Déli Hírlap, 1974. február (6. évfolyam, 27-50. szám)

1974-02-01 / 27. szám

<01 VI. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM 1974. FEBR. 1., PÉNTEK ORB: 80 FILLItR Lottó­számok a hatodik oldalon Ma: találkozás több vezető politikusunkkal Megkezdődtek a magyar—MUli tárgyalások A hivatalos baráti látoga­tásra hazánkba érkezett Horst Sindermann, az NDK Mi­nisztertanácsának elnöke teg­nap megkezdte tárgyalásait Fock Jenővel. Ma több ve­zető magyar politikussal ta­lálkozik. Horst Sindermann kísére­teben a delegáció tagja Wolfgang Rauchfuss minisz- terelnök-heivettes és Herbert Krolikowski külügyminiszter­helyettes. Horst Sindermann és kísé­rete tegnap délelőtt megko­szorúzta a magyar hősök emlékművét, majd részt vett a Föck Jenő által adott ebé­den, az Országház Vadász­termében. * Horst Sindermann 1915- ben született, 1939-ben tagja lett a Német Kommunista Ifjúsági Szövetségnek: 1933- ban 9 hónapi, 1933-ben hat­évi fegyházra ítélték a fasisz­ták; fegyházbüntetésének le­töltése után 1945-ig külön­böző büntetőtáborokban tar­tották. 1943—47 között a drezdai és a kari-marx-stadti me­gyei pártlapot szerkesztette; I960—53 között Halleben szerkesztett lapot, ugyanitt lett 1963-tól a megyei párt- bizottság első titkára. 1971- ben az NDK Minisztertaná­csának elnökhelyettesévé vá­lasztották, 1973. október 3. óta a kormány feje. ★ Wolfgang Rauchfuss, Horst Sindermann és Fock Jenő az Országház minisztertanácsi termében 41 ha Reuia hanoii Enyhe hét vége várható Tizenegyedik alkalommal rendezik meg az' idén Szé­kesfehérvár hagyományos ta­vaszi eseménysorozatát, az Alba Regia Napokat. A nem­zetközi történész tanácsko­záson tizenhat ország har­mincöt tudósa számol be ku­tatásai eredményeiről.' Több műszaki, vendéglátóipari tu­dományos tanácskozásra is sor kerül. Február első napján — az elmúlt hónapra visszapillant­va — azt összegezhetjük, hogy 28 nap az átlagnál melegebb volt, csak három nap hőmér­séklete maradt az átlag alatt. Tehát enyhe hónap volt ja­nuár és a most kezdődő hét vége is enyhe lesz. Ma meg­élénkülő déli szél várható, tovább tart az enyhe idő, csapadék csali elszórtan lesz. Napközben 4—9, estei—5 fok között alakul a hőmérséklet. Bánkúton a hóréteg vas­tagsága 10 centiméter, spor­tolásra alkalmas. Munkába áll a sokat tudó R—20 ■as Megkezdődött a vidék egyik legnagyobb teljesítmé­nyű számítógépének üzembe helyezése az Egyetemváros­ban, a Számítástechnikai és Ügyviteiszervczési Vállalat miskolci adatfeldolgozó köz­pontjában. A napokban érkeztek meg a szovjet szakemberek, akik az R—20-as típusú számító­gép szerelési munkáit irá­nyítják. Ez a komputer a szocialista országok együtt­működésében készülő Egy­séges Számítógéprendszer <kövi,»jpnr$ebb .nevén F-SZ-R) család iagja, második foko­zatú, azaz középteljesítmé­nyű berendezés. A minszki gyárból érke­zett hat specialista átvizs­gálja a 30 millió forint érté­kű okos gép minden részét, hogy hiba nélkül adhassák át a magyar felhasználók­nak. Mint Csíki János, a SZÜV miskolci igazgatója elmondta, ennek a gépnek a februári munkába állása után megtöbbszöröződik az adat- feldolgozó kapacitása. Jelen­leg egy francia gyártmányú Bull Gamma 115-ös típusú gép dolgozik itt — három műszakban. Kihasználtsága tehát százszázalékos, ezért új megrendeléseket már hosszú ideje nem is tudnak eifogadni Eze^ a helyzeten sokat változtat az R—20-as, melynek kapacitása körül­belül hatszorosa a jelenleg működő gépnek. A szovjet berendezés nemcsak meny­nyiségi, hanem minőségi vál­tozást is hoz majd a SZÜV munkájában. Idáig ugyanis csupán adatfeldolgozást tud­tak vállalni, „ennyit tudott a gép”. Az R—20-as viszont már bonyolultabb termelés­szervezési és optimalizációs számítások elvégzésére is al­kalmas. Így csupán a meg­rendelő gyárakon, vállalato­kon múlik, hogy mennyire lesznek kihasználva az új gép adta lehetőségek. A SZÜV szakemberei már ké­szen állnak, hogy a megbí­zások alapján az R—20-as- sal dolgozzanak; a gép keze­lését négy programozó és öt szerelő a Szovjetunióban sa­játította el. Polgári légi együttműködési jegyzőkönyv Tudományos kutatások, városcímerek Ülést tarlóit a Minisztertanács Brezsnyev Santiago de Gubába látogat A Kubában tartózkodó Leonyid Brezsnyev ma a for­radalom szülőhelyére, San­tiago de Gubába látogat. Az SZKP főtitkára tegnap ellátogatott Havannában a Lenin nevét viselő középis­kolába, amelyben Castro személyes elgondolásai alap­ján kidolgozott tanterv sze­rint tanítanak. Havannában tegnap aláír­ták a szovjet—kubai polgári légi együttműködési jegyző­könyvet. A Minisztertanács tegnap ülést tartott. Megtárgyalta a Magyar Tudományos Akadé­mia főtitkárának a termé­szettudományi kutatások helyzetéről szóló jelentését. Az országbán húsz kutatóin­tézet, 197 egyetemi tanszék és további két kutatóállomás foglalkozik a természettudo­mányokkal. Az elméleti kér­dések mellett a tudósok mind­inkább részt vállalnak a gya­korlati munkában is, amit a legutóbbi években hasznosí­tott szabadalmak és szerző­déses munkák sora bizonyít. A kormány a jelentést elfo­gadta és úgy döntött, hogy minderről tájékoztatni kell a kutatóintézetek dolgozóit, a tanszékeken működő kutató­kat. A Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnöke javasla­tot tett a kormánynak, hogy szabályozza a helyi címerek, zászlók alkotásának és hasz­nálatának, valamint a dísz­polgári cím adományozásá­nak helyi kezdeményezések alapján kibontakozó gyakor­latát. A Minisztertanács úgy döntött, hogy a városok ha­ladó hagyományaik megörö­kítésére és mai arculatuk ki­fejezésére a jövőben jelkép­ként címert alkothatnak, használhatnak és zászlón is alkalmazhatják. Ez azonban az ország címerének haszná­latát nem érintheti, és az ál­lami eljárások során azzal együtt nem használható. A kormány határozatával hoz­zájárult, hogy a városi taná­csok emlékezetes tettekért, megörökítésre méltó tevé­kenységért díszpolgári címet adományozhassanak. reggelig MAGYAR—NSZK TÁRGYALÁSOK Külkereskedelmi miniszte­rünk, dr. Bíró József gazda­sági tárgyalásokat folytatott az NSZK-ban. Fogadta őt Willy Brandt kancellár is. A tárgyalások során nagy fi­gyelmet fordítottak a két or­szág vállalatai közötti koo­perációra a külkereskedelmi forgalomban. Dr. Bíró József ellátogatott a bochumi Krupp-Művekbe is. SZÉLSŐSÉGES PALESZTIN EK VÁLLALJÁK A Georges Habbas vezette szélsőséges palesztíneík vál­lalják a felelősséget a —fel­tehetően — japán terroristák tettéért, akik Szingapúrban felgyújtották a Shell egyik olajfinomítóját, és túszokkal egy hajóra menekültek. A hajót a nyílt tengeren körül­fogták a rendőrök; a terror­isták a hajó felrobbantásá­val fenyegetőznek. KÉT FÖLDRENGÉS IZMIRBEN Két földrengés ejtette pá­nikba az éjjel a nyugat-tö­rökországi Izmir városában és környékén az álmából fel­riadt lakosságot. Sok ház összeomlott, az utcára mene­külők az éjszakát a szabad ég alatt töltötték. Eddig két halottról és húsz sebesültről szól a jelentés. Egy iskola is összeomlott, de a diákok és a tanárok megmenekültek. A LEGKEGYETLENEBB AKCIÓ Az észak-írországi zavar­gások több mint négy eszten­deje alatt talán nem volt még olyan kegyetlen terror­akció, mint az éjszakai. Két fegyveres behatolt egy épít­kezésre Belfastban, felsora­koztatta a munkásokat és tü­zet nyitott rájuk. Két mun­kás meghalt, hárman súlyo­san megsebesültek. A me­rénylők szökésben vannak. . KISZABADÍTOTTÁK A PÉNZTÁROST Tízórai feszültség után si­került csak a nyugat-német­országi Hilden bankjába be­tört, majd onnan túszokkal elmenekült rablót lefegyve­reznie a rendőrségnek. A tú­szok közül hármat szorult helyzetében elengedett a gengszter, a pénztárost azon­ban csak a rendőrök szaba­dították ki, amikor megse­besítették és elfogták a rab­lót.

Next

/
Oldalképek
Tartalom