213 találat (0,067 másodperc)

Találatok

1. 1971-06-22 / 145. szám
[...] SZÖRNYETHALT Pirtó község határában Kismók István 18 éves soltvadkerti gazdálkodó jogosít­vány [...] ó összeütközött a motorke­rékpárján közlekedő Kérésé Ist­ván 59 éves pálfiszegi vasbeton­szerelővel s [...]
2. 1983-10-17 / 246. szám
[...] Miskolc Nim­ród u 8 sz Kérésé továbbit a tűk az ille­tékes [...] Hogy mennvi ben van lehetőség kérése tciíe sitésére azt a válasz [...] elké sést A választ Szilágyi Istvántól a Miskolci Közle­kedési Vállalat forgalmi [...]
3. 1992-01-09 / 7. szám
[...] a fűtőtesteken a A széphalmiak kérése hogy a helyi járat reggel [...] nem lesz mert a széphalmiak kérése szak­mailag Simonics Gyula szerint indokolatlan [...] Központ Gyermek könyvtára a Bocskai Ist­ván Művelődési Társaság és a TIT [...]
4. 1971-07-07 / 158. szám
[...] egyike volt a Martin­telep lakóinak kérése akik ifjúsági művelődési ház léte­sítését [...] viszont a martrntelepieknek az a ké­rése hogy létesítsenek film­színházat a lakótelepen [...] miatt a büntetett előéletű Dienes Istvánt is­mét verekedett Kazincbar cikán az [...] megfenyegették a bemene­kült kollégistákat Dienes István a tárgyalás során tagadta tettét [...]
5. 1984-01-09 / 7. szám
[...] a gólokat alsó kép Szabó István felvételei Ugyancsak didergett a kö­zönség [...] döntést hozott a Mis­kolci Kinizsi kérése ügyében Engedélyezte ugyan hogy a [...] miért a szövetség hétközben érkezett kérése A házigazdák mi mást tehettek [...]
6. 1974-04-24 / 95. szám
[...] A vendégek ezután meg­hallgatták Baán István fej­lesztési főmérnök műszaki is­mertetését aki [...] fejlesztési irányvonaláról A vendégek előzetes kérése alapján rész­letes tájékoztatást adott a [...]
7. 1981-03-14 / 61. szám
[...] ötletnek kínálkozott a keres­kedelmi szakközépiskolások kérése miszerint az áruház egy divatbemutatón [...] az MSZMP KB titkára Sarlós István a Hazafias Népfront Országos Tanácsának [...] tagjairól A megnyitót követően Sar­lós István az MSZMP Politi­Kicsiknek kishat árnientiböl [...]
8. 1988-09-02 / 207. szám
[...] minden napján fiatal munkatársával Fintor István vájárral Riport a 3 oldalon [...] pótolják Szeretnék ha a dolgozók kérése egyszerűb­ben jutna el a kormányhoz [...]
9. 1988-06-10 / 136. szám
[...] kérte A pártbizottság dönt majd kérése elfogadá­sáról és a jelölés előkészí­tésére [...] mely­nek munkájában részt vett Hernádi István a MÁV Mis­kolci Igazgatóságának igaz­gatója [...]
10. 1990-05-12 / 108. szám
[...] Rádió hétfő reggeli szerkesztője Nagy Istvántól a hejocsab aii Cement és [...] fenti időponttól az utazó közönség kérése alapján mun­Záoorok várható Délnyugat felől [...] Dezső utca 24 az Oszip István utca 14 az Engels utca [...] órai kezdettel Az összejövetelen Mirk István a katolikus szülők iskolaügyi munkaközösségének [...]
11. 1992-01-07 / 5. szám
[...] es női roplabdá üi Kaszába István edző kér­désünké elmondta hogy Csapó [...] Olimpiai Bizottságának bíró­ságához A sportolók kérése rendezzenek újabb selejtezőt a négyes [...] BBTE 22 01 6 Pintye Ist­ván OSC 22 28 A győztesek [...] hazavihet­tek a Borsod Kupáról Szabó István felvétele
12. 1991-04-17 / 88. szám
[...] hallgathatnak a nézők A szervezők kérése az volt hogy tíz darabbal [...] katolikus egy­házfő útjáról cJr Seregély Ist­ván egri érsek tartott előadást a [...] c Az előadó dr Seregély István egri érsek Szabón Gabriella felvételei [...] láto­gatás programjáról beszélt dr Seregély István amely rendkívül gazdagnak ígér­kezik horvátit [...]
13. 1991-08-03 / 180. szám
[...] ám nem ő kapta hanem kérése értelmében a Magyar Szo­cialista Munkáspárl [...] új üzemet Az ünnepségen Vörös Ist­ván a minisztérium osztály vezetője Váradi [...]
14. 1992-03-09 / 58. szám
[...] sorrá MÉRNEK MAJD Beszéltünk Kelemen Ist­vánnal a város főépítészé­vel Kérdésünkre válaszolva [...] u és környéke a Szent Ist­ván u és Thököly u kö­zötti [...] iskolá­ban A fogadóóra témája javaslatok kérése a Képvi­selői Alap felhasználására A [...] a híradó főszerkesztőjének Pálfy G Istvánnak jelenlétében azt javasolta a fiataloknak [...]
15. 1970-03-31 / 75. szám
[...] a 6 7 oldalon Szabó István felvétele Ot előadás Jugoszláviában A [...] Nolnak a ka­nnái segítségre vonatkozó kérése hivatalosan még nem érkezett meg [...]
16. 1991-09-04 / 205. szám
[...] Hranek keze a magasban Szabó István felvétele Nemcsak szóbeszéd volt az [...] Ökölvívó szövetség elnöke 7 Kamarás István emléktorna Prűd ni kova jött [...] meg a DVTK a Kamarás István nemzetközi női kosárlabda emléktornát A [...] áfékot il­letve dobóversenyt A ren­dezők kérése hogy akik szí­vesen beneveznének egy [...]
17. 1974-02-09 / 34. szám
[...] energiaválság világpolitikai tényező Heath miniszterelnök ké­rése ellenére az angol bá­nyászok országos [...] tette a lesiklópályá kat Huszár István a Minisztertanács elnökhelyettese a Ma­gyar [...] delegáció hazaérkezett Moszkvából Képünkön Szurdi István belkereskedelmi miniszter üdvözli Huszár Ist­vánt Telefotó Épül a Testvériség földgázvezeték [...]
18. 1990-09-03 / 204. szám
[...] a Miskolci Ingatlankezelő Vál­lalathoz Nyíri István igaz­gató az alábbiak szerint tájékoztatta [...] az épületet a benne lakók ké­rése alapján a Miskolc Vá­rosi Tanács [...]
19. 1990-01-27 / 23. szám
[...] László független jelölt dr Barkóczi István Hazafias Választási Koalíció 5 Ko­vács [...] is a reform hívei Mező István rajza Enyhe idő Lassanként nemcsak [...] mun­katársai felelnek tetteikért Az MSZP kérése A Szocialista Párt Miskol­ci Választási [...] utcai székházban Előadó dr Dobrossy István az elő­adás címe Marjalaki Kiss [...]
20. 1991-07-20 / 168. szám
[...] alakul sjc Hurrá nyaralunk íMező István rajza Kereskedelemről a miskolci rádióban [...] új véralkohol laboratóriumot A nézők kérése alapján folytatják a neves emberek­ről [...]
21. 1970-12-03 / 283. szám
[...] egy nagy könyvben Gyuszi első ké­rése az volt hadd vigye be [...] lakásán hol­tan találták özvegv rábián Istvánná hetvenhat éves nyugdíjast és nővérét [...]
22. 1983-10-03 / 234. szám
[...] az állandó elviselhetetlen zajt Oláh Istvánná Miskolc Á ház másik oldala [...] alpinisták munká­ját örökítettem meg Molné István Miskolc Dobó u 2 Adám [...] A választ Az Avas déliek kérése illet­ve Magas a jegenye és [...]
23. 1970-07-08 / 158. szám
[...] tegnapi ülésén részt vett Gyöngyösi István a SZOT elnökségének tagja az [...] a Mágnás Miskát vetítjük SZÁNTÓ ISTVÁN Az intézkedési terv szerin novembertől [...] Lászlót az SZMT titkárát saját kérése és az elnökség javaslata alapján [...] A kül­döttség tagja volt Sramkó István az Avas étterem igaz­gatója és [...]
24. 1969-10-06 / 31. szám
[...] egyelőre még csal a Ferenci István készítette maketten érzékelhető Ágotha Tibor [...] ne bontsák le az épületet Kérése na­gyon indokolt és teljesítése talán [...] ANNA 1872 ben gróf Károlyi István fűzérradványi uradalmán 6 8 km [...]
25. 1974-07-01 / 152. szám
[...] hátrá­nyos helyzetbe A Kuruc utcaiak kérése A diósgyőri városközpont­ban a Kuruc [...] Ákos nembéli Ernye bán fiát István nádort tekinti a szak irodalom [...] A 111 kerületben levő Báthory István utcában van két KISZ bérház [...]
26. 1991-10-14 / 239. szám
[...] SE pólósainak Az FTC Törley kérése azonban indokolt volt így vasárnap [...] és jól játszottunk a Szabó István felvétele szarvasiak ellen Ha a [...]
27. 1984-11-01 / 258. szám
[...] tombola­játékra Szalui Zoltán és Nyit­tat István autójavító kisipa­ros mesterek 1500 1500 [...] indokkal víz éle­lem használt ruhanemű ké­rése hulladékgyűjtés csengettek be lakásokba Amennyiben [...]
28. 1986-11-28 / 277. szám
[...] Molnár Tibor Füzes­abonyból Válaszol Hernádi István a MÁV Miskolci Igaz­gatóságának vezetője [...] folyamatos fűtéssel váltjuk fel Sámsoni István is gyakran utazik Miskolc és [...] ijal Valóban így van Kornádi István A büfékocsi tulajdono­sa a Magyar [...] foglalkoznak érkezési sorrendben Az üzemeltetők kérése szerint két vizsgála­tot végeznek el [...]
29. 1984-03-14 / 63. szám
[...] és a sajószentpéteri ököl­vívók Szabó István felvételei Találkozások kiállítások előadások Megnyílt [...] és Kacsir Zsuzsanná­nak László Koleszár Istvánnak és Demján Emerenciának Anett Lenkey [...] és Körösi Zsu­zsannának Endre Ónodi Ist­vánnak és Horváth Évának Ár­pád Radics [...] Imié ne­vű gyermeke MEGHALT Pető Istvánná Leskó Anna Szilágyi Józsefné Papp [...]
30. 1991-09-05 / 206. szám
[...] tanács­kozáson az egyesület tag­jainak kifejezett kérése volt hogy aktív részesei lehessenek [...] vagy sem kérdeztük dr Görömbey Istvántól a megyei bíróság elnökhe­lyettesétől és [...]
31. 1988-12-15 / 295. szám
[...] Az Avas délen az Oszip István u 14 számú házban lakunk [...] V számú házkezelőségének vezetőjét Kertész Istvánt kérdeztük meg arról hogy mire számíthatnak az Oszip István utcaiak A házkezelőség vezetője elmondta [...] ezért nem indo­kolt a helybeliek kérése Egyébként pedig lakott te­rületeken nem [...]
32. 1971-11-22 / 275. szám
[...] Miskolcon való közlekedést 180 család kérése A Győri kapuban levő Chlepkó [...] mellette tanúskodó kalauznőt nem Nagy István a Volán 3 sz Vállalat [...]
33. 1975-09-08 / 210. szám
[...] utca lakóinak is az a kérése hogy mielőbb szüntessék meg ezt [...] iskolás gyere­kek tette szóvá Marton István Pozsonyi u 76 sz alatti [...] a tanácskozás után dr Szabó István városi főorvos­sal és dr Ditrói [...]
34. 1986-09-24 / 223. szám
[...] lányok jelentkezését várják A szervezők kérésé sport­felszerelést minden jelent­kező hozzon magával [...] közöljük hogy elhunyt Oszlans ki István Zibriezki Lajos Húsvéth László Kovács [...]
35. 1987-10-09 / 235. szám
[...] átmérőjű tölgyfa A kerületvezető er­dészek kérése a begyűjtött faanyagot ügy rakják [...] a Garadna völgyben pedig Sza­bó Istvánt csanyik völgyi er­dészlakás kereshetik meg [...] és az LKM es Bogáth István valamint a kazincnarcikai BVK klubjá­ban [...] mült húsz éve hogy Kovács Ist­ván iparos lett Cégtábláján töbo mesterség [...]
36. 1988-05-03 / 103. szám
[...] Holnap tartja tanácstagi fogadóóráját Riba Istvánná és Kerényi József a Vár [...] te­hetünk Előfordul hogy á lakosság kérése is indokolat­lan A Szirmán élők [...]
37. 1973-03-06 / 55. szám
[...] Imrének a csapat nevében elmondott kérése azonban nemigen talált meg­hallgatásra Biztatást [...] súly csoport já ban Szabó István felvétele Bajnok Iesz c Kerekes [...]
38. 1991-03-22 / 67. szám
[...] kölségtérítést fizethessenek a résztvevőnek A kerese pót ó juttatás egyébként a [...] megkapták Ezért kerestük fel Kertész Istvánt a Mis­kolci Postaigazgatóság veze­tőjét mondaná [...] monda­nak le Igaz ahogy Ker­tész István is mondta a régi rendszerben [...] nem teszünk lépése­ket mondja Kertész Ist­ván Még nem tudjuk hogy milyen
39. 1978-12-07 / 288. szám
[...] a kapitány díszes karszalagját Szabó István felvétele még a Fradi elleni [...] lesz két fiú Ákos illetve István András és hat leány Ka­talin [...] hagyományos önkiszol­gáló boltokban a vásárló ké­rése alapján mérték a fel­vágottat illetve [...]
40. 1986-01-02 / 1. szám
[...] Ernyey Árpádné tanár Alsózsolca Hegedűs István Miskolc Szé­chenyi út A üzletek [...] megálla­pítás szűrhető le hogy a kérése jogszabályba ütköző célra Irányul az [...]
41. 1970-08-17 / 192. szám
[...] valósultak meg írja Tó zsa István az Idegenforgal­mi Hivatal vezetője A [...] tör­vénybe iktatásának 21 az államalapító István király születésének 1000 évforduló­ja tiszteletére [...] hiánypótlások és a me­legvíz szolgáltatás kérése miatt az első lakók október­ben [...]
42. 1990-07-24 / 170. szám
[...] Központjának nyolctagú de­legációja A vendegek kéré­se az volt hogy ne csak [...] megyei tanács és dr Orosz Istvánt a városi tanács elnökhelyettesét kér­dezgették [...]
43. 1984-11-03 / 260. szám
[...] Szentpéteri kapu 60 és Nyitrai Ist­ván Szentpéteri kapu 27 autójavító mesterek [...] 38 020 Nyom­lem használt ruhanemű ké­rése hulladékgyűjtés csengettek be lakásokba Amennyiben [...]
44. 1988-04-05 / 79. szám
[...] tervei Ezek­ről kértünk felvilágosítást Szilágyi Istvántól az MKV forgalmi főosztályvezetőjé­től Abból [...] jár­művek zsúfoltsága A martintelepiek regi ké­rése hogy egyik irányban módosítsák a [...] átvállalja a többletkölt­séget hallottuk Deák Ist­ván igazgatótól Nem kerül­nek tehát többe [...] Holnap tartja tanácstagi fogadóóráját Riba Istvánná és Herényi József a Vár [...]
45. 1982-11-15 / 270. szám
[...] József miskolci olvasónk Kérdésére Szabó István az Ab Borsod megyei Igazgatóságá­nak [...] pénztárnál fize­ti ki az ügyfél kérése sze­rint Az ÁB kártérítés összegét [...]
46. 1990-09-26 / 224. szám
[...] és Vízművek SC vízilabdázói Szabó István felvétele Labdarúgás megyei 1 osztály [...] vállalta azt hogy pályára lép kérése csu­pán egy injekció volt a [...]
47. 1969-10-25 / 48. szám
[...] HAZAÉRKEZETT ME­ZŐGAZDASÁGI KÜLDÖTT­SÉGÜNK Dr Gergely István miniszterhelyettes vezetésével ót hetet töltött [...] ötven­szeres kicsinyitésű makettje amelyet Antal István kohómesier készített Nem kevesebb mint [...] lillafüredi Palotaszálló makettjének elkészítéséhez Irmai István felvétele külföld OLASZORSZÁGBAN a sztrájkok [...] völgyi üveghutában ké­szítettek Ä király kérése leírisz volt líbiai király azt
48. 1984-08-21 / 196. szám
[...] és Horváth Júliának Adrienn Bódi István­nak es Hodossy Erikának Zsu­zsanna Kolobiskó Istvánnak és Fövenyesi Irénnek Rita Lestel [...] és Barcsai Erzsébetnek Er­zsébet Feleki Istvánnak és Gu­la Gyöngyinek Tamás István Gyökér Sándornak és Fakó Évának [...] Gyula és Boros Ka­talin Soós István és Sárkány Anna Major István és Kuhs Barbara Urban Gusztáv [...]
49. 1991-01-09 / 7. szám
[...] szükséges pénz Értelmes szép kisfiúnk ké­rése is Segíts hogy élhes­sek Még [...] előre is kö­szönjük Tisztelettel Fodor István és felesége 6400 Kiskunhalas Csillag [...]
50. 1974-03-27 / 73. szám
[...] nálunk sem marad el TARJÁN ISTVÁN Családi házat örököltem de lakókkal [...] hogy szövetkezeti lakást vásárolhasson he­lyette Kérése teljesült A szanálás után kártérítés­képpen [...]