Pest Megyei Hirlap, 1962. augusztus (6. évfolyam, 178-203. szám)

1962-08-01 / 178. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK» ír la AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA VI. ÉVFOLYAM. 178. SZÄM ÁRA 50 FH.LÉR MEGYEI TANÁCS L AP J A 1963. AUGUSZTUS 1. SZERDA R gondos előkészítés eredménye A múlt hét közepére learattak, augusztus 12 re a cséplést is befejezik a péceli Zöld Mező Tsz-ben Idejében előkészítették a közel nyolcszáz hold kalászos betakarítását a péceli Zöld Mező Termelőszövetkezetben, s a gondos munka eredménye­ként július 26-ra befejezték az aratást. Már a csépléshezis hozzáfogtak, a szövetkezet központi gazdaságában, a Fáy-tanyán felállított két cséplőgép napi négy­száz mázsás teljesítmény­nyel dolgozik. Ha az időjárás közben nem gátolja a munkát, augusztus 12-re — mint a szövetkezet el­nöke, Erdélyi János tegnapi látogatásunkkor mondotta — befejezik a cséplést és az utol­só szem gabona is a magtárba kénül. Az elmúlt hetekben derekas munkát végeztek a péceli Zöld Mező Tsz tagjai. Idejé­ben befejezték a növényápo­lást, s részben az ő munká­juk eredménye a gyors aratás is. Kiemelkedő munkát vég­zett Baranya Márton trak­toros és Szűcs János ara­tógépkezelő, akik a tsz aratógépével ketten az összes kalászosoknak csak­nem a felét, 352 holdat learat­tak. Szinte éjjel-nappal dol­goztak, példát mutatva ezzel a gépállomási dolgozóknak. Egyébként az itt dolgozó gép­állomásiak is megérdemlik a dicséretet, Lukács András és Pálinkás Pál, a szövetkeze­tiekkel együtt a nagy hőség­ben is lankadatlan szorgalom­mal dolgoztak. Ezekben a napokban legin­kább a mélyszántás okoz gon­dot a termelőszövetkezet ve­zetőinek. Ebben a gazdaság­ban sem halad olyan ütemben ez a munka, mint azt a gyorsan múló napok megkívánnák. Augusztus végéig 300 hold nyári mélyszántást tervez­tek, ebből azonban a teg­napi napig mindössze nyolc holdat sikerült elvé­gezni. Az okokat kutatva kiderült, hogy a rendelkezésre álló hat traktorból jelenleg is csak há­rom dolgozik, azok közül is csak egy szánt, kettő a csép­lőgépeket hajtja. A lánctalpas traktornak nincs ekéje, alkat­rész- és üzemanyaghiány gá­tolta eddig, hogy a többi erő­gép is munkába álljon. Ma még a termelőszövetkezet — amint a vezetők hangsúlyoz­ták — teljes mértékben a Gö­döllői Gépállomásra szorul Minthogy a gépállomás is ..fo­kozott feladatokat kell hogy megoldjon, különösen a szán­tás nem haladhat zökkenő- mentesen. A péceli Zöld Me­ző Tsz vezetői arra töreksze­nek, hogy minél előbb kialakítsák saját gépparkjukat. Igenám, de addig? Addig is sokkal ésszerűbben kell fel­használni a rendelkezésre álló gépi eszközöket. Erdélyi Já­nos elnök szerint mától kezd­ve a szövetkezet vezetősége megkülönböztetett figyelem­mel kíséri majd ezt a munkát, s a tervezett mélyszántást, ha törik, ha szakad, két héten belül el akarják végezni. A péceli termelőszövetkezet 60 hold másodvetést tervezett tarló után. Ezt a területet be is vetet­ték, sőt, néhány holddal túl is teljesítették. Ily módon idejében földbe ke­rült a hatvanöt hold silókuko­rica, a huszonhárom hold édescirok is a muhar is. Tegnapi határjárásunk so­rán meggyőződhettünk róla, hogy a péceli termelőszövetke­zet tagjai nemcsak az aratást végezték el lelkiismeretesen, hanem a növényápolásról sem feledkeztek meg. Ill hold kukoricájuk meg­haladja az embermagassá- got, s körülbelül harminc­öt-negyven mázsás hol­danként! termést ígér. Büszkesége a termelőszövetke­zetnek a kétszázharmincnégy hold paradicsom is, amiből kétszáz holdat exportra ter­melnek. Már a múlt héten megkezdték a paradicsom sze­dését. mától kezdve az export- szállítmányok is elindul­nak Pécelről Nyugat- Németországba, Ausztriá­ba, Svédországba, Cseh­szlovákiába és az NDK-ba. Hadd áruljuk még el, hogy a péceli szövetkezetben igen jó a tagok hangulata, szépek a terméskilátások, a tagok rend- 'j szeresen kapnak előleget. Sőt, í mi több, a tavaszi és a nyári | időszakban legjobban dolgozó ? szövetkezeti gazdákat a szó- ^ ciális és kulturális alap terhé- ^ re jutalomüdülésre küldik. Az ^ első csoportban egyhetes üdü- ^ lésen vesz részt Dóczi Ferenc $ fogatos, Cselőtei József, az i idős gyalogmunkás és Kom- :• esik László sertéstenyésztő, ^ akik a legjobb termelési ered- ^ ményeket érték el. Kijelölték ^ már a második csoportban ^ üdülő tsz-tagokat is, így Be- í zák Rudolf fogatos, Ba>jkai í István fogatos és Bene István £ takarmányos érdemelte ki jói munkájával az egyhetes juta- í lomüdülést. Súlyán Pál | XXXXXXXXXXXXXXX'^XXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNX^ 10,4 százalékkal magasabb termelési eredmény Megyénk üzemei jól zárták az első félévet. Szocialista iparunk 10,4 százalékkal ter­melt többet, mint a tavalyi el­ső félévben. Különösen ör­vendetes, hogy üzemeink ex­portterveiket túlteljesítve 14 6 százalékkal több árut szállítottak külföldre, mint tavaly az első félév­ben. Az exportra szánt áruk minő­ségének javulása nyomán me­gyénk exportjának növekedé­se jóval gyorsabb, mint az egész ipari termelés emelke­dése. Exportra termelő válla­lataink közül kiemelkedő ered­ményeket ért el a Csepel Autó­gyár, a Diósdi Csapágygyár, a Ganz Árammérőgyár és a Bu­dakalászi Textilművek. Az egy munkásra jutó ter­melés növelésében üzemeink 5,3 százalékos eredményt ér­tek el. Ez a termelékenység­növekedés lényegesen jobb le­hetett volna, ha a helyiipari vállalatok a 2,2 százalék he­lyett magasabb termelékeny­séggel dolgoznak. A ktsz-ek is várakozáson aluli ered­ményt értek el. A rnep.ye ’pars főképpen a laza normák felszámolásával tavaly 11,4 százalékkal növel­te a munka termelékenységét Egyes üzemeink iriár ebben a félévben is kimagasló ered­ményeket értek ex a termelé­kenység növelésében. Az élen­járó Diósdi Csapágygyár és Több és jobb áru exportra - Jól alakult a termelékenység a gép- és nehéziparban A megyei ipar első félévi eredményei Csepel Autógyár mellé felso­rakozott a Keményfémipari Vállalat, a Dunakeszi Jármű­javító, a Könnyűipari öntö­de és még néhány üzem, amelyek 10 százalék fölötti termelékenység-növelést értek ei. Főként ezek jó munkája nyomán gép- és nehézipari vállala­taink átlagosan 9,4 száza­lékkal növelték az egy fő­re jutó termelési értéket. Mivel ezek az üzemek ipari termelésünk zömét adják, nem irreális az a kívánság, hogy éves szinten 8—10 száza­lék körüli termelékenység­növelést érjünk el. Üzemeink munkáslétszáma átlagban 4,6 százalékkal emel­kedett, de ennél gyorsabb volt a béralap növekedése. Így — a tavaly végrehajtott normakiigazítások dacára — az átlagko-eset 0.8 százalék­kal magasabb volt, mint a ta­valyi első félévben. Ez azt is jelenti, hogy üzemeink betar­tották a megyei pártbizottság 1960. októberi határozatának azon pontját, amely kimond­ja, hogy „o laza normák fel­számolásának nem a keresetek csökkentése a célja, hanem a termelékenység emelése’’. Szocialista iparunk 10,4 szá­zalékos termelésnövelésének nagyobb részét — 59,3 száza­lékát — a termelékenységből biztosította. Hét üzemünk el­ső félévi termelésfelfutását létszámfelvétel nélkül — tehát teljes egészében termelékeny­ség-növeléssel — valósította meg. Nem értük el azonban a kétharmad-egyharmados arányt, aminek az az oka, hogy kon­zervgyáraink a szeszélyes idő­járás miatt elmaradtak a terv­teljesítéssel. Megyénk dolgozói már a* második a félévi tervek meg­valósításán munkálkodnak. A párt VIII. kongresszusa tiszteletére indított mun- kaverseny lelkes hangula­ta és a vállalások teljesí­tésének eddigi jó üteme biztosítékot nyújt arra. hogy vállalataink a termelés és termelékenység növelésé­ben, valamint az önköltség csökkentésében is túlteljesítik éves tervüket. GAZDAG PROGRAM A VIT KEDDI NAPJÁN A Világifjúsági Találkozó harmadik napja, amelyet a vendéglátó Finnország nap­jának nyilvánítottak, nagy­szabású találkozóval zárult. Este a Helsinkivel szemben fekvő festői Seura sziget tengerparti fenyvesében meggyújtot­ták a barátság tábortüzét. A természetvédelmi területen a sok országból érkezett VIT­Öntözéses kertészet Csömörön — Rég jártunk Csömörön. Most legalább telefonon sze­retnénk érdeklődni, mi újság ci rajtlé? — Ami most a legjobban ér­dekel bennünket — válaszolja Kozma Géza tanácselnök — az az, hogy mikor és mennyi vizet ad a próbafúrás. — Vizet keresnek? — Igen. Jó egy macskaug- rásnyira vagyunk a főváros­tól. Mindenképpen helyes te­hát a Haladás Termelőszövet­kezet elgondolása, hogy öntö­zéses kertészetet létesítsen. A község határában több pon­ton próbafúrást végeztetnek, hol van olyan bővizű forrás, amelyre bátran lehet az öntö­zést alapozni. Először egy in­goványos területen próbálkoz­tak. Jött is viz már a hetedik méternél, de az csak talajvíz volt. Alatta pedig kék agya­got találtak. Ez az agyagréteg éppen úgy lehet tíz, mint negyven méter vastag. Ezért most új helyen, a mogyoródi szakasz felé kísérleteznek. A jelek szerint itt meglesz a ke­resett bővizű forrás. — Vannak már terveik,, hogy hol, mekkora területet \ öntözzenek? — Minden megvan. Küldött- í ség járt tapasztalatcserén Tu- ; rán, hogy ott miképpen való- j sították meg az öntözéses\ kertészetet. Húsz holdat jelöl- \ tek ki erre a célra. — Még azt szeretném el- j mondani, hogy a vízkereséssel j párhuzamosan félmillió forin- < tos beruházással biztosítják a j központi major vízellátását, j Van ugyan két kútjuk, de vi- ! zük annyira fertőzött coli- í bacilussal, hogy még az álla- í tok itatására sem alkalmas. í Hasznosítják tehát azt a kis ! patakot, amely ott fölyik el \ mellettük. Betontárolóba gyűj-! tik a vizét, és azt nyomja! szét a szivattyú a csőhálózat- ! ba. Ha elkészül, nem lesz gond : a hatszáz állat itatása, tisztán- ; tartása. \ — Ha pedig eredménnyel: jár a próbafúrás, lehet, hogy; a jövő nyáron már a csömöri í Haladás friss zöldárujából is | vásárolhatnak a budapesti; háziasszonyok. (k. m.) j A VIII. Világifjúsági Találkozón résztvevő magyar dele­gáció néhány tagja kirándult a közeli tengerpartra. A finn tenger partján (MTI foto: Kácsor László felv.) küldöttek ezrei találkoztak. A magyar művészek itt nagy­sikerű hangversenyt adtak, majd a külföldiek a tábortűz mellett vidám hangulatban el­beszélgettek és együtt szó­rakoztak a finn VIT-küldöt- tekkel és az összesereglett környékbeli kíváncsiskodók­kal. A VIT művészeti verse­nyeinek hétfői első for­dulóján több magyar művész szerepelt, köztük Barlai Zsuzsa (he­gedű), Gyarmati Vera (ének), Antal Imre (zongo­ra) és Kovács Loránd (fu­vola). A művészeti verse­nyek kedden is folytatódtak. A magyar delegáció többi művészei a város hét különbö­ző helyén adtak műsort. El­látogattak a szállásuktól nem messze levő hajógyárba is, és az acéllemezekből rögtönzött színpadon programmal ked­veskedtek. Hétfő este a Finn—Magyar Társaság rendezésében a népzene finn és magyar szakértői ültek össze ta­nácskozásra. Hétfő délután megnyílt még a VIT rendezvényei között a IV. filmtudományi szeminá­rium is, amely az ifjúság­gal kapcsolatos művészeti problémákat boncolgatja. A fesztivál hétfői napján egyébként a bélyegkedvelők részére megnyitották a filatelista klubot és itt a legjobb alkalom nyí­lik a bélyeggyűjtőknek a hiányzó külföldi ritkaságok csere útján történő beszer­zésére. A magyar küldöt­tek közűi néhányan megte­kintették a finn postamúzeu­mot is. A magyar posta er­re a reprezentatív és érde­kes kiállításra külön bé­lyegkiállítási anyagot kül­dött. Kedden a fesztiválbizottság előkészítésében folytatódott az oktatás demokratizálásának kérdéseiről indított szemi­nárium. A VIT diákprog­ramja legfontosabb esemé­nyeinek egyikeként több napos kollokvium kezdődik a béke és a nemzeti függetlenség kér­déseiről a munkás kul- túrházban. A tudományos értekezleten magyar részről is várható előadás. Kedd délelőtt megnyílt az UNESCO égisze alatt a VIT további diákprogrampontja­ként rendezett értekezlet is a nemzetközi önkéntes mun­katáborok kérdéseiről. Helsinki városa a külföl­di városi tanácstagok tisz­teletére forradást rende­zett. A városi vezetők Helsinkiben tartózkodó képviselőinek meg­mutatták a város neveze­tességeit. A magyar szálláson a dél­előtt folvamán a nvugat-euró- nai országok VTT-delegátu- sainak mintegy 60 főnyi csoportja tett látogatást. barátság tábortüze

Next

/
Oldalképek
Tartalom