Pest Megyi Hírlap, 1971. szeptember (15. évfolyam, 205-230. szám)

1971-09-01 / 205. szám

AZ AAS^AAP PEST MEGYEI/BIZOTTSÁGA, ÉS' A, MEGYEI TAN ÁCS LAPJA XV. ÉVFOLYAM, 205. SZÁM ARIA «0 FILLER 1071. SZEPTEMBER 1, SZERDA KÁDÁR JÁNOS ÉS FOCK JENŐ TÁRSASÁ GÁBAN J. Cedenbal látogatása a vadászati világkiállításon VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PEST MEGYEI Körséta a [kiállításon. Bal rúl jobbra: Fock Jenő, J. Ce dcuhal, Feliér Lajos, Kádár János és dr. Dimény Imre. Jumzsagijn Cedenbal, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságának első titkára, a Mongol Népköztár­saság Minisztertanácsának el­nöke Kádár Jánosnak, az MSZMP Központi Bizottsága első titkárának és Fock Jenő­Tanévkezdésre |zeptember elseje: ez iskolák és óvodák újból megtelnek gyerekekkel, fiatalokkal, pedagógusokkal. Ez azt is felté­telezi : iskolák és óvodák ismét megtelnek — élettel. Hogy valóban mai és kivált holnapi életünkbe illeszkedően életteli legyen az iskolai, óvodai foglalkozás, főként ezért, ezt eiősegíteni született a közelmúltban is egy sor új törvény, in­tézkedés, rendelet. Az önállóságot növeli, tehát a demokratiz­musra sárként, hogy a helyi tanácsok nevezik ki ezután az is­kolák igazgatóit... Az igazgató — egyúttal a tantestületi párt­éi szakszervezet — hatáskörének kiszélesedésére alkalom és példa volt a pedagógus-bérrendezés, amelynek során jól vagy rosszabbul vizsgáztak az iskolavezetők ... Maga a minőségi munkát kiemelő, differenciáló, a pályakezdő fiatalokon segítő, a pedagógusnak közvetve mégiscsak több szabad időt teremtő bérrendezés, bérrendszer is távlataiban a tanító, tanár önálló­ságát hívja életre... A járási tanácsok járási hivatalokká szervezésével csökken a közvetlen adminisztratív irányítás ... A lehetőség a kisebb létszámú osztályok alakítására ugyancsak a minőségi foglalkozásnak kedvez... Máris egy sor új törvény, intézkedés, rendelet. És a jövő­ben még több várható. A X. pártkongresszus meghatározta: „Meg kell vizsgálni állami oktatásunk egész rendszerét, és te­kintettel a gyors ütemű tudományos és technilcai fejlődésre, ki kell dolgozni a továbbfejlesztés fő vonalait.” Minden arra utal, hazánkban felmérték, tisztán látják a kornak az iskolával szemben támasztott új követelményét. A jövőt látják s benne az iskola megváltozott szerepét. S az új, a megváltozott, az életrevaló megalkotásához el kell vetni azt, ami már elavult, alkalmatlan. Iskoláinkban sok az, ami elavult. Ám nemzetközi matematikai, fizikai diákolimpiák babérai arra emlékeztetnek, hogy öreg iskoláink egyúttal a holnap forrásai is. A jó hagyo­mányokat, a meglevő tehetségeket jobban becsülni, éltetni — ez is több energiát kíván a jövő érdekében. A szem a tetszőt keresi, a szellem és fantázia beutazza a Jövő lehetőségeit, az ész a realitással számol, a kedv a szabad­dá vált mezőkre árad, de a láb minduntalan megbotlik, a moz­gás folyton megakad. Rengeteg a gond. Megyénkben is, itt a vidékek közötti színvonalkülönbség. A budai, szentendrei járás kialakult, kialakított előnye, a dabasi járás, a szobi környék hátránya. Volt, hogy az utóbbiak területén lakást kínáltak, mégsem ment el a fiatal tanár, tanító. (A munkásszülők, pa­rasztszülők gyermekeinek váci nyári egyetemi előkészítő tábo­rában korrepetáló fiatal egyetemi tanárok, hallgatók vélemé­nye szerint a gyöftge iskola legalább olyan hátrány, mint az otthoni hátrányos helyzet.) __Hogy a fizetésrendezés ellenére ke vés a pedagógus, különösen a matematika-, fizikaszakos s a szakközépiskolai szaktanár, a nyelvtanár és a rajz-, ének-, testnevelő szakos. A napokban tovább tetézi a gondot, hogy már leszerződött vagy évek óta helyben dolgozó pedagógusok sora távozik fővárosi iskolákba... Aztán itt az eszközhiány, amely megyénkben mintegy hetvenmillió forintnyi... Gond — és öröm, eredmény, vívmány. Üj általános isko­lák: a nyolc tantermes alsónémedi és túrái, a tizenkét tanter­mes veresegyházi. A tanév végéig átadják nyolc-nyolc tante­remmel a kartalit, a kistarcsait, és új iskola kerül a lakóinak számában példátlanul fejlődő, fejlesztésében azonban elmara­dott Gyálra ... Közben az új tanévre nyolcszázötvennel bőví­tették az óvodai helyek számát, huszonkét tancsoporttal az ál­talános iskolai osztályokét, hat tancsoporttal a gyógypedagó­giai osztályokat, harminchattal az általános iskolai napközis csoportok számát. Az engedélyt váró, úgynevezett pótigény még mindig százötven óvodai hely és tíz gyógypedagógiai tan­csoport. Ilyen helyzetben jelölték meg Pest megyében és ország­szerte a közelebbi jövő céljait. A jelennek s holnapnak milyen szép igazságára világítanak a tervek! Az, hogy az egyik kiemelt tárgy a matematika — pedagógusok már számítógép-kezelő tanfolyamra jelentkeznek — mint kulcs a tudományokhoz, technikához, jövőhöz. A másik kiemelt tárgy viszont a magyar nyelv és irodalom mint élő örökség, mint az önkifejezés eszkö­ze. Szeptember elseje: iskolák és óvodák újból megtelnek gye­rekekkel, fiatalokkal, pedagógusokkal. Művelődésügyi vezeté­sen, tanácsokon, pedagógusokon múlik, hogy a lehetőségekkel mindenhol éljenek. Padányi Anna nek, a Minisztertanács elnö­kének (társaságában kedden felkereste a vadászati világki­állítást. A vendégeket a világ- kiállítás főbejáratánál Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a kor­mány elnökhelyettese és dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter fo­gadta. A vendégek a kiállítás köz­pontjában tájékozódtak a nagyszabású vadászati-ter­mészetvédelmi bemutató szakmai részleteiről, adatai­ról, majd körsétára indultak. Elsőnek a díszcsarnokot ke­resték fel, ahol dr. Tóth Sán­dor, a világkiállítás kormány­főm egbizottjának helyettese ismertette a pavilon anyagát. A magasrangú vendégek nagy érdeklődéssel tanulmányozták az egyes országok vadászati kultúrájára leginkább jellem­ző, nagy gonddal válogatott gyűjteményeket, amelyek egy­úttal ízelítőt adnak az orszá­gok természetvédelmi eredmé­nyeiről és vadászati témájú népművészetéről. A Szovjetunió nemzeti kiál­lítási csarnokában B. Szviri- denko, a pavilon igazgatója üdvözölte a vendégeket, akik nagy érdeklődéssel tanulmá­nyozták az élő növények kör­nyezetében szinte élethűen be­mutatott,. kitömött állatokat. Ezután a bolgár, majd a mongol nemzeti pavilont ke­resték fel a látogatók. Itt Zs. Budszuren, Mongólia nem­zeti megbízottja kalauzolt. El­mondotta, hogy gyűjteményük a világkiállításon 240 különfé­le érmet kapott. Az anyagban világrekorderek is találhatók: (Folytatás a 8. oldalon.) Tímár Mátyás miniszterelnök- heíyettes Latin-Amerikába utazik Tímár Mátyás, a Miniszter- tanács elnökhelyettese a hiva­talos meghívásoknak eleget téve, a közeljövőben Argentí­nába, Chilébe, Peruba és Ecuadorba látogat. Utazásá­nak célja, a Magyar Népköz- társaság és a meglátogatan­dó országok közötti kapcso­latok erősítése, gazdasági együttműködésünk bővítése. A miniszterelnök-helyettest elkísérik a Külügyminiszté­rium, a Külkereskedelmi Mi­nisztérium és a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok tit­kárságának magas rangú kép­viselői. Ma népszavazás EGYIPTOMBAN, LÍBIÁBAN ÉS SZÍRIÁBAN Egyiptom, Líbia és Szíria több mint tízmillió .választó- polgára járul ma az urnák elé, hogy döntsön a három arab országot egyesítő államszövet­ség megalakításáról. A refe­rendum mindhárom országban reggel 8 órától délután 5 órá­ig tart. A népszavazás ered­ményét Szadat egyiptomi, Khadafi líbiai és Asszad Szí­riái elnök egyidejűleg csütör­tökön délben hirdeti ki. Ezt követően Egyiptom az Egyip­tomi Arab Köztársaság nevet veszi fel. Az Egyiptomi Arab Köztársaság állandó alkotmá­nyát szeptember 11-én bocsát­ják népszavazásra. A DPA hírügynökség tudó­sítója írja Kairóból a kikiáltás Gépek 600 millióért Méneléssor: treskior r A mezőgazdaságban szinte évek óta gond a gépellátás és a gépekhez szükséges alkatré­szek beszerzése. Idén ugyan már kevesebb panasz hangzott el a termelőszövetkezeti veze­tők szájából, de még mindig nem mondhatjuk azt, hogy a legnagyobb elismeréssel be­szélnének erről a témáról. Arató Sándort, az AGRO- KER igazgatóját kerestük fel, hogy tájékoztatót kérjünk, mi­lyen lesz a gépellátás az idei őszi mezőgazdasági csúcs- idényben és 1972-ben. — Idén traktorból augusztus 10-ig nyolcszáznyolcvankilen- cet értékesítettünk a tavalyi négyszázötvennéggyel szem­ben. Raktárról azonnal tu­dunk szállítani RS—09, UE— 50, D4—K'B és DT—75-ös tí­pusú traktorokat. A III. és IV. negyedévben pedig lesz betö­rünk és MTZ—50-es trakto­runk is. Pótkocsiból sem ál­lunk rosszul, csupán a szerves- trágva-szóróból nem tudunk eleget adni a gazdaságoknak, mivel a kért mennyiségnek csupán a felét, azaz százötven darabot kaptuk meg a gyártó cégtől. Rakodógépekből is van elegendő, talajművelő gépek közül pedig most várunk há­romvasú ekéket. Megszűnt a rotációs fűkaszából a hiány, és | raktározunk' szársértőket is. Késik viszont a BSZ—3 típusú burgonyakiszedő és a lucerna­betakarító gépsor szállítása. A megnövekedett keresletet nem (Folytatás a 3. oldalon.) előtt álló hármas konföderá-' ció alkotmányáról: „Az Arab Köztársaságok Szövetsége legmagasabb szin­tű testületének, az elnöki ta­nácsnak minden egyes tagja vétójoggal rendelkezik hábo­rú és béke kérdésében. Az elnöki tanács tagjai az állam­fők, akiknek — ha határoznak — egyhangúlag kell dönteniük a háború—béke alternatívájá­ról. Az alkotmány értelmében e pillanatban az unió katonai szerepe még a parancsnoki szervezet újjáalakítására, a tagállamok védelmére, egy ki­képzési főparancsnokság fel­állítására korlátozódik. A ha­diipart koordinálni kell. Az alkotmánytervezetből tö­rölték azt a cikkelyt, amelyet korábban Bengáziban még el­fogadtak. Eszerint, ha egyik tagállamot fenyegetés éri, az intervenció a többi tagállam részéről automatikusan bekö­vetkezik. Az új cikkely szerint ilyen kérdésben az elnöki ta­nács határoz. Az elnöki tanács miniszter- tanácsot nevez ki, amely vi­szont végrehajtja az elnöki ta­nács határozatait. Létrejön emellett az Arab Köztársasá­gok Szövetségének parlament­je, ahova minden tagállam 20 képviselőt delegál.” Hegyi pályán, függöhídon Az országgyűlés honvédelmi bizottságának látogatása uj vízmű Gödöllőn Katonai bemutatót tekintett meg kedden az országgyűlés honvédelmi bizottsága nép­hadseregünk egyik dunántúli hegyi kiképzőbázisán. A láto­gatáson részt vett dr. Beresz- tóczy Miklós, az országgyűlés alelnöke és Oláh István vezér­őrnagy, honvédelmi miniszter- helyettes, kiképzési főcsoport- főnök is. A bizottság tájékoz­tatót hallgatott meg a bázis tevékenységéről, a kiképzés programjáról, majd megszem­lélte a bemutatót. A honvédelmi bizottságnak bemutatott gyakorlatok arról tanúskodtak, hogy a felkészí­tés rendkívül alapos és ered­ményes. Ezt láthatták a kép­viselők a hegyi akadálypályán, a hegyi löelőkészítő pályán, s a függöhídon. A bemutató leg­érdekesebb és legizgalmasabb része volt, amikor 200 méte­res hosszúságú drótkötélpá­Hamarosan átadják Gödöllőn az új, déli vízmüvet. Az épület már áll, jelenleg a belső gépi szereléseket végzik. Az új vízmű javítja majd a város vízellátását. Foto: Urbán lyán kelt át az egyik alegység teljes felszereléssel. Mindez mintegy 140 méter mély sza­kadék felett történt. A bemutatót követően a képviselők és a jelenlevő kato­nai vezetők szívélyes, baráti beszélgetést folytattak azokkal a katonákkal, akik a gyakorla­tokat végrehajtották. Ez alka­lommal Pap János, a honvé­delmi bizottság elnöke elisme­rését fejezte kis képviselőtár­sai és a maga nevében a látot­tak felett. KÖZÉLET Georgij Dzocenyidze, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnökhelyette­se, kedden fogadta a magyar bírósági szervek vezető dolgo­zóinak küldöttségét, amely dr. Szakács Ödönnek, a Leg­felsőbb Bíróság elnökének ve­zetésével tartózkodik a Szov­jetunióban. és a szovjet bírás­kodás rendszerét tanulmá­nyozza A találkozón baráti beszélgetés folyt, amelyben Alekszandr Gorkin, a szovjet legfelsőbb bíróság elnöke is részt vett. Dr. Háy Lászlót, a Központi Bizottság tagját 80. születés­napja alkalmából az MSZMP Központi Bizottsága nevében, kedden. Nyers Rezső, a Poli­tikai Bizottság tagja, a KB tit­kára köszöntötte és átnyúj­totta a Központi Bizottság ajándékát. Jelen volt Sándor József, a Központi Bizottság tagja, a KB osztályvezetője. Poul Härtling dán külügy­miniszter kormánya nevében táviratban fejezte ki részvétét a magyar repülőgép kataszt­rófája alkalmából. A részvét- nyilvánításért a magyar kor­mány nevében Péter János külügyminiszter mond . it kö­szönetét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom