Déli Hírlap, 1971. július (3. évfolyam, 153-179. szám)

1971-07-01 / 153. szám

/ J(c Ma hajnaltól kalauz nélkül közlekednek M* kolcon a villamosok és autóbuszok. A ítf* „premierjét” kíváncsian várja az egész város, de a legeljógódottabban — tapaszta­latunk szerint — nem az utasok, hanem a közlekedési vállalat vezetői és dolgozói ke­resték jel a csomópontokon levő megálló­kat. Érthető ez, hiszen sok hónapi előkészítő, szervező munka előzte meg a közlekedési rendszer változását, s a következő heteket vizsgának tekintheti az egész vállalat. Ma hajnali tapasztalatainkról számolunk be a 3. oldalon. (Agotha Tibor jeivélele) A Vörös téren temetik az űrhajósokat A moszkvaiak ma déltől vehetnek búcsút 4 világ minden részéből érkeznek a részvéttáviraíok áé POLITIKAI NAPILAP * III. ÉVFOLYAM, 153 SZÁM I ip-. ftft r|| . rR 1971. JÚLIUS 1., CSÜTÖRTÖK | URH. OU TILLER • • Ünnepélyes alapkőletétel Ózdon Ma déltől vehetnek búcsút a moszkvaiak a hősi halált halt három szovjet űrhajós­tól. Dobrovolszkijt, Volkovot és Paeajevct a szovjet hadse­reg központi házában rava­talozzák fel. A temetés meg­szervezésére kormánybizott­ság alakult. A temetést a Vö­rös téren, a Kreml tálánál tartják. A Szovjetunió Legfelső Ta­nácsának Elnöksége törvény­erejű rendeletet adott ki, amelynek értelmében halaink irtán a Szovjetunió Hőse cím­mel tüntette ki a három űrhajóst. Kaluga, az az orosz város, ahol Ciolkovszkij, az űrhajó­Az amerikai legfelső bíró­ság engedélyezte a New York Timesnak és a Washington Postnak a titkos Pentagon­dokumentumokból készült so­rozat folytatását. A döntést ti szavazattal 3 ellenében hagyták jóvá. Az engedélyezés mellett voksát leadó hat legfelső bí­rósági tag kijelentette: a kor­mány nem tudta megfelelő indokkal bizonyítani a betil­Hir magyar ázat: zás alapjainak megteremtője született és dolgozott, halála után díszpolgárává fogadta Dobrovolszkijt és Pacajevet. Volkov már az első űrhajó­zása idején a város díszpol­gára lett. A szovjet vezetők távirat­ban fejezték ki részvétüket és mely gyászukat az elhunyt űrhajósok hozzátartozóinak. A párt- és állami vezetők által aláírt nekrológok mél­tatják a három űrhajró el- evülhetetlen érdemeit. A szovjet vezetőkhöz sza­kadatlanul érkeznek a rész­véttáviratok a földkerekség minden részéről. Kádár János, Losonczi Pál és Fock Jenő a párt, tásra vonatkozó követelését. Ennek következtében az amerikai lapok ma már foly­tathatják a dokumentumok­ról szóló cikksorozat közlését. Ugyanekkor az amerikai igazságügyminisztérium kö­zölte, hogy nem szándékozik eljárást indítani a Christian Science Monitor ellen, mert azok a részletek, amelyeket közölt, „nemzetvédelmi” szempontból nem veszélye­sek. az Elnöki Tanács és a kormány nevében fejezte ki részvétét. Gierek, a LEMP KB első tit­kára és Jaroszevicz lengyel miniszterelnök, Husák, a CSKP főtitkára és Strougal csehszlovák miniszterelnök, ZsAvkov, q RKP e3«<^. titkára. Ceausescu, az RKP főititkára eppen úgy megküldte rész­véttáviratát, mint Nixon amerikai elnök, II. Erzsébet angol királynő, Willy Brandt nyugatnémet kancellár, Tito jugoszláv államfő, Palme svéd miniszterelnök, Colom­bo olasz kormányfő, Husz- szein jordániai király, Bume- dien algériai állam- és kor­mányfő, Baudouin belga ki­rály, Franz Jonas osztrák köztársasági elnök és Heath brit miniszterelnök. Mélysé­ges együttérzéséről biztosítot­ta az űrhajósok özvegyeit, ár­váit ró a szovjet űrkutatókat sir Bemard Lovell, a Jodreil Bank csillagvizsgáló igazga­tója ró határozatot fogadott el az i amerikai képviselőház. *■ amelyben részvétéről és együttérzéséről biztosítja az elhunyt űrhajósok családtagjait. Az FKP főtitkár-helyette­se, Georges Marchais, aki pártjának küldöttsége élén Moszkvában tartózkodik, nyi­latkozatban fejezte ki rész­vétét; az ugyancsak Moszk­vában tartózkodó Riad egyip­tomi külügyminiszter pedig a szovjet külügyminisztérium­ban tolmácsolta országa mély megrendülését. Losonczi Pál ma Bécs-kör- nyéki élelmiszeripari üze­mekbe látogat, este pedig a í magyar nagykövetség épülc- . tében ad fogadást Jonas oszt­rák elnök tiszteletére. A tegnapi program — mint előre jeleztük — vidéki kör­utazás volt. Losonczi Pál és kísérete Linzben felkereste • az Egyesült Osztrák Vas- ró Acélműveket (VOEST). Ennek a gyárnak 15 magyar válla­lttá délelőtt fél 11 órakor Özdon, a centeri térségben került sor a folyamatos öntő­mű és rúddrótsor alapkövé­nek letételére. Az ünnepsé­gen részt vett Biszku Béla, a Politikai Bizottság tagja, a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának titkára, — aki tegnap Miskol­con meglátogatta a sportcsar­nokot és a Centrum áruhá­zát —, dr. Bodnár Ferenc, az MSZMP KB tagja, a Borsod megyei Pártbizottság első titkára, dr. Kocsis József, a kohó- és gépipari miniszter helyettese. A megjelenteket Csépányi Sándor, az Ózdi Kohászati Üzemek vezérigazgatója kö­szöntötte, majd a kivitelező ró a tervező vállalatok, inté­zetek-vezetői méltatták a be­ruházás jelentőségét. AZ alapkövet dr. Kocsis Józsej KGM miniszterhelyet­lattal van kooperációs meg­állapodása ró az együttmű­ködést még tovább szeretnék bővíteni. Ezután a történel­mi nevezetességű Krems kö­vetkezett, majd a borászatá­ról híres Dürnstein. Eddig a magyar küldöttséget Kirch­schläger osztrák külügymi­niszter kísérte, itt csatlako­zott hozzájuk Jonas köztár­sasági elnök is. Losonczi PáJ és kísérete a késő esti órák­ban tért vissza Becsbe, tes helyezte el. Az alapkő­ben levő urna tartalmazta a nagyberuházás dokumentu­mait. Az ünnepi aktus végén a miniszterhelyettes elhelyez­te a záró fedelet ró végső helyére került a létesítmény alapköve. Az Ózdi Kohászati Üze­mekben, mely az elmúlt év­ben ünnepelte 125. éves ju­bileumát, az elmúlt időszak alatt sokat változtak, fejlőd­tek, korszerűsödtek a válla­lat termelő berendezései, ja­vultak a termelési feltételek. Az ÓKÜ népgazdasági jelen­tőségére jellemző, hogy az ország acéltermelésének egy- harmadát adja. Az elmúlt tíz évben fejező­dött be a nagyolvasztók és az acélművek rekonstrukció­ja. Az acélmennyiséget a je­lenlegi hengersorok teljes egészében nem tudják fel­dolgozni. Részben korszerűt­lenségük, elavultságuk miatt a mennyiségi igényeket csak nagy erőfeszítések árán tud­ják biztosítani. (Folytatás a 6. oldalon) Tovább tart a hűvös idő Előrejelzés Miskolc térsé­gére péntek délig: Felhőátvonulások, legfel­jebb kisebb átfutó záporral. Mérsékelt északi szél. A hő­mérséklet hajijaiban 7—9, délben 18—20 fok között vár­ható. A legfelső bíróság döntése is bizonyítja, hogy a Vietnam-do- kumen tűm ok közlése az amerikai politikai élet történelmi jelentő­ségű eseménye volt. Egyben újabb bizonyítéka annak is, hogy a közlés mögött olyan jelentős politikai, valamint gazdasági körök allnak, amelyekkel szemben az amerikai kormányzat bírósága is, — mint a szavazás mutatja — megoszló véleményt képvisel. Nem véletlen, hogy a kormány betiltó szándéka mellett az engedélyt megadó döntés ellen szavazott az a Warren főbíró, aki a teljesen valószínűtlen jelentést szerkesztette annak idején Kennedy elnök neggyilkolása ügyében, amikor Oswaldot állította be egyetlen, ninden segítség nélkül ténykedő gyilkosnak. Viszont nem véletlen, togy a bíróság többsége ugyanúgy a józan politikát képviseli, mint .zok a körök, amelyek szakítani akarnak a reménytelen vietnami >alanddal. A közhangulatot, amelyben a bírósági döntés is született, íi sem jellemzi jobban, mint annak a Gravel, alaszkai szenátornak éjszakai „színre lépése’*, aki a kezébe került Pentagon-dokumentu- nokat hajnalig olvasta fel egy bizottságban az újságírók előtt, mi- tán a szenátusban nem mondhatta el mondókáját. A felolvasott okumentumckat át is adta a sajtó képviselőinek. Mindez bizo- yítéka annak, hogy * az amerikai közvéleményben az egyetlen biz- os „választási tipp” a vietnami háború felszámolására „tenni”. MÁTÉ IVÁN Pentagon-dokumentumok fi bíráság engedélyezte a közlést ÉJFÉLTŐL REGGELIG SZIMONU v FELSZÓLALÁSA Tegnap, a szovjet írók 5. kongresszusának má­sodik napján többek közt felszólalt Szimo- nov, a világhírű író, s kifejtette, hogy az igazi hazaszeretet soha nem sért meg más nemzetet. LEVÁLTOTTAK A KÜLÜGY­MINISZTERT Hivatalából leváltották Jósé Francisco Guerrero Salvadort külügyminisz­tert; utódját még nem nevezték ki. KIVITELI ZÁRLAT A kanadai kormány tegnap kiviteli zárlatot rendelt el a Padma ne­vű pakisztáni hajó ra­kományára; a hajó 46 ládában F—86 típusú vadászbombázók számá­ra alkatrészeket kívánt Pakisztánba eljuttatni. ÍTÉLET KISINYOVBAN A Kisinyovban meg­tartott nyílt tárgyaláson 1-től 5 évig terjedő bör­tönbüntetésre ítélték mind a kilenc vádlottat, akik bűnrészesek voltak egy utasszállító repülő­gép elrablására irányuló kísérletben, s szovjetéi- lenes irományokat ter­jesztettek. Államilag pénzelt rádióállomások Az amerikai szenátus tegnap egyhangúlag megszavazta, hogy a Szabad Europa es a Sza­badság Rádió elnevezé­sű adóállomások fenn­tartásának költségei! ezentúl nyíltan az álla- í mi költségvetésből ie- ! dezzék. i nagy meglepetés A L’Humanité hosz- , szabb cikkben méltatja a fertődi kastélyban j megrendezett zenei na­pokat, s hangsúlyozza, , hogy nagy thegiepetes volt az új magyar zon­goraiskola bemutatkozá­sa. J MILLIÓK ELRABLÁSA Néhány fegyveres, ál­arcos francia gengszter ll,o millió frankot (mintegy 2 millió dol­lárt) zsákmányolt tegnap a strasbourgi központi postahivatalból, majd mindnyájan elmenekül­tek. KÉNYSZERMUNKA A daccai hadbíróság 14 évi kényszermunká­ra és teljes vagyonel­kobzásra itelte Uszmani ezredest, a március 26- án betiltott kelet-pakisz- * táni Avami Liga egyik vezetőjét, mert — a vádirat szerint — nem jelentkezett a katonai hatóságoknál. VÄD GYILKOSSÁG MIATT A santiagói katonai ügyész vádat emelt a nép szervezett élcsapata nevű szervezet 21 koráb­ban letartóztatott tagja ellen Zujovic volt bel­ügyminiszter meggyilko­lása miatt. GARR1SONT LETARTÓZTATTÁK Vesztegetés, hazárdjá­ték és a törvény érvé­nyesítése akadályozásá­nak vádjával letartóztat-, ták Garrison new Or­leans! körzeti állam­ügyészt, aki annak ide­jén perbe fogta Shaw üzletembert, s Kennedy elnök meggyilkolásában való összeesküvéssel vá­dolta. v . t í A 7 Ma fogadás bécsi nagykövetségünkön

Next

/
Oldalképek
Tartalom