Déli Hírlap, 1991. március (23. évfolyam, 51-74. szám)

1991-03-01 / 51. szám

ägggnnMttra i kell a privatizációs íorráipz A cpqJoqí konferencián a változatukról szóltak A Cégbírók Országos Egye­sületének miskolci tagozata és a Déli. Hírlap Kft. cég­jogi konferenciát rendezett a Vasas Művelődési Köz­pontban. Az összejövetel ap­ropóját az szolgáltatta, hogy a Déli Hírlap Kft. megje­lentette a Cég-Hu-Expressz eiiníi havilapját. Békés De­zső ügyvezető-főszerkesztő a hallgatóság és az előadók köszöntése után arról be­szélt hogy a cégvezetőknek a közvetlen közgazdasági környezetükben szükségük van a gyors és értékesíthető információkra. Az írásos publikációkat azonban jól ki­egészíthetik az olyan konfe­renciák. mint ’ mostani is, hiszen a jogszabályok válto­zásának idejét éljük, és a szakma jeles képviselőitől sok új információhoz jut­hatnak a cégvezetők és .ve­zető munkatársaik. Dr. Kecskés László, az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára A gaz­dasági jogalkalmazás idősze­rű kérdései címmel a szüle­tőben lévő új törvények elő­készületeibe avatta be a hallgatóságot. Beszélt a gon­dokról, hiszen a most meg­hirdetett gazdasági program válságmenedzselésre épül, ám ezt a jogszabályokba nem lehet beépíteni. A tár­sasági törvény alapján — amit a nyáron módosítottak — nagyon gyorsan megin-, dúlt a privatizáció, de al­kalmazni még most is na­gyon körülményes. Ezért szükség van az egységes privatizációs törvényre. Az államtitkár szólt arról, hogy az Igazságügyi Minisztérium dolgozik a Polgári Törvény- könyv pártfogó reformján, amit fokozatosan kívánnak bevezetni. Dr. Novotni Zoltán, a Mis­kolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dé­kánja. a Civilisztikai Tudo­mányok Intézetének igazga­tója előadásában a gazdaság kampányszerű átalakulásá­nak fonákságait mutatta be. amely igen sok visszaélés­re adott alkalmat. Vélemé­nye szerint egy másfajta jo­gi kultúrára kellene beren­dezkedni, s szükség lenne arra, hogy a szerződésnek A MISKOLCIAK NAPILAPJA XXIII. ÉVFOLYAM. 51. SZÁM 1991. MARCIUS 1., PÉNTEK iPORinif olyan értéke legyen, mint egy _ törvénynek. Kovács Páter, az Igazság­ügyi Minisztérium jogi- és informatikai főosztályának vezetője bemutatta a kon­ferencián a cégbíróságok or­szágos számítógépes rend­szerét, melynek kiépítésére milliókat kellett áldozni. Dr. Popovics László, a Borsod-Abaúj-Zemplén Me­gyei Bíróság tanácselnöke, a Cégbíróság csoportvezetője elmondta, hogy a múlt év­ben áz átalakulási törvény­nek megfelelően a megyé­ben befejezték az állami vállalatok és szövetkezetek cégbejegyzését is. Eszerint a megyében 166 vállalat, 380 szövetkezet, 565 betéti tár­saság, 1055 kft. és 36 rész­vénytársaság működik még az egyéb társaságok mellett, így összesen 3184 céget tart nyilván a Borsod Megyei Cégbíróság. Területünkön 163 külföldi tőkeérdekeltséggel működő cég dolgozik, az Ózdi Acélmű Rt.-ben a leg­magasabb a részarány, na­gyobb. mint az összes töb­biben együttvéve. A sta­tisztika után bemutatta ' az egyes cégformák fejlődésé­nek jövőben várható irányá­ét. A kistőkével működők közül a betéti társaságok száma, a közepes nagyságú tőkével rendelkezők eseté­ben pedig változatlanul a kít.-k száma fog gyarapod­ni. Az Állami Vagyonügy­nökség irányításával tovább folytatódik az állami válla­latok privatizációja, s lehe­tőség van arra, hogy ezt a vállalat vezetése maga is kezdeményezze. A közeljö­vőben megjelenő koncesszi­ós törvény újraszabályozza melyek lesznek azok a va­gyontárgyak, amelyek kizá­rólagosan állami tulajdon­ban maradnak, és melyek azok a tevékenységek, amely­nek gyakorlására az állam szintén fenntartja a jogát. O. E. >|c A régi jogszabályokat nem lehel egyik napról a másikra elvetni. Az újak megalkotása pedig igen időigényes, ha azt akarják, hogy ne egy-két évre szóljon hangsúlyozta dr. Kecskés László, az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára a cégjogi konfe­rencián. sfc Elsősorban a vidéken élők számíthatnak márciustól az Aerocaritas gépeire. Miskol­con, a megyei kórház mellett vár a riasztásra a négy közül az egyik mentőhelikopter. Barna? osan felszáll az Aerocaritas gépe Mentőhelikopter Miskolcon is Március 15-én a nemzeti összefogás jelképeként adják át a közszolgálatnak azt a négy mentőhelikoptert, mely az Aerocaritas szolgálatában működik majd ezentúl. Ko- zenkáy Jenőtől, a szervezet országos vezetőjétől arról ér­deklődtünk, milyen szerep jut térségünknek a hálóza­tukban. — A Hősök terén az ün­nepélyes átadáskor ott lesz­nek Miskolc képviselői is, hiszen a négy helikopter kö­zül az egyik Észak-Magyar - országon tölti be feladatát. Dr. Katona Zoltán, a me­gyei kórház főigazgatója lesz az, aki a térről végleges ál­lomására irányítja az egyik gépet. A másik hármát egyébként szegedi, szolnoki, illetve székesfehérvári kór­házak mellett helyezzük el. — Milyen gépek ezek és mire képesek? — MI—2-es valamennyi, az Országos Mentőszolgálat is hasonlókat használt idáig. Európában jelenleg ezek a legtágasabb helikopterek, hétszemélyesek, akár három sérültet is tudunk velük szállítani. Száz kilométeres sugarú "körben történő ri­asztás esetén harminc perc alatt a legtávolabbi pontok­ra is el lehet jutni velük, tehát rendkívül meggyor­síthatják a mentést. Vannak hátrányai is a gépeknek — nem szállhatnak le minde­nütt, s 60 kilométeres szél­ben már nem szívesen al­kalmazzák — ám jelenleg ennyi futja erőnkből. — Az egyik leglényege­sebb pontja a mentésnek az időben történő riasz­tás. Ezt hogyan oldják meg? — Felvettük a kapcsolatot az Országos Mentőszolgálat­tal, a rendőrséggel, tűzoltók­kal, polgárvédelemmel. Bár még van mit pontosítani az összehangoltság érdekében, így próbáljuk meg egyelőre megoldani ezt a feladatot. — Honnan, miből ke­rültek önökhöz ezek a gé­pek? — Az Aerocaritas Egye­sület saját alapítványt ho­zott létre, melynek kurató­riumában közéleti szemé­lyek is részt vállalnak. Két gépet a Szovjetunióból kap­tunk, kettőt pedig — ezek tegnapelőtt érkeztek meg Lengyelországból — har­mincmillióért vásároltunk az elmúlt év végén. Néhány napja kaptuk meg a légtér­re vonatkozó saját üzemel­tetői jog M, a katonaság tar­talékosaiból. illetve nyugal­mazott állományából kerül ki a kezelőszemélyzet. Igen sokat segit egyébként a ka­tonaság, Börgöndön az ,..4s- bóth Oszkár” futárrepülő helikopterezred vállalja ez­után is az esetleges javítá­sokat. Miután a továbbiak­ban a gépet annak a tér­ségnek kell eltartania, ahol szolgálatát végzi, így né­hány napon belül Miskolcon is megalakul a helyi egye­sület, mely a továbbiakban koordinálja a mentőhelikop­ter működtetését. N. Zs. Bocsánat m elmúlt évekért.. Miskolc megyei jogú város közgyűlése a legutóbbi ülésén határozatban foglalt állást egy, a múltat érintő kérdésben. A határozat szövege a következő: Miskolc megyei jogú város közgyűlése Miskolc város la­kosságához. Az eltelt négy évtized alatt sokféle sérelem érte az or­szág lakosságát. Megsértettek bennünket emberi méltósá­gunkban, elkobozták vagyonúnkat, korlátoztak szabadsá­gunkban, elhurcoltak és kitelepítettek sokunkat. Ránk kény- szerítették a hallgatás évtizedeit, amikor csupán a remény élhetett, hogy eljön egyszer a változás kora, a demokrácia ideje. Magyarországnak békére van szüksége, s nem viszályra. Iliire van szüksége, és nem nekikeseredésre. Ezért én Mis­kolc város önkormányzatának nevében megkövetem a jog­talanul elhurcoltakat. a bebörlönzötteket. a kitelepítetíeket, és bocsánatot kérve, remélem, hogy a sebek egyszer begyó­gyulhatnak. Mi, akik a város önkormányzatának tagjai vagyunk, az önök bizalmát bírva ígérjük és vállaljuk, hogy amit lehet­séges, azt megtesszük annak érdekében, hogy a régi sérel­mek többé ne fájjanak senkinek. Miskolc megyei jogú város közgyűlésének határozata: Miskolc megyei jogú város közgyűlése megköveti az el­múlt rendszerben jogsérelmet szenvedetteket. Miskolc, 1991. február 22. Csoba Tamás polgármester Ma reggel 9 órakor nyílt meg a Déli-shop az Avas Szálló Fehértermében Várjuk a német Kercent miskolci Diszkont Áruházába Keresse fel a Poliprop, a Miskolci Likőrgyár és a Tempóker pavilonját

Next

/
Oldalképek
Tartalom