Pest Megyi Hírlap, 1972. június (16. évfolyam, 127-152. szám)

1972-06-01 / 127. szám

Fock Jene fogadta Si. Kavesies A szlovén delegáció Győrben Fock Jenő, a Miniszterta­nács elnöke szerdán parla­menti hivatalában fogadta Sztane Kavcsicsot, a Szlovén Szocialista Köztársaság kormá­nyának elnökét. Jelen volt dr. Tímár Mátyás, a Miniszterta­nács elnökhelyettese. Ott volt dr. Ziga Vodusek, Jugoszlávia magyarországi nagykövete, és Tóth Elek, hazánk belgrádi nagykövete is. A szlovén delegáció szerdán délután a győri Vagon- és Gépgyárba látogatott, majd a győri látogatás után tovább­utazott Szombathelyre. folytatódtak a hivatalos ma­gyar—kubai tárgyalások. A magyar tárgyaló delegációt Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, a kubai küldöttséget dr. Fidel Castro Ruz, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, a kubai forradalmi kormány el­nöke vezette. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar az Országház Munkácsy ter­mében nyújtotta át. A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa szerdán este fogadást adott dr. Fidel Cast­ro Ruz tiszteletére az Ország­házban. Nyikolaj Podgornij, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa el­nökségének elnöke szerdán délután törvényerejű rendele­tet írt alá arról, hogy a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsá­nak elnöksége egyhangúlag ra­tifikálta a Szovjetunó és a Né­Együttesen tanácskozott két országgyűlési bizottság ügynökség a moszkvai rádió és a televízió gyors­hírben, illetve első helyen, a nap híreként számolt be. A szovjet hírközlő szervek részletesen ismertetik Mihail Szuszlov és Andrej Gromiko beszédét, illetve Podgornij ál­lamfő zárszavát. EAK-NSZK A kairói A1 Akhbar sze­rint hamarosan bejelentés várható arról, hogy az Egyip­tomi Arab Köztársaság és a Német Szövetségi Köztársa­ság helyreállítja diplomáciai kapcsolatait. NIXON VARSÓBAN Fidel Castro kitüntetése Folytatódtak a magyar—kubai tárgyalások Szerdán a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bizottságának székházában A kitüntetést Losonczi Pál, a Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának elnöke szerdán este PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XVI. ÉVFOLYAM, 127. SZÄM ÁRA 80 FILLER 1972. JÚNIUS 1., CSÜTÖRTÖK Népköztársaság és a Kubai köztársaság közötti kapcsola­tok, a két ország népei barát­ságának elmélyítése, valamint a szocialista országok közötti egység és internacionalista együttműködés, a társadalmi haladás érdekében kifejtett kiemelkedő munkássága elis­meréséül dr. Fidel Castro Ruznak a Magyar Népköztár­saság Zászlórendjének gyé­mántokkal ékesített I. fokoza­ta kitüntetést adományozta. a mezőgazdasági gépgyártásról és alkatrészellátásról TAI GONDOK Tegnap ülést tartott az or­szággyűlés ipari, illetve mező- gazdasági bizottsága dr. Bélák Sándor elnökletével. A képviselők a mezőgaz­dasági gépgyártás és al­katrészellátás helyzetét elemezték. Dr. Gergely István mezőgaz­dasági és élelmezésügyi mi­niszterhelyettes vitaindítójá­ban leszögezte: a negyedik öt­éves terv esztendeiben a már kialakult nagyüzemi keretek Új típusú léghűtőcsavar - kevesebb kézi munka la Ktsz 8-as üzeme — Jirtonkátai — a leg- az összes gyáregysége cözüL Autóhűtőket, ipari hűtő­ket, üzemanyag-tárolókat és kimérőket, fémtömegcikkeket készítenek itt. Túróczi Pál üzemvezető szá­mol be tevékenységükről: — Öt éve, 1967-ben létesült Szentmártonkátán a Klíma Ktsz legnagyobb vidéki telepe. Akkor nyolcvanan dolgoztak itt, most több mint kétszázan. Tavaly harminc millió forin­tot termeltünk. 1969-ben innen szállítottuk Pestre az alkatré­szeket és ott szerelték össze, most a gyártás itt fejeződik be. Tavaly öt millió forintos exportunk volt: 40 hűtőbe­rendezést szállítottunk a Szovjetunióba. Ebben a be­rendezésben cseppfolyósí­tott ammónia bűt. Idén a szovjetek már százat ren­deltek, 16 millió forintért. Az NDK-ba is szállítunk hű­tőgépeket, 760 ezer forint ér­tékben. Most Csehszlovákia ér­deklődik termékünk iránt. A két és félezer kalóriás hűtőbe­rendezéstől a tízezer kalóriásig készülnek szövetkezetünkben a gépek. A kondenzátorok száz­ezertől a négyszázezer kalóriá­sig. Az országban egyedül itt csinálnak ötözőkannát. Legki­sebb a háromliteres, legna­gyobb a tizenkét literes: ezek­ből összesen 80 ezeret adunk el a belkereskedelemnek. Egyébként a háztartásban használatos gázlángelosztó, ke­nyérpirító is szentmártonkátai termék. — Tervek? — A későbbiekben ugyan­ezzel a létszámmal 40 millió forintot szeretnénk termelni. Természetesen ehhez új épü­letek, modernebb gépek szük­ségesek. Két éve húzódik 7 millió forintos beruházásunk. Űj műhelycsarnokban dolgo­zunk az idén, a horganyzó- ba és a szerelőműhelybe korszerű berendezések ke­rülnek. Egyébként szövetkezetünk mérnökei új típusú léghűtő­csavart szerkesztettek, ennek gyártását vállaltuk, hiszen ke­vesebb kézi munkát igényel, előállítása könnyebben gépe­síthető. A vízhiány enyhítésére Szentmártonkátán törpehűtő­tornyokat is gyártanak, melyek óránként 40—80 köbméter mennyiségű meleg vizet hűte- nek vissza. T. E. között meg kell valósítani a korszerű és gazdaságos gépe­sített termelést. Ennek lehető­ségeit számos adattal támasz­totta alá, majd dr Heiczmann János kohó- és gépipari mi­niszterhelyettes tárcája felada­táról szólt. Leszögezte, hogy az alkatrészigények kielé­gítését alapvető feladatuk­nak tekinti. A vita során kifejtette vé­leményét Kovács Sándor, (Pest megyei képviselő), dr. Molnár Frigyes, Mateovics József, dr. Mészöly Gyula, Lakatos And­rás, Varga Sándor, Nagy Csa­ba, dr. Varga Pálné, Kovács István, Gácsi Miklós, Csapó Jánosné, Inokai János, Her- czeg Károly, Jazbinsek Vilmos, Gajdos János, Varga B. István, Fodor Mihály, dr. Molnár Bé­la, Tűz Ferenc és Hevér La­jos. A képviselők hangsúlyozták, hogy a gépgyártás nem tudta követni a mezőgazdaság fej­lődési ütemét, s az illetéke­seknek arra kell törekedniük, hogy minden lehető eszközzel elérjék a mezőgépgyártás bő­vítését. Kérték, hogy a korábbinál gondosabban és alaposabban mérjék fel a mezőgazdaság várható igényét. Nem szabad előfordulnia an­nak, hogy egy-egy géptípus ki- fejlesztését a mai követelmé­nyek alapján kezdik meg, s mire a gazdaságokba kerül, már rég elavult. ESTI LÁTKÉP... Podgomij aláírja a szerző­dést. met Szövetségi Köztársaság között 1970. augusztus 12-én aláírt szerződést. A ratifiká­lásról szóló okmányt Mihail Georgadze, a Legfelsőbb Ta­nács elnökségének titkára is aláírta. Részt vett az ülésen Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának fő­titkára is. Ezzel szovjet részről is be­fejeződött az utóbbi évek vitathatatlanul legfonto­sabb nemzetközi jogi ok­mányának ratifikálási el­járása, s így a szerződés a ratifikációs okmányok bon­ni kicserélésekor hatályba lép. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa elnökségének ülésén több felszólalás hangzott el, melyben az elnökség tagjai a szerződés jelentőségét méltat­ták. A vitát és a ratifikációs eljárás tanulságait Nyikolaj Podgornij szovjet államfő fog­lalta össze. Ezután került sor a szov­jet ratifikációs okmány ünnepélyes aláírására, amelyről a TASZSZ hír­Teheráni látogatás — bombákkal Bomba robbant szerdán reg­gel Teheránban a jelenlegi iráni császári dinasztia meg­alapítójának sírjától alig 30 méterre, fél órával azelőtt, hogy a hivatalos program sze­rint Nixon amerikai elnöknek meg kellett volna koszorúznia a sírt. A koszorúzási ceremó­niát háromnegyed órával el­halasztották. Teheráni kor­mánykörök szerint egyébként szerdára virradóra összesen ki­lenc bomba robbant az iráni főváros különböző részein, az egyik az USIS amerikai pro­paganda-központ épületében. Nixon amerikai elnök Tehe­ránból szerdán délután egyna­pos hivatalos látogatásra a lengyel fővárosba érkezett. A repülőtéren államfőnek kijáró tisztelettel fogadták Ni­xon elnököt. A várócsarnok homlokzatát lengyel és ameri­kai állami zászlók díszítették. Díszszázad sorakozott fel. A magas rangú vendéget huszon­négy ágyú díszsortüze köszön­tötte. A repülőgépből kilépő Ri­chard Nixont Henryk Jablons- ki, az államtanács elnöke, majd Piotr Jaroszewicz mi­niszterelnök üdvözölte. William Rogers amerikai külügyminiszter szerdán dél­után Bonnból Varsóba érke­Magyar—szovjet baráti találkozó Dabason Az MSZMP dabasi nagyköz- | ségi bizottsága, a Hazafias Népfront nagyközségi bízott- | , a DCM nagycsarnokáról, amelyben éjjel-nappal foly ik a munka. Foto: Urbái. sága és a nagyközségi tanács a békehónap alkalmából bará­ti találkozóra hívta meg Sz. Mazárkint, a Szovjetunió bu­dapesti nagykövetségének el­ső titkárát és a szovjet déli hadseregcsoport tisztjeinek, legénységének képviselőit. A vendégeket tegnap kora dél­után a községi és járási párt-, állami és tómegszervezetek képviselői fogadták a nagy­községi tanácsházán, majd baráti beszélgetés keretében Czeróczki András tanácselnök ismertette Dabas múltját, éle­tét, jövőjét. Ezután közösen megtekintették a nagyközség kialakuló központját és meg­látogatták a Budapesti Kon­zervgyár tartósítóüzemét. A baráti találkozó délután 5 órakor a III. kerületi műve­lődési otthonban folytatódott, ahol a vendégek békegyűlésen találkoztak Dabas dolgozói­val. Kővári Györgynek, az MSZMP nagyközségi bizott­sága titkárának megnyitója után Sipos Zsuzsa, a Hazafias Népfront Pest megyei Bizott­ságának munkatársa mondott beszédet. Felszólalt Sz. Ma- zárkin is, aki köszöntötte a község dolgozóit. zett, ahol ismét csatlakozott Nixon elnök kíséretéhez. Az amerikai vendégek meg­tekintették a varsói óvárost majd a Győzelem téreft az Egyesült Államok elnöke meg­koszorúzta az Ismeretlen kato­na sírját, s egyperces főhajtás­sal adózott a lengyel hősök em­lékének. 18 órakor a szejm épületé­ben találkozó zajlott le Edward Gierek, a j LEMP KB első tit­kára és Nixon elnök között. A négyszemközti eszmecserén a kétoldalú kapcsolatok elvi kérdéseit érintették. Ezután megkezdődtek a hivatalos tár­gyalások. Ezzel egyidejűleg Stefan Ol- szowski lengyel és William Rogers amerikai külügymi­niszter külön tanácskozott és aláírták a két ország konzuli egyezményét. Benkc Valéria, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Társadalmi Szemle főszer­kesztője tegnap látogatást tett a Textilipari Dolgozók Szakszervezetének székházá­ban, ahol a textil-, bőr- és ruházati ipari szakszerveze­tek szövetsége elnökségének tagjaival találkozott Vála­szolt a hozzá eljuttatott bel­politikai kérdésekre, majd a három szakma dolgozóinak élet- és munkakörülményei­ről tanácskoztak. A találko­zón részt vett Keserű János­né könnyűipari miniszter is. Nemes Dezső, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Politikai Főiskola rektora Baranya megyébe látogatott A Pécsen tartott aktívaülésen az időszerű külpolitikai kér­désekről tartott tájékoztatót A délutáni órákban megláto­gatta a pécsi bőrgyárat, majd felkereste az oktatási igazga­tóságot Budapestre érkezett Sz. F. Antonov szovjet hús- és tej­ipari miniszter. A szovjet vendéget tegnap hivatalában fogadta Fehér Lajos, a kor­mány elnökhelyettese, majd dr. Dimény Imre mezőgazda- sági és élelmezésügyi minisz­ter. Aláírta Washingtonban dr. Csanádi György közlefcedés- és postaügyi miniszter a ma­gyar—amerikai polgári lég­ügyi egyezményt. Hazaérkezett Franciaor­szágból Ilibu Pál művelődés- ügyi miniszter, aki részt vett a Bordeaux-ban rendezett magyar képzőművészeti kiál­lítás megnyitásán. Párizsban találkozott Chaban-Delmas miniszterelnökkel és tárgyalt a kulturális ügyek miniszteré­vel is. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának elnöksége ratifikálta a szovjet-HSZK szerződést

Next

/
Oldalképek
Tartalom