Pest Megyei Hírlap, 1968. augusztus (12. évfolyam, 179-204. szám)

1968-08-01 / 179. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Tanácskozás Ágcsernyőn XII. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM ÁRA 70 FILLÉR 1968. AUGUSZTUS 1., CSÜTÖRTÖK HIROSIMA Az atombomba­A SZOLIDARITÁS NAPJA SZÓFIÁBAN kórház jelentése A Iiirosimai atombomba- kórház közölte, hogy 1968 első felében 32 olyan ápoltjuk halt meg, akiket az 1945-ös atom­bomba-robbanás kihatásai kö­vetkeztében szerzett betegsé­gük miatt kezeltek. A halál oka az esetek többségében rá­kos megbetegedés volt. A kór­házat 1956 szeptemberében nyitották meg, s azóta 314 179 személyt kezeltek hasonló okok miatt. Hangulatosan, énekkel kez­dődött szerdán Szófiában az afrikai küldöttek és a szocia­lista országok fiataljainak ta­lálkozója. A szovjet lányok a Katyusát énekelték, amelyet átvett az egész terem a bolgár nemzeti klubban. Válság Bolíviában Válságosra fordult a bolí­viai helyzet. Barrientos elnök, aki egyben a nemrég alakult katonai junta vezetője, nyíl­tan azzal fenyegetőzik, hogy feloszlatja a parlamentet és magát diktátorrá kiáltja ki. Barrientos kedden bejelen­tette, hogy helyi idő szerint húsz órakor szózattal fordul az országhoz. A kitűzött idő­pont előtt azonban a terve­zett beszédet minden indoklás nélkül lemondták. Argüedas volt bolíviai bel­ügyminiszter hollétéről egyéb­ként továbbra is ellentmondó hírek keringenek. Leginkább az a feltételezés tartja ma­gát, hogy a volt belügymi­nisztert Londonban a CIA és az angol titkosszolgálat ügy­nökei őrzik. A jelek szerint ugyanis a CIA fontos szerepet játszott Che Guevara meg­gyilkolásában és a tervekről feltehetőleg az akkori belügy­miniszternek is tudomása volt. A Tisza menti Ágcsernyőn szerdán folytatódtak a tárgyalások az SZKP KB Politikai Bizottsága és a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának elnöksége kö­zött. A tanácskozást őszinte elvtársi légkör jellemezte. Képünkön: az asztal baloldalán a szovjet, a másik oldalán a csehszlovák delegáció tagjai. JORDÁNIA Dráma a Husszein hídnál Délelőtt a szófiai Rakovszki utcában, a technika házában a Spanyol Kommunista Pár­tot éltető jelszavak vezették be azt a találkozót, ahol öt világ­rész haladó ifjúságának kül­döttei köszöntötték a szabad­ságukért harcoló spanyol és portugál ifjúságot. A kilenc felszólaló között volt Lukács János, a KISZ Baranya me­gyei Bizottságának első titká­ra is, aki a magyar fiatalok szolidaritásáról biztosította a szabadságáért küzdő két népet. Elmondta, hogy nálunk ez már hagyo­mány, hiszen a fasiszta diktatúra ellen vívott pol­gárháborúban több ezer magyar internacionalista harcolt Spanyolországban. BERLIN Anna Frank­emlékmű Gerhard Rommel fiatal berlini szobrász több mint négy méter magas, oszlop for­májú emlékművet készített. Az oszlop oldalain több relief emlékeztet Anna Frank tra­gikus életének egyes epizód­jaira. A központi figura ter­mészetesen Anna Frank. Az emlékművet Tessinben, az Anna Frankról elnevezett kö­zépiskola udvarán fogják fel­állítani. A kairói lapok tudósításai módszeresen eltávolítják a pai lesztínai menekülteket a gázai övezetből, és elhatározták 50 ezer palesztínai kitelepítését a Jordán folyó keleti partjára. Az arab államok U Thant köz­benjárását kérték a deportálás megakadályozására, de Izrael ennek ellenére megkezdte az 50 ezer palesztínai elhurcolá­sát. Az első tízezer menekül­tet egy Jerikó mellett felállí­tott táborba szállították. Az ellenállás leküzdésére az izrae­liek tankokat vetettek be. Tankok kísérték azokat az au­tóbuszokat is, amelyeken a palesztínaiakat a Jerikó-tábor­ból a Jordán hídjához szállí­tották. A jordán őrség azon­ban lezárta a hidat. Az izraeli erők megtorlásul tüzet nyitot­tlak a jordán állásokra. A rendezvények a népek nemzeti felszabadítási, füg­getlenségi és társadalmi fel- emelkedéséért folytatott har­cával való szolidaritás napján kerültek sorra. E nap kereté­ben kiállítást nyitottak meg, amelyen bemutatják, hogyan küzdenek az arab országok az (Folytatás a 2. oldalon) szerint a jordániai Husszein- hídnál drámai események zaj­lottak le. A hidat a jordán hatósá­gok lezárták, hogy meg­akadályozzák tízezer Pa­lesztinái menekült depor­tálását. Az izraeli megszálló hatóságok NAPIRENDEN: a peremközségek helyzete A tűzpárbaj órákon át tartott, s ezalatt az autó­buszok visszavitték a me­nekülteket a jerikói tá­borba. A kairói lapok szerint az arab államok nevében háromtagú delegáció kereste fel az ENSZ- ben U Thant főtitkárt, és a Husszein-kídnál lezajlott ese­mények kapcsán ismét kérte, hogy az ENSZ küldjön hala­déktalanul megfigyelőket a helyszínre a deportálások ügyének kivizsgálására. Az Ahram szerint minden eszközt igénybe kell venni az izraeli terv keresztülhúzása érdeké­ben. 600 év után KITÖRT \L EL «L TŰZHÁNYÓ Kitört a Costa Ricában fek­vő 1600 méter magas El Arenal tűzhányó, amelyet 600 éve kialudtnak hittek. 52 ember vesztette életét, és csaknem száz eltűnt. 250 kilométeres körzetben hamueső esett. A nagy károkat okozó kitörést árvíz és földrengés követte. HOUSTON Májátültetés (Májátültetést hajtottak vég­re szerda reggel a texasi Houstonban. Dr. Denton A. Cooley neves szívsebész egy kétnapos csecsemő máját ültet­te át egy 16 hónapos kislány­ba. A kis beteget speciális megfigyelés alatt tartják. Quadros Columbában Quadros volt brazil elnök a kormány százhúsz napos száműzetési parancsának en­gedelmeskedve, feleségével és katonai kísérettel megérkezett száműzetésének színhelyére, a bolíviai határ közelében levő Columba városba. KAIRÓ AZ ELSŐ... Dr. Abdel Kader Mansour egyiptomi sebész kedden tran­zisztoros elemet ültetett be egy szívbeteg testébe. Ez az első ilyen jellegű műtét Egyip­tomban. Az elem öt évig ma­rad a 63 éves beteg asszony testében, és elektromos im­pulzusokkal segíti a* lelassult szívműködést. Lakások társasházban — villany- és vízhálózat A megyei tanács vb-ülése dorlás, ha éppen nem növek­szik, akikor sem esőken. Ezen a területen levő köz­ségekben a lakosság kom­munális, szociális és kultu­rális ellátottsága elmaradt a követelményektől. s ez nagyon sok jogos panasz­nak az alapja. Ma a megyék közül Pest megye a legmaga­sabb népsűrűségű terület. Ez a tény kiélezte a lakásépítési és más gondokat,t amelyek ez­zel szorosan összefüggnek. A terület lakossága 10,7 száza­lékban volt két éve vízveze­tékkel ellátva, az övezet 19 településében még ma sincs vízhálózat. A felvetett témához sokan hozzászóltak. Czap Miklós el­nökhelyettes megemlítette, hogy a harmadik ötéves terv időszakában 25 ezer la­kást építettek, de ez kevés, I mert legalább a kétszere­sére lett volna szükség, ez pedig a megye erőforrásait messze meghaladná. Ezért se­gítségért fordultak a magasabb szervekhez. A kérdéssel már foglalkozott az MSZMP Politi­kai Bizottága, az Országos Tervhivatal, valamint az or­szággyűlés is. Dr. Mondok Pál, a megyei tanács elnöke arról beszélt, hogy meg kell teremteni a megyében az OTP-lakásépít­kezésekhez szükséges előköz- művesítés anyagi fedezetét. MEXICÓI CSATA Tegnap délelőtt a Pest me­gyei Tanács vb-ülésén tárgyal­ta Papp György tervosztályve­zető által előterjesztett és a megyének a legtöbb gondot okozó problémáját: a főváros körüli települések, az úgyne­vezett agglomerációs gyűrű kommunális, kulturális és szo­ciális helyzetét. Ez a problémakör nem új keletű, már eddig is sok gon­dot okozott a megye vezetősé­gének. Nyilvánvaló, hogy a megyei tanács nem tudja má­ról holnapra ezeket megolda­ni, mert a Budapest területére bevezetett letelepedési korlá­tozások következtében az öve­zetbe történő állandó beván­Irodagépek klinikája. A már-már nemcsak mezőgazdasági, hanem ipari jellegű várossá alakuló Nagykőrösön az Irodagép- javító Vállalat épített, létesített korszerű üzemet. Képünk a javítóüzem egyik műhelycsarnokában készült. (Foto: Gábor) Szorgalmazni kell a több szintes lakásépítkezést, mert ez megkönnyíti a közművesítést. Tovább már nem tartható fenn az eddigi gyakorlat, vagyis a széles kiterjedésű települések (Folytatás a 2. oldalon) A mexikói fővárosban kedd délután nagyobb diákcsoport szállta meg azt a körzetet, ahol a mexikói belügyminisz­térium van. A diákok a fontosabb út­Emelkedőben Nixon csillaga? A Gallup intézet szerint új­ból emelkedőben van Richard Nixon volt amerikai alelnök csillaga. A közvéleménykuta­tási intézet legújabb felmé­rése arra mutat, hogy a re­publikánuspárti politikus nép­szerűség tekintetében meg­előzte Humphrey alelnököt és McCarthy demokratapárti szenátort is. A megkérdezett amerikaiak 40 százaléka Ni­xon mellett szállt síkra, míg Humphrey alelnökre 38 szá­zalék kíván szavazni. vonalakat felborított au­tóbuszokkal torlaszolták el. A szétoszlatásukra kivezé­nyelt katonák szuronyos pus­kákkal és könnyfakasztó grá­nátokkal kezdték el a „tisz­togatást”. Ennek következ­tében nyolc diák meghalt. A diákok a katonák szuronyro­hamát benzines üvegekkel próbálták visszaszorítani. Ekkor a rendőrök nagy­nyomású tűzoltófecsken­dőkkel oszlatták szét a tömeget. Egyes jelentések szerint né­hány tanintézményt, amelyet kedden reggel megszállt a ka­tonaság, kiürítettek. A mexi­kói oktatásügyminiszter el­rendelte, hogy a műszaki egyetemhez tartozó összes in­tézmények munkáját azonnal beszünteti.

Next

/
Oldalképek
Tartalom