Pest Megyi Hírlap, 1972. március (16. évfolyam, 51-77. szám)

1972-03-01 / 51. szám

MR: négyoldalas polgári védelem melléklet MOSZKVA Koszigin fogadta Chnoupeket Alekszej Koszigin szovjet íniniszterelnök kedden a Kremlben fogadta Bohuslav Chnoupek csehszlovák külügy­minisztert, aki a szovjet kor­mány meghívására tartózkodik Moszkvában. A megbeszélésen részt vett Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter, Sztye- pan Cservonyenko, a Szovjet­unió prágai nagykövete és Jan Havelka, Csehszlovákia moszkvai nagykövete. JAKUBOVSZKU ' MARSALL POZNANBAN Ivan Jakubövszkij marsall, a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erőinek főparancsnoka és Szergej Stye- menko hadseregtábornok, az egyesített fegyveres erők tör­zsének főnöke látogatást tett Poznanban. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVI. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM Xíl/% SO FILl/Élt 1972. MÁRCIUS 1., SZERDA Négynapos hivatalos látogatásra JRahnwn sejk ma Moszkvába érkezik Mudzsibur Rahman sejk, a Bangla Desh Népi Köztársa­ság miniszterelnöke kedden egy delegáció élén négyna­pos hivatalos látogatásra a Szovjetunióba utazott. A de­legáció tagjai még Abdusz Szanmd Azad külügyminisz­ter, Nurul Iszlám, az állami tervbizottság alelnöke, továb­bá a pénzügy- és kereskedel­mi minisztérium államtitká­rai, szakértők és újságírók. A különrepülőgép útban Moszkva felé, üzemanyagot vesz fel Bombayban és Tbili­sziben, majd szerdán reggel érkezik a szovjet fővárosba. A miniszterelnök programjában a moszkvai tárgyalásokon kí­vül szerepel még egy lenin- grádi látogatás is, visszaút­Bombázások Dél-Vietnamban HÉT HULLÁM Az amerikai B—52-es légi- erődök hétfő déltől kedden ko­ra reggelig hét hullámban bombázták Dél-Vietnam Thua Thien, Quang Nam és Kontum tartományának különböző kör­zeteit, főleg a Shau Völgyét és a Központi fennsíkot. A saigoni főparancsnokság kedd délelőtt nem adott hírt komolyabb szárazföldi harcok­ról, és semmiféle tájékoztatás nem hangzott el a Kambodzsá­ban három ponton harcoló saigoni inváziós egységek had­műveleteiről. A népi felszaba­dító erők az ország különböző pontjain nyugtalanították raj­taütésszerű akciókkal a báb­csapatokat. így összecsapások voltak Da Nang és a régi csá­szári főváros, Hűé körül. Thieu, a dél-vietnami re­zsim bábelnöke hétfőn egy vi­déki katonai kiképzőtáborban magas rangú parancsnokok előtt azt a feltevését fejtette ki, hogy a népi erők valami­kor július és augusztus táján indítanak újabb nagyszabású offenzívat a kormánycsapatok ellen, hogy az amerikai vá­lasztási kampány finisében ér­zékeny csapást mérjenek Ni­xon tekintélyére. ban pedig egy napot tölt Tas­kent ben. A bengáli kormányfő ma érkezik a szovjet fővárosba. Mudzsibur Rahman csak az indiai Calcuttában járt, ami­óta átvette a Bangla Desh kormányának vezetését. Má­sodik külföldi útja most a Szovjetunióba vezet. Ez a tény is aláhúzza, milyen nagy­ra értékeli a fiatal bengáli állam kormánya azt a segít­séget, amellyel a Szovjetunió az indiai—pakisztáni háború­ban, majd az újjáépítés mun­kájában nyújtott. ★ Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy még a szovjet főváros eseményekben gazdag diplo­máciai életében is kiemelke­dő dátum lesz Mudzsibur Rahmannak, a Bangla Desh Népi Köztársaság miniszterel­nökének érkezése. A szovjet rádió és televízió, valamint a TASZSZ-iroda munkatársai az utóbbi napokban több in­terjút készítettek Daccában Mudzsibur Rahman sejkkel, s ezekből egyértelműen megál­lapítható, hogy Ázsia legfia­talabb önálló országának ve­zetője politikailag és érzelmi­leg ugyancsak nagy reménye­ket fűz első hivatalos moszk­vai látogatásához. A Szovjetuniónak a Bangla Desh Népi Köztársasághoz fű­ződő viszonya nem igényel kommentárt: az egész világ tanúja lehetett, hogy Moszkva és a testvéri szocialista orszá­gok kezdettől fogva teljes mellel kiálltak a volt Kelet- Pakisztán népének független ségi törekvései mellett. A köztársaság a maga ré­széről az el nem kötelezettsé­get, a békés egymás mellett élést, az imperializmus elleni küzdelmet tekinti külpoliti­kája alapelveinek. Maga Mudzsibur Rahman „barátsági misszióként” jelle­mezte a napokban szovjet­unióbeli hivatalos látogatását. A léli szünet után Folytatta munkáját a genfi leszerelési értekezlet Roscsin szovjet fődelegátus üdvözli új amerikai tárgyaló- partnerét, Joseph Martint, az amerikai delegáció nemrég kinevezett vezetőjét Kedden Genfben — hosz- szabb téli szünet után — foly­tatta munkáját a 25 tagú le­szerelési értekezlet A résztve­vőket a megnyitó ülésen üd­vözölte Kurt Waldheim, az ENSZ főtitkára. A fő szóno­kok az értekezlet társelnökei, Alekszej Roscsin szovjet és Joseph Martin, az új ameri­kai fődelegátus voltak. Fel­Hol tart a villamosítás? RAKOSHEGYIG KÉSZ A MÁV Felsővezeték Építési Főnökség jól halad a Buda­pest—Nagykőül közötti vasút- vonál villamosítási munká­lataival. Rákos és Rákoshegy ÚJABB NYARFATELEPITESEK A legnagyobb erdősítő megye 1971-ben Pest megyében a Mezőgazdasági és Élelmezés- ügyi Minisztérium által elő­irányzott teljes erdősítési ke­retet fölhasználták. Más szó­val ez annyit tesz, hogy elül­tettek 1200 hektárnyi cellulóz­nyárt, 374 hektár volt az erdő- felújítás mértéke, s 247 hektár a tanácsi erdősítés. Főként a váci zöldövezet, a dabasi ho­mokterületek, a nagykőrösi városfásítások értendők ez alatt Csupán a termelőszövet­kezetek tulajdonában 713 hektár új erdő került a földbe. Hol dolgoznak a legeredmé­nyesebben? — kérdeztük Ba­lázs Istvánt, a megyei erdé­szeti felügyelőt — Eredménnyel zárta az évet, jól dolgozott a többi kö­zött a nagykőrösi termelőszö­vetkezeti társulás, amely ön­maga termeli csemetéit is, ön­maga végzi a felújításokat A dabasi járásban is több szö­vetkezet példásan végez erdő­sítést így megemlíteném a dabasi Szikra Tsz, a hernádi Március 15. Tsz, az újlengyeli Aranykalász Szakszövetkezet, a bagi Vörös Csillag, a gom­bai Űj Élet Tsz nevét Álta­lános tapasztalat, hogy ahol a szövetkezetnek sa­ját szakembere van, ott megy a legjobban a mun­ka. — Hol ültetik a legtöbb cel- hUóz-nyárat? — Cegléd—Nagykőrös vidé­kén, vagyis a megye déli ho­mokterületein, amelyeket ily módon gazdaságosan lehet hasznosítani. Ezer hektár nyárfa növekszik ezen a tá­jon az utóbbi év eredménye­ként. Az erdő megjavítja a talajt, a telepítésre száz szá­zalékos állami dotáció jár. A fa 10—15 éves korában, érté­kesíthető, a pénzt a tsz kapja. — Az idei terv? — 1972-ben csupán a ter­melőszövetkezetek 790 hektár nyárfát ültetnek, 15 millió forintból. Ugyanilyen összeget fordíthat­nak az 560 hektárnyi erdőtele­pítésre, s nyolcmillió forintot 211 hektárnyi felújításra. A tanácsok közületi fásítás cí­mén 4,5 millió forintot költe­nék 180 hektár új erdőre. Pest megye az ország legnagyobb erdősítő megyéje, az idén is főként a nyárielepítéseket, va­lamint a fenyőültetéseket szorgalmazzuk. K. N. állomások között elkészült a felsővezeték, tehát gyakorlati­lag ezen a szakaszon befeje­ződött a munka. Rákoshegy és Maglód között az oszlopok már végig állnak, itt már hozzáfogtak a munkások a felsővezetéfk szereléséhez. Maglód és Gyömrő között ugyancsak elkészülték az osz­lopok felállításával, így erre a vonalra Is hamarosan „át­települnek” a felsővezeték- szerelőit. Az oszlopállítási munkákat jelenleg Gyömrő állomáson, valamint a Gyömrő és Mende közötti szakaszon végzik. NAPIRENDEN A művelődési otthonok helyzete és társadalmi szerepe Ülést tartott az országgyűlés kulturális bizottsága Minisztériumi és tanácsi ve­zetők, népművelési szakembe­rek, a társadalmi szervek kép­viselőinek részvételével ele­mezte kedden a Parlamentben a művelődési otthonok helyze­tét és társadalmi szerepét az országgyűlés kulturális bizott­sága dr. Ortutay Gyula elnök­letével. Garamvolgyi József művelődésügyi miniszterhe­lyettes beszámolójában töb­bek között az elmúlt évtizedek fejlődésének és a mai helyzet­nek vizsgálata után vázolta a következő évek fő feladatait. Többek között megállapította: az intézmények tevékenységét szorosabban kell kötni a mun­kahelyi közösségekhez. Ennek legcélszerűbb módja, ha a szo­cialista brigádmozgalom kul­turális és közösségi életének, világnézeti továbbfejlesztésé­nek bázisai lesznek. Az intéz­mények is segítsék, hogy nö­vekedjék a munkahely, a ter­melőmunka szeretete, megbe­csülése. Ki kell szélesíteni a szakszervezeti művelődési ott­honok ilyen irányú eredmé­nyes törekvéseit. A beszámolót követő élénk vitában felszólalt Homor Im- réné Komárom megyei képvi­selő, az esztergomi városi ta­nács elnökhelyettese, Dömötör János Csongrád megyei képvi­selő, Takács Gyula, a Bara­nya megyei Tanács elnökhe­lyettese, Drucker Tibor, a Fő­városi Művelődési Ház igazga­tója, Király István budapesti képviselő, Ács Miklósné, a Népművelési Intézet igazgató­ja, Hornok István, a feddi Le­nin Termelőszövetkezet elnöke és T erényi József né Borsod megyei képviselő. szólalt még Mexikó képvise­lője is. Akárcsak a múlt évben, most is csali 25 állam ült a tárgyalóasztalhoz, mert Fran­ciaország a korábbiakhoz ha­sonlóan, távol tartja magát az értekezlet munkájától. Ha­zánk tagja a bizottságnak. Az ülésszakon dr. Kőmíves Imre nagykövet vezetésével vesz részt a magyar küldöttség. Waldheim ENSZ-főtitkár üdvözlő beszédében állást foglalt amellett, hogy a két távollevő nukleáris hatalom, a Kínai Népköztársaság és Fran­ciaország is részt vegyen a genfi leszerelési tárgyaláso­kon. Egyúttal felszólította a bizottság tagjait, hogy dol­gozzák ki a föld alatti atom- fegyverkísérletek betiltásá­nak szerződés-tervezetét. Az ülésről távozóban Ros­csin újságírók kérdéseire vá­laszolva kijelentette: „21 évig harcoltunk azért, hogy Kína bekerüljön az ENS7.-ba. Min­dig azt mondtuk, hogy a je­lentős országok jelenlétét kí­vánjuk a leszerelési tárgyalá­sokon. Nincs semmiféle prob­léma, pártfogoljuk Kína meg­jelenését a leszerelési értekez­leten”. SZAZHALOMBATTA Intézkedési terv, szocialista szerződések a 3 millió Ionná kapacitású olajfinomító építésére Kibővített ülést tartott teg­nap a DKV-beruházás szak- szervezeti intéző bizottsága, amelyen részt vettek a beru­házáson dolgozó vállalatok képviselői. A tanácskozáson ott volt Komáromi János, Százhalombatta város pártbi­zottságának titkára és Péczeli Béla, a Dunai Kőolajipari Vál­lalat műszaki igazgatója. A részvevők a DKV beruházási tervének 1971. évi teljesítését, illetve az idei feladatok meg­valósításának feltételeit tár­gyalták meg. Mint ismeretes, 1972 a Du­Autóutak szobi kőből A Pestvidéki Kőbánya Vállalat szobi üzemében ebben az évben 500 ezer tonna zú­zott és faragott követ termelnek. A tízféle méret­ben és három mi­nőségben előállí­tott zúzott követ útépítési és mély­építési célokra használják. A leg­több követ az autóutak építése igényli nai Kőolajipari Vállalat egész beruházásának csúcséve: egy, évi hárommillió tonna kapaci­tású olajfinomító üzemet kell felépíteni kiszolgáló létesítmé­nyeivel együtt. A feladat a be­ruházók még nagyobb szerve­zettségét és összefogását igényli, hiszen a terv teljesí­tésénél sok nehézséget kell le­győzni. A koordinációs bizottság a kivitelezőkkel egyeztette a tennivalókat, elkészült — ha­táridők megjelöléséivel — az intézkedési terv is. A vállala­tok szocialista és együttműkö­dési szerződéseket kötnek, hogy ezzel is elősegítsék a be­ruházás időarányos teljesíté­sét. KÖZÉLET A Német Demokratikus Köz­társaság nemzeti néphadsere­gének napja alkalmából Czi­nege Lajos vezérezredes, hon­védelmi miniszter táviratban köszöntötte Karl-Heinz Hoff­mann hadseregtábornokot, a Német Demokratikus Köztár­saság nemzetvédelmi minisz­terét. Magyar küldöttség érkezett dr. Szekér Gyula nehézipari miniszter vezetésével Üj-Del- hibe. Tárgyalásokat folytat­nak Indiában az alumínium­ipari-műszaki együttműködés fejlesztéséről. Hazaérkezett Kubából a Nemeslaki Tivadar SZOT-tií- kár vezette szakszervezeti kül­döttség. !

Next

/
Oldalképek
Tartalom