Pest Megyi Hírlap, 1971. augusztus (15. évfolyam, 180-204. szám)

1971-08-01 / 180. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST. MEGY El BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA , Scott és Irwin a Holdon Sikeres leszállás után - több órás autóíúra XT. ÉVFOLYAM, 180. SZÁM AIM I FORINT 1971. AUGUSZTUS 1., VASÁRNAP Nimeri a haladé erők megsemmisítésére törekszik Újabb statóríális ítéletek Tömegtüntetések és tiltakozások világszerte Szudánban folytatódik a ke­gyetlen leszámolás a Szudáni Kommunista Párt tagjaival és a haladó személyiségekkel. A katonai bíróságok folytatják tevékenységüket. Mint a hír- ügynökségek közlök, a szudáni hadsereg kato­natisztjeinek újabb cso­portját ítélték 10 évtől életfogytig lanig terjedő börtönbüntetésre. A szudáni sajtó folytatja az Felhő helyett a tassi szivárgóból Műeső kertre, földre, legelőre MA IS ILYEN IDŐ LESZ? Előrejelzésünk a Dunakanyarra a 13. oldalon. Márciustól július közepéig Dümsöd határában nem volt túlságosan kegyes a természet. Mindössze 20 milliméter- nyi eső öntözte a földeket. Azóta sem esett sokkal több, mindössze 25 milli­méter. Nem csoda, hogy a Dózsa Tsz- ben éjjel-nappal pörögnek az esőztető berendezések, ber­regnek a szivattyúk motorjai. A természet helyett a gazdák gondoskodnak az életet, ter­mést adó vízről. — Tavaly mindössze 5 hol­dat öntöztünk — mondja Gém János öntözőmester, aki egy­ben a gépműhely vezetője is. — Idén annyit, amennyit el­bír a berendezés. A 25 hol­das kertészetünk ötször ka­pott mesterséges esőt, 60 hold kukoricánknak is juttattunk 50 milliméternyi vizet. 122 ka- tasztrális holdon a gabona után silókukoricát ültettünk. 30 milliméter keltető ön­tözést kapott, hogy meg­felelő legyen a hozam. Legelőterületünkből 130 hol­don locsolunk. Így állandóan friss fűvel táplálkozhatnak ál­lataink. — Hány öntözői ej dolgozik egyszerre? — Hatvan rózsa szórja négy holdra a vizet. — Naponta hány holdat ön­töznek? — Általában 15—20-at. Ez a Szükséges vízmennyiségtől függ. — Mennyi vizet használ­nak? — Általában naponta 14— 15 ezer köbmétert. Csúcssze­zonban 16—18 ember van az öntözőberendezés mellett. Most a második nagy futam következik, mindenki talpon van. — Mennyi idő alatt telepí­tik át a csöveket az új táblá­ra? ■— A motor egy percre sem állhat le, két szárnyvezeték kapcsolódik egy-egy szivaty- tyúhoz. Amíg az egyik dolgozik, a másikat az új területre telepítik az öntözőmunká­sok. Általában egy óra alatt sze­relik át a csöveket. — Hőségben nem szabad öntözni, mert leforrázzák a növényt. Itt nem tartják be ezt a szabályt? — Csatornából, a tassi szi­várgóból kapjuk a vizet. Ez elég meleg ahhoz, hogy ne okozzon kárt a nedvességre vágyó növényekben. — A növényzet felfrissül az öntözéstől. Az embereknek viszont tűző napon kell dol­gozniuk 10—14 órát. Milyen húsölési lehetőségük van? — Ha már dél körül jár a nap, a szórófejek alá állunk. Igaz, vizes lesz az ing, de gondoskodik róla a nap, hogy hamar megszáradjon. — Mennyibe kerül egy köb­méter mesterséges eső? — Tavaly nagyon drága volt, mivel attól függ az ára, mennyit használunk. Idén kö­rülbelül 80 fillér lesz egy köb­méter víz. — Megéri? — A növényzet meghálálja a gondoskodást, gazdagabb termést ad. Míg beszélgetünk, a tarló- vetésen, ahol kaprot ültettek, megkezdődik az előkészítés. Hosszú csöveket fektetnek a talajra, felerősítik a szórófe­jeket. Holnap reggel már er­re a területre nyomja a vil­lanymotor a tápanyag szállí­tásához szükséges vizet. M. K. A. MA: Nem merült feledésbe (2—3. oldat) Huszonöt éves a forint Pincéből otthonba (3. oldd) Kortünet a közéleti passzivitás? (4. oldal) DCM-gondok (5. oldal) • Sík földön havasi gyopár (6. oldal) úszítást a kommunisták ellen. A khartúmi Nile Mirror című lap közölte Idrisz Mahmud gazdaságügyi miniszter beszé­dét, aki kijelentette, hogy „Minden szudáni kommunistát letartóztatnak és a kommunis­ta pártot megsemmisítik". Tiltakozó gyűléseken, táv­iratokban foglal állást a magyar közvélemény a szudáni véres terrorral szemben. A Beloiannisz Híradástechni­kai Gyárban tartott röpgyűlés- ről a dolgozók a prágai szudá­ni nagykövetség címére küld­ték el tiltakozó táviratukat, s Martfűről, a Tisza Cipőgyár­ból is írásban juttatták kifeje­zésre felháborodásukat a mun­kások. A Magyar Jogász Szö­vetség mélységes felháborodá­sának és aggodalmának adott kifejezést a szudáni tömeges kivégzések és letartóztatások miatt. Hasonlóan foglalt állást a KISZ KB, a Művészeti Szak- szervezetek Szövetsége és kü­lönböző intézmények, gyárak, szövetkezetek dolgozó közössé­ge. Róma. Egész Olaszországra kiterjednek a tömegtüntetések: főként a munkások és a fiata­lok tiltakoznak a kommunis­ták és a szakszervezeti aktivis­ták kivégzéséért felelős Nime- ri-kormány véres tettei ellen. A legnagyobb szabású fel­vonulás Milánóban zajlott le, valamennyi antifasiszta párt részvételével, azonkí­vül tüntetésekről érkezett jelentés Ferrarából, Rómá­(Folytatás a 2. oldalon) WASHINGTON Javastat Kuba elismerésére Az amerikai szenátus kül­ügyi bizottsága pénteken zárt ülésen úgy döntött, hogy kez­deményezni fogja az Egye­sült Államok és Kuba 1961. január 3-án megszakadt dip­lomáciai kapcsolatainak hely­reállítását és a törvényhozás üléseinek őszi felújítása után, ilyen értelmű javaslatot ter­jeszt Nixon elnök elé. A bi­zottság előzőleg azonban még nyilvános ülésen is megvitat­ja a kérdést. A houstoni központ rajza az Apollo—lő űrhajósainak az Appennin-hegységben tervezett útjait ábrázolja. A Falcon elnevezésű hold­komp középeurópai idő szerint pénteken 23 óra 16 perckor ereszkedett le a Hold felszínére az Apennin-hegység térségé­ben, a Hadley síkságon. A holdkomp mindössze néhány- száz méternyire ért Holdat a programban kijelölt helytől. A földi irányítóközpont a leszál­lást „mintaszerűnek” minősí­tette. Mintegy két órával a le­szállás után felnyitották a Falcon tetőnyílása záró­lapját, és Scott derékig kiemelkedve mintegy fél órán át végzett megfigye­léseket a leszállási hely környékéről. Az egyébként hallgatag Scott elragadtatott felkiáltásokkal tarkított beszámolót adott a földi irányító' központnak a látottakról. Elmondotta, hogy a környéket három oldalról lankäs, legömbölyített tetejű hegyek, dombok borítják. Kö­zölte, hogy véleménye szerint semmi sem fogja akadályozni a „hold-autóval” való közle­kedést, mert nagyobb szikla­tömbök nem zárják el az utat. Scott és Irwin, akik a ter­vek szerint három napot töl­tenek a holdon, összesen 35 kilométert kí­(Folytatás a 2. oldalon.) A KGST új határozata előnyös Jugoszláviának A jugoszláv küldöttség vezetőjének nyilatkozata A KGST ülésszakán részt vett jugoszláv delegáció veze­tője; Alekszander Grlicskov j BUDAKALÁSZ - LODZ Együtt előnyösebb UTAZIK A KÓC — FILMNYOMÁS BÉRMUNKÁBAN Érdekes és fontos kooperá­ciós szerződést kötött a Len­fonó- és Szövőipari Vállalat budakalászi gyára egy hason­ló profilú lengyel vállalattal, a lódzi Zjednoczenije Pro- zemyslv Lnierskiego-val. A budakalászi gyárat — mint megírtuk —, igyekeznek automatizálni, hogy növel­hessék szövődéi kapacitásu­kat. Az idén például 105 kor­szerű szovjet gépet vásá­rolnak, ebből már 35 megérkezett, s munkába állt. A krónikus munkaerőhiányt azonban így sem tudják eüen­Foto: Gábor súlyozni. Lengyelországban viszont a demográfiai robba­nás következtében munka­erő-fölösleg jelentkezik, alig tudják munkába állítani a fia­talokat. A lódzi vállalatnak fölös szövődéi kapacitása van, s nincs hiánya munkáskéz­ben sem. Ez a tény jelenti az április 30-áin kötött szerző­dés alapját. Egy éven belül 600 tonna tilolt kócot szállít a magyar fél. ezt Lódzon megíonják, majd szövetet készítenek be­lőle, utána visszahozzák Bu- dakatúszra, ahol a filmnyomó gépek mintát „rajzolnak” az itt fehérített lenszöveítre. Ehhez tudnunk kell, hogy a hazai lentermelés olyan bőséges, hogy üzemeink nem győzik feldolgozni, a lenfonodák kapacitása kevés lenne hozzá. 1971. január 1-én a lenrost- telepeket is a vállalathoz csatolták, így, mint gazdának, lehetősége nyílt a lenrost köz­vetlen szállítására. Az említett 600 tonna kóc- ból több mint félmillió négy­zetméternyi szövet készíthe­tő — ez a budakalászi gyár évi termelésének 10 százaléka. A Lódzból visszahozott 500 ezer négyzetméternyi szövet filmnyomásét bérmunkában végzik Budakalászon, vagyis: a munka fejében kész szöve­tet kapnak, s ezt szabadon értékesíthetik. Eddig 230 tonna lenkócot és 122 tonna tilolt kócot küldtek Lengyelországba, ahonnan most érkezett meg az első szövetszáj- lítmány: 65 ezer négyzetméternyi le­pedőanyag. A KGST kereté­ben történő együttműködés mindkét félnek előnyös, hasz­nát látják a lengyel és a ma­gyar vásárlók is. P. J. nyilatkozott a bukaresti ta­nácskozásról. Grlicskov méltatta a Buka­restben elfogadott dokumen­tum jelentőségét, hangsú­lyozva, hogy annak realizálá­sára 15—20 év alatt kerül sor. Hangoztatta, hogy a program felhívja a szocialista orszá­gokat és a nem szocialistákat is, az együttműködésre. Kije­lentette, hogy az elfogadott dokumentum — az együttmű­ködést tekintve — nagy lehe­tőségeket biztosít Jugoszlávia számára. Ennek intenzitása a jövőben — mint mondotta — a jugoszláv kormány és gaz­daság döntésétől függ. MOSZKVA Távirat Utónak Leonyid Brezsnyev és Nyi- kolaj Podgornij táviratban üdvözölte Joszip Broz Titót elnökké történt újbóli meg­választása alkalmából. A táv­irat további sikereket kíván a jugoszláv vezetőnek felelős­ségteljes munkájához, a két ország együttműködésének to­vábbi fejlesztéséhez. Koszigin Dzsemal Bijedics kormányfőhöz, Gromiko kül­ügyminiszter pedig ismét ki­nevezett jugoszláv kollégájá­hoz, Mirko Tepavachoz inté­zett üdvözlő táviratot. KÖZÉLET J. Cedenbal, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bi­zottságának első titkára, a minisztertanács elnöke és Zs, Szambu, a Nagy Népi Hurál Elnökségének elnöke távirat­ban mondott köszönetét Ká­dár Jánosnak, az MSZMP KB első titkárának, Losonczi Pál­nak, az Elnöki Tanács elnö­kének és Fock Jenőnek, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnökének, a mon­gol népi forradalom 50. év­fordulója alkalmából kifeje­zett jókívánságokért. Dr. Orbán László, a műve­lődésügyi miniszter első he­lyettese, aki a moszkvai film- fesztiválon részt vevő ma­gyar küldöttséget vezette, szombaton hazaérkezett Moszkvából.

Next

/
Oldalképek
Tartalom