Pest Megyei Hirlap, 1963. május (7. évfolyam, 100-125. szám)

1963-05-01 / 100. szám

VII. ÉVFOLYAM, 100. SZÁM ARA 70 FILLÉR 1963- MÄJUS 1, SZERDA 0 Irta: Májusi zászlók alatt Szakali József, a Pest megyei Pártbizottság titkára A nemzetközi munkásosz­tály immár 73 esztendeje ünnepli meg május 1-ét, a munkásosztály harci ünnepét. 1889-ben a II. Internacio- nálé alakuló kongresszusán határozták el a részt vevő pár­tok képviselői, hogy ezt a szép tavaszi napot a nemzet­közi munkásosztály tüntetésé­vé teszik. Május elsején szerte a világon együtt követelték a 8 órás munkanapot, az emberi jogokat. Bár a határozat egyetlen alkalomra szólt, a nemzetközi proletariátus azon­ban általános harci nappá, a munka ünnepévé nyilvánította május 1-ét. Évről évre széle­sedett a proletariátus harca. Erősödtek a munkáspártok és munlíásszervezetek. Egyre na­gyobb tüntetések zajlottak le, ami bizonyítja a munkásosz­tály erősödését, szervezettsé­gét, tehát a május elsejék a munkásmozgalom fejlődésé­nek is jelentős mérföldkövei. Május elsejét a munkás- mozgalom izmosodása, erősö­dése avatta a munkásság har­cos ünnepévé. Az elnyomott és kizsákmányolt proletártöme- gek egvre erélyesebben lép­tek fel kizsákmányolóikkal szemben. Á harc -híd éleseb- é é • ;bbé vált, •rnkt z felismer­ek, hr [közi mére­tű ossz* .. i a van szükség és együtt kell harcba indulni közös követeléseikért. A mun­kásosztály a kapitalizmus szü­lötte, — ahogy nagy tanítóink, Marx és Engels nevezték. Marx, Engels tanításait kö­vetve a különböző országok munkásai, azok pártjai és szer­vezetei egyre világosabban is­merték' fel történelmi hivatá­sukat, hogy meg kell dönteni a kizsákmányoló társadalmat és helyébe felépíteni a mun­káshatalmat, megvalósítani a szocialista társadalmi rend­szert. 1890-ben az első májusi pro­letárünnepen Párizsban, Lon­donban, Madridban, Rómá­ban, szerte Oroszországban, Ma­gyarországon és más országok­ban is az opportunista pártve­zérek erőfeszítése ellenére nagy tüntetést szerveztek, kö­vetelve a 8 órás munkanapot, az igazságosabb bért, az em­beri jogokat. A követelések jogosak vol­tak, a burzsoázia azonban vérontással, vad terrorral vá­laszolt. Számos országban fegyveresen léptek fel a tün­tetőkkel szemben, munkásvér festette vörösre a proletariátus harci zászlaját. A nemzetközi munkásosz­tály pártjai, forradalmi szervezetei egyre világosab­ban látják, hogy a puszta kö­vetelések nem vezethetnek kellő eredményre. Harcuk megvívását nem lehet csupán gazdasági követelésekkel győ- zelemr-« vinni. A gazdasági célokkal együtt már politikai követeléseket is programjukba vesznek. Egyre inkább előtérbe kerül a munkáshatalom kiví­vása, harc a békéért, a demok­ráciáért, a szocializmusért, Ma is az egész világon eze­kért a célokért harcol a mun­kásosztály. A cél tehát min­denütt azonos, de amint ezt az SZKP XXII. kongresszusa is megállapította, a közös célo­kért vívott harcnak adott tör­ténelmi időszakban különbö­ző országokban többféle for­mája és módja lehetséges. Ez a felismerés is a munkásmoz­galom gazdag harci tapaszta­lataiból ered és mint ilyen, elősegíti a kizsákmányoló tár­sadalom elleni harcot az egész világon. A munkásosztály felszabadí­tásáért vívott küzdelemben óriási erőt ad az egész világ munkásosztályának az a tény, hogy 1917-ben Oroszország­ban, ahol a párt következete­sen fellépett mindenfaj ta megalkuvás ellen, az imperia­lista háborúval szemben, Le­nin vezetésével a világon elő-, szőr győzött a proletárok for­radalma. Azóta a világ egyha- todán .felépült a szocializmus, s napjainkban egyre nagyobb sikereket érnek el a kommu­nizmus építésében. A Szovjetunió léte nagy se­gítséget jelentett és jelent ma is a szabadságukért harcoló népeknek. Példája és gazdag tapasztalata nyújtott felmér­hetetlen segítséget és nyújt a jövőben is a szocializmust épí­tő országoknak. Ezt a történe­lem igazolja. Marx látnoki szavai valósulnak meg nap­jainkban. A kapitalizmus ál­lal létrehozott munkásosztály valóban a tőkések sírásójává vált. A Szovjetunióban és a többi szocialista országiban a munkásosztály elhal 1. ‘a kapitalizmust és i eredményekkel építi társadalmat. A bolsevikok pártja járt en­nek a harcnak az élén. A bol­sevik párt ügyének hű folyta­tója a Szovjetunió Kommunis­ta Pártja, amely képes volt nemcsak művészien alkalmaz­ni a marxizmus—leninizmus tanítását az adott történelmi körülmények között, hanem továbbfejlesztette azt, mérhe­tetlen segítséget nyújtva ezzel valamennyi forradalmi mun­káspárt számára. Kéll-e ennél fényesebb bizonyítéka annak, hogy a marxizmus igaz, hogy a munkásosztály nemcsak hi­vatott, hanem képes is felszá­molni mindenfajta kizsákmá­nyolást, megvalósítani az új, szocialista társadalmat? Ezzel megveti az alapját annak, hogy örökre elhárítsuk a né­pétet megnyomorító kizsák­mányolást és a pusztító hábo­rúkat. M ájus elsején, a munka ün­nepén szerte a világon a dolgozók harcba szállnak a békéért, a békés egymás mel­lett élés politikájának megva­lósításáért. Fellépnek azért, hogy a vitás nemzetközi prob­lémákat a tárgyalóasztalok­nál oldják meg, mindenféle fegyveres összecsapás, háború nélkül. Napjaink legégetőbb felada­ta, hogy megóvjuk az embe­riséget, a kultúrát a pusztító háborútól. A munkásosztály, a haladó emberiség szerte a vi­lágon követeli az atomrobban­tások, a fegyverek kipróbálá­sának megszüntetését. Ez az első lépés ahhoz, hogy az em­beriség nyugodtan hajthassa álomra a fejét és bizakodva nézzen a jövő elé. Van erőnk ahhoz, hogy a háborúra spe­kuláló imperialistákat megfé­kezzük. Ez az erő az emberi­ség összefogása, amelynek fé­nyes példáját adták a közel­múltban lezajlott húsvéti bé­kemenetek Angliában,. Nyu- gat-Németországban és más országokban is. Ennek az erő­nek a magja a szocialista tá­bor, a Szovjetunió, a szocialis­ta tábor legyőzhetetlen gazda­sági és katonai ereje. A világ proletariátusa erőt merített és napjainkban is erőt merít a szocialista orszá­gok létéből és győzelmeiből. Mindenki előtt egyre világo­sabbá válik, hogy amióta a legyőzhetetlen szocialista tá­bor léteák, a tőkés Országok­ban is egyre erősödik a forra­dalmi munkásmozgalom, ered­ményesebb a munkásosztály harca a tőkés kizsákmányolás ellen. Napjaink proletárünnepeit és az idei május 1-ét a prole­társzolidaritás jegyében ün­nepük szerte a világon. Hiá­bavaló volt és hiábavaló lesz a jövőben is az imperialisták minden erőfeszítése, mester­kedése, a forradalmi munkás­mozgalom sohasem mondott le a szocializmus megvalósításó- ról, ellenkezőleg, egyre na­gyobb sikerrel vezeti a harcot. Napjainkban is nagyszerű példáit látjuk a világméretű harcnak, amelyet a világ dol­gozói az elnyomás ellen, a munkásosztály, a dolgozó tö­megek felszabadításáért foly­tatnak. Elég, ha csak a volt gyarmati országok hatalmas arányú felszabadító mozgal­maira és győzelmeire gondo­lunk, arra, hogy a gyarmati rendszer felszámolásának, idő­szakában élünk, vagy a hős francia bányászok legutóbbi hatalmas méretű sztrájkharcá­ra emlékszünk, amelyhez számos más iparág munkásai is csatlakoztak és amely sike­resen fejeződött be. De bármerre nézünk Is a tőkés világban, azt tapasztal­juk, hogy a munkásság, a ha­ladó emberiség nem alkuszik. Bizonyítja ezt az olasz mun­kások harca, az angol kikötő­munkások sztrájkja, az ame­rikai acéliparban dolgozók ha­talmas tömegeinek a közel­múltban lezajlott általános munkabeszüntetései és így so­rolhatnánk a példákat. A nem­zetközi munkásosztály erejét és egységét bizonyítja Mano- lisz Glezosz kiszabadítása és más győzelmek, amelyek a nemzetközi méretű összefogás eredményei. A felszabadult népek, ame­lyek saját kezükbe vet­ték sorsuk további formálá­sát, a szocializmus, a, kommu­nizmus építése közben is szo­lidárisak a tőkés országok el­nyomott népeinek harcával. A Szovjetuniónak a máso­dik világháborúban a fasiz­mus felett aratott győzelmé­vel hazánk is rálépett a sza­bad élet, a munkáshatalom, a szocializmus építésének útjá­ra. Az a győzelem, amelyet dolgozó népünk a rtmnkásosz- tály és pártja vezetésével az elmúlt közel két évtized alatt kivívott,, fényesen igazolja, hogy az elnyomatás nehéz idő­szakában legjobbjaink nem hiába ontották vérüket. Célki­tűzéseik, álmaik immár meg­valósultak. Nem hiába ontot­ták vérüket a szovjet emberek a II. világháborúban, vagy az ellenforradalom sötét napjai­ban, hogy segítséget nyújtsa­nak a magyar népnek. A harcosok kiömlött vére új, boldog életet fakasztott hazánk drága földjén, ahol évszázadokig élt kegyetlen el­nyomásban a magyar nép. A t munkáshatalom néhány éve alatt olyan hatalmas ará­nyú fejlődés következett be hazánkban, amelyről azelőtt álmodni is alig mertünk. Az 1919-es első szabad május elsejével együtt mindössze huszadszor ünnepeljük sza­badon a nemzetközi prole­tariátus szolidaritásának nagy Az alkotó munka ünnepe Átadták a Minisztertanács és a SIÓT vörös vándorzászlaját a Dunakeszi Járműjavítónak Szól a fúvószene. Vasutas- zenekar fogadja a vendégeket a Dunakeszi Járműjavító előtt. Nem sokkal két óra után megkezdődik az ünnep­ség. A Minisztertanács és a SZOT vörös vándorzászlaját kapta múlt évi. eredmé­nyeiért a dunakeszi vállalat. Ezt ünnepük a vendégek, az üzemi munkásokkal és azok­kal a szenegáli szakmunká­sokkal, akik két hét tanul­mányi ..időt töltenek itt. Az e lnöki asztalnál foglaltak he­lyet dr. Csanádi György MÁV vezérigazgató, Matusek Tivadar, a Pest megyei Pártbizottság titkára, Still Ferenc, a Váci Járási Párt­bizottság titkára, Búzás Ist­vánná, Vác város Pártbi­zottságának titkára, s a vas­út és a szakszervezetek kép­viselői. A vállalat vezetője szá­molt be a tavalyi esztendő munkájáról. Bakó Károly elmondotta, hogy a MÁV területén először fordul elő, hogy egy vállalat, illetve szolgálati hely egymás után, megszakítás nélkül. nyeri . el ezt a magas kitüntetést. Az elmúlt évben a vállalat vé­gezte a négytengelyű sze­mélykocsik. javításának nagy részét. Ezenkívül 130 darab i BAH sorozatú H . osztályú, 18 darab AAH sorozatú I. osztá­lyú személykocsit és 10 darab nemzetközi forgalomra alkal­mas hálókocsit gyártott. Itt dolgozták ki az új típusú mélytengelyű pámáskocsi ter­vét és ebből az esztendő vé­gére 18 darabot készítettek el. A Dunakeszi Járműjavító Vállalat vezetője beszámolt arról is, hogy csökkent a javítások ideje, gyorsabb az átfutási idő. Megemlítette, a balesetek száma az eddigiek harmadára csökkent. A vál­lalatnál ma 43 brigád vesz részt a szocialista brigád­mozgalomban. Végül az idei munkáról, a megnövekedett feladatokról szólt Bakó Ká­roly vállalatvezető. Dr. Csanádi György vezér­igazgató kért szót ezután. — Nem véletlen, és külö­nösen örvendetes — mondot­ta, hogy a vasútnak ilyen fon­Szólt az új kocsikról, a kí­sérletekről és a járműpark gondozásáról. Mindez nagy erőfeszítést, hozzáértést igé­nyel. örvendetes,, hogy itt mindkettőt megtalálhatjuk. A továbbiakban elemezte, mi­lyen feladat vár a vasút munkatársaira. Ezt követően átadták a vállalatnak a vö­rös vándorzászlót, majd Ma­tusek Tivadar, a Pest me­gyei Pártbizottság titkára ol­vasta fel a végrehajtó bizott­ság köszöntő levelét. Az élüzemünnepség kere­tében több kitüntetést adtak át. Bakó Károly vállalat­vezető, a Szocialista Mun­káért Érdemérem, Kalmár János szerkesztési osztályveze­tő Munka Érdemérem ki­tüntetést kapott. Ezenkívül többen miniszteri oklevélben, dicséretben részesültek. A vál­lalat vezetősége elismerő ok­leveleket, nagyösszegű pénz­jutalmat osztott szét a leg­jobb munkatársak között. tos helyén ünnepelhetünk. 1957 óta hatodszor élüzem a Mechanikai Művek Tizenharmadszor ünnepel­ték tegnap délután az élüzem cím elnyerését a törökbálinti Mechanikai Művek dolgozói. A vállalat kollektívája kiváló eredményeivel az élüzem cím­mel együtt a megyei pártbi­(Folytatás a 2. oldalon) ünnepét és máris megállapít­hatta pártunk VIII. kong­resszusa, hogy leraktuk a szocializmus alapjait és hoz­záláttunk a szocializmus tel­jes felépítéséhez hazánkban. Munkásosztályunk, szövet­kezeti parasztságunk, egész népünk szorgalma és lelkese­dése tette lehetővé, hogy az átélt nehézségek ellenére, ilyen rövid idő alatt értünk el történelmünk ama dicső szakaszához, amikor a szo­cializmus teljes felépítésével a kommunizmust egyre lát­hatóbb közelségbe hozzuk. E feladatok megvalósításá­nak jegyében ünnepeljük ha­zánkban az idei május else­jét. Tennivalóintet elsősor­ban pártunk Vili. kongresz- szusának nagy jelentőségű ha­tározatai szabják meg éle­tünk minden területén. Az ipar, a mezőgazdaság eredményei biztatóak. Azt bi­zonyítják, hogy a párt helyes politikát folytat, helyesen je­lölte meg népgazdaságunk további fejlesztésének prog­ramját, és ennek megvalósí­tásával népünk életszínvona­lának emelését szolgálja. Most, amikor a gyárakban és a földeken a szokatlanul kemény tél Után újult erő­vel láttunk munkához, fon­tos feladatunknak tartjuk, hogy mindenütt, ahol a ne­hézségek lemaradásokat okoz­tak, azokat megszüntessük, terveinket következetesen megvalósítsuk. Nem kétsé­ges, hogy ha megyénk ipa­rában és mezőgazdaságában továbbra is ugyanolyan oda­adó munkát végzünk, mint eddig, amit a kitüntetett él­üzemek bizonyítanak legin­kább, akkor maradéktalanul teljesítjük idei tervünket is. A munkában való példa­mutató helytállás nem­csak azért fontos, mert ered­ményeink fokozásával gyor­sabban valósul meg a párt által kitűzött program, nő az életszínvonalunk, hanem azért is, mert sikereink, győzelme­ink segítséget jelentenek a nemzetközi munkásosztály vi­lágméretű harcához. A nem­zetközi munkásosztály harcá­nak szerves része a mi dolgo­zó népünk erőfeszítésé is, a szocializmus teljes felépítésé­ért, a béke megőrzéséért. Nem kétséges, hogy helytállásunk­kal, a munkával, együtt az elnyomott népek felszabadí­tásáért küzdő nemzetközi proletariátussal, megvalósít­juk az emberiség igazi, ra­gyogó tavaszát, a kommu­nizmust, a békét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom