Pest Megyei Hirlap, 1966. április (10. évfolyam, 77-101. szám)

1966-04-01 / 77. szám

FELLŐTTÉK A LUNA 10-ET Cél: a Hold körüli kozmikus térség kutatása Moszkva A Hold további kutatása programjának megfelelően 1966. március 31-én, moszk­vai idő szerint 13.47 órakor a Szovjetunióban a Hold irányá­ba kozmikus rakétát lőttek fel. A rakétán található a Luna 10 automatikus űrállomás. Az állomás fő feladata olyan rendszerek kidolgozása, ame­lyek a Hold mesterséges hold­jának létrehozását biztosítják a Hold körüli kozmikus térség kutatása céljából, valamint az állomáson elhelyezett rend­szerek kidolgozása az űrállo­másnak szelenocentrlkus (Hold körüli) pályára juttatása céljából. A Luna 10 űrállomáson elhe­lyezett valamennyi készülék szabályszerűen működik. A koordinációs számítóközpont­ban folyik a beérkező infor­mációk feldolgozása. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 1966. ÁPRILIS 1., PÉNTEK orosz proletárok, a cári bi­rodalom elnyomott népeinek fiai és leányai 1917-ben, Le­nin, a bolsevikok szavát kö­vetve, felkeltek és kivívták a hatalmat. Romokban he­verő országban, meggyötört és véráztatta földön fog­tak hozzá egy új világ, a szocialista társadalom fel­építéséhez. Azóta a párt ve­zette szovjet nép, a régi világ romjait eltakarítva, szinte a semmiből, hatal­mas gazdaságot, virágzó kul­túrát teremtett. A Szovjetunió ma fejlett tőkés országokat meg­előzve élen jár a rakéta- technika, az űrkutatás, az elektronika, valamint a tudomány és az alkotó­munka számos más te­rületén. — A szovjet nép az em­beriség úttörőjeként, példát­lan nehézségeket leküzdve, tör előre céljai felé, s ma már a kommunista társada­lom megteremtésén dolgozik. A Szovjetunió hatalmas ered­ményei méltán vívták ki a haladó emberiség legnagyobb elismerését. Ezen a törté­nelmi úton mérföldkő volt a Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. és XXII. kongresszusa és nyilvánvaló új fejlődés kezdete és len­dítő ereje lesz a mostani XXIII. kongresszus is, amely­nek munkájához sok sikert kívánok. (Folytatás a 2. oldalon.) X. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM Közép-Vietnam vidékén he­ves harcok folytak, ahol az amerikai gyorshadosztály két századát Chu Phong támasz­ponton a szabadságharcosok A szovjet és a magyar nép továbbra is együtt halad A Pest megyei Tanács végrehajtó bizottságának ülése A Pest megyei Tanács vég­rehajtó bizottsága legutóbbi ülésén az érdekelt szakosztá­lyok vezetői, valamint orszá­gos szervek képviselői jelenlé­tében megtárgyalta a megyei tanács irányítása alatt műkö­dő építőipar tevékenységéről szóló jelentést. A megbeszélés eredményeként, a megyei ta­nács vezetői a közeljövőben a kormány elé terjesztik majd a megye építőiparáról szóló je­lentésüket A végrehajtó bi­zottság a napirend megtárgya­lása után egyéb ügyekben ho­zott határozatokat. Leonov űrhajós Magyarországra Látogat Részt, vesz a felszabadulási ünnepségeken Alekszej Leonov űrhajós-al­ezredes, a KISZ Központi Bi­zottsága vendégeként, április 2-án Magyarországra érkezik és részt vesz a felszabadulá­sunk évfordulója alkalmából rendezett budapesti ünnepsé­geken, majd látogatást tesz Kaposvárott és Szombathe­lyen, s fogadja Kállai Gyula, a Minisztertanács elnöke is. Leonov alezredes az SZKP XXIII. kongresszusának egyik küldötte, csütörtökön, a déli szünetben, beszélgetett a ma­gyar küldöttség vezetőjével, ; Kádár Jánossal, majd így nyilatkozott az újságíróknak: i — A kongresszuson részt j vesznek a szovjet űrhajósok. | A tanácskozás elemző, konkrét és nagyon őszinte hangú. A kongresszus csütörtök dél- ' előtti ülésének emlékezetes eseménye volt Kádár elvtárs üdvözlő beszéde. A küldöttek forró lelkesedéssel köszön­tötték felszólalását és hosszan tartó tapssal fogadták meg­állapításait: „szovjetellenes kommunizmus nem volt, nincs és nem is lesz sohasem”. Titkos szerződések amerikai támaszpontok fenntartására Amerika-ellenes tüntetés Saigonban A bábkormány ideges Saigon Csütörtökön reggel a saigo- ni piactéren több ezer tüntető gyülekezett a buddhista fiata­lok mozgalmának felszólításá­ra A tömegtüntetés, amelynek célja, hogy kényszerítsék a katonai juntát, adja át a he­lyét egy megválasztott polgá­ri kormánynak, az eddigi legnagyobb sza­bású kormányellenes meg­mozdulás volt Saigonban — jelentik a hírügynökségek. — A diákszónokokat hallgató tömeg mögött, a piactéren ál­ló kivégző oszlopokon, a ka­tonai junta három vezető­jének kiszögezett karika­túrái voltak láthatók. A tüntetők kormányellenes és Amerika-ellenes feliratokat lobogtattak. A rendőrség szögesdrót­kerítést emelt a közelben jevő rendőrőrs épülete kö­ré, de mint kiderült, erre nem volt szükség, mert a gyűlés minden incidens nélkül zajlott le. Ugyanígy felesleges intézkedésnek bizonyult az, hogy Saigon környékére rendelték a hadsereg két ejtőernyős zászlóalját. körülzárták. A harc színhelyé­re csütörtökön reggel jelentős amerikai megerősítést küldtek, de a szállító helikopterek kö­zül a szabadságharcosok töb­bet lelőttek. ★ A vietnami néphadsereg összekötő bizottsága tiltakozott a nemzetközi fegyverszüneti bizottságnál amiatt, hogy a saigoni bábkormány titkos megállapodást írt alá az ame­rikai kormánnyal, amely meg­állapodás értelmében Saigon 99 évre koncessziót ad az Egyesült Államok­nak dél-vietnami területek felett, hogy azokat katonai támasz­pontként használhassa fel. Tesnácskozik az SZKP kongresszusa A Szovjetunió a jövőben is békeszerető külpolitikát folytat Felszólaltak a testvérpártok vezetői Az SZKP XXIII. kongresszusa csütörtökön délelőtt foly­tatta tanácskozásait a kongresszust palotában. A küldöttek a 'központi bizottság beszámolója feletti vitában elemezték a 1szovjet bel- és külpolitikát, a népgazdaság fejlesztés soron levő 'feladatait, a népjólét, a kultúra és a tudomány, a pártépítés •és az ideológiai munka kérdéseit. 1 A kongresszust a lenini szellem, a realizmus, a mérték- tartás és a meggondoltság jellemzi. A küldöttek tudatában vannak annak, hogy kongresszusuk nagy jelentőségű évfor­duló küszöbén tanácskozik: a Szovjetunió jövőre ünnepli fenn­állásának 50. évét, majd pedig 1970-ben Vlagyimir lljics Le­nin, o szovjet állam megalapítója s~ületésének 100. évfordu­lóját. Tanácskozásukat áthatja az a rekvés, hogy az SZKP és a szovjet nép méltó módon fogadja e történelmi évfordu- \lókat. Podgornij: Az SZKP a lenini úton vezeti a szovjet népet A délelőtti ülésen elsőnek Anton K öcs inján, az örmény Kommunista Párt Központi Bizottságának titkára szólalt fél. Elmondotta, hogy Szovjet- örményországban további több ezer olyan örmény tért vissza, akit annakidején a sors a haza történelmi határain túlra vetett, ök most tevéke­nyen vesznek részt az új Ör­ményország építésében. Nyikolaj Podgornij, az SZKP Központi Bizottsága elnöksé­gének tagja, kijelentette: a Szovjetunió Kommunista Párt­ja a jövőben is békeszeretö külpolitikát folytat, visszaveri az agresszorok támadásait, minden lehetőséget felhasznál arra, hogy előbbre vigye a szocializmus ügyét. Többek között hangsúlyozita: — A Szovjetunióban követ­kezetesen valóraváltjak az SZKP XX. és XXII. kongresz- szusának határozatait, teljesí­tik a pánt programját. Az SZKP a lenini úton, a kommu­nista társadalom felépítésének útján vezeti a szovjet népet és ezzel internacionalista köte­lességének tesz eleget. — Bízunk abban, hogy a szovjet és a kínai nép, a két testvérpárt barátsága, összefogása és egysége fel­tétlenül felülkerekedik majd, — jelentette ki Vaszilij Cser- nisev, a tengermelléki Primor- je-haitárterület pártbizottsá­gának titkára. Szovjet-távolke- let minden dolgozója szívből támogatja az SZKP Központi Bizottságának a Kínai Kom­munista Párttal való kapcsola­tokban követett politikai irányvonalát és a nemzetközi kommunista mozgalom nehéz­ségeinek leküzdésére tett gya­korlati lépéseit. A csehszlovák, a francia és a román pártvezetők a kommunista mozgalom egységéről Antonin Novotny, a Cseh­szlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára üdvözölte ezután a kongresszust. Beszédében fel­hívást tett a nemzetközi kom­munista mozgalom tömöríté­sére, amely a béke és a hala­dás összes erőinek alapját ké­pezi. — Azt a politikai és erköl­csi támogatást, amelyet a Szovjetunió, a mi köztársasá­gunk és a többi szocialista or­szág, a Vietnami Demokrati­kus Köztársaságnak a védel­méhez nyújt meg kell sokszo­rozni valamennyi szocialista ország, az egész nemzetközi kommunista mozgalom közös, egységes fellépése útján. A szocialista államok egysé­ge, a Varsói Szerződés szerve­zetének további erősítése, az összes forradalmi erők tömörí­Kádár János: tése és közös akciói, képesek lennének megállítani a világ­reakció támadását Latin-Ame- rikában, Ázsiában, Afrikában és Európában, — mondotta Novotny. Hangsúlyozta: — Az imperializmus ag­resszív erői a nemzetközi kommunista mozgalomban levő nézeteltéréseket és a szocialista országok egy­ségének hiányát, saját el­lenforradalmi és agresszív terveik megvalósítására használják ki. — Lenin pártjának kong­resszusai nagy nemzetközi eseménynek számítanak or­szágunkban és az egész vilá­gon — kezdte felszólalását Waldeck Rochet, a Francia Kommunista Párt főtitkára. — A francia—szovjet jó viszony megteremtése — mondotta többek között — megfelel mindkét nép érdekeinek, s egyúttal az európai biztonság és a világbéke érdekeinek is. A francia kommunisták nagy megelégedéssel fogadták azt a hírt, hogy a Francia Köztár­saság elnöke ellátogat a Szov­jetunióba. — A Francia Kommunista Párt nagyon fontosnak tartja, hogy a kommunista pártok fejlesszék kölcsönös kapcso­lataik minden formáját. Egy­úttal arra számítunk, hogy ezek a találkozók és eszme­cserék előre mozdíthatják — s mi éppen ezt szeretnénk — a kommunista pártok új nem­zetközi értekezletének meg­tartásához szükséges, kedvező feltételek megérlelődését — A Szovjetunió eredmé­nyei rendkívül nagy mérték­ben hozzájárulnak a szocialis­ta világrendszer gazdasági, politikai, katonai erejének nö­veléséhez, jelentősen elősegí­tik a szocializmus, a világ ha­ladó erői befolyásának növe­kedését — jelentette ki fel­szólalásában Nicolae Ceauses- cu, a Román Kommunista Párt főtitkára. — Pártunk — hangoztatta — úgy vélekedik, hogy a kommunista mozgalomban fennálló nehézségek nem le- küzdhetetlenek, még nincs ké­sőn,, hogy valamennyi párt állhatatos, felelősségteljes, tü­relmes erőfeszítésekkel meg­akadályozza a nézeteltérések fokozódását, a szakadás elmé­lyülését, fenntartsa a kommu­nista mozgalom egységét és összeforrottságát. Ceausescu kifejezte a Román Kommu­nista Pártnak azt a meggyő­ződését, hogy azok a közös érdekek és célok, amelyek a marxizmus—leninizmus és a proletár internacionalizmus zászlaja alatt egyesítik a kom­munista pártokat, felülkere­kednek, mert erősebbek a né­zetei téréseknél. Tanácskozik a kongresszus Ezután Kádár János, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára emelkedett szólásra, és a következőket mondotta: — Tisztelt kongresszus! Kedves elvtársak! — Küldöttségünk a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt nevében szívből köszönti a Szovjetunió Kommunista Pártja XXIII. kongresszu­sát. Átadjuk a kongresszus­nak és a kommunizmust építő nagy szovjet népnek a szocializmust építő magyar nép forró, testvéri üdvöz­letét és őszinte jókívánsá­gait — Elvtársak! Még nincs ötven éve annak, hogy az

Next

/
Oldalképek
Tartalom