Pest Megyi Hírlap, 1974. január (18. évfolyam, 1-25. szám)

1974-01-03 / 1. szám

Kísérje siker népünk minden jó szándékú törekvését LOSONCZI PÁL ÚJÉVI KÖSZÖNTŐJE A hagyományokhoz il­lően elbúcsúztattuk az óé­vet, és köszöntöttük az újat. Az óesztendőnek búcsút mondva, visszaemlékez­tünk az eltelt 365 napra, és elgondolkodtunk, hogy mit is hoz számunkra ez az újabb 12 hónap! Mérleget készítettünk végzett mun­kánkról, hogy felkészülteb­ben láthassunk idei teen­dőinkhez. Az országos számvetést elkészítette és az új fela­datokat kimunkálta pár­tunk Központi Bizottságá­nak novemberi tanácskozá­sa, valamint országgyűlé- sünk decemberi ülésszaka. A jól végzett munka tudatával nézhetünk vissza 1973-ra, amelynek során népünk a fizikai és szellemi munka minden területén becsülettel helytállt. Jó ered­ménnyel zártuk ötéves tervünk harmadik évét, a nem­zeti jövedelem, az ipari és a mezőgazdasági termelés szintje, a munka termelékenységének alakulása megha­ladja a tervezettet, és felülmúlja várakozásainkat. Gaz­dasági eredményeink lehetővé tették az életszínvonal — elsősorban a nagyüzemi munkásság életszínvonala — gyorsabb ütemű emelését, a lakásviszonyok javulá­sát, az egészségügyi, szociális és kulturális ellátás bővü­lését. Népünk teljesítményei kiállják az összehasonlítást a fejlettebb országokéval is. A szocialista országokból érkező barátaink és a világ minden tájáról ide látoga­tók is tanúsíthatják ezt. Ez persze nem azt jelenti, hogy gondtalan az életünk. Az elmúlt évben is az ipar kor­szerűsítésének problémáival, az utóbbi évek legnagyobb aszályával, a nagyarányú száj- és körömfájás által oko­zott kárral kellett megküzdenünk. Társadalmunk életét mégis a kiegyensúlyozottság és a biztonságérzet jellem­zi, nincsenek politikai kitérők és nem fenyeget bennün­ket a tőkéi világgazdaság egészét megrázó pénzügyi és energiaválság az utol nem érhető áremelkedés és a nyomukban járó munkanélküliség mind ijesztőbb ré­me. Számunkra nem volt „kiemelkedő”, „különleges” esztendő. Munkás hétköznapok váltották egymást, a munka éve volt. . Munkánknak köszönhetjük, hogy kedvezőek a fel­tételek nemzetünk felemelkedését szolgáló terveink megvalósításához. Elmondhatjuk, hogy sikeresen mun- kálkodunk pártunk X. kongresszusa határozatának - végrehajtásán: a szocializmus magasabb szinten tör­ténő építésén. Lelkesítő-alkotó program ez munkásosztályunk, parasztságunk, értelmiségünk, egész népünk számára. A nagyobb feladatokhoz nagyobb erővel kell hozzálát­nunk. Mindannyiunk közös erőfeszítésével elégíthetjük .k* az agyén, a család, a kis és a nagy közösség igényeit. Továbbra is csak szorgalmas munkával ér­hetjük el, hogy az eddiginél több család juthasson la­káshoz, hogy könnyebb legyen a nagycsaládosok sorsa és a dolgozó nők helyzete, hogy gyermekeink élete mind tartalmasabb legyen. Azért, hogy jobban boldo­guljunk, gyümölcsöztetnünk kell a szocialista demok­ráciában, a milliók tevékeny részvételében, a társa- da.munk egyre erősödő szocialista jellegében rejlő le­hetőségeket. Az óesztendőt búcsúztatva elmondhatjuk; 1973-ban is adva volt számunkra a legfontosabb, a teremtő, az al­kotómunkához szükséges béke. Megvalósul az a nagy­szabású, világméretű bákeprogram. amelyet a Szovjet­unió Kommunista Pártjának XXIV. kongresszusa dol­gozott ki: előbbre jutottunk a két világrendszer kap­csolatainak rendezésében, a nemzetközi helyzet alapve­tő normalizálásában. A Szovjetunió és a testvéri szocia­lista országok együttes erőfeszítései nyomán — a békés egymás mellett élés elve alapján — kezdenek kibonta­kozni az európai biztonsági rendszer körvonalai. Az elmúlt esztendőt úgy fogja számontartani az emberiség, mint a békéért küzdő erők nagy győzelmé­nek évét. Oly hosszú szenvedés, hősi küzdelem és pusz­títás után a vietnami nép győzelmével, az amerikai csapatok kivonulásával végétért Délkelet-Azsiában a jelen történ Jani hosszú és véres háborúja. És úgy tű­nik. hogy egy újabb, nagyon súlyos, az egész világ bé­kéjét fenyegető válság után. a Köze'-Keleten is lehető­ség nyílt a békés rendezés elkészítésére. Szálljanak most gondolataink a világ azon tájaira, ahol a népeknek még tovább kell folytatniuk küzdel­müket szabadságukért, függetlenségükért. Köszöntjük az elnyomói ellen harcoló chilei népet. Köszöntjük a gvarmnfi elnyomás ellen harcoló szabadságharcosokat, köszöntjük az öt világrészen küzdő haladó erőket. Nem­csak h’sszük. hanem meg is vagvunk győződve, hogy a társadalmi haladás törvényszerű folyamatát feltartóz­tatni csak ideig-óráig lehet. Hazánk mindenkor cselekvőén kivette részét a szo­cialista közösség külpolitikai tevékenységéből, a béké­ért folyó harcból. Lehetőségeinkhez mérten, a jövőben is mindent megteszünk a béke zálogának, a szocializ­mus erőinek tömörítéséért, egységének megszilárdítá­sáért. Hagyomány, hogy az új év első napja a iókívánsá- goke Magam is csatlakozom ehhez a jó szokáshoz. Szívből kívánom, hogy kísérje siker és szerencse népünk minden jó szándékú törekvését. Kívánom, hogy boldoguljon é? szeretettel gondol­jon szülőhazájára minden becsületes, a haladást támo­gató magvar, bárhová vetette is a sors. Küiön szeretette! és megbecsüléssel köszöntöm testvéreinket, a szocializmust építő népeket. Boldog és békés új esztendőt kívánok önöknek, egész népünknek, minden barátinknak! PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEÖYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TAMACS LAPJA XVin. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ara 80 FILLER 1974. JANUAR 3., CSÜTÖRTÖK GENF Folytatódott az egyiptomi és izraeli katonai szakértők megbeszélése Közép-európai idő szerint, szerdán 18 órakor a genfi Nemzetek Palotájában ismét összeültek az egyiptomi és az izraeli katonai szak­értők, hogy harmadízben tanácskozzanak fegyveres erők szétválasz­tásáról. Az egyiptomi küldöttséget Taha El-Magdub dandártábornok, az izraelit pedig Mordechai Gur vezérőrnagy vezeti. A tanácskozáson Ensio Siilasvuo tábornok, a Közel-Keleten állomásozó ENSZ-csapatok főparancsnoka elnököl. Négynapos szünet után foly­tatódtak a genfi tárgyalások. Az ülésen elnöklő Ensio Siilasvuo finn vezérőrnagy, a térségben állomásozó ENSZ- erők parancsnoka kedden előbb Kairóban egyórás meg­beszélést folytatott Ahmed Isz- mail egyiptomi hadügyminisz­terrel, majd Tel Avivban Mose Dajan izraeli hadügyminisz­terrel tárgyalt, Az egyiptomi küldöttek már kedden este megérkeztek a svájci városba. A tárgyalásokon részt vevő két izraeli tiszt csak szerdán érkezett Genfbe, miután ked­den még részt vett a kormány rendkívüli ülésén, amelyen december 31-i parlamenti vá­lasztások nyomán kialakult helyzettel és a genfi tárgya­lásokon követendő taktikával foglalkoztak Golda Meir „ügy­vezető” kormányának tagjai. Egyiptomi kormánytisztvi­selők szerint Taha El-Mag- doub dandártábornqk és Faud Howeidi őrnagy olyan utasí­tásokkal utazott Genfbe, hogy a csapatok szétválasztásának az izraeli erőknek a csatorna nyugati partjáról történő visz- szavonásával kell kezdődniük. ★ Rövid közleményt hoztak nyilvánosságra Genfben az Egyiptomot és Izraelt képvi­selő katonai küldöttségek szerdai, 2 óra 50 perces ta­nácskozásáról. A közlemény szerint a két fél folytatta az eszmecserét és a tárgyalások „fontos szaka­szába jutott” a szuezi fronton állomásozó csapatainak szét­választása kérdésében. A katonai munkabizottság következő — sorrendben a negyedik — ülését január 4- re, péntekre, közép-európai idő szerint 17 órára hívták össze. (Kommentárunk a 2. olda­lon.) ENSZ A Biztonsági Tanács új tagjai Szilveszter napjával a Biz­tonsági Tanácsban lejárt Gui­nea, India, Panama, Szudán és Jugoszlávia kétesztendös mandátuma. A felsorolt öt or­szág helyét január elsejével Belorusszia, Kamerun, Costa Rica, Irak és Mauritánia fog­lalta el. A tanács január havi elnö­ke Fernando Sazalar Navar- rete, Costa Rica állandó ENSZ- képviselője. Az óévben a Biztonsági Ta­nács összesen 77 alkalommal ült össze, 17-tel többször, min* 1972-ben, a 77 ülésből 30-on a BT-tagjai a közel-keleti kér­déssel foglalkoztak. ULSTER Koalíciós korma'ny Hétfőn, Sir Robert Lowry, Észak-lrország legfelsőbb ügyésze jelenlétében letette az esküt az új északír ka­tolikus-protestáns „koalíciós” tartományi kormány. Őszies év eleje a földeken — lázas munka az irodákban Január második felében kezdődnek a zárszámadások Beszélgetés egy szövetkezet idei terveiről Építkezés, tatarozás 18 millióért Újpesttől Vácig számos építkezésen, tatarozáson dol­goztak 1973-ban a Dunamenti Építőipari Szövetkezet brigád­jai. S most 1974 első napjai­ban még nincs lekötve a Du­nakeszin székelő szövetkezet kapacitása. — Még sem fáj a fejünk miatta — mondja Szabolcsi Zoltán elnök — ugyanis évek óta azonosak a partnereink, rendszeresen végzünk kisebb- nagyobb tatarozást az újpesti gyapjúszövőben, Vácott, a For­ténál, a Kötöttárugyárban és az Izzóban, valamint Pesten a HAFÉM Ipari Szövetkezetnél. • — A karbantartási, fel­újítási munkák mellett milyen új létesítményeket építenek? — Lakásokat. Vácott egy if­júsági lakásépítési szövetkezet­tel kötöttünk szerződést 30 la­kás építésére. A 7,7 millió forintos beruházás 28 százalé­ka készült el eddig. Az átadást szeptember végére terveztük. .De a negyedik ötéves tervidő­szakra programozott 200 la­kásnak csak a felét tudjuk fel­építeni, mert Dunakeszin el­húzódott a közművesítés. Azért vállaltunk megbízást Vácott, hogy legalább száz la­kást felépítsünk 1974 végéig. Dunakeszin előreláthatólag csak 1975-ben láthatunk mun­kához, a Fóti úton építünk többszintes házakat. • — Valószínűleg több mun­kát jelent főképp a vezetőknek az új építkezés, mint a karban-, tartás. Elsősorban a munka- szervezésre gondolok. — Az új épületek felhúzása komplex feladat, mindenféle szükséges alkotóelemre gon­dolni kell. olyanokra is. ame­lyekre a karbantartási mun­káknál semmi gondunk, mint az ablak és ajtókeretek, stb. Ha szükséges, alvállalkozókat is szerződtetünk. • — Végeznek-e szogAItatást. azaz a lakosságtól vállalnak-e megbízásokat? — Egyedi lakásépítést, ta­tarozást! vakolást nem válla­lunk. Vállalatokkal, szövetke­zetekkel vagyunk kapcsolat­ban. • — Vásárolnak-e új gépe­ket, berendezéseket az idei esz­tendőben? Elég jól fel vagyunk szerel­ve szakipari és alapgépekkel, habarcskeverőkkel, darukkal, szivattyúval stb. 1974-ben egy gyorsfelvonót vásárolunk, és kiselejtezzük a már meglevő, elavult berendezésünket. , • — A várható termelési ér­ték? — Évente rendszeresen 5—8 százalékkal növeljük termelé­sünket. 1972-ben 15, 1973-ban 16 millió forintos termelési ér­téket értünk el, idén 17—18 millió forint értékű munkát szeretnénk végezni — fejezi be a beszélgetést a szövetkezet elnöke. Cz. V. Idestova másfél hete tart már a szokatlanul enyhe idő­járás, aminek — ha a téli sportok kedvelői nem is örül­nek — azért a korábbi szái'az telek után most különösen nagy hasz­nát veszik a kenyérmagot takaró földek. Az utóbbi tíz-tizenfcét nap alatt ugyanis jelentékeny mennyiségű csapadék hullott le, s minthogy a december eleji kemény fagyok köziben fölengedtek, a talaj magába tudta és tudja szívni a jótevő nedvességet. Ily módon re­mény van ra, hogy jobban egyensúlyba juthat a talaj vízháztartása, végre talán több csapadékot tartalékolhat ta­vaszra a föld. Túljutva az ünnepeken — tegnap reggel, az év első munkanapján megyénkben is fontos tennivalókhoz láttak a termelőszövetkezeti köny- velöségek dolgozói: meg­kezdték a leltározási ada­tok feldolgozását. Mint Békési Sándor, a megyei tanács mezőgazdasági és élel­mezésügyi osztályának helyet­tes vezetője is elmondotta, most az esztendő első napjai­ban kerül sor a leltárértéke­lésre, a különböző tételek összesítésére, vagyis a tényle­ges vagyoni helyzet megálla­pítására. További feladat lesz az értékfelmérés, a függőben Szövet: millió méterekben levő elszámolások rendezése — a „tartozik” és „követel” tételek számbavétele stb. Ez­után következik a könyvviteli zárás, végül pedig a mérleg összeállítása. Persze, még így vázlatosan felsorolva sem egyszerű feladatról van szó, hiszen millió rubrikát, ívet, adatot kell egyeztetni. Csupán azokon a helyeken mentesül­nek az aprólékos és nagy fi­gyelmet követelő munkák ne­heze alól a szárrjj/teli dolgo­zók, ahol már leönyvelögép se­gíti őket. Szerencsére egyre több termelőszövetkezet vehe­ti igénybe megyénkben is az áldásos masinát. Nos, várha­tóan a hónap második felében kezdődnek meg a zár- számadási közgyűlések, amelyeken aztán a gazdálko­dási eredmények és a pénz­ügyi helyzet tükrében a tag­ság is értékelheti a lezárt esztendő tanulságait. Minden­esetre rendkívül fontos szem­pont, hogy a pontos leltártéte­lek mellett a jövedelemelosz­tás is igazságosan tükrözze a munka szerinti egyéni telje­sítményeket. A gazdálkodás eredménye természetesen nem mindegyik termelőszövetkezetben egyfor­ma. Különböző okok miatt most is lesznek jól és kevésbé jól sikerült zárszámadások. A közös gazdaságok zöme azon­ban a becslések szerint növeli jövedelmét. Ennek célszerű, előrelátó felhasználása nagy felelősséget ró a szövetkezeti vezetőségre és a tagságra is. Újabb próbatétele lesz ez a szövetkezeti önkormányzatnak, amely már sok esetben kitü­nően vizsgázott. S a jelek sze­rint ennek lehetünk majd szemtanúi a most sorra kerülő zárszámadásokon. Az elkövet­kező hetekben — de zömmel február hónapban — Pest me­gye mintegy százhetven közös gazdasága, szakszövetkezete és közös vállalkozása vet számot múlt esztendei tevékenységé­vel. —sp— A budakalászi Lenfonó- és Szövőgyár munkaerőgondját új. modern automata szövőgépek beállításával nagy mérték­ben sikerült megoldani. Az elmúlt három évben 160 automata szövőgépei állítottak be, s éves tervük 9 millió 800 ezer négy­zetméter szövet. Ekés János felvétele Losonczi Pál, a népköztár­saság Elnöki Tanácsának el­nöke táviratban fejezte ki jó­kívánságait Ernst Bruggemek, a svájci államszövetség el­nökének hivatalba lépése al­kalmából. Dr. Várkonyi Péter állam­titkár, a kormány Tájékoz­tatási Hivatalának elnöke Orlando Fundorának, a ku­bai forradalmi orientációs bizottság elnökének, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottsága osztályvezetőjének és Augusito Zimmermann- nak, a perui országos tájé­koztatási hivatal elnökének meghívására Kubába, illetve Peruba utazott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom