Pest Megyei Hírlap, 1988. június (32. évfolyam, 130-155. szám)

1988-06-01 / 130. szám

PEST MEGYEI VILÁG PB0IETÄBJflLJECYESüIJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA Ronald Reagan, az Egyesült Államok elnöke a moszkvai csúcs alkalmával kedden a harma­dik megbeszélését folytatta Mihail Gorbacsovval, az SZXP KB főtitkárával, a főtitkári dol­gozószobában A moszkvai Kremlben, az SZKP KB főtitkárának a szov­jet kormány épületében lévő dolgozószobájában kezdődött meg kedden délelőtt, moszkvai idő szerint 10 órakor Mihail Gorbacsov ~és Ronald Reagan harmadik találkozója. Mihail Gorbacsov és Ronald Reagan előző két megbeszélésén 1J1 percet tárgyalt, egymással: a vásárnapi négyszemközti talál­kozó 71 percig tartott, míg a hétfői tárgyalás — amelyen a tárgyalóküldöttség tagjai is részt vettek — csaknem 100 percig. Mihail Gorbacsov dolgozó­szobájában tartott megbeszé­lés befejeztével a két állam­férfi rövid sétát tett a Kreml területén, majd a Katalin-te- remben, az előző két találko­zó színhelyén folytatták a tárgyalásokat. A moszkvai csúcs kereté­ben kedden újabb szovjet- amerikai megállapodásokat ír­tak alá, így a csúcstalálkozó harmadik napját összesen tíz dokumentum fémjelzi. A két ország külügyminiszte­rei megállapodást írtak alá, amely előírja az interkonti­nentális ballisztikus rakéták és a tengeralattjárókon tele­pített ballisztikus rakéták in­dításáról való előzetes, köl­csönös értesítést. Az aláírás napján életbe lépő dokumen­tum értelmében a Szovjetunió és az Egyesült Államok köte­lezettséget vállal, hogy a nuk­leáris veszély csökkentésére létrehozott központokon ke­resztül értesítést küld az in­dítások időpontjáról, körzeté­ről, illetve a becsapódás he­lyéről, és ez minden hadá­szati ballisztikus rakétaindí­tásra vonatkozik. A dokumen­tum szerint a szerződő felek a nukleáris háború kirobba­násának kockázatát kívánták csökkenteni megállapodásuk­kal. Sevardnadze és Shultz meg­állapodást írt alá arról is, hogy a két ország közös kí­sérletet végez, amely a föld alatti kísérleti nukleáris rob­bantások hatóerejét korlátozó 1974-es szerződés ellenőrzését szolgálja (augusztusban Néva­dóban, szeptemberben pedig Szemipalatyinszkban végez­nek kísérleti robbantást ellen­őrzési módszerek kidolgozása céljából). A szovjet kulturális minisz­ter és az USIA igazgatója a Kreml vörös termében kultu­rális együttműködésről és cse­rékről szóló, hároméves prog­ramot tartalmazó megállapo­dást írt alá. A csúcs keretében megálla­podás született arról, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok tengeri balesetek ese­tén, saját mentési körzetében, a gyors és a lehető legcélsze­rűbb intézkedéseket foganato­sítja a bajba jutottak felku- tására és mentésére. Kormányközi dokumentumot írtak alá a halászati együtt­működésről is. Ez ötéves idő­szakra szól, s az 1976-os (1983 végéig meghosszabbított) do­kumentumra építve, szabá­lyozza a 200 mérföldes gazda­sági övezetben . való halásza­tot. Mint ismeretes, a Szov­jetunió még jóval a gazdasá­gi övezet kiterjesztése előtt kezdett halászatot az ilyen minősítés alá eső vizeken. Amerikai halászhajók nem dolgoznak a Szovjetunió part­jainál. Megállapodást írtak alá a két ország kormányainak kép­viselői o Csajka és a Loranc —C elnevezésű, egyesített rá­diónavigációs rendszer létre­hozásáról. A dokumentumban hangsúlyozzák, hogy a két rendszer egyesítése jelentősen javít majd a tengerjárók és a repülők navigációs biztonsá­gán a Csendes-óceán és a Bering-tenger térségében. A rendszerek egyesítése két sza­(Folytatás a 2. oldalon.) Grósz Károly fogadta Nyikolaj Szljunykovot Titkári tanácskozás Budapesten A KGST-tagországok kom­munista és munkáspártjai központi bizottságainak, gaz­daságpolitikai kérdésekkel foglalkozó titkárai — korábbi megállapodás alapján — jú­nius 1-jén és 2-án Budapes­ten tartják soron következő tanácskozásukat. Kedden ha­zánkfia érkeztek az értekezle­ten részt vevő. KB-titkárok vezette küldöttségek. A Bolgár Kommunista Párt delegációját Grisa Filipov, a politikai bi­zottság tagja, a központi bi­zottság titkára. Csehszlovákia Kommunista Pártjáét Jozef Lenárt, a központi bizottság elnökségének tagja, a köz­ponti bizottság titkára, a Ku­bai Kommunista Pártét Lio­nel Soto Prieto, a központi bizottság titkára, a Lengyel Egyesült Munkáspártét Marian Wozniak. a KB politikai bi­zottságának tagja, a központi bizottság titkára, a Mongol Népi Forradalmi Pártét Dem- csigin Molomdzsamc, a politi­kai bizottság tagja, a központi bizottság titkára, a Német Szocialista Egységpártét Gün­ter Mittag, a politikai bizott­ság tagja, a központi bizottság titkára, a Román Kommunis­ta Pártét Ion Radu, a KB po­litikai végrehajtó bizottság póttagja, a központi bizottság titkára, a Szovjetunió Kom­Tűzszerész-bemutató Gyálon Bemutatót tartottak tegnap a Magyar Néphadsereg tűz­szerész- és aknakutató zászló- aljának katonái a gyáli meg­semmisítő terepen. Láng László alezredes, az alakulat parancsnoka tájékoztatta az újságírókat arról a gyakran a halál torkában végzett, határ­talan bátorságot. követelő munkáról, amellyel a hazánk területén még fellelhető rob­banószerkezeteket igyekeznek hatástalanítani. Tevékenysé­gük magas színvonalát jelzi, hogy 1964 óta egyetlen tűz­szerész sem halt meg feladat- végzés közben. A felszabadu­lástól napjainkig mintegy 71 ezer hektár területet tisztítot­tak meg, 14 millió bombát, 13 ezer tonna vegyes lőszert és robbanóanyagot semmisítve meg. Eközben az alakulat ka­tonái közül ötszázhetvenen ál­dozták életüket. (Részletes beszámolónk la­punk harmadik oldalán olvas­ható.) munista Pártját Nyikolaj Szljunykov, a KB politikai bi­zottsága tagja, a központi bi­zottság titkára, a Vietnami Kommunista Pártét Vu Oanh, a központi bizottság titkára vezeti. A Magyar Szocialista Munkáspárt. küldöttségének Németh Miklós, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bi­zottság titkára a vezetője. A tanácskozás munkájában részt vesznek a tagországok állandó KGST-képviselői, valamint Vjacseszlav Szicsov, a KGST titkára. Grósz Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtit­kára, a Minisztertanács elnö­ke kedden a KB székházában fogadta Nyikolaj Szljunyko­vot, a Szovjetunió Kommu­nista Pártja KB Politikai Bi­zottságának tagját, a központi bizottság titkárát, aki a KGST-tagországok testvérpárt­jai gazdaságpolitikai kérdé­sekkel foglalkozó KB-titkárai- nak tanácskozására érkezett hazánkba. Nyikolaj Szljunykov átadta Mihail Gorbacsov szívélyes üdvözletét. Az SZKP Köz­ponti Bizottságának főtitkára sok sikert kívánt a pártérte­kezlet állásfoglalásának vég­rehajtásához, az MSZMP te­vékenységének megújításához, a társadalmi változásokban betöltött szerepének erősítésé­hez. Grósz Károly az MSZMP Központi Bizottságának nevé­ben köszönetét mondott az SZKP vezetésének, a szovjet tömegtájékoztatási szerveknek azért a figyelemért, amely a Szovjetunióban belpolitikai életünk e fontos eseményét övezte. Hangsúlyozta, hogy az alapvető kérdésekben széles körű egyetértés alakult ki a pártban és a társadalomban. Kedvezőbbek a feltételek ah­hoz, hogy határozott és dina­mikus munka kezdődjék a pártértekezlet állásfoglalásá­nak végrehajtására, reformtö­rekvéseink következetes meg­valósítására a gazdaságban, a politikai életben. Az MSZMP főtitkára sok sikert kívánt az SZKP veze­tőinek, a szovjet kommunis­táknak az SZKP XIX. párt­konferenciájához, a forradal­mi átalakítás, a demokratizá­lás folytatásához. A pártkon­ferencia téziseit nagy fontos­ságú, realista, újító dokumen­tumként értékeite, amely a szovjet társadalom politikai és gazdasági megújulását szolgálja. Számos eleme az MSZMP tevékenységében is hasznosítható. Grósz Károly a magyar párt és kormány nevében üd­vözölte a szovjet—amerikai csúcstalálkozó létrejöttét, hangsúlyozta: hazánk is érde­kelt abban, hogy a találkozó eredményesen záruljon, s megalapozza a továbblépést a leszerelés fő kérdéseiben, a nemzetközi élet kedvező ten- dénciáinák erősítésében. A Magyar Népköztársaság lehe­tőségeihez mérten a jövőben is segíteni kívánja a béke ügyét, a kelet—nyugati pár­beszéd és együttműködés bő­vítését. A magyar—szovjet viszony­ról szólva Grósz Károly ki­emelte: egyre inkább adottak a feltételek ahhoz, hogy a magyar—szovjet együttműkö­dést a két ország érdekeinek és szükségleteinek megfele­lően, minőségileg magasabb szintre emeljük. .*-4 A megbeszélésen hangsú­lyozták. hogy az MSZMP és az SZKP a magyar—szovjet kapcsolatok eddigi eredmé­nyeire támaszkodva intenzív tapasztalatcserére, a gazdasági együttműködés korszerűsítésé­re, a magyar és a szovjet nép érintkezésének bővítésére tö­rekszik. Kölcsönösen aláhúz­ták: nagy jelentőséget tulaj­donítanak Grósz Károly szov­jetunióbeli látogatásának, amelyre várhatóan a közeljö­vőben kerül sor. A szívélyes, elvtársi légkörű megbeszélésen részt vett .Né­meth Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, jelen volt Borisz Sztukalin, a Szovjetunió magyarországi nagykövete. Az új lehetőségeket kutatják Exportáló szövetkezetek Az ipari szövetkezetek az idén is lendületesen növelik exportjukat. A hagyományos formában működő szövetkeze­tek konvertibilis exportja az év első négy hónapjában fo­rintban mérve 42,5 százalék­kal haladta meg az egy év­vel korábbit. S bár ebben sze­repet játszott a forint árfo­lyamváltozása is, a 640 millió forintos exporttöbblet nagy részéhez az ipari szövetkeze­tek értékesebb termékek el­adásával jutottak. Az átlagot meghaladó volt a növekedés a szövetkezeti vegyiparban.- Sok szövetkezet folytat biz­tató tárgyalásokat nyugati partnerekkel vegyesvállalat alapításáról. A Szovjetunióba irányuló exportban a mérséklődő ál­lamközi kontingensek miatt az ipari szövetkezetek szállítási lehetősége is csökkent. Ez el­sősorban a gépipari szövetke­zeteket érinti érzékenyen. A szövetkezetek igyekeznek új lehetőségeket felkutatni, s eb­ben jelentős szerepet vállal a Trade-Coop Ipari Szövetkeze- zeti Kereskedőház Rt. is. Az utóbbi hónapokban a szov­jet partnerekkel kölcsönös ér­dekeltség alapján előtérbe ke­rültek a közvetlen termelési kapcsolatok. Különösen ígére­tesek a balti köztársaságok vállalataival megkezdett együttműködési tárgyalások. Csak fohéffefes „Szerények és magabiz­_ ,, , _ tosak. Bár a nagyobb munkát Végeznek felelősség némileg ma­gasabb fizetéssel is jár, valójában ők azokért a kézfogá­sokért dolgoznak, amelyeket a sikeresen végrehajtott tevékenységükért kapnak. Ha különösen veszélyes he­lyen találnak robbanószerkezeteket — például egy is­kolában —, akkor elsőként a parancsnok teszi kockára az életét. Hiába, az övé a legnagyobb felelősség...” (3. OLDAL) /Megóvni €3 község „Amiből még igen sok ** B a ' a ^ van hátra, főleg most, Cír* Utaltat nyáron. Például a kis­vasút környékének folyamatos karbantartása. A vasút mentén több kulcsos ház áll, sajnos állapotuk eléggé elhanyagolt. Ezek többsége vállalatok tulajdonát ké­pezi. Az egyesület vezetősége már tárgyalt a cégekkel, s ígéretet kaptak a felújításokra.” (5. OLDAL) /\ UeSXsSuUOe/ÚS „Jelentkezett a vásárló, aki ,, .. , . „ az esetek többségében jó üz­rogos utgaa leti lehetőséget remélő laikus volt. Horváth előleget kért tőle, ami nagyjából annyit tett ki, amennyit ő fizetett egy-egy valóban kapható masináért. A többi — mint a továbbiakban látható, nem kis összeg — az ő haszna voít.” (6. OLDAL) CgWSZeE're ”A liga eInöke úgy Vélekedett, hogy „ _ a »bunda« ténye ugyan nem kizár­kezaenek ható, de azok korántsem olyan szá- múak, ahogyan azt többen gondolják, mondják. Szániel elnök bejelentette: a bajnokság befejezése tisztaságá­nak érdekében a 30., záróforduló valamennyi mérkő­zését vasárnap, 17 órakor játsszák le, megváltoztatva az eredeti műsort.” (7. OLDAL) XXXII. ÉVFOLYAM, 130. SZÁM Ára: I.ftO forint 1988. JÜNIUS 1., SZERDA A moszkvai csúcs harmadik napján Megállapodásokat írtak alá Budapestre érkezett Tadeusz Porebski A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak meghívására kedden Bu­dapestre érkezett Tadeusz Po­rebski, a Lengyel Egyesült Munkáspárt politikai bizottsá­gának tagja, a központi bi­zottság titkára. A vendéget a Ferihegyi repülőtéren Pál Lé- nárd, az MSZMP KB titkára fogadta. Jelen volt Tadeusz Czechowicz, a Lengyel Nép- köztársaság budapesti nagy­követe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom