Pest Megyi Hírlap, 1978. szeptember (22. évfolyam, 206-231. szám)

1978-09-01 / 206. szám

Várják a hordók az új bort Felkészült a szüretre a Pest megyei Pincegazdaság Karácsonyra jut még a régiből PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ES A MEGYEI TAN ÁCS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM, 206. SZÄM ÁlM 80 FILLÉR 1078- SZEPTEMBER 1., PÉNTEK A kőfejtők jó híre A szobi követ külföldön is keresik A budai Várban, a prágai Hradzsinban sétálhatnak rajta építésre, a belőle készített zú­zott követ a repülőterek fo- gadppályáln is szívesen alkal­mazzák. A budapesti Margit- híd—Mártírok útjai építkezés­nél is találkozunk vele. Gépi termeléssel évente 550 ezer tonna követ termel­nek. Nagy tömegben állítják elő az útépítők számára kü­lönlegesen értékes kubiszti- kus zúzalékot. A bánya kimerülésétől nem kell tartaniuk: 80 millió tonnás tartalékkal rendelkeznek, amely még 130 esztendeig ad munkát az itteni kőbányá­szoknak. Szobon sok milliós géppark, a legmodernebb előtörők és fúrógépek segítik a terme­lést. Különleges munkaeszkö­zük a robbanóanyag. Egy-egy álkalomimal nem kevesebb, mint négy tonna trotilt, paxi- tot és fekete lőport használ-, nak fel. Hárommilliós árukészlet Megnyílt az új ABC áruház Dunakeszin Cheddi Jagan Budapesten KOZELET gánalk titkára, Révay János, a Vác és Környéke Élelmi­szer-kiskereskedelmi Vállalat igazgatója, Lakatos Tibor, a Pest megyei Tanács elnökhe­lyettese ünnepi avató beszé­dében elmondta, hogy az üz­let nyolc millió forintba ke­rült, s hárommilliós árukész­lettel kezdi el a forgalmát. Korszerű, szakosított hű­tőkamrákkal, s részben fe­dett gazdasági udvarral rendelkezik. A vállalat törekvése a vá­sárlóközönség maximális ki­elégítése. A Fűszert, a Tejipa­ri Vállalat segíti az áruellátá­sukat. A fiatal város más terü­leten is igényelne boltot. A váci Élelmiszer-kiskereske­delmi Vállalat még az idén felállít a Dunakeszi lakótele­pen egy alap-élelmiszerellátást nyújtó faházat, 1980-ra pedig felépül ott is a nagyáruház. A tanácsháza melletti 51. szá­mú bolt nagyarányú bővítését is tervezik. Az új áruházat Török Sán­dor, a városi tanács elnöke vette át, s emléklapot adott a kivitelező vállalatok képvise­lőinek. A váci Élelmiszer-kis­kereskedelmi Vállalat karban­tartó brigádja, a Dunamenti Építőipari Szövetkezet arany­koszorús Ybl Miklós szocia­lista brigádja kitűnő munkát végiett. A legnagyobb dicsé­ret természetesen a generál- kivitelező Göd—Dunakeszi Kö­zös Termelőszövetkezetet illeti. P.Z. titkárának vezetésiével. A kül­döttséget a Ferihegyi repülő­téren Berecz János, az MSZMP KB külügyi osztályának veze­tője fogadta. Ä múlt század második fe­lében Buda környékén még kidoboGták. melyik nap kez­dődhet a szüret. Az egykori szokást már csak kevesen em­legetik. A mai szőlősgazdákat nem dobszó, hanem a meg­gondolás vezérli. Farkas Gá­bor, a Pest megyei Pimcegaz­A z alapszervezeti mun­ka fontos követel­ménye a gyakorla­tiasság és a konkrétság. Ezen a szinten a dolgozók, jelenségek nem általában, jelennek meg, hanem na­gyon is személyhez, idő­höz és helyhez kötötten. A politikai munkának ez a természete arra készteti a pártszervezeteket, hogy száműzzék a szólamokat, az általánosságokat. Erre ösztönzik és segítik őket a helyi pártszervek is, amikor a központi határo­zatok helyi feldolgozásá­ban, konkretizálásában részt vesznek. A pártszervezetekben tudatos törekvés tapasztal­ható a semmitmondó áZ- talánosítás ellen. Ennek el­lenére napjainkban is gyakran felüti fejét egyes vezetőségi beszámolókban, jelentésekben, határoza­tokban. Miből táplálkozik ez, a politikai munkát el- sekélyesítő jelenség? Kétségkívül gazdag táp­talaja a dolgok, jelensé­gek felületes ismerete. Ezt lelkiismeretes vizsgálódás­sal, utánjárással persze pótolni lehet. Nehezebb feladat a dolgok, jelensé­gek sokaságából politikai­lag helyes következtetése­ket levonni. Előfordul, hogy az általánosítás, a problémák elkendőzése különböző megfontolások­ból, nem egyszer megal­kuvásból származik. Nem állítható, hogy van olyan alapszervezeti vezetőség hazánkban, amelynek mun­kájára, állásfoglalásaira ál­talában ez volna a jellem­ző, hiszen az ilyen párttes­tület hosszú időn keresztül aligha tarthatja fenn ma­gát. Az azonban tény és bizonyosság, hogy személyi ügyekben nyílt, őszinte kiállást igénylő kérdések­ben hozott határozatokban gyakoribb a bátortalanság, a megalkuvás. Főleg ami­kor név szerint kelj bírál­ni, véleményt mondani, vagy amikor számítani kell, illetve lehet arra, hogy a megbírált, vagy az érintett vitatkozik, esetleg megsértődik. Jó példa erre az egyik Szolnok megyei pártszervezet vezetőségé­nek állásfoglalása. A leg­utóbbi beszámoló taggyű­lésen a vezetőségi beszá­molóban egyetlen nevet sem említettek, pedig erre bőven volt oka a vezető­ségnek, hiszen — amint mondották — többen rend­szeresen nem vettek részt a taggyűlésen, néhányan nem tesznek eleget párt- megbizatásuknak, van aki pártszerűtlenül él. De számos kedvező jelenség is névtelenségbe veszett, mint jónéhány elvtárs ere­jén felül végez társadal­mi munkát, egyesek példát mutatnak munkahelyükön és a családi életben ... Több felszólaló bírálta a vezetőséget, amiért nem ! név szerint nevezte meg a : mulasztókat, vagy dicsérte j a példamutatókat. A párt- I titkár, a felszólalásokra ; adott válaszában őszintén I elmondotta: „Azért nem bíráltuk személy szerint a hibát elkövetőket, mert nem akartuk, hogy megsér­tődjenek.” A megalkuvás, a bírálatról való lemondás, forrása lett egy másik hi­ba elkövetésének is: a párt daság igazgatója ugyan el­mondja, hogy néha a meg­gondolatlanság is. Mezőgazda- sági nagyüzemeinkben ugyan­is gyakorta előfordul, hogy az indokoltnál korábban szedik a fürtöket vödörbe, kosárba. At­tól tartanak, hogy megrothad, veszendőbe megy a termés a politikájáért példamutató­an kiálló kommunistákat sem említették név szerint. A párttagok elvi álláspont­ja, illetve állásfoglalása tette helyére a dolgot, s vette elejét annak, hogy a taggyűlés általános céljá­val — a párttagok kiállás? ra, helytállásra való neve­lésével — ellentétes hatást, a passzivitásra, a közö­nyösségre szoktatást érjen el. C supán egy példa a helytelen ' mérlege­lésről, a megalku­vásról, s nem is a legsú­lyosabbak közül, de min­denesetre jój példázza: a pártszervezetek fórumain a kommunisták munkájá­nak, magatartásának nyílt, őszinte felvetése, a min­dennapi élet jelenségeinek alapos és konkrét elemzése teremti meg és biztosítja hosszabb távon is a jó po­litikai, munkahelyi lég­kört. Ebben valamennyi kommunistának szerepe van, de legtöbbet a párt- szervezetek tehetnek érte. A taggyűlés elé terjesz­tett anyagaik, beszámolóik, javaslataik ugyanis az alaphangját is megadják a taggyűlésnek. Az alap­szervezetek többségének élénk politikai élete bi­zonyítja, hogy az Őszinte, nyílt beszámolók, kér­désfelvetések felszólalás­ra, de főleg cselekvésre mozgósítják a kommunis­ták százezreit. Azokban az alapszervezetekben pedig, ahol nem ilyen a légkör, ott ennek oka legtöbbször a hibák, az ezeket elköve­tők felelősségének elken­dőzése, a megoldásra tö­rekvés helyett a nehézsé­gekbe való belenyugvás. Kellemesebb dolog di­csérni és még jobb érzés dicséretet kapni. De a di­cséret is visszájára fordul­hat, ha azt érdemtelenül, vagy nem név szerint, sze- mélyreszólóan alkalmazzák a pártszervezetek. Egy- egy határozat végrehaj­tása, vagy kampányok be­fejezése után még napja­inkban is gyakori, hogy a vezetőségek úgy fogalmaz­nak: „Jól dolgoztak elvtár­saink.” Sikertelenség ese­tén ugyancsak nem ritka az ilyen „értékelés”: „Hi­bát követtünk el elvtársa­ink!” Igaztalan, hogy min­denki azonos módon dol­gozott, vagy nem dolgozott! K ommunisták munká­ját, s munkájuk eredményességét mi­nősíteni egyrészt hozzá­értést, másrészt politikai bátorságot igényel. A párt kialakult normái szerint nem is egy ember, vagy tisztségviselő joga ez, ha­nem testületeké. Kétség­kívül, van súlya annak is, ha a párttitkár azt mond­ja a párttagnak: „Jól csinál­tad elvtárs, köszönjük!”, . vagy ennek az ellenkező­jét: „A jövőben jobban igyekezz!” De igazi rang­ja, embert formáló, nevelő hatása a testületek adta a kommunista közösség előtt elhangzó dicséretnek, bí­rálatnak van. A testületek döntései idő- és értékállób­bak, szélsőségektől men­tesebbek. Ezért nevelő ha­tásuk is nagyobb. Élje­nek bátran ezzel a joguk­kal-a párttestületek. Mihók Sándor tőkéiken. így azután sokszor éretlenül, alacsonyabb cukor- tartalommal kerül a présbe a szőlő, — Az elfogadható minősé­gű bor legalább tízfokos szesztartalmú. A jogszabályok szerint vál­lalatunk a 13 fokos cukortar­talmú szőlőt is köteles átven­ni. pedig az ebből készült nyolcfokos nedű csak vinkó. A hiányzó alkoholmennyisé­get a feldolgozónak kell hoz­záadni,. ahelyett, hogy azt a természet maga állítaná elő — magyarázza Farkas Gábor. Megtudtuk tőle, hogy az idei hűvös időjárás nem ked­vezett a szőlőnek, ezért foko­zott jelentősége van annak, hogy a betakarítás optimális időben, várhatóan csak szeptember második felé­ben kezdődjék meg. A vállalat egyébként startra készen áll. A felkészülést már tavaly megkezdték. A présgé­pek kijavítva, a 80 ezer hek­tóliteres fahordák és a két- háromezer hektoliteres beton- ediények kitisztítva, kéneqez- ve várják az új bort. Nem kevesebbel, mint 20 ezer hek­toliterrel növelték a tárolóte­ret. A szállítást egyébként 180 hektoliteres új tankautó köny- nyít majd. A tápiószelei üzem­be korszerű présgépeket ál­lítottak be, amelyek a ré­gieknél hétszerte több ter­mést tudnak feldolgozni. Az előzetes termésbecslések alapján mintegy 160 ezer má­zsa szőlőt vásárolnak fel a termelőktől, zömmel Pest me­gye területéről. A hozam a tavalyinál -alacsonyabb. A szakemberek hektáronként át­lagosan 26 mázsára számíta­nak. A budafoki pincébe „a za­jos erjedés” után hat telepről kerül a szőlőlé, ott főként li­teres, olcsó asztali borokat készítenek belőle. A terv szerint az idén 260 ezer palackot hoznak for­galomba a mézes fehérből, a szemelt rizlingből, a tápiószelei hárslevelűből. A Szovjetunióba és az NDK- ha mintegy 12—13,5 ezer hek­toliter márka vermutot ex­portálnak. A technológia szerint az új bor már karácsonyra a fo­gyasztók asztalára kerülhetne. Felhasználására az idén azon­ban nem lesz szükség. A vál­lalat pincéiben bőven van még a tavalyiból is. A Nagymaros—Visegrád környéki vízmederszabályozás a szobi kőbánya dolgozóira fokozott feladatokat ró: a kö­vetkező öt esztendőn belül meg kell kettőzniük a ter­melést. Egyelőre a szállítási nehézségek akadályozzák a folyamatos munkát. Az ezer, illetve az ötezer tonnás táro­lóból némely napokon csupán 400 tonnányi mennyiséget en­gedhetnek útjára. Tetézi a gondokat, hogy a hosszú ideig tárolt kövek minősége az állandó szennyeződés követ­keztében folyamatosan rom­lik, olyannyira, hogy vétgül árengedménnyel kénytelenéi: eladni. A szobi kőbányában egy­aránt van kézi és gépi kiter­melés. Jóllehet, a kő igazán nagytömegű, szállításigényes és viszonylag kis értékű épí­tőanyag, a kézi termelés öt­ven százalékát exportálni tud­ják. Megrendelés a többi kö­zött Csehszlovákiából, Jugo­szláviából, az NSZK-ból és Svájcból érkezik. Az itt gyártott kis és nagy kockaköveken egyaránt sétálhatnak a budai Vár­ban és a prágai Hradzsin­ban. A szobi kőbányában kétféle követ, andezitet és dácitot dolgoznak fel. Az andezit ki­Bogorodcsányban, az Oren­burgfoól induló szövetség gáz- távvezeték legnépesebb ma­gyar telephelyén tegnap fel­avatták a 24 tantermes új iskolát, benne a szintén ma­gyarok építette nyelvi liibora- tóriumimal, előadó- és mű­hely termekkel. Az ünnepségen Kobel Mi- roszlav, a bogorodcsányi járá­si tanács elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Sztepan Lukjancsuk, a járási pártbi­zottság első titkára intézett Kiinger tégláborítású, mo­dem ABC-áru házat nyitottak meg tegnap délután Dunake­szin. A Szabadság téri új áru­ház a korábban Rizskása hegynek nevezett dunakeszi negyed korszerű élelmiszer­ellátásáról gondoskodik. Eddig ezen a környéken csak kis, egy-két személyes boltok mű­ködtek. Az avatóünnepségen meg­jelent Balogh László, az MSZMP Pest megyei biaottsá­meleg szavakat a magyar épí­tőbrigádokhoz. Pavel Kajkán, Ivano—Fran- kovszk megye tanácsának el­nöke beszédében kiemelte: az országhatárokat átívelő szo­cialista összefogás élő példája az orenburgi gázmező haszno­sításában kialakult együttmű­ködés. Az együtt munkálko­dó 18 ezres kollektíva tagjai sokat tanultak egymástól. Tegnap befejeződött az épí­tők küldetése a bogorodcsányi kompresszorállomás területén — jelentette be az ünnepsé­gen Bagdi Márton telepveze­tő. Most, hogy a kompresz- szoráilomást környező parkok, járdák, az útak utolsó méte­rei is elkészültek, az üzembe helyezési végző szakembere­ken a sor. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak meghívására tegnap Bu­dapestre érkezett a Guyanái Népi Haladó Párt küldöttsége Cheddi Jagannak, a párt fo­Németh Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt Poli­tikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára tegnap fogadta Mohamed Dzsa- bir Badzsöudzst, az Arab Új­jászületés Szocialista Pártja (Baath) regionális vezetőségé­nek főtitkár-helyettesét és Nabih Hassount. a regionális vezetőség tagját, akik az MSZMP meghívására hazánk­ban töltik- szabadságukat. Földvári Aladárnak, a SZOT elnökének vezetésével tegnap szakszervezeti küldöttség uta­zott Tripoliba, hogy a Líbiai Arab Népi Szocialista Dzsa- mahirija Szakszervezeti Szö­vetség meghívására részt ve­gyen a - líbiai nép szeptember 1-i forradalmának kilencedik évfordulója alkalmából ren­dezendő ünnepségeken. Buda Gábornak, a Minisz­i tertanács Tanácsi Hivatala el­j nökhelyettesének vezetésével ■ tegnap hazaérkezett a Bolgár I Népköztársaságban járt taná­■ esi küldöttség, amely a bol­gár tanácsi szervezet tevéfceny­I ségét tanulmányozta. V. B. A mononak is hozzájárultak A több mint egymilliárd forintos beruházással épült Gyulai Húskombinátban — melynek felszerelésében jelentős részt vállalt a monori Mezőgép Vállalat is — megkezdődött az üzemszerű termelés. Az idén húskészítményekből és száraz­áruból az elmúlt évhez képest száz vagonnal többet termelnek. Az export várhatóan huszonöt százalékkal növekszik, és a szárazáru mellett egyéb húskészítményekkel is bővül. A ké­pen: a zsírolvasztó gépterem. Ilovszky Béla felvétele-----------------------------------------------------------------------­Né v szerint valóan. alkalmas út- és vasút­BOGORODCSÁNYI AVATÁS Az összefogás élő példája I

Next

/
Oldalképek
Tartalom