Pest Megyi Hírlap, 1972. május (16. évfolyam, 102-126. szám)

1972-05-03 / 102. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST'MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJ XVI. ÉVFOLYAM, 102. SZÁM ARA 80 FILLÉR 1972- MÁJUS 3., SZERDA Pest megyei május A központi ünnepség Monoron Budapesten a Felvonulás téren Százezrek Moszkva ünnepén! Színpompás, jő hangulatú május elsejét ünnepelt az or­szág. A 28. szabad május előtti vasárnapon már megkezdőd­Kádár János nyilatkozata A budapesti dolgozók május 1-i seregszemléje al­kalmából Kádár János, az MSZMP Központi Bizott­ságának első titkára nyilat­kozatot adott: — Május 1, a nemzetközi munkásosztály nagy ünne­pe már lassan évszázados ünnep. Mindig ugyanaz, és mindig változik is. Belső tartalmában, a munka, a munkásember, a dolgozó ember és a nemzetközi szo­lidaritás harcos ünnepe, Ilyen ma, és ilyen volt ré­gebben is. — A magyar nép — im­már egész népünk — hu­szonnyolcadszor ünnepli szabadon május elsejét, s ezúttal is úgy, mint koráb­ban: telve lelkesedéssel, önbizalommal és örömmel. Erre meg is van minden oka. Az elmúlt 15 évben fejlődésünk töretlen volt — s nagyon jó erre gondolni. Elmondhatjuk, hogy ha állhatatosan, kitartóan dol­gozunk, harcolunk, s ha az eddigi irányt követjük, az­zal a meggyőződéssel te­kinthetünk a jövőbe, hogy a május elsejék még gaz­dagabbak, még szebbek lesznek. — Itt vannak a felvo­nulók között azok az em­berek, akik nemcsak kép­letesen, hanem a valóság­ban is elől viszik a zászlót: kiváló munkájukért jutal­mazott munkások, parasz­tok, értelmiségiek. Minden okuk megvan arra, hogy öntudattal, nyugodt lélek­kel, örömmel vonuljanak fel. Ugyanezekkel az érzé­sekkel tekinthetünk a jö­vőbe is. — Május 1-éről, a nem­zetközi munkásosztály nagy ünnepéről megemlékeznek az egész világon. Igaz, na­gyon különböző körülmé­nyek között, de el lehet mondani: ma már nemcsak a munkások, hanem népek ünnepük ezt a napot — Moszkvától keletre is, nyu­gatra is, minden földré­szen, egészen Dél-Amerika csücskéig, a Tűzföldig. — A világban ma olyan szelek fújnak, amelyek kedvező változásokat hoz­nak, ha a nemzetközi mun­kásosztály és a népek foly­tatják bíztató harcukat. Ezen a napon a szocializ­mus útjára lépett országok, népek — és mások, ame­lyek követni fogják őket — bizakodva, harcosan üzen­nek egymásnak. E hatalmas nemzetközi erő segíti a mi népünket és az összes töb­bieket. — Ezekkel a gondolatok­kal szeretném köszönteni május elsejét ünneplő munkásosztályunkat, pa­rasztságunkat, értelmisé­günket, egész népünket. Jó ünnepet és jó holnapot kí­vánok mindnyájuknak. tek 'az ünnepségsorozatok. Egerben vasárnap rendezték a felvonulást is, a nagygyűlésen Biszku Béla, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára mondott ünnepi beszédet. A szegedi nagygyűlés szónoka Komócsin Zoltán, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára volt. A kecskeméti ünnepség résztvevői a nagygyűlés elnök­ségében üdvözölhették Nyers Rezsőt, az MSZMP Politikai Bizottságának tagját, a Köz­ponti Bizottság titkárát, a vá­ros országgyűlési képviselőjét. Budapesten vasárnap a ko­ra esti órákban 'a Kossuth La­jos téren ünnepélyesen felvon­ták az állami zászlót, a Gel­lérthegyen pedig a magyar nemzeti lobogót és a munkás- mozgalom vörös zászlaját. A Kossuth rádióban és a te­levízióban ugyancsak vasár­nap köszöntötte 'a 28. szabad májust és az ország népét Ne­meslaki Tivadar, a Szakszer­vezetek Országos Tanácsának titkára. Hétfőn reggel virágok, zász­lók, transzparensek, színes léggömbök és pattogó indulók köszöntötték Budapesten a napfényes Felvonulás teret. Valamivel 10 óra előtt megérkeztek a párt és a kormány vezetői. A díszemelvényen foglalt he­lyet Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Losonczi Pál, a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, Fock Je­nő, a Minisztertanács elnöke, Aczél György, Apró Antal, Benke Valéria, Biszku Béla, Fehér Lajos, Gáspár Sándor, Kállai Gyula, Nemes Dezső, Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Óvári Miklós és Pullai Árpád, a Központi Bizottság titkárai, valamint a társadalmi és tö­megszervezetek számos veze­tője, a munkásmozgalom több veterán harcosa, a termelés ki­váló dolgozói. Az ünnepség derűs nyitá­nyaként sok száz úttörő futott a tribünhöz, és do­bált vörös szegfűket a vendégek elé, majd léggömbök seregét eresz­tették a magasba. Pontosan 10 órakor felharsantak a fanfá­rok, és megindult a felvonulók színes áradata, a hagyomá­nyoknak megfelelően, elöl a fiatalok csapatával. Ókét kö­vette Budapest lakosságának ezerszínű menete. Az élen ha­ladtak a párt- és állami sze­mélyiségek, miniszterek, szak- szervezeti főtitkárok, a gazda­sági és kulturális élet kiemel­kedő képviselői, majd a Mi­nisztertanács és a SZOT vörös vándorzászlóival kitüntetett kollektívák érkeztek. Közel három óra hosszat vonultak a budapesti em­berek, amikor néhány percre elcsen­desedett a tér, hogy kisvártat­va még színesebb legyen: a zárókép következett. Ez volt a májusi seregszemle leglátvá­nyosabb jelenete, lányok és fiúk népi táncos csoportjai mutatták be műsorukat, majd sportolók sok ezres tömege követte őket ritmikus gyakor­latokkal, emlékeztetve a kö­zelgő olimpiára. A lelkes, örömteli felvonu­lás után délben zenés őrség­váltás volt a Parlament előtt. A váltásról távozó, illetve 'az érkező őrség kölcsönös tiszte­letadását is sok száz érdeklő­dő nézte végig, majd hallgatta meg az ez után következő tér­zenét. A délutáni órákban fővá- rosszerte majál'sokon, sza­badtéri bemutatókon szó­rakoztak az ünneplők. A Magyar Népköztársaság állami zászlaját a Parlament előtti Kossuth téren kedden délelőtt katonai tiszteletadás­sal levonták az árbocrúdról. Ugyancsak katonai tisztelet- adás közepette vonták le a Gellérthegyen a magyar nem­zeti lobogót és a munkásmoz­galom vörös zászlaját. (A moszkvai és más külföldi ünnepségekről lapunk 2. olda­lán számolunk be.) Megyeszer te seregszemlék, gyűlések, majálisok A 28. szabad május elsejéről Pest megyé­ben is méltóan, ünnepi, vidám hangulatban emlékeztek meg. Igen sok helyen már a kora reggeli órákban zenés ébresztő köszöntötte a lakosságot, aztán délelőtt felvonulásokkal, népes gyűlésekkel folytatódott a program, délután pedig majálisokon, sporteseménye­ken, különféle kulturális és más műsorokon szórakoztak a városok, községek lakói. Pest megye központi ünnepségét az idén Monoron rendezték meg. Itt dr. Bíró Ferenc, az MSZMP Pest megyei bizottságának titkára volt a nagygyűlés' szónoka. A megye párt, tanácsi és szakszervezeti vezetői a városok­ban, községekben ünnepeltek együtt a dol­gozókkal. Cservenka Ferencné, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Pest megyei pártbizottság első titkára a gödöllői ünnep­ségeken vett részt. Jámbor Miklós, a megyei pártbizottság titkára Vácott, Barinkai Osz- kárné, a megyei pártbizottság titkára Szent­endrén, Kovács Antalné, a Hazafias Népfront Pest megyei titkára pedig Dabason vett részt az ünnepségen. Felvonulás munkagépekkel, nyolcezres nagygyűlés Már reggel hat órakor indu­lók, népdalok friss ütemére ébredtek a monoriak. A zene­iskola, a vecsési tűzoltók, a Pi­lisi Községi Tanács zenekarai járták az utcákat, köszöntöt­ték a nagyközség lakóit, akiket az a megtiszteltetés ért, hogy az idén itt került sor Pest me­gye központi ünnepségére, a 28. szabad május elseje alkal­mából. Májusnak e szép, napfényes első napján valóban méltó­képpen emlékezett meg a munkás nemzetköziség ünne­péről a járási székhely lakos­sága, sőt az egész járás. A környező községek is — külö­nösen Péteri és Vasad — né­pes küldöttségekkel képvisel­tették magukat. Az ünneplők látványos, szí­nes és szép menete délelőtt fél 10-kor indult meg a párt- bizottság székháza, az ünnepi Cservenka Ferencné, az MSZMP KB tagja. » megyei pártbizottság első titkára a gödöllői májusi menetben. alkotmánymódosító törvényt (1949 — § — 1972) és az új egészségügyi törvényt köszön­tötték. Más feliratokon Viet­namnak követeltek békét. Az ilyen feliratok egyébként az egész menetben sűrűn ismét­lődtek. A vörös és nemzeti­szín zászlós, mintegy nyolcez­res tömeg táblákon, jelszavak­ban egyaránt éltette a pártot, a Szovjetuniót, a proletár nemzetköziséget, s tiltakozott az imperialista agresszió ellen. „Munkánk a tanulás” — hirdette a Kossuth Lajos álta­lános iskola menetének élén a tábla, majd a szakmunkáskép­ző iskola és a József Attila gimnázium lelkes menete kö­vetkezett, utánuk pedig a ME­ZŐGÉP vállalat dolgozói jöt­tek, akik idei munkájukért miniszteri dicsérő oklevélben részesültek. A tavalyi teljesít­ménye alapján élüzem címet elnyert Vetőmagtermeltető és Értékesítő Vállalat, majd az Országos Vetőmagfelügyelöség, s a Minisztertanács és a SZOT vörös vándorzászlaját elnyert PEVDI monori konfekcióüze­mének dolgozói vonultak a menetben, utánuk a tavaly ki­váló vállalat címet nyert MÁVATJT monori főnöksége jött. Gyömrö, Péteri, Ecser és más községek delegációja foly­tatta a sort, őket követték a gabonatermesztésben és az al­matermelésben különösen ki­tűnt Monori Állami Gazdaság tagjai, aztán két termelőszö­vetkezet — az Üj Elet és a Kossuth — után a járás legfia­talabb üzeme: az év elején te­lepült Finommechanikai Vál­lalat. A MÉK, az Iparcikk Kis­kereskedelmi Vállalat, a FŰ­SZERT monori fiókja, (amely első helyezést ért el a Pest, Komárom, Nógrád megyei Élelmiszer és Vegyiáru Nagyke­reskedelmi Vállalat versenyé­ben, aztán az Élelmiszer Kis­kereskedelmi Vállalat, s nagy egyesületi zászlajuk alatt (Ha­za, munka, becsület” felirattal) a KIOSZ kisiparosai, nyomuk­ban a Sütőipar, meg a terme- melőszövetkezetek sertéste­nyésztési és hizlalási önálló közös vállalkozása (az idén négyezer hízott sertést adtak át a Húsipari Vállalatnak), to­vábbá a Vasipari Ktsz, a mo­nori Építőipari Szövekezet, a bényei Népfront Tsz mintaké­szítő üzeme, s végül a Takar­mánykeverő Üzem. A dolgozók e látványos me­nete végeztével beállott kis csöndben motorzúgás hallat­szott fel, s máris feltűntek az MHSZ, az önkéntes rendőrök és a monori motoros klub mo­torkerékpárosai, akik egy sa­játos és igen lelkesítő dísz­szemlét nyitottak meg. Nem honvédelmi fegyverek vonul­tak fel, mint a katonai dísz­szemléken szokott, mégis azok hangulatát adták a korszerű, új mezőgazdasági gépek, ame­lyek a munka honvédelmének eszközei. Daruk, dömperek, különféle építőipari munkagé­pek, teherautók fellobogózott, díszített sora mutatta be, hogy az Építőipari Ktsz szép ered­ményeihez miként járult hoz­zá a nagyfokú gépesítettség. Két almásderes röpítette a Monori Állami Gazdaság foga­tát, de ezt a hagyományos jár­művet traktorok, vetőgépek, az iparszerű kukoricatermesz­tési rendszerben dolgozó kü­lönféle modern masinák kö­vették. A magyar Dutra, szov­jet, NDK, amerikai gyártmá­nyú gépek jöttek egymásután, kukoricavető, csötörö, zöldta- karmány-betakarító, önjáró si­lózó és más efféle bizonyította a járás mezőgazdaságának fo­kozódó gépesítettségét, úgy­szintén az Üj Elet Tsz meneté­ben is, egyebek között burgo­nya- és sárgarépa-betakarító felvonultatásával. (E tsz-ben a kertészeti munkák kivételével minden növénytermelési ága­zat gépesített.) A munka ünnepéhez méltó munkafelvonulás volt ez, ame­lyet rögtön követett az ünne­pi nagygyűlés. (A nagygyűlésről és Pest megye május elsejei esemé­nyeiről lapunk 3—4. oldalán tudósítunk.) i nagygyűlés színhelye felé. A sort az Ady Endre iskola nyi­totta meg sok színű szalagos májusfával, transzparensekkel, amelyken egyebek között az új

Next

/
Oldalképek
Tartalom