Pest Megyei Hírlap, 1991. szeptember (35. évfolyam, 205-229. szám)

1991-09-02 / 205. szám

—— ■ 1991. SZKTl'IS Ára: 8,00 íorint \ \ XXXV. ÉVFOLYAM, 203. SZÁM f 1991. SZEPTEMBER 2, HÉTFŐ LECTURI SALIITEM! ffgy lap életében a főszerkesztő személyének változása eseménynek számít. Különösen így van ez akkor, ha a lap irányításában új főszerkesz­tő-helyettes is közreműködik. Amiről a korábbi rövid közlemény nem szólt: a Pest Megyei Hírlap főszerkesztő-helyettesévé Horti József kinevezte Győri Andrást, a lap korábbi munkatársát. A szerkesztőség célja változatlan: a lehető leg­gyorsabb és legpontosabb tájékoztatás. Munkánkat változatlanul az olvasók szolgálatának és szolgál­tatásának tekintjük. Vezérelvünk ama híres, Deák Ferenctől származó „sajtótörvény": hazudni pedig nem szabad. Nem szabad sem valótlan tényköz- léssel, sem hír szelektálással, sem az információ el­hallgatással, sem címválasztással, sem szerkesztési trükkökkel. Hasonlóképpen vezérelvnek tekintjük a véleménynyilvánítás szabadságát. Ahogyan eddig, ezentúl is nyitott lesz a lap a mások személyét és jogait, a törvényeket nem sértő minden vélemény előtt. Felhasználva az alkalmat, ezúton köszönöm meg a leköszönt főszerkesztőnek azt az embert próbáló munkát, amivel e nemes célok hagyománnyá válá­sát elősegítette már akkor is, amikor ehhez nem kevés emberi tartásra és bátorságra volt szükség. Es megköszönöm azt az erőfeszítést, amellyel vál­ságos időkben is talpon tartotta a lapot. Ahhoz, hogy a szolgálatot tovább teljesíthessük, a lap előállításában részt vevő valamennyi mun­katárs — újságírók, nyomdászok, adminisztratív és technikai munkatársak — segítségére számítok. Mindenekelőtt azonban az ön segítségét kérem, Kedves Olvasó: támogasson minket továbbra is, kísérje figyelemmel munkánkat, véleményezzen, javasoljon, kritizáljon, ha kell. A bban a reményben köszöntőm önt munkatár- saim nevében is, Kedves Olvasó, hogy még közelebb kerülhetünk egymáshoz. Az ön szolgá­latában. Lecturi salutem! — Köszöntjük az Olvasót! Tallós Emil Lelki és szellemi szabadságra nevelil^füpulóikat ’ Göncz Árpád felavatta a váci piarista gimnáziumot Göncz Árpád, Jeleníts István piarista rendfőnök és Bartos Ferenc polgármester a tanévnyitó után Amíg a városi tanévnyitó (int épség résztvevői gyüle­keztek a váci Konstantia TRANZITSZEREPBEN MAGYARORSZÁG Villamos energiával kereskednek Magyarország számára is előnyös üzleteket hozhat a napokban Brüsszelben meg­alakult Eurowatt Com­merce Európai Közösségi Kereskedelmi Részvénytár­saság. A társaság villamos- energia-kereskedelemmel, Villamosenergia-termelő ka­pacitások bővítésével fog­lalkozik. A vállalkozás igazgatótanácsának magyar tagja is van, Szergényi Ist­ván mérnök szakértő. A szakember a hír hátterével kapcsolatban az MTI tudó­sítójának elmondotta: az Eurowatt Commerce tevé­kenységének első területe a Szovjetunió és Magyaror­szág lehet. Arról van szó, hogy a nagy nyugat-euró­pai pénzintézetek és társa­ságok Ukrajnában szenes erőműveket újítanának fel villamos energia ellenében, amelyet Nyugat-Európába szállítanának vissza. Az áramszállításban elsődle­gesen magyarországi tran­zitra gondolnak. Mivel ha­zánkban egyelőre az eltérő szabványok miatt gond a keleti és nyugati elektro- mosáram-szállító vezetékek összekapcsolása, a konver­ziós berendezéseket el kell készíteni. Valószínű, hogy ez nem jelentene külön ki­adást Magyarország számá­ra, mivel az Eurowatt Com­merce az ukrajnai rekonst­rukcióval kapcsolatban en­nek technikai kivitelezését is vállalná. Szergényi István elmond­ta: a vállalkozás annyiban is újszerű, hogy a társaság nemcsak a villamosenergia­kereskedelmet szervezi meg, hanem gondoskodik a beruházáshoz szükséges tő­ke előteremtéséről, sőt, a rendelkezésre álló mérnöki irodák révén, a megfelelő technológia kidolgozására is vállalkozik. A villamosenergia-igény Nyugat-Európában évről évre nő, előállítása viszont több országban nagy gon­dot okoz. A társaság ered­ményes működésében az egyik, legérdekeltebb fél Olaszország, ahol például erőműépítési moratórium van életben. Ukrajna nem az egyetlen helyszín, ahol ilyen típusú villamos ener­getikai együttműködést ter­veznek. Az Eurowatt Com­merce ugyanis ennél na­gyobb léptékben, az Atlan­ti-óceántól az Urálig gon­dolkodik. téren, lesve a díszvendég, Göncz Árpád érkezését, a piarista templomban a Ve- nisancte — ünnepélyes tanévnyitó mise — szertar­tása zajlott. Jeleníts István piarista rendfőnök prédiká­ciójában az 1948-as bezára­tása után most ismét mű­ködni kezdő egyházi gim­názium tanulóihoz szólt prédikációjában. (Folytatás a 3. oldalon) BMlPOUttKAI Tanévnyitó volt a református egyháznak visszaadott pá­pai református gimnáziumban. Az ünnepségen ott volt Antall József kormányfő. @ Október 6-ra, a II. világhá­ború kirobbanásának 50. évfordulójára megemlékezést szervez a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsé­ge. Felhívást intéztek azokhoz a szervezetekhez, akik folytatni kívánják az antifasiszta harc hagyományait, csatlakozzanak hozzájuk. © Az SZDSZ és a Fidesz közös nyilatkozatot adott ki, mert véleményük szerint a Ma­gyar Televízió egyre távolabb kerül a „közszolgá'atiság” normáitól, a Tv-híradó elfogult, s a vitaműsorokban többnyire csak kormányzati funkcionáriusokat látni. mm PM. ■ki-i w" ­Ma, szeptember 2-án, a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között diplomáciai kapcsolatok új- rafelvételéről szóló jegyző­könyv aláírása alkalmából, egynapos hivatalos látoga­tásra hazánkba érkezik Vy- tautas Landsbergis, a Lit­ván Köztársaság Legfelsőbb Tanácsának elnöke. Az elnö- :öt útjára elkíséri felesége (s. Landsbergis elnökkel megbeszélést folytat Göncz Árpád köztársasági elnök és Antall József miniszter- elnök. Holnapi számunkban: GÖNCZ ÁRPÁD köztársasági elnök nyilatkozata a Pest Megyei Hírlapnak Angol nyelvű közgazdászképzés Angol nyelvű közgazdász- képzés kezdődik szeptember elsején a Budapesti Köz­gazdaság-tudományi Egyete­men a tavaly megalakított International Studies Cen­terben. Az ünnepélyes tan­évnyitóra jelenleg hét or­szágból érkezett 17 hallga­tó. Az ISC célja, hogy a hallgatók tanulmányaik so­rán — a négy év alatt — elsajátítsák a szakterület által megkövetelt hagyo­mányos diszciplínákat, ugyanakkor alaposan meg­ismerjék a közép-kelet- európai régió, főleg Ma­gyarország gazdasági-politi­kai sajátosságait. Az itt végző diákok érdeklődésük szerint választhatnak a gaz­dálkodási, társadalom- es politikatudományi, valamint nemzetközi kapcsolatok szak között. Hazájukba visszatérve segíthetik a Magyarországgal, illetve az egész közép-kelet-európai régióval kialakított keres­kedelmi, gazdasági kapcso­latok fejlődését; szakértők­ként működhetnek közre a közös vállalatok létrehozá­sában. Végzésük után a ma­gyar hallgatók a hazai bankélet és vegyes vállala­tok szakemberei lehetnek. BECSESEITEK Becsengettek. A kis- és nagy diákok legnagyobb bánatára ránk köszöntött szeptember, s ezzel a tan­év kezdete is. Vége a nyárnak, mely éppoly rövid volt, mint minden előző szünidő. Hiszen lehetne még rúgni a bőrt, vagy a biciklin száguldozni, összeveszni azon, hogy az egyszem bringán a kö­vetkező kör kié. Lehetne, csakhogy becsengettek. Így véget vetettek a nyári munkának is. Persze, csak azok sirathatják azt a néhány százast, kik tudtak maguknak munkát szerezni, besegíteni a családnak a tanszerek, a tandíj előteremtésében. A többség elfacsarodott szívvel, gondterhelten ül a padba. Holnap már feladják a leckét... A szülőknek már tegnapelőtt feladták a leckét. Mert hiszen a tanszerek, a tankönyvek ára „meg­ugrott”. Egy-egy könyv nyolcvan százalékkal töb­be kerül, mint tavaly ilyenkor. S nincs is meg mindegyik, hiszen a nyomdáktól fizetés híján a kiadók nem mindegyiket vették át, szállíttatták ki az iskolákba. Ha sikerült is a családi költségve­tésből kiizzadni azt a tízezer forintot, amennyibe az indíttatás kerül az általánosba járóknak — gyerekenként —, akkor ott a bosszúság, hogy mi hiányzik, mi nincs. Márpedig a tanító néni nem­igen lesz tekintettel a hiányra, a tananyaggal ha­ladni kell... Zsebbe vágó ősz. Az egyetemistáknak, a főisko­lásoknak is. S hátra még a „feketeleves”, a tandíj, mely emelkedik. A jegyzetek eddig is drágák vol­tak, az idén még drágábbak. Bár egyetemi tan­könyvek — a történelmet kivéve — az antikvá­riumokban olcsóbban beszerezhetők. Ha nem vit­ték el orrunk elől. Ezek örökölhetők, de az ál­talános iskolaiak nem. Mert ha nem is kellett át- irattatni a matematikai könyveket — a feladatok ott lapulnak a végén kitöltve. Tintával, vagy ce­ruzával, jól bevésve, eltávolíthatatlanul... De az kisebb haszonnal járna, ha a feladatlapok külön füzetecskék lennének. S csak azokat kellene éven­te újra és újra nyomatni, kiadni. Becsengettek. Megnövekedtek a kiadások. Ma­gasabbra teszi a mércét ma a szülő a gyerekkel, a pedagógussal szemben. Mert zsebe már nem bírja a különtanárokat, különórákat, annak pótlását, amit az iskolában nem tanítottak meg. Kemény tanév vár szülőre, gyerekre, pedagógusra egyaránt. V. E.

Next

/
Oldalképek
Tartalom