Déli Hírlap, 1984. január (16. évfolyam, 1-26. szám)

1984-01-02 / 1. szám

XVI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 1984. JANUÁR 2., HÉTFŐ 1:119 HM Buhari as új vesefő Nigéria a puccs után Á házaséleíet is tanulni kell (CIKK A 3. OLDALON 9 A hagyományokhoz hiven, sűrű tömegben hömpölyögtek az utcán a miskolciak a szilveszter éjszakáját megelőző délutánon. A tévéműsor kezdetére kissé elnéptelenedett a Széchenyi út, hogy aztán éjfél után ismét trombitaszótól legyen hangos.. Sajnos, annak ellenére, hogy megtiltották - lapunkban is olvashattak erről — számos zugárúsná! lehetett . kapni petárdát, és bizony éjfél tájban meglehetősen kockázatos volt a lakótelepek járdáin közlekedni, olyan sűrűn záporoztak a lángoló-durrogó rudacskák. Az utca forgatagában (Kiss József felvételei Szovjet kommentár Gromiko—Shulls találkozó? Kommentárban foglalko­zott a TASZSZ hírügynök­ség az amerikai külügymi­nisztériumnak azzal a beje­lentésével, hogy Gromiko szovjet és Shultz amerikai külügyminiszter találkozik egymással az európai biza­lom- és biztonságerősítő in­tézkedésekkel és a leszere­léssel foglalkozó, Stockholm­ban .januárban kezdődő kon­ferencia idején. Tökéletesen nyilvánvaló — mutat rá a szovjet hírügy­nökség —, hogy sem a stockholmi konferencia, sem a kétoldalú érintkezések nem helyettesíthetik a genfi tár­gyalásokat, amelyek az Egye­sült Államok hibájából sza­kadtak meg. Washington ugyanis kezdettől fogva ar­ra törekedett, hogy ne szü­lessen kölcsönösen elfogad­ható megállapodás az euró­pai nukleáris fegyverzetről. Az Egyesült Államok ál­tal létrehozott helyzetből va­ló jtijutás módját legutóbb épp a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsának határozata mutatta meg. Ez hangsú­lyozta, hogy ha az Egyesült Államok és a NATO más országai késznek mutatkoz­nak visszatérni a 'közepes hatótávolságú amerikai raké­ták * európai telepítésének megkezdése előtti helyzethez, akkor a Szovjetunió is kész lesz ezt megtenni. A NATO részéről egyelőre semmiféle jele sincs az ilyenfajta készségnek. Sőt, még azt is bejelentették, hogy 1984. első napjára az NSZK-ban és Angliában le­vő új amerikai nukleáris eszközötoet bami készültség­be helyezik. A TASZSZ vOühkHI em­lékeztet rá, hogy a stock­holmi konferencia első sza­kaszának napirendjén csupán» a bizalomerősítő intézkedé­sek áttekintése szerepel. A Gromiko—Shultz találkozó­ról, s a fegyverzetkorlátozá­si kérdések áttekintéséről szólva tehát Washington . olyasmiről beszél, ami való­jában nem is létezik. Ezek­nek a nyilatkozatoknak nyil­vánvaló célja a nyugat-euró­pai és az amerikai közvéle­ménynek a megnyugtatása, annak elhitetése, hogy a bé­kére nézve rendkívül veszé­lyes amerikai rakétatelepí­tés lényegében mit sem vál­toztatott a nemzetközi hely­zeten — mutat rá a szovjet hírügynökség. A január l-ére virradó éjjel indítható állapotba hozták a Nagy-Britanniába telepitett IS amerikai manőverező robotrepü­lőgépet. Hivatalos megfogalmazás sze­rint ez annyit jelent. hogy „nukleáris támadás ese.én*- az amerikai légierő a London mei- lcti Greenham Commonból út­nak indíthatja ezeket a nukleá­ris eszközöket. A tizenhal robotrepülögép az első, brit földre telepített há­nyada annak a 160, hasonló típusú fegyvernek, amelyet a tervezett 572-ből ebben az or­szágban fognak elhelyezni — feltéve, hogy nem születik idő­közben idevágó fegyverzetkor­látozási megállapodás. A greenham common-i raké- tabázisnál szilveszter estéiétől kezdve gyülekeztek a tüntető asszonyok és lányok, hogy éjsza­ka virrasztással, újév napjának délelőttjén pedig nagygyűléssel felezzék ki tiltakozásukat az amerikai fegyverek telepítésével szemben. Ma reggeli ideírni # A katonai puccsal meg­buktatott elnök egy archív felvételen. Mohamed Buhari dandár- tábornok lett Nigéria új ve­zetője a szombati katonai puccsot követően — közölte vasárnap a BBC a lagosi rá­dió adására hivatkozva. A londoni rádió szerint Buhari lett egyben a nigériai fegy­veres erők főparancsnoka is. A Nigéria népéhez inté­zett első beszédében Moha­med Buhari hozzá nem ér­téssel és korrupcióval vá­dolta az előző, polgári kor­mányzatot. Tevékenysége je­lentősen hozzájárult az or­szág gazdasági helyzetének romlásához, s ahhoz, hogy a gazdasági tervek megvaló­sítása egyre inkább külföl­di hitelek függvénye lett — mondta Buhari, hozzátéve, hogy a katonák az „ország nrx^gmoo.1 esé nők ” szándéká­val hajtották végre a hata­lomátvételt. Buhari megerősítette, hogy az 1979-es alkotmányt — né­hány pont kivételével — fel­függesztették. Kijelentette, hogy a fegyveres erők lét­rehozták a szövetségi kato­nai kormányt, amely a leg­felső katonai tanácsot, a szövetségi államok orszá­gos tanácsát, a . szövetségi végrehajtó tanácsot, vala­mint az állami végrehajtó tanácsokat foglalja magá­ban. Mint mondotta, a had­sereg őt jelölte ki a katonai 1; ármány vezetőjévé és a fegyveres erők főparancsno­kává. Ezekbe a tisztségekbe már hivatalosan be is iktat­ták. Az ország külkapcsolatai- ra utalva Buhari kijelen­tette: az új kormány azon van, hogy fennmaradjanak és erősödjenek Nigériának más országokhoz és nemzet­közi szervezetekhez, illetve intézményekhez — így az ENSZ-hez, az afrikai egy­ségszervezethez. az OPEC- hez és a nemzetközösséghez — fűződő kapcsolatai. A ka­tonai kormány tiszteletben tartja a korábbi kormány által vállalt szerződéses. kö­telezettségeket. A tunéziai fővárosban szom­baton este Jasszer Arafat- nak, a PFSZ VB elnökének vezetésével megnyílt és va­sárnap folytatódott az El-Fa- tah Központi Bizottságának ülése. Diplomáciai források szerfnt a vita középpontjá­ban Arafat és Mubarak Miskolci sportolók az olimpián? Eredményesebb évet vártak Miskolc sportjától a szakemberek. 1983-ban csupán néhány sportágban értek el ki­emelkedő teljesítményeket címeres mezben. Hány egyesület tevékenyke­dik városunkban? Milyenek a létesít­mények? Kik esélyesek arra, hogy az olimpiai csapatokba kerüljenek? Mi­lyen új feladatok állnak a Miskolc vá­rosi Sportfelügyelőség előtt az idén? Ezekre a kérdésekre válaszol a 7. ol­dalon Kupecz László. Pokolgépek Pokolgép robbant vasár­nap hajnalban az észak-li­banoni Tripoliban a francia kulturális központ előtt. Az épület nagy része leégett, de személyi sérülés nem tör­tént. A Nabatijeh libanoni város közelében felrobbant pokolgép három libanoni személyt sebesített meg. Lesz-e pÉzi ullnáay? egyiplomi elnök találkozója, valamint egy palesztin me­nekültkormány esetleges létrehozása; áll. Az El-Fatah KB-jának ülését hírek sze­rint, a PFSZ Végrehajtó Bi­zottságának tanácskozása követi, a közefi napokba». Washingtonban, a Fehér Háznál védöbarikádokat emelnek. Az utóbbi időben az amerikai elnök székhelyénél több hason­ló biztonsági intézkedésre került sor, hogy megóvják Reagan elnököt és munkatársait egy, az októberi bejrútihoz hasonló merénylettől. Mint emlékezetes, a libanoni fővárosban az amerikai katonák szálláshelyére behatolt egy teherautó és felrobbant, s a robbanás következtében több mint 200 ten- flörÁíLíBjakipas meghaUL Virsliből méS maradt is Idejében megérkezett ma reggel a friss tej és péksü­temény a Pátria ABC-áru- házba. Milyen volt az ellá­tás ezekből a szilveszter előtti napokban? — kérdez­tük Kiss Lajos üzletigazga­tótól. — A tejet mér kora haj­nalban az áruházunk elé tették, a kenyér és a pék­sütemény a nyitás után né­hány perccel érkezett. A szilveszter előtti ünnepi el­látás színvonalára jellemző, hogy az általunk kínált 20 mázsa virsliből 2 mázsa megmaradt. Még most is bő­ven kapható gyulai száraz- kolbász és paprikás szalámi. Elegendő volt a tej, a tej­föl és a tejszín. A kenyér kitartott a szombati zárórá­ig, még 300 kiló meg is ma­radt. Zsemléből sem volt hiány, csupán zsúrkenyérből. Kiflit nem sütöttek az ün­nepek közötti héten. Pezs­gőből mindvégig tízfélét kí­náltunk. Régen volt ilyen jó és kielégítő a választék az ilyenkor keresett élelmisze­rekből. Korábban a Weid­lich élelmiszerboltot vezet­tem, s 25 éve vagyok1 bolt­vezető a főutcán. Tapaszta­lataim szerint nemcsak ná­lunk, hanem a város vala­mennyi nagyobb élelmiszer- boltjában kifogástalan volt a szilveszter előtti áruszál­lítás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom