
140. 1961-07-25 / 173. szám
[...] szemben A bolt vezetője Bessenyei István szerint a mostani lel­tározás a [...] de legyen éber is Berényi István Nagymama is úgy járt mint [...] vezető­jének és dolgozóinak is van kérése mégpedig a közönség­hez Azt várják [...] Eszter segédmunkás leánya Edit Vörös István gépkocsivezető és Szálas Erzsébet leánya [...]
141. 1992-06-12 / 138. szám
[...] 219 98911 4202108 naZ Tmka Istvánnal és ár Hajdi Lászlóval Befizeté­seinkből [...] alapít­ványt társaimmal Ruda Győzővel Rapavi István­ Mikor indul csoport az első A múzeum kérése Fogadják megértéssel A Magyar Tudományos [...] A meghívott vendé­gek dr Fodor István füg­getlen Glattfelder Béla Fidesz dr [...]
142. 1972-06-15 / 139. szám
[...] gyak­ran lehetetlen Az üzemekbe igyekvők kérése ez de a park megóvása [...] készítettek Köztudomású hogy Ste faits István aki közel egy év­tizede vezeti [...] ismerteti tudományos dolgozatában Ste faits István Aquincum és kör njéke valamint [...] dr Ferencz Lajosnak és Stefaits Istvánnak a Váci Nap­lóban megjelent írásait [...]
143. 1992-10-19 / 247. szám
[...] vonatko­zó igénybejelentésére hi­vatkozva értesítjük hogy kérése teljesítésére nincs lehetőség Az Országos [...] 1944 március 10 után Bethlen Istvánt kísérte vidéki rej­tekhelyeiről a Várba [...]
144. 1964-12-24 / 301. szám
[...] De erről majd legközelebb Dudás István SZENTLÖRINCKÁTAN útfeltöltés óvodaépítés társadalmi munkával [...] szcntlőrinckátai tanács­tagok Gyetvai Sándor Balázs Ist­ván Kókai Kálmán a község a [...] Április 4 Termelőszövetkezetben Po­ csai Istvánt választották meg í elnöknek akiknek [...] érde­kében az a vasutas dolgozók kérése hogy akik a harmadik ünnepen [...]
145. 1991-09-30 / 229. szám
[...] ez utóbbiban tartották a Szent István napi ökume­nikus istentiszteletet és az [...] tennivalóiról felada­tairól beszélgettünk Bez zegh Istvánnal Maglód község polgármesterével Régi lakossági [...] ajánlattevőnek adjuk a megbízást Bezzegh István polgár mester elmondja még hogy [...] összeg De hát a kerület kéré­se érthető természetes No igen ezzel [...]
146. 1973-07-18 / 166. szám
[...] a község lakóinak életében Plutzer István és felesége a Pesti úton [...] 1800 forint megfizetésére kötelezte Molnár István 28 éves ceglé­di lakos korábban [...] a közügyek gyakorlásától eltiltotta Molnár Istvánt K A Hollósi Ildikó a [...] az aratás idejére a tsz kérése alapján szabadságra engedték Senkire neon [...]
147. 1980-09-18 / 219. szám
[...] és így az jogerős Zavaczki Istvánná 56 éves Váci lakos a [...] sikeres üzemlátogatás vé­gén dr Király István az egyetem tanársegédje mondott köszönetét [...] fejlesztési terv vég­rehajtására A könyvtár kérése A városi járási könyvtár ké­ri [...] szakkör tehetségesebb­jei Csapó Attila Hencz Ist­ván Csizmadia Dániel már a legjobbak [...]
148. 1986-12-23 / 301. szám
[...] A múzeumavató közönségét dr Színi István Szentendre tanácselnöke köszöntötte A rangos [...] de beteg­sége miatt gondolatait Egressi István előadóművész tolmá­csolta Vajda művészetének hazai [...] fölérté­kelték a belépőket A csecsemőintézet kérése volt mint dr Pajkos Er­zsébet [...]
149. 1992-11-17 / 271. szám
[...] buda­keszi művelődési házban a Széchenyi István Baráti Kör és a művelődési [...] tud élni tisztességesen a SZERKESZTŐSÉGÜNK KÉRÉSE Kérjük tisztelettel a városi és [...]
150. 1974-12-04 / 283. szám
[...] városi bizottságának munkatársa is Détári István megbízott párttitkár számolt be az [...] teremtettek A hozzászólók sorában Pecznik István műszaki vezető az üzem és [...] K L A VÁROSI RENDŐR­KAPITÁNYSÁG KÉRÉSE A Ceglédi Rendőrkapitány­ság kéri azt [...]