Déli Hírlap, 1990. január (22. évfolyam, 1-26. szám)

1990-01-27 / 23. szám

legfrissebb . . . legfrissebb . . . legfrissebb . . . lég fl szaksz l lámooateit léprálőjeiÉl; A Szakszervezetek Megyei Koordinációs Tanácsa meg­ismerve a különböző pártok és független jelöltek prog­ramjait, az egyes választói körzetekben a következő képviselők jelölését támo­gatja: 1. Szolgai János, független jelölt: 2. dr. Papp Gábor, Hazafias Választási Koalí­ció; 3. Mező Ferenc, Ma­gyar Néppárt; 4. dr. Váradi László, független jelölt; dr. Barkóczi István, Hazafias Választási Koalíció; 5. Ko­vács Ferenc, független je­lölt; 6. dr. Péter András, MSZP: 7. dr. Horváth Sán­dor, független jelölt; dr. Tol­nai Lajos, az Agrárszövet­ség jelöltje; 8. Bartáné Hor­váth Júlia, MSZP; 13. Me­zei József, független jelölt. Ezen képviselőjelöltek vál­lalták, hogy megválasztásuk esetén az új parlamentben a munkavállalók érdekkép­viseletét is ellátják. Kérjük a választópolgáro­kat, szakszervezeti tagsá­gunkat, hogy az ajánlási szelvények leadásakor és a választások során ezt a szem­pontot is vegyék figyelembe. Have! hazánkban járt Václav Havel, a Csehszlo­vák Szocialista Köztársaság elnöke Szűrös Mátyás ideig­lenes köztársasági elnök meghívására hazánkban járt. Tegnap reggel az Országház előtt rendezték meg az ün­nepélyes fogadását. A ceremónia után a Par­lamentben megbeszélést tar. tot-tak, amelyen szakértők is jelen voltak. Havel hangoz­tatta, hogy Csehszlovákia számára Magyarország és Lengyelország (onnan érke­zett hazánkba) nem egysze­rűen egy a szomszédok kö­zül. A törekvéseink azono­sak; visszatérni Európához. Lépéseinket össze keli han­golni; e célból meghívta Szűrös Mátyást Pozsonyba, március végére, egy cseh­szlovák—lengyel—magyar el­nöki találkozóra. Bős—Nagy­marossal kapcsolatban a csehszlovák tárgyalópartne­rek arról számoltak be, hogy két szakbizottságuk foglal­kozott az építkezés helyzeté­vel. és arra a meggyőződés­re jutottak, hogy a vízlépcső- rendszer környezetvédelmi szempontból káros beruhá­zás. Szűrös Mátyással foly­tatott megbeszélése után Havel felszólalt az Ország­gyűlés ülésszakán, majd Né­meth Miklóssal és Pozsgay Imrével találkozott. Koszo­rúzott a Hősök terén és a rákoskeresztúri új köztemető 301-es parcellájában. Szerdán folytatódik az Országgyűlés Kevés volt a négy nap az Országgyűlésnek. Ügy hatá­roztak, hogy jövő szerdán folytatják munkájukat; több törvényjavaslatról és hatá­rozattervezetről csak akkor döntenek. Tegnap törvényt Felsőzsolcán ma délután öt órakor a Községi Könyv­tárban alakuló ülést tart a Szabad Demokraták Szövet­ségének helyi csoportja. Az alakuló ülésen részt vesz az országgyűlési képviselőjelölt Latrán Béla geológus-mér­nök. Az MDF kéri A Magyar Demokrata Fó­rum területi irodája értesíti azokat a választópolgárokat, akik az MDF jelöltjeit támo­gatják, hogy az ajánlócédu­lát mindennap reggel 9-től este 8 óráig leadhatják a Miskolc, Vologda u. 4. szám alatt levő Agrober székház 509-es szobájában. Akik sze­mélyesen nem tudják elhoz­ni, a következő címen pos­tára is adhatják: 3501 Mis­kolc, Pf.: 429. Illetve aki fel­hívja a 18-021/289-es telefon- számot, ahhoz személyesen elmegyünk. Edelényben holnap a Sza­bad Demokraták Szövetsége helyi csoportja tagtoborzó gyűlést tart. A gyűlés vendé­ge dr. Hatvani Zoltán az SZDSZ képviselőjelöltje. A gyűlés helye a Művelődési Ház, ideje délután öt óra. Mezőcsáton a Művelődési Házban ma délután fél hat­kor alakuló gyűlést tart a Szabad Demokraták Szövet­sége helyi csoportja. A gyű­lés vendége dr. Zabos Géza a terület országgyűlési kép­viselőjelöltje. A rendezvényekre minden érdeklődőt szeretettel vár­nak. A Szabad Demokraták Szövetsége miskolci irodája (Széchenyi út 46., hátul az udvarban) a választási elő­készületek idején szombaton és vasárnap is nyitva tart a szokásos időben délelőtt 10— 18 óráig. Felvilágosítást ad­nak a választásokkal kap­csolatos kérdésere és szíve­sen fogadják az ajánlócédu- lákat. Telefon: 37-579, és 37-127. A HEJÖCSABAI CEMENT- ÉS MÉSZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG égetett darabos meszet kínál, február 28-ig, rövid határidővel történő kiadással. Művi ár, forgalmi adóval együtt: 171 Ff/q. Magánszemélyek befizetése az Észak-magyarországi Tüzép Vállalat 401. sz. kisboltjában (cementgyár, főporta) tör­ténhet BEFIZETÉS ÉS KIÍRÁS: hétfőtől péntekig, 7-13 óráig. ÉRDEKLŐDNI a gyár kereskedelmi osztályán lehet Tele­fon: 68-936. HEJÖCSABAI CEMENT- ÉS MÉSZIPARI RT. MISKOLC hoztak az egyéni vállalko­zásról, az állami vagyon vé­delméről, az állami vagyon­ügynökségről, az alkoholis­ták kényszergyógykezelésé­nek megtiltásáról, módosí­tották a földtörvény és a tsz-törvény egyes rendelke­zéseit, fölállították a belső biztonsági szolgálat tevé­kenységét kivizsgáló bizott­ságot és megvitatták a saj­tótörvény módosítására elő­terjesztett törvényjavaslatot, valamint az országgyűlési képviselők jogállásáról szó­ló tervezetet. y Ök is a reform hívei (Mező István rajza) Enyhe idő Lassanként nemcsak ha­zánkat, hanem a Kárpát-me­dencét is elhagyja az a hi­degfront, amelynek nyomán helyenként jelentős mennyi­ségű csapadék hullott az or­szágban. Egyre szárazabb levegő érkezik fölénk. ezért várhatóan tovább csökken a felhőzet. Több-kevesebb nap­sütés valószínű, ezért enyhe lesz a délután. A hőmérsék­let csúcsértéke 9 és 13 fok körül alakul. Mazilu lemondott Tegnap ismét éjszakába nyúló tüntetés volt Buka­restben, amelynek fő jelsza­va ez volt: „Front nélküli választásokat!” Lemondott Dumitru Mazilu, Iliescu egyik helyettese a Nemzeti Megmentési Front Tanácsá­Miskolcról délben indulnak az autóbuszok : orsz a ■ w Pailanl el A Szakszervezetek Orszá­gos Koordinációs Tanácsa a vasasok javaslatát meghall­gatva úgy döntött, hogy tá­mogatja a január 29-ei de­monstrációt, melyet a folya­matos érdekegyeztetésért, a megállapodások korrekt be­tartásáért, a teljes bérre­formért, a személyi jövede­lemadó-rendszer módosításá­ért, az antiinflációs gazda­ságpolitikáért, a családcent­rikus szociálpolitika, a tár­sadalombiztosítás valódi ön­állóságának megvalósításá­ért, a tulajdonváltás nyilvá­nosságáért, a munkavállalói beleszólásért, a minimumbér­ért, a 10 százalékos, de leg­alább 500 forintos általános béremelésért hirdettek meg. A tagszervezetek a tagság­nak adták a döntés jogát. A Szakszervezetek Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Ko­ordinációs Tanácsától teg­nap délben kapott tájékoz­tatás szerint a miskolci, a kazincbarcikai, az ózdi gyá­rak, üzemek mintegy 400 képviselője lesz ott az or­szágos megmozduláson. A részvétel önkéntes, a válla­lati szakszervezeti bizottsá­goknál kell jelentkezni, ame­lyek az utazás költségeit biztosítják. Miskolcon a volt pártszékház melletti autó­parkolóból hétfőn délben 12 órakor indulnak az autóbu­szok, a város munkásságá­nak képviselőivel, akik részt vesznek a délután 4 órakor a Parlament előtt kezdődő országos demonstráción. A visszautazás szintén autó­busszal történik. Koalíció a vállalkozók nélkül A Szent Korona című új­ság 1990. január 24-i számá­ban Nemzeti egységet! cím­mel megjelent cikkéhez. A cikkből úgy értelmezhető, hogy a Vállalkozók Pártja a Keresztény Nemzeti Unió la­za választási szövetség tagja. A Vállalkozók Pártja elnö­kének felhatalmazásával a fenti újságcikkel kapcsolat­ban áz alábbi telexet tesszük közzé: „a Vállalkozók Párt­jának elnökségi döntése, hogy meghatározatlan ideig semmilyen szövetségben és koalícióban nem vesz részt. A megjelentetéstől elhatá­roljuk magunkat. Szabó Tibor Vállalkozók Pártjának elnöke” (A közlemény megjelente tője Hubai Lajos, a Vállal­kozók Pártja B.-A.-Z. megyei Intéző Bizottságának titkára.) bán. A politikus döntését nemcsak a kommunista, sőt securitatés múltját firtató sajtótámadásokkal indokolta, hanem azokkal, az úgymond sztálinista praktikákkal, amelyek szerinte a Nemzeti Megmentési Front vezetésé­ben tapasztalhatók. Várhatóan ma, a déli órák­ban kezdődik a kerekasztal- konferencia a választási tör­vény tervezetéről. A román fővárosban ugyancsak rna kezdődnek a politikai perek. A katonai bíróság előtt Ceausescu közvetlen mun­katársai felelnek tetteikért. Az MSZP kérése A Szocialista Párt Miskol­ci Választási Irodája felhív­ja a párttagok és a tisztelt választópolgárok figyelmét arra, hogy a „kopogtatócé­dulák” ajánlási szelvényein a lakóhelynek megfelelő vá­lasztókerületben induló egyé­ni képviselőjelölt nevét kell feltüntetni. Tájékoztatásul megismételjük, hogy az 1. sz. választókerületben Tóth Pál, a 2. sz. választókerület­ben Tompa Sándor, a 3. sz. választókerületben Korin- thus Katalin, a 4. sz. válasz­tókerületben Rondzik And­rás a Szocialista Párt kép­viselőjelöltje. Az ajánlási szelvényen a választókerület száma szere­pel. Kérjük, a jelölt nevé­nek beírása előtt győződje­nek meg arról, a szám és név egyezik-e! Szocialista Párt Miskolci Választási Irodája Furcsa rendelet Pénzért vált pénzt a Posta Búzás Barnabás olvasónk hangja meglehetős feldúlt- ságról árulkodott, amikor tegnap délután felhívta szerkesztőségünket. Egv rém­történetet mesélt el, ami az emődi postán zajlott le. A telefonáló — emődi lakos — leánya a helybéli postahiva­talban egy 1000 forintost akart felváitatni. Fel is vál­tották, de csak 995 forintot adtak érte, mondván, hogy 5 forint a váltás díja. Arra gondoltunk, högy olvasónk tréfál, vagy a gyer­meke, esetleg az emődi pos­ta dolgozója. Ám a rémtör­ténetben a legrémesebb, hogy igaz. Mint megtudtuk a január 18-i Postaügyi Ér­tesítő 2. sz. melléklete tar­talmazza a rendeletét (tör­vényt?, jogszabályt?), amely szerint 101—1000 forint kö­zött 5 forint a váltás díja. Ha jól értettük — telefonon beszéltünk egy főpénztáros hölggyel, aki maga is felhá­borítónak tartja ezt a ren­delkezést — ez azt jelenti, hogy ha például egy 500-ast akarunk felváltatni 5 db 100 forintosra, akkor ezt ingye és bérmentve megteszik ne­künk, akkor is, ha az egyik százasért aprót (akár 10 fil­léreseket i.s) kérünk, ám ha kérünk 3 darab 100-ast és 4 darab 50-est, annak már ?t forint a tarifája. Nem tudjuk, hogy más pénzintézetek követik-e a Posta példáját, ha igen, úgy várható, hogy elszaporodnak a magánpénzváltók, vagy, hogy ha kisebb címletű pénzre van szükségünk, ad­dig járjuk a boltokat, amíg valahol el nem fogadják az 1000 foritunkat egy doboz gyufáért. (Pfersze úgy, hogy 998,90-et visszakapunk.) Az a bizonyos 2-es számú melléklet furcsa módon ar­ról nem intézkedik, hogy ha mi kínálunk fel a Postának 995 forint aprópénzt, kap­junk érte egy 1000-est. No, és mi van atekor. ha ezressel fizetünk a nagybe­csű Postánál egy 5 forintos bélyegért? Hagyni fosia ma­gát átverni? (szabados) I a Lévayln A Lévaj- József Közműve­lődési Baráti Kör január 30- án délután 5-kor tartja so­ros rendezvényét a Kossuth utcai székházban Előadó: dr. Dobrossy István, az elő­adás címe: Marjalaki Kiss Lajos szellemi hagyatéka. Az ifjúságot és a történelem iránt érdeklődőket várják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom