Pest Megyei Hírlap, 1986. március (30. évfolyam, 51-75. szám)

1986-03-01 / 51. szám

PEST ME G VEM AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGI SS I MEGYEI TANÁCS LAPJA XXX. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM Ara: 2,20 forini 1986. MÁRCIUS 1., SZOMBAT A Kreml kongresszusi pa­lotájában pénteken folytatta tanácskozását az SZKi* XXViT. kongresszusa. A köz­ponti bizottság beszámolójá­nak és a központi revíziós bi­zottság jelentésének megvita­tása során tegnap elsőként Viktor Cscbrikov, az SZKP KB Pß tagja, az Állambizton­sági Bizottság elnöke szólalt fel. Uzt követően Abszamat Maszalijcv, a Kirgiz KP KB első titkára, Jurij Lobov, az IZS gépkocsigyár párttitkára, Szcrgej Manjakin, az omszki területi pártbizottság első tit­kára, Alekszandr Szuharov, moszkvai metróépítő brigád­vezető, Karen Dcmircsjan, az Örmény KP KB első titkára, Viktor Misin, a Kmnszomol KB első titkára, Pjotr Gyemicscv, az SZKP KB PB póttagja, kulturális miniszter, Szemjon Groszu, a Moldovai KP KB első titkára, Marjam Jakubo- va Üzbegisztán! iskolaigazga­tónő és Vlagyimir Kaiasnyi- kov, a volgográdi területi pártbizottság első titkára szó­lalt fel. A délelőtti ülésen kö­szöntette a kongresszust Men- giszíu Ilailc Mariam, az Etióp Dolgozók Pártja KB fő­titkára, Gaszton Plissonnier, a Francia KP PB tagja, a KB titkára és Babrak Karmai, az Afganisztáni Népi Demokra­tikus Párt KB főtitkára, a for­radalmi tanács elnöke. A délutáni ülés első felszó­lalója Eduard Scvartinadze, az SZÉP KB PB tagja, külügy­miniszter volt. Öt követte a szónoki emelvényen Jurij Saíalov donyeci bányász. A kongresszusi palotát ez­után a különböző köztársasá­gok iskolásai, komszomoiistái népesítették be. Üdvözölték a küldötteket és a vendégeket, s az elnökségnek átnyújtották a Lenini Komszomol szimbolikus jelentését a fiatalok eredmé­nyeiről. A kedves színfoltot követően Dmitrij Gagarov, a primőrjei határterület pártbizottságának első titkára, Zsanna Fjodorova voronyezsi párttitkár, Szapar Nyijazov, a Türkmén KP KB eiső titkára, Lev Kuiidzsanov, a Szovjet Filmművész Szövet­ség pártvezetőségének első tit­kára szólalt fel. A külföldi vendégek közül Herbert Mies, a Német Kommunista Párt el­nöke és Gus Hall, az Egyesült Államok Kommunista Pártjá­Az Elnöki Tanács ülése nak főtitkára üdvözölte a ta­nácskozást, amely ezzel zárta a pénteki munkanapját. Az SZKP XXVII. Uongresz- szusa szombaton folytatja munkáját. ★ A nap folyamán több két­oldalú találkozóra is sor ke­rült Moszkvában. Kádár Já­nos, az MSZMP főtitkára pén­teken Mihail Gorbacsovval, az SZKP KB főtitkárával foly­tatott eszmecserét. Gorbacsov ugyancsak tegnap fogadta Aposzíolosz-Athanasziosz Co- hacopuloszt, a Fájlbelién Szo­cialista Mozgalom végrehajtó irodájának tagját, aki átadta a szovjet párt főtitkárának And- reasz Papandreu görög minisz­terelnök üzenetét, valamint ta­lálkozott Nicclac Ceauscscu- val, a Komán KP főtitkárával és Todor Zsivkovval, a Bolgár IÍP főtitkárával. Lázár György, az MSZMP PB tagja, miniszterelnök és Rajnai Sándor, az MSZMP KB tagja, hazánk moszkvai nagy­követe pénteken kétnapos lá­togatásra Uljanovszkba utaz­tak és az Egyedi Nehézszer- számgep Gyárban barátsági nagygyűlésen vetlek reszt. rázatot adott a washingtoni álláspontról. „Új vagy a ko­rábbinál konstruktívabb ele­meket nem találtunk ebben (Folytatás a 2. oldalon) A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Az alkotmány 22. pa­ragrafusának (2) bek. alapján március 20-án, csütörtökön 10 órára összehívta az Ország- gyűlést. A Minisztertanács indítvá­nyozza, hogy az Országgyűlés tűzze az ülésszak napirendjé­re az illetékekről, továbbá a sajtóról szóló törvényjavasla­tokat, valamint a beszámolót az építő- és építőanyag-ipar helyzetéről. Az Elnöki Tanács, a kor­mány előterjesztése alapján, módosította a társadalombiz­tosításról szóló törvény egyes rendelkezéseit. A testület a szabálysértési felelősségre vonás gyorsítása és hatékonyabbá tétele céljából módosította a szabálysértések­ről szóló törvény eljárási sza­bályait. Az Elnöki Tanács a továb­biakban személyi kérdésben határozott, bírákat mentett fel és választott, meg. A közgyűlés elnöksége a kongresszusi palotában Százezer forintos alapítvány Siker a közösnek és az országnak Havasi Ferenc a Sasad zárszámadásán Az egyik felszólaló mondotta tegnap a Sasad Termelőszövetkezet közgyűlésén: akár sár, akár kánikula telepedett rájuk, a termelőszövetkezet tagjai mit sem tö­rődve a külső körülményekkel, tették dolgukat. Azok, akik sárban cs kánikulában dol­goznak egész éven át, pénteken ünneplő­ruhában, mint tehetős tulajdonosok vo­nultak be hazánk szép, reprezentatív pa­lotájába, a kongresszusi palotába, hogy ritka külsőségek között vonják meg mér­legüket tavalyi, illetve öt év munkájá­ról, s ennek alapján döntsenek a VII. ötéves terv teendőiről. A termelőszövetkezet közgyűlésén meg­jelent Havasi Ferenc, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagja, a Központi Bi­zottság titkára, Krasznai Lajos, az MSZMP Pest Megyei Bizottságának első titkára, dr. Szabó József, az MSZMP Po­litikai Főiskolájának féktora, dr. Nagy Bálint, a MÉM főigazgató-helyettese, Csonka Tibor, a Pest Megyei Tanács el­nökhelyettese. Ott volt a termelőszövetke­zet ma már nyugdíjas, valahai elnöke, Ágh István. Megjelent Budaörs párt-, ál­lami vezetése, a szomszédos községek ter­melőszövetkezeteinek elnökei, Goóg Má­tyás, a Ilerccghalmi Kísérleti Gazdaság igazgatója. A közgyűlésen még csehszlo­vák vendéget is köszöntöttek. A vezetőség beszámolóját Czinczok György elnök ismertette; az ellenőrző bi­zottság értékelését Babinszky Ferenc mondotta cl; a döntőbizottság munkájá­ról dr. Könczey Antal, a döntőbizottság elnöke adott számat; Farkas Imréné, a nőbizottság elnöke a nőbizottság tevé­kenységét elemezte. Kétezerig tekintett előre a megye lakosságát képviselő testület pénteki, a megyeháza dísztermében megtartott ülé­sén. A Pest Megyei Tanács ugyanis — amelynek mun­kájában részt vett Lénárt László, az MSZMP Pest Me­gyei Bizottságának titkára és dr. Pénzes János, a Fővárosi Tanács elnökhelyettese is — elfogadva a napirendre tett javaslatot, három átfogó, nagy súlyú témakörrel foglal­kozott Ezek: Pest megye hosszú távú terület- és tele­pülésfejlesztési koncepciója; A budapesti agglomeráció hosz- szú távú fejlesztési koncep­ciója; A budapesti agglome­ráció rendezési terve. A tes­tület ezenkívül személyi ügyekben is döntött. Az ülésen, Balogh László, a megyei tanács elnöke megnyi­tója után a tanácstagokhoz előzetesen írásban eljuttatott anyagokhoz, a betegségek miatt kényszerűen távol levő Vágvölgyi József általános tan ácséi n ók-helyettes előad ói szerepét átvéve, dr. Bánfalvy Barnabás osztályvezető fűzött szóbeli kiegészítést; Elsőként Kisoroszi, Pócs- megyer, Szigetmonostor és Tahitótíalu megyei tanácstag­ja, U. Budai János kért szót. A Szentendrei-sziget több te­kintetben, mint a közművesí­Hárem hosszú távú program A Pest legyei Tanáss ülése tés, a hulladékok elhelyező-1 se, a mezőgazdasági tevé­kenység, hátrányos helyzetét részletezte, rámutatva: a gon­dokat a helyi tanácsok még megyei segítséggel sem tud­ják megnyugtatóan rendezni. Dr. Szabolcsi János (Tápió- szentmárton), a tervezés és a végrehajtás egységes szemlé­letének fontosságát emelte ki a többi között, rámutatva azokra a feszültségekre, ame­lyek — mind az agglomerá­cióban, mind a megye egé­szében — csak fokozatosan enyhíthet®:. Szeltner Dczsőné (Szlgctszentmiklós). egyebek mellett a lakáskérdés társa­dalmi súlyára mutatott rá, hozzáfűzve, a népesség folya­matos növekedése a megyé­ben egészen más helyzetet teremt, mint az ország többi hasonló közigazgatási egysé­gében. Solymosi Sándor, a KISZ Pest Megyei Bizottsá­gának első titkára a kultúra, a közművelődés távlatait tag­lalta, szorgalmazva a több célra használható intézmé­nyek arányának növelését az építési tervekben. Vörös Ferpnc (Dabas, Ta­társzentgyörgy). egy új me­gyei kórház szükségességét vázolta, s javasolta, a most tárgyalt koncepciók végrehaj­tásakor az egészségügy és az oktatás terepéről semmiféle más célra ne csoportosítsanak át pénzt. Radványi Rudolf, a Budapesti Vízügyi Igazgatóság osztályvezetője elismeréssel szólt a koncepcióban megfor­mált célokról. Bartos Sándor (Ócsá), arra mutatott rá, a megye egységes egész, így kell kezelni, ezen belül csupán a hangsúlyok változhatnak, a megítélés elvei azonban nem. Tóth László, az Országos Tervhivatal főosztályvezetője meleg szavakkal szólt a ter­vezők alapos munkájáról, a továbbiakban pedig a megye sajátos helyzetét elismerve, a koordináció, - a más szervek­kel, a szomszédos közigazga­tási egységekkel való együtt­működés kiemelkedő szerepét érzékeltette példákkal. Kovács Györgyné (Gyömrő). az ipar- fejlesztés távlatait elemezte, majd az ingázás körülményeit ecsetelte. Polgárdi József országgyű­lési képviselő (17. sz. vk.), az egyensúly folytonos , meglétét, mint a végrehajtás alapját vélte döntő tényezőnek az agglomeráció és a megye fej­lesztésének bonyolult folya­matában. Hangsúlyozta: a megye nem volt képes máig sem megküzdeni a, nagy né­pességnövekedés következmé­nyeivel. Dr. Opitz Viktória (Érd), az egészségügyi ellátás népgazdasági jelentőségét húzta alá, a többi között szintén kitérve egy új kór­ház építésének szükségességé­re. VJugner Mihály (Taksony), a körzetközpontok szerépkö- rének differenciált érvénye­sítését ítélte lényeges elem­nek. Szót kért a vitában Lénárt László, is. Mint mondotta, a megyei pártbizottság megtár­gyalta a koncepciókban fog­laltak fű irányait és egyetér­tését fejezte ki azokkal. Rész­letekbe menően foglalkozott azzal a tervrendszerrcl, ame­lyet a három program meg­testesít, majd példákkal gaz­dagítva mondandóját, a fővá­ros és a magye kapcsolatait, együttműködését, új gyakor­latát tárta a hallgatóság elé. Mint mondotta, mindkét félnél előnyösen változott a gondolkodásmód a problémák megítélésében, s ennek elő­nyeit mind a budapesti, mind a megyei lakosság hasznára lehet fordítani. Az elhangzottakra dr. Bán- falvy Barnabás válaszolt, majd Balogh László emelte ki a koncepciók új szemléletet, gondolkodás- és cselekvésmó­dot igénylő vonásait. A me­gyei tanács — mindhárom esetben — egyhangúlag elfo­gadta a hosszú távú progra­mokat. (A napirendnek erről a részéről' lapunk ötödik ol­dalán közlünk részletes is­mertetést.) Személyi kérdésekben dönt­ve, a testület saját kérésére, munkáját megköszönve, fel­mentette tisztségéből Jankó Zoltánt, a megyei tanács vb. ipari osztályának vezetőjét, és helyére Kun.cz Bélát, az Ippr ri Minisztérium eddigi fő- munkatársát nevezte ki. Vé­gezetül a tesiület meghallgat­ta Balogh László tájékoztató­ját a legutóbbi tanácskozás óta lezajlott végrehajtó bi­zottsági ülésekről, a megyé­ben történt jelentősebb ese­ményekről. a fő gondolat mindig az volt: ami jó a Sasad Termelőszö­vetkezetnek, abból haszna származott az egész népgaz­daságnak. Ami káros volt a gazdaságnak, ha nem is gon­dok és tanulság nélkül — felszámolták, s így megkí­mélték a népgazdaságot is a kártól. Hosszú távon az egyé­ni, a csoport- és az össztár­sadalmi érdek összefonódik, azok gazdálkodnak felelősen, akik évről évre össze tudják hangolni ezeket az érdeke­ket. A szövetkezet dolgos, mun­kát szerető 4200 tagot szám­láló kollektívája 198ö-ben az előző évinél is sikere­sebb évet zárt. Üzemi ter­melési értékük 262 millió fo­rinttal haladta meg az előző esztendeit és egymilliárd 845 millió forintot tett ki. Nettó árbevételük 30 százalékkal magasabb, megközelítették a 3 milliárd forintot. Fennállá­suk óta 1925-ben könyvel­hették el a legnagyobb nyere­séget, 185 888 ezer forintot. 22 százalékkal több az 1904. évi nyereségnél. Tehermentes, tiszta vagyonuk 1 milliárd 298 millió forint. S ha azt tekintjük, hogy valaha az indulásnál 250 ezer forint volt a tiszta vagyon, akkor mérhető tel, mennyit fejlődött ez a főváros melletti szövetkezet, bizonyítva a kö­zös tulajdon fölényét. Kivált, ha azt is mérlegeljük: egyik évről a másikra elért ered­(Folytatás a 3. oldalon.) 1 Tanácskozik az SZKP kongresszusa EDUARD SEVARPMAPZE: Becsületes párbeszéd alapján Eduard Sevardnadze fel­idézte azt az értékelést, ame­lyet az SZKP kongresszusán elhangzott politikai beszámoló adott az Egyesült Államok nukleáris fegyverkezéssel kapcsolatos álláspontjáról, s leszögezte: ennek az értéke­lésnek helyessége maradékta­lanul bebizonyosodott azt kö­vetően, hogy a genfi tárgya­lásokon részt vevő amerikai küldöttség kiegészítő magya­lege olyan, hogy egyszerűen értelmetlenné teszi a konfron­táció és a párharc politikáját. Kiemelte a Mihail Gorbacsov januári nyilatkozatában sze­replő, a tömegpusztító fegy­verek maradéktalan megsem­misítését szolgáló program je­lentőségét, s felhívta a fi­gyelmet arra, hogy Nyugaton még mindig megvannak a nukleáris fegyverek prókáto­rai. Elsősorban a szovjet—ame­rikai kapcsolatokról, a fegy­verkezési hajsza megfékezé­sével összefüggő kérdésekről beszélt a kongresszuson el­hangzott beszédében Eduard Sevardnadze, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió külügyminisz­tere. Sevardnadze leszögezte: a korszerű fegyverek nyújtotta lehetőség és e fegyverek jel­ma jd az erőfeszítések ered­ménye fölötti örömöt, a gaz­dasági eredményeket és a szo- I ciálpolitikai vívmányokat — Bármiről volt sző a tegna­pi zárszámadó közgyűlésen, említhettek példátlan sikert, idézhették a küzdés keservét,

Next

/
Oldalképek
Tartalom