Pest Megyei Hirlap, 1963. január (7. évfolyam, 1-25. szám)

1963-01-17 / 13. szám

A CEGLÉDI JÁRÁS ÉS CEGLÉD VÁROS RÉSZÉRE VII. ÉVFOLYAM. 13. SZÁM 1963. JANUÁR 17, CSÜTÖRTÖK AZ ÚJ ELNÖK ELSŐ NAPJAI A bizalom letéteményesei Apróság Ezt az apróságot a kereske­delem eladóiról jegyeztem fel. Megérdemli a nyilvánosságot. Csúcsforgalom. Bemegy egy vevő a Pest úti leértékel<t áruk boltjába, ajándékba szeretne cipőt vásárolni. Talál is meg­felelőt, de csak egy pár van belőle. Nagyon tetszik, de ké­telkedik, vajon a megajándé­kozottnak tetszik-e- Ha volna több is, próba után visszacse­rélhetné, mint máskor, de nincs. Töprengésében a bolti eladó segít. Talál módot, hogy a cipőt — amennyiben nem felel meg —, visszateszi, és a bundás cipőt — mivel abból nincs több — nem kell köröm­cipőre kicserélni ... Ugye, mindez csekélység, de figyelem. 1962. október 5-én Zsuffa Ervin, a járási tanács mező­gazdasági osztályának, vezető­je a Petőfi Termelőszövetkezet közgyűlésén bejelentette, hogy Vas István, a szövetkezet el­nöke másirányú elfoglaltsága miatt megválik a szövetkezet' tői. A bejelentés nem hatott az újdonság erejével, hiszen a tagság ezt már hetek óta tud­ta. Sokat beszéltek, suttogtak a dologról és lassan kialakult a közvélemény, amely erősen támogatta azt, hogy. válasszák meg a csemői Rákóczi Terme­lőszövetkezet járásszerte is­mert és megbecsült elnökét. A két, aránylag kisméretű gazdaság vezetése Szalkay Ist­ván kezében jó kézben lesz, gazdag tapasztalatai biztosan hasznára válnak a Petőfi Tsz- nek is. A tagság küldöttsége ezt a véleményét fejezte ki a járási pártbizottságon és a já­rási tanácsnál is, ahol a javaslatot helyesnek, életképesnek tartatták és természetesen támogatták is. — Sejtettem én, hogy miért hívnak meg a Petőfi Termelő­szövetkezet közgyűlésére — mondotta Szalkay István. — Nem is tagadom, megtisztelte­tésnek vettem és örültem ne­ki. — Két hete vagyok a két gazdaság elnöke. Mondhatom, hogy a Petőfivel kapcsolatban nagyon kellemesen csalódtam. Az emberekkel való beszélge­tés arról győzött meg, hogy szorgalmas, szórahajló a szö­vetkezeti mozgalomért őszin­tén lelkesedő emberek. Biztos vagyok abban, hogy igen szép eredményeket fogunk elérni. — Hát persze, van, amin változtatni kell. Az első na­pon mindennapi szokásomhoz híven négykor keltem, elvé­geztem dolgomat a Rákócziban és hat óra lehetett, mire mo­toron a Petőfibe értem. Az egész gazdaságban egy lógon­dozót meg egy tehenészt talál­tam. A fcvigádvezetőknek nyo­ma sem volt és csak úgy hét, fé'nyolc felé kezdtek szállingózni. A kovács előkelőén kilenc óra­kor nyitotta ki a műhely ajta­ját. Hasznos volt, hogy szót ér­tettem az emberekkel és más­nap, amikor hasonló időben értem ki a gazdaságba, már húsz ember fogadott, az összes brigádvezetők, fogatosok és né­hány gyalcgmunkás. Mindany- nyian hozzáfogtak a munká­hoz és bármilyen furcsán hangzik is, a kovácsműhely­ben már égett a tűz és a ko­vács mosolyogva, szorgalma­san fújtatott. Híradás a KGV-ből — képekben a Rendelt Ruhaipari Vállalat igazgatója. Máté Vera számolt be az eltelt 4 esztendő ered­ményeiről és ismertette azokat a feladatokat, amelyek meg­oldását az újonnan megválasz­tandó tanácstagoknak kell véghez vinni. Ezután Kádas László, a Ha­zafias Népfront városi bizott­sága nevében' Vig Pálnét ja­vasolta jelöltnek. A jelenlevők a népfront jelöltjét egyhan­gúig elfogadták. JÁSZBERÉNYI KÁROLYNÉ A Lenin Termelőszövetkezet tagjai és a gazdaság dolgozói kedden délután a nagy hideg és a hófúvás ellenére mintegy 100-an összejöttek, hogy meg­tartsák körzetük jelölő gyűlé­sét, javaslatot tegyenek a ta­nácstagra. Az iskola igazga­tója rövid beszédben emlékez­tetett az elmúlt négy év ered­ményeire, vázolta a feladató- j kát és kérte a jelölő gyűlés j részvevőit, hogy becsületesen : vegyék ki a részüket a követ- i kező négv év munkájából. Ez-! után T. Tóth János, az állami: gazdaság igazgatója, a Haza- i fias Népfront és a gazdaság! dolgozói nevében javasolta, \ hogy tanácstagnak Jászberé- t nyi Károlynét, az iskola tani- y tónőjét válasszák meg. A KISZ-alapszervezet titka- ^ ra meleg hangon emlékezett ^ meg arról, hogy Jászberényi- ^ né elvtársnő, aki több mint 14 éve a kecskéscsárdai islíblá- ^ ban tanít, négy gyermek any- ^ ja. milyen szeretettel, hozzá- % értéssel foglalkozik tanitvá- £ nyaival, gyermekekkel és fel- ^ nőitekkel egyaránt. A jelölt ^ meghatódva köszönte meg a < gyűlés részvevőinek bizalmát, ? ' hiszen egyhangúlag, ellensza- ^ _ vázát nélkül jelölték a körzet ^ tanácstagjának----------------------í B ARAK JÓZSEF Január 15-én, este 6 órakor a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Pesti út környékének vá­lasztói közül mintegy hat- vanan vettek részt a 78. sza­vazókörzet jelölő gyűlésén. Czinege Imre, a Kossuth gimnázium igazgatóhelyettese tájékoztatta a körzet szavazó polgárait azokról a nagysze­rű eredményekről, amelyek az utóbbi négy évben váro­sunkat szebbé, gazdagabbá tették. A lelépő tanácsnak ezekben nagy érdeme van és most, az új választás küszöbén erről csak elis­meréssel beszélhetünk. — Február hó 24-én újra választ az ország — állt fel Aradi Tibor pedagógus a megjelentek sorában —, azért jöttünk, hogy jelöljük az új tanácstagot. Gond és felelős­ség, hogy kinek adjuk a ke­zébe a következő négy évre a körzet választóinak minden­napi ügyes-bajos dolgát. Ba­rak Józsefet nagyon régen ismerjük, 38 esztendeje dol­gozik a ceglédi nyomda­iparban, 12 éve vezetője a ceglédi nyomdának. Java­solom Barak Józsefet és ké­rem a megjelenteket, hogy szóljanak hozzá, vagy erő­sítsék meg jelölésemet. Nagy taps volt a válasz, majd Barak József állt fel és arra kérte a választókat, hogy 'amilyen bizalommal most jelölték, ugyanolyan bizalommal keressék fel mun­kahelyén, bármilyen problé­májukkal. ÓCSAI ISTVÁN Détári István, a Hazafias Népfront városi bizottságán |nak elnökhelyettese Öcsai István középiskolai tanárt javasolta az 5-ös körzet Há- srnán Kató iskolai jelölő gyűlésén. — Ócsai István ceglédi em­ber. Mindenki ismeri. Se szeri, se száma azoknak az embereknek, akiket a ceg­lédi Kossuth-gimnáziumban tanított és akikkel változat­lanul tartja a kapcsolatot, amikor kiléptek az életbe. Itt lakik a körzetben, mond­hatom, hogy Cegléd város szerelmese, Cegléd történel­mének lelkes kutatója, aki ezzel a múlt iránti érdek­lődéssel nagyszerűen részt vesz a jövő építésében. Tu­lajdonképpen csak azt ja­vaslom, hogy Ócsai István személyében válasszuk meg újra azt az embert, aki ed­digi tanácstagi munkájában olyan lelkesen tevékenyke­dett. PÁLINKÁS KÁROLY A Táncsics Termelőszövet­kezet művelődési házában a 16 fokos hideg ellenére is szép számban összegyűltek a 104. körzet választói. Szlo­vák János, a Petőfi Terme­lőszövetkezet főkönyvelőle Pálinkás Károlyt, a Petőfi Tsz brigádvezetőjét javasolta jelöltnek. — Pálinkás Károly itt szü­letett, mindig itt lakott — mondotta Szlovák János —, és tegyük hozzá: lelkes hive a termelőszövetkezeti moz­galomnak. Nemcsak a Petőfi Tsz-ben népszerű, hanem a szomszédos társgazdaságban, a Táncsicsban is. Arra ké­rem a jelenlevőket, hogy fo­gadják el javaslatomat és je­löljék Pálinkás Károlyt. Az egyhangú jelölést lel­kes taps erősítette meg. TÓSZEGI IMRE Ugyanezen a jelölő gyűlé­sen másodszor is felállt Szlo­vák elvtárs és Tószegi Im­rét, a Táncsics Termelőszö­vetkezet főkönyvelőjét java­solta megyei tanácstagnak. — Tószegi Imre nem ceglé­di ember — mondotta Szlo­vák elvtárs —, de állítom, Kaczur György iparművész megfestette a vállalat madártávlati képét. A nyáron mar ilyen lesz a KGV i J Ez is a diagnózishoz tartozik — Hát maga hol fázott meg ennyire? — A doktor úr várószobájá­ban... VILÁGJÁRÓ MUZSIKUS Sör minden mennyiségben A pilzenj sörgyár százhúsz éves. A világhírű gyár készít­ményeivel itt-ott Cegléden is találkozhatunk vagy a föld­művesszövetkezet éttermében, vagy a vendéglátóipari válla­lat egységeiben. Néhány évvel ezelőtt a Kossuthban a pohár­alátétek is a pilzeni sört nép­szerűsítették. Nem érdektelen néhány mondat arról a hatalmas gyár­ról. ahol a folyékony kenyér készül. A pilzeni sörgyár a világ nyolcvanöt országába szállítja a Prazdroj sört és a palackok eljutnak az öt világrész min­den zugába, újabban Maláj­földre, Kongóba és Üj-Zéland- ba is. Egyedül Portugália nem tart kapcsolatot a gyárral. A pilzeni sör különleges fzét, színét és zamatát a lelki- ismeretes kutatómunkán kí­\ í vül a zatecki komlónak és a ; speciális pilzenj pincéknek kö- ; szönheti. Körülbelül úgy vanj ez, mint a magyar szalámi:; külföldön utánozhatatlan. Közvetlenül a háború befe-! jezése előtt az angol—ameri- 5 kai légierő bombázta a pilzeni í sörgyárat és több, mint két-; száz bombát dobtak a sörkom- í binátra. A reménytelennek lát- í szó helyzetből a sörfőzde dől-; gozói hihetetlenül rövid idő j alatt megteremtették a mun- / ka feltételeit. Ma a gyár évi % termelése megközelíti a két- } millió hektolitert. A pilzeni gyár világhírének \ szemléltetésére egy anekdota. \ Egy amerikai diákot meg-; kérdeztek, hogy mi a kommu-; nista Csehszlovák Köztársaság \ fővárosa. Magabiztosan vála-! szolt: — Pilzen! Krizsik Alfonz ' hogy ez alatt a három év alatt, amióta itt van közöt­tünk, szíwel-lélekkel ceglédi lett belőle. Népszerű ember, kiváló szakember és feltét­lenül nyerünk azzal, hogy helyet kap a megyei tanács­ban. A jelenlévők vita nélkül el­fogadták Tószegi Imre je­lölését. R. K. DR. NAGY PÉTER Kedden este a zeneiskola nagytermében gyűltek össze az 58-as körzet választópolgá­rai, hogy megtegyék jelölésü­ket. Dr. Varga Zsigmondi beve­zető szavai után Ungvári László, a KGV dolgozója tar­tott beszámolót a tanács négy­éves munkájáról és a jövő fel­adatairól. A beszámoló után Csernák Lászióné, a Hazafias Népfront nevében jelöltnek javasolta dr. Nagy Péter körzeti orvos nőgyógyászt. A javaslat után kialakult beszélgetésben a vá­lasztók elismerésüket fejezték ki eddigi tanácstaguknak, akit elfoglaltsága egyre jobban le­köt. Elmondották a választók, hogy dr. Bagóczky Lajos sze­mészorvos igen sokat tett a körzetért, s annak idején egyik szószólója volt a csator­naépítés megindításának. Felszólalt dr. Nagy Péter is, aki megköszönte a bizalmat, s megígérte, mindent el fog kö­vetni a körzet érdekében, s igyekszik hű képviselőjük len­ni a tanácsban. —ky VIG PÁLNÉ ' Kedden délután 6 órai kez­dettel tartották . jelölő gyűlé­süket a Körösi Úti óvodában a 61-es körzet választói. Tan- hoffer Imre megnyitója után — A ceglédi VSE labdarúgói szombaton megkezdték a fel­készülést a tavaszi bajnoki nyitányra. Szorgalmasan fog­tak munkához, ki akarják kü­szöbölni az őszi csorbát és végre örömet kívánnak szerez­ni a város labdarúgást kedve­lő közönségének. — A ceglédi Vörös Csillag Termelőszövetkezet már az 1963-as évre adott le 206 ser­tést az Állatforgalmi Vállalat­nak. — A Ceglédi Állami Pince- ' gazdaság- az 1962-es évi ter­vét 107 százalékra teljesítette. — A ceglédi Táncsics Ter­melőszövetkezetben tíz hollan­di melegágyat építettek meg. — A ceglédi Táncsics Ter­melőszövetkezetben 20 OOO fé­rőhelyes csibenevelőt adnak át a napokban. w Felső képünk Az aszfaltkeverő telep egyik gépegységéből elkészült az első sorozat, már csak az el­szállítását várja Középső képünk Meleg szeretettel búcsúzik a gépszer elde Mária nénitől; Osváth Attilánétól, a szerei­dé nyugdíjba vonuló bérel­számolójától. Mi is sok bol­dogságot, jő egészséget kívá­nunk Mária néninek Alsó képünk A téli építkezéseknél igen fontos gép, a mobil gőzkazán próbatípusa készült el a kö­zelmúltban. Rövidesen meg­kezdődik a sorozatgyártása is (Foto: Gulicska) — A ceglédi Kossuth Ter­melőszövetkezet négyes számú üzemegységében befejezték a villamosítást. — A kőröstetétleni könyv­tárban 1237 kötet -könyv áll az olvasók rendelkezésére. A dol­gozók főként az ifjúsági és szépirodalmi könyveket kol- csönzi-k szép számban. — A Cifrakerti Állami Gaz­daságban már ebben az évben huszonkét katasztrális holdon végeztek szőlőtelepítés alá mélyszántást. — A KERAVILL-boltban az árleszállítás óta 15 centrifugát (csavarógépet) és 12 lemezját­szót vásároltak. — A ceglédi Alkotmány Ter­melőszövetkezetben 200 000 si­mavesszőt szedtek az új tele­pítésihez. * — Az idén megvalósul az alibertirsaiak régi kérése: köz- ségíejlesztési alapból felüljáró épül a vasútnál. A felüljáró építése 420 000 forintba kerül.

Next

/
Oldalképek
Tartalom