Pest Megyei Hirlap, 1963. január (7. évfolyam, 1-25. szám)

1963-01-03 / 1. szám

I VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! TEST MEGYEI írlan AZ MSZM P-. PEST MEGY El BIZ O.T T S Á G A FSA " "' ■ . . ■ i . MEG Y Eh TAN Á G S LAPJA VII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA 50 FILLÉR 1963. JANUÁR 3., CSÜTÖRTÖK Csou En-laj és Bandaranaíke újabb megbeszélései Csou En-Laj, a Kínai Nép- köztársaság Államtanácsának elnöke és Bandaranaíke asz- szony, Ceylon Pekingben tar­tózkodó miniszterelnöke szer­dán reggel újabb megbeszélést tartott. Az eszmecsere baráti légkörben zajlott le. Új NATO-parancsnok Párizsban szerdán a NATO főhadiszállásán ünnepély« külsőségek között beiktatták tisztségébe Lyman L. Lem­nitzer tábornokot, a NATO európai fegyveres erőinek új főparancsnokát. A távozó pa­rancsnoknak, Norstad tábor­noknak már november 1-én át kellett volna adnia tisztjét, a kubai válság miatt azonban az új év kezdetéig hivatalában maradt. A 63 éves Lemnitzer koráb­ban az amerikai vezérkari fő­nök egyesített bizottságának elnöke volt. Lemnitzer a NATO európai fegyveres erőinek ötödik főpa­rancsnoka. Elődei sorrendben: Eisenhower, Ridgway. Gruent- her és Norstad tábornokok voltak. ____________ H arcok Jemen és Satand-Arábia határán Az A1 Ahram jelenti, hogy a múlt napokban heves har­cok folytak Jemen határainál a Szaud-Arábiából beszivár­gott katonai egységek és a je­meni köztársasági erők között. A jemeni légierő a beszivár­gott csoportokat megsemmi­sítette. Pest megye 1963. évi beruházási terve ELKÉSZÜLT AZ ÜVEGHÁZ A Pest megyei Tanács vég­rehajtó bizottsága az óévben megtartott utolsó ülésen tár­gyalta és jóváhagyta a .megye 1963. évi állami beruházási tervét. Ennek összege jelentő­sen meghaladja az elmúlt év­ben tervezett 68,7 millió forin­tot és az ötéves tervben ere­detileg előirányzott beruhá­zással szemben mintegy 100 százalékos emelkedést mutat. A megye állami beruházásaira az új évben a terv szerint ösz- szesen 95 millió forintot for­dítanak. Tekintettel arra, hogy a beruházások általában minden évben meghaladják az eredeti előirányzatot, ez az összeg előreláthatólag túllépi f majd a százmillió forintos ke­retet is. Új lakások Vácott, Szigetszentmiklóson, Nagykőrösön és Aszódon Az állami beruházások leg­nagyobb részét ez évben is a lakásépítkezések teszik ki. A jelenleg épülő és az év folya­mán befejezésre, átadásra ke­rülő lakások száma összesen 251. Ezek között szerepelnek a váci harminckét lakásos és a nagykőrösi harmincegy laká­sos szövetkezeti házak. To­vább bővül — főként a Csévél Autógyár dolgozóinak részére, — 93 lakással az eddig ezer otthont magába foglaló új, korszerű telep Szigetszent­miklóson. Ezenkívül Aszódon 54, Gödöllőn 24, Szentendrén 12 és ~Dabason 5 új korszerű lakás épül állami költségve­tésből. Ugyanakkor mintegy kétszázra tehető azoknak a lakásoknak a száma, amelyek Tovább nőnek a lakótelepek Gimnázium épül Érden, Vácott és Dobáson Új kenyérgyár Szabón és Szigetszentmiklóson 260 ággyal bővül a ceglédi kórház A ráckevei Árpád Termelőszövetkezetben tavaly júníus- ^ ban kezdték meg az 1200 négyzetméteres alapterületű üveg- £ ház építését. A terveket társadalmi munkában a Budapesti 6 Móliióníf-rt f *yíIcócyííűffűlr óc nmin nn«/r 1a ríl- vtn7­^ Iáitok a kivitelezést is. A munka közel kétmillió forintba ke- ^ riilt. A teljes üzem januárban kezdődik, mert a villamj még í nincs bevezetve. 1963-ban 100 holdon létesítenek konyhakertet, a Fogadás Havannában a kubai forradalom évfordulóján Osvaldo Dorticos kubai el­nök január 1-én nagy foga­dást adott Havannában a kubai forradalom győzelmé­nek negyedik évfordulója al­kalmából. A fogadáson megjelentek Raul Castro miniszterelnök­helyettes, Blas Roca, Joaquin Ordoquit, Augusto Martinez Sanchez, a kubai egyesített forradalmi szervezetek or­szágos vezetőségének tagjai és más vezető személyiségek, a különböző forradalmi és társadalmi szervezetek képvi­selői. A külföldi vendégek között részt vett a fogadá­son Pavel Popovics szovjet űrhajós, P. N. Fedoszejev, á forradalom évfordulójának ünnepségeire Kubába érke­zett szovjet küldöttség ve­zetője. N. I. Krilov marsall, a szovjet katonai küldöttség vezetője és a küldöttség tag­jai. A fogadás után meleg­hangú baráti beszélgetés ala­kult ki Dorticos elnök, Raul Castro miniiszterelnökhelyet- tes. valamint Pavel Popovics és Fedoszejev között. A be­szélgetésben részt vett A. 1. Alekszejev, a Szovjetunió rendkívüli és meghatalma­zott nagykövete is. Nem mindennapi karácso­nyi ajándékkal büszkélked­hetnek a szigetcsépi Lenin Termelőszövetkezet tagjai. Szegfű nevű tehenük négyes ikerborjakat ellett december 23-án, délután. A kis álla­tok átlagsúlya születésükkor 22 kiló volt. Megkérdeztük telefonon Dobó Istvánt, a termelőszö­vetkezet elnökét, hogyan fej­lődnek a borjak? — Szerencsére valameny- nyien épek, egészségesek, máris vígan ugrándoznak. Ita­tásos módszerrel neveljük éket, jó az étvágyuk, türel­épitését még áz év folyamán megkezdik, de átadásukra csak 1964-ben kerül sor. Természetesen az, állami terv nem tartalmazza az OTP- hitellel, magánerőből épített lakások, valamint • ugyancsak az OTP költségvetésében elő­irányzott sorházak és egyéb vállalati építkezések költsé­geit. >•AJj általános iskolák, gimnáziumok Igen jelentős volument kép­viselnek az ez* évben létesíten-* dő óktatási intézmények, ame­lyek hozzájárulnak Pest me-, 'gyében a nagyfokú tanterem- hiány csökkentéséhez. A jövő évben befejezik Gödöllőn és Isaszegen a modern, központi fűtéses, tornateremmel ellá­tott, nyolctantermes általános iskola építését, amelyeket az új oktatási év kezdetére ad­nak át rendeltetésüknek. Az iskolaépítés súlya, tekin­tettel a középiskolások egyre növekvő számára, már a jövő évben, az új gimnáziumok lé­tesítésére helyeződik át. En­nek a tervnek keretében foly­tatódnak az érdi 16 tantermes gimnázium munkálatai, meg­kezdik Vácott egy 12 tanter­mes, Dabason pedig egy 8 tan­termes gimnázium építését. A tanyán, külterületeken lakó gyermekek továbbtanulásának biztosítása érdekében, a nagy- kátai gimnázium mellett pe­dig egy 108 személyes diák­otthont létesítenek új épület­ben. Az iskolahálózat fejlesz­téséhez tartozik a Bugyi köz­ségben elkészült száz lakásos telep részére épülő hattanter­mes iskolarész is. Mészüzem Tinnyén, új kenyérgyárak Jelentősen fejlődik ez évben a megyei tanács irányítása alatt működő helyiipar is. Tinnyén megkezdik egy mész- üzem építését, amelynek tel­jes költsége 14 millió forintot tesz ki. Fejlesztik, bővítik az év során a mosodákat, új gé­pekkel növelik kapacitásukat az egyre növekvő igények ki­elégítése érdekében. Másik igen fontos problé­ma megoldásához, a kenyér­gyártáshoz segít hozzá egy lé­péssel az 1963. évi megyei terv. Ennek keretében Mono- ron befejezik a sütőüzem re­konstrukcióját, üzembe he­lyezik Szobon a már befeje­zés alatt álló új sütőüzemet, és elkezdik Szigetszentjnikló- son egy új sütőüzem építésé­nek munkálatait. Ez évben kerül sor a váci kenyérgyár mintegy tízmillió forintot igénylő beruházásának mű­szaki előkészítésére. Az új gyár 1964-ben kezdi meg ter­melését. Vízellátás, csatornázás Fontos feladatot teljesít a megyei tanács a csatornázás és a vízellátás javításával, bő­vítésével is. 1963-ban folytat­ják a Cegléden folyó csator­názási munkákat, amelyhez a város lakói a községfejleszté­si alap útján évenként mint­egy kétmillió forinttal járul­nak hozzá. Ugyanakkor meg­kezdik a városban egy mo- dern, nagy kapacitású vízto- rony építését, amelyet majd a % gépi berendezések és nyomó-1 vezeték szerelése követ. Kilenc város, illetve község ^ kap új mélyfúrású kutat: ^ Nagykörös, Áporka, Halászié- C lek, Dány, Gyömrö, Taksony, £ Ráckeve, Üröm és Pilisboros- j jenő. 1,7 millió forint költség­gel Érden korszerűen bérén- j dezett új gyógyszertár épül, ] Dabason pedig befejezik a já­rási tanácsház munkálatait. Egészségügy, kereskedelem Nagymértékben könnyít a ceglédi járás egészségügyi el­látásának és gyógyításának problémáin a ceglédi kórház jelentős bővítése. Ennek ter­vezését már megkezdték, s mintegy 260 új ágy elhelyezé­sét fogja biztosítani. A megye úthálózatának fenntartására 22 millió fórih- tot biztosít a terv. Ezenkívül Érden folytatódik a már meg­kezdett út építése. Törteién új hidat emelnek. Az állam kezelésében levő lakóházak tatarozására, fel­újítására 14 millió forintot, és a község kezelésében levő la­kóépületek, egészségügyi, ok­tatási, népművelési intézmé­nyek felújítására pedig mint­egy 41 millió forint értékű be­ruházást biztosítanak ez év­ben. Bővül a kereskedelmi háló- ! zat is: Gödöllőn új élelmiszer- bolt épül, Szigetszentmiklósov. befejeződnek a Csepel Autó­gyár dolgozói számára létesü­lő új kisáruház munkálatai. Iparcikkbolt létesül Vecsésén és Dunakeszin. A fenti beruházási össze­geikben nem szerepelnek a kü­lönböző minisztériumok költ­ségvetéséből és a Nemzeti Bank által nyitott hitelekből megvalósulásra kerülő na­gyobb ipari és mezőgazdasá­gi beruházások. Ezek tervei is elkészültek már, és jelentősen hozzájárulnak majd Pest me­gye iparának és mezőgazdasá­gának fejlődéséhez. <h. f.) ^ szükséges palántákat a most megépült hajtaióházban fogják 4 előnevelni. Az elkészült új üvegház összekötő r<5ze Megérkezett 800 darab hollandi keret. Ács László és Csunyí Károly szövetkezeti tagok ellenőrzik az ablakke­retek minőségét. (Koppány György képriportja) '.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\X\\XXW\\\\\\\\\\\V\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ „Javuljanak meg országaink kapcsolatai“ MIruscsov és Bresssnyev újévi ü&enetráltása Bvnnvtltfvel Az Izvesztyija kedd esti számában közli azokat az új­évi üzeneteket, amelyeket Hruscsov szovjet kormányfő és Brezsnyev, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa elnöksé­gének elnöke váltott Kennedy amerikai elnökkel. A szovjet vezető államfér­fiak távirata kifejti, hogy „1962-ben olyan esemé­nyekre került sor, ame­lyeknek végzetes fejlemé­nyeit azért sikerült elke­rülni, mert a felek józa­nul kezelték a kérdéseket, és a kompromisszumok útjára léptek”. — Most a világ népei ener­gikus erőfeszítéseket várnak tőlünk annak érdekében, hogy megoldódjanak azok a ha­laszthatatlan problémák, ame­lyek új válságok ktrobbantá- sával fenyegetnek, továbbá annak érdekében, hogy tartó­san biztosítva legyenek a bé­kés élet és az alkotó munka feltételei — írja a továbbiak­ban Hruscsov és Brezsnyev. A szovjet vezető államfér­fiak annak az óhajuknak adnak kifejezést, hogy az új év során „javuljanak meg országaink kapcsola­tai és történjenek" együt­tes erőfeszítések a nem­zetközi helyzet határozott megjavítására az egész emberiség érdekében”. Kennedy amerikai elnök Hruscsovhoz és Brezsnyevhez intézett újévi üzenetében a következőket írja: „Az amerikai nép attól a hő óhajtól eltelve néz most a beköszöntő új év elébe, hogy haladás történjék a béke ügyében. Részünkről biztosít­hatom önöket, hogy nem fo­gunk elhalasztani egyetlen lehetőséget sem az egyetemes béke és az összes népek köl­csönös megértésének előmoz­dítására”. Az Izvesztyija kedd esti száma közli Hruscsov szov­jet és Macmillan angol kor­mányfő újévi üzenetváltásá­nak szövegét is. Hruscsov üzenetében kife- iezi azt a reményét hogy az új év során „tovább fejlőd­nek az angol—szovjet kapcso­(Folytatás a 2. oldalon) metlenül várják az etetés idejét — Bikák-e, vagy üszők, s van-e már nevük? — Mind a négy üszőállat, egyelőre névtelenek, de majd elnevezzük őket. Az anyjukat tavaly vettük elsőbor jasan Kiskunlacházán. Mondhatom, jó vétel volt, erre nem szá­mítottunk. A felszabadulás óta nem volt rá példa, hogy valahol is az ország­ban, egy tehénnek négyes ik­rei lettek volna. Szeretnénk, ha majd nagykorukban ók is mind a négyen megismételnék Szegfűnek ezt a bravúrját... <K ml Jól fejlődnek a négyes ikerborjak

Next

/
Oldalképek
Tartalom