Déli Hírlap, 1988. április (20. évfolyam, 77-101. szám)

1988-04-01 / 77. szám

A legjvfbbak Diósgyőri vár (CIKK A 3. OLDALON) Tegnap reggel 8 órakor indították a „versenyórát” a Kőműves Szakma Kiváló Tanulója cípiért kiírt orszá­gos versenyen. Az esemény megrendezésével a miskolci 114. Számú Eötvös József Ipari Szakmunkásképző In­tézetet bízta meg az Építés­ügyi és Városfejlesztési Mi­nisztérium. A megyei döntőkön győz­tes tanulók elméleti és gya­korlati vizsgákon bizonyít­hatják szakmai felkészültsé­güket. A döntő elméleti ré­szét a szakmunkásképző in­tézet épületében, a gyakorla­ti verseny eket a MIÉP mun­katerületén rendezték meg. Tegnap 8 és 11 óra között szakismeretből, szakrajzból, anyagismeretből cs szak- szárn tanból oldottak meg feladatokat. Délután kettő­től r.égy óláig, és ma reggel '7 és 10 óra között falazás­ból és vakolásból vizsgáztak a jövő szakmunkásai. A let «agy, mert az első hat he­lyezett szakvizsga nélkül kapja meg a mestersége gya­korlásához szükséges bizo­nyítványt. Különböző dijak­kal is jutalmazzák a győzte­seket. őket még az intézet által felajánlott hollóházi ’porcelánvázákkal és köny­vekkel is jutalmazzák. A legeredményesebben szerep­lő három szakmunkástanulót az ÉVM külön is jutalmazza. Kevesebb lel hő A tegnapi jóslatok az idő­járás tekintetében beváltak. Délután és éjszaka az or­szág egész területén sokhe­lyütt esett az eső. Az éjsza­kai esőzések hajnalra jó­részt a keleti megyékre kor­látozódtak, s nyugaton már szakadozóban van a felhő­zet. A ma reggeli órákban a keleti, északkeleti me­gyékben is felszakadozott a felhőzet; fokozatosan eláll az eső. Több helyen kisüt a nap. de zápor, zivatar továbbra is lehetséges. A hőmérsék­let kora délután 15 fokra emelkedik, és este sem lesz kevesebb 5—10 foknál. Új műszaki doktorok A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen hazánk felszabadulásának 43. évfor­dulója tiszteletére ma reg­gel negyed 9-kor ünnepsé­get rendeztek az I. számú előadóteremben. A megemlékezést követő­en ünnepi egyetemi tanács­ülést tartottak, melynek ke­retében 30 új doktort avat­tak. Az avatásra váró 12 gépész. 8 bányász és 10 ko­hász nevében Jónás Pál ok­leveles kohómérnök kérte felavatásukat. Az ünnepé­lyes fogadalomtétel után a négy kar dékánja, és dr. Farkas Ottó, az egyetem rektorhelyettese kézfogásuk­kal is megpecsételték a dok­torrá avatást, Az újonnan felavatott műszaki doktorok nevében Ladányi Gábor ok­leveles bányamérnök mon­dott köszönetét. A karabahi autonóm terü­let továbbra is a figyelem középpontiéban áll Moszk­vában. Amint a terület pártbizottsága állásfoglalásá­ban kifejtette, az ott felme­rült problémákat tovabora serf, lehet levenni a napi­rendről. mert még távolról sincsenek megoldva tz ör­mény nemzetiség problémái. Hangsúlyozták viszont, hogy a sorozatos sztrájkok es megmozdulások nem segíti k, hanem ellenkezőleg, akadá­lyozzák a felmerült gondok kivizsgálását, elemzését es megoldását. ★ A „versenyfal”- gázszilikátból készült (Fejér Ernő felvételei) 4 karíbahi rendezésért 9 Folytatódott a szép hagyomány: hazánk felszabadulásának 43. évfordulója alkalmából tegnap felszabadulási váltófutást rendeztek. (Tudósítás a 4. oldalon.) (Szabó István felvétele) XX. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM 1988. APRILIS 1., PÉNTEK ÁRA: 1,80 FORINT A Hónaiban vehették át a bláthysok a KISZ Központi Bizottsága Vörös Vándorzászlaját Iskolai ünnepség a Rónaiban Vándorzászfót kaplak a bláthysok • A húsvét a képzeletünkben együtt jár a himestojással és a kisbárányokkai. így ünnepel; előtt, jó árat fizetnek a bá- rányliúsért az exportpiacokon is. Pedig nemcsak ennyit je­lentenek ezek a jószágok a juhásznak, aki születésük pil­lanatától velük él. Kapás Já­nos és családja számára a juhtartás nemcsak jövedelem­forrás, életforma is. (Erről szó! Családi körben című írásunk az 5. oldalon.) (Vadas felv.) Ijságírók kitüntetése A Szakszervezetek Megyei Tanácsa Rónai Sándor Mű­velődési Központjában tar­totta tegnap délután isko­lai ünnepségét a Bláthy Ot­tó Villamosipari Műszaki Szakközépiskola. A rendezvényen — me­lyen ott volt Sarlai Petemé, a Pedagógus Pártbizottság titkára,' Bányász Mónika, a városi KISZ-bizottság titká­ra és Gápelné Tóth Rózsa, a városi tanács elnökhelyet­tese — Magyart István, az iskolai igazgatója emlékezett meg hazánk felszabadulásá­nak 43. évfordulójáról, majd hangsúlyozta: a reform foly­tatása jelentős feladatokat ró az oktatásra is. A Bláthy KISZ-szervezete — mint arról már korábban beszámoltunk — munkájával kiérdemelte az ifjúsági szö­vetség legnagyobb kitünteté­sét, a KISZ KB Vörös Ván- dorzásziaját. Ezt a tegnaoi ünnepségen Stadiv.ger Csaba, a KISZ Borsod-Abaúj-Zemp­lén Megyei Bizottságának titkára adta át Kralicsek Lászlónak, a Bláthy KISZ- titkárának. Ezt követően Horváth La­jos, megyei szaktanácsadó­tól vehették ét megérdemelt, díjaikat a Törő Gábor ne­vét viselő megyei szakkö­zépiskolai fizikaverseny he­lyezettjei. A most tizenket­tedszer megrendezett ver­seny vándorserlegét a Bláthy kapta. Az intézmény igaz­gatója ezután a nevelő: es- tüiet dicséretével és az is­kola legrangosabb kitünteté­sével. a Bláthy Emléklappal jutalmazta az arra érdemes tanulókat. Végezetül a ta­nulók látványos műsorát lát­hatták az ünnepség résztve­vői. valamint az állami, a tár­sadalmi és a tömegszerveze­tek több vezető képviselője. Bányász liezsö kormány­biztos Köszöntötte a kitünte­tetteket és az ünnepség va­lamennyi résztvevőjét. El­sősorban arról szólt, hogy a szocializmus építésének uj szakaszában különösen fon­tos szerep jut a sajtónak. Ünnepi beszédének befejez­tével átadta a kitüntetése­ket. A Kiváló Munkáért kitün­tetést vehette át Tóth Zol- tánné Oláh Erzsébet, a Déli Hírlap gazdaságpolitikai ro­vatának vezetője és Szaba­dos Gábor, lapunk művelő­déspolitikai rovatának veze­tője. Testvérlapunk, az Eszak-Magyarország munka­társai . közül Priska Tibor olvasószerkesztőnek a Mun­ka Érdemrend ezüst fokoza­tát, Udvardy Józsefnek pe­dig a Kiváló Munkáért ki­tüntetést nyújtották át. Hazánk felszabadulásának i 43. évfordulója alkalmából, j tegnap á Parlamentben ki- j tüntetéseket adtak át a tö- | megkommumkáció dolgozói­nak. Az ünnepségen jelen volt Serccz Janos, az MSZMP Politikai Bizottságának tag-, ja, a Központi Bizottság titkára. La’catos Ernő, az MSZMP agitációs és propa- < gandaosztályának vezetője, Ma reggeli telefon Fűszerek, figurák A város üzleteiben hetek óta kaphatók a húsvéti lo- csolkodás nélkülözhetetlen kellékei, a különböző fajta kölnivizek. Ezeket és az élel­miszercikkek nagy részét a Fűszert mályi raktárházából szállítják a miskolci boltok­ba. Hogyan készültek fel a húsvéti ellátásra? — kérdez­tük Nagy Zoltán áruforgalmi igazgatóhelyettestől. — Húsvéti csokoládéfigu­rákból több. mint 200 má­zsát szállítottunk az üzletek­be. aminek jó részét mar meg is vásárolták. Arra tö­rekedtünk. hogy alapvető élelmiszerekből. például olajból és margarinból meg­felelő legyen a kínálat. A sütemények készítéséhez szükséges kókuszreszelék hiánycikk, mazsolából kevés van. Bővült a fűszeráruk köre, például babérlevélből nagyobb mennyiséget szállí­tottunk az üzletekbe. Az utóbbi hónapokban igen sok konzervet vásároltak. Ennek forgalma jóval nagyobb, mint a tavalyi hasonló idő­szakban volt. Szovjet hal­konzervből nagy a válasz­ték. Ezen a héten az olcsóbb kölnikből többféle kerül még az üzletek polcaira. A hét végén befejeződik a na­rancsszállítás, de húsvét előtt még lesz egy kevés.

Next

/
Oldalképek
Tartalom