Déli Hírlap, 1974. április (6. évfolyam, 77-100. szám)

1974-04-01 / 77. szám

f I toi Magasépítők íi*^§ésiiá!a (RIPORT A 8. OLDALON) 4* POLITIKAI NAPILAP *» VI. ÉVFOLYAM, 77. SHAM 1974. APR. 1., HÉTFŐ IRR: 1 FORINT Körzeti néplronlbizottsáooh Közelebb a lakossághoz A Hazafias Népfront Mis­kolc városi Elnökségének legutóbbi ülésén Szőke An­dor, a népfront I. kerületi bizottságának elnöke számolt be a kerületi cs körzeti nép- frontbizottságok munkájáról. A téma rangját emeli, hogy a körzeti népfrontbizottságok megszervezését, országosan is, miskolci és debreceni pél­daként emlegetik. Ez a szervezeti forrna a népfronttevékenység tartal­mi gazdagodásához ad lehe­tőséget azzal, hogy a körzeti bizottságok együtt, tökéletes szinkronban dolgoznak az egyes területi pártszerveze­tekkel, ugyanakkor jól isme­rik a kisebb körzetekben a lakóterületek helyi gondjait. Rugalmasabbá vált így a mozgalom. Minden eredmény módszertani eredmény is egyben. Különösen izgalmas Húszfokos meleg Ma reggel — 5. fokkal — Miskolc voltr az ország egyik leghűvösebb városa. A nap már 12 óra és 49 percig tart, az elmúlt héten 8 perccel hosszabbodott. Ma általában felhős időre számíthatunk or­szágszerte, az északkeleti me­gyékben több órás napsütés is várható, megélénkülő déli­délkeleti széllel. A nappali hőmérséklet 20, az esti 9—14 fok között alakul. ez napjainkban, amikor so­hasem remélt társadalmi tartalékokat fedezett fel a vá­ros, amikor a társadalmi fel­ajánlások milliókban mérhe­tő mennyisége jelzi az egész­séges lokálpatriotizmus erő­södését. Ebben nagy szerepe van a népfront munkájának is. Míg Miskolcon korábban három kerületi és hét körzeti bizottsága volt a népfront­nak, 1972 óta húsz körzeti bizottság működik. A beszá­moló ezek közül nyolc kör­zeti bizottság és az I. kerü­leti bizottság munkáját és eredményeit ismertette. Így tehát mintegy modellként fogható fel, de tekintettel az egyes körzetek, városrészek eltérő sajátosságaira, e mo­dellen belül is a formák módszerek nagy gazdagsága található. (Folytatás a 3. oldalon.) A már hagyományos for­radalmi ifjúsági napok kere­tében „Ember az emberte­lenségben” címmel országos méretű úttörő akció bonta­kozik ki, a március 21-én el­rendelt úttörőriadó nyomán. Hazánk felszabadulásának 30. évfordulójára készülve, az ország legkülönbözőbb vidé­kein élő pajtások ezekben a napokban sorra felkeresik azokat a helyeket, ahol az 1944-es márciusi német meg­szállást követően kibontako­A sátoraljaújhelyi börtönkitörés 30. évfordulóján Hősökre emlékeztek Kegyeletes ünnepség szín­helye volt szombaton Sátor­aljaújhely. Az 1944. március 22-i börtönkitörés emlékére tartott találkozó során a volt politikai foglyok, a magyar, a jugoszláv, a szlovák és a román ellenállók meglátogat­ták hajdani börtönüket, ko­szorút helyeztek el a harcok­ban elesett és kivégzett hat­vankét hős nevét megörökí­tő emléktáblánál, majd le­rótták kegyeletüket a Hősök terén lévő partizánemlékmü- nél. A böjtön emléktáblájánál dr. Bartha István, az MSZMP sátoraljaújhelyi bizottságá­nak első titkára, Padányi Mi­hály építésügyi és városfej­lesztési miniszterhelyettes, a Magyar Partizánszövetség al- elnöke és Ivica Vacsarics, a jugoszláv delegáció vezetője mondott beszédet. A táblánál koszorút helyezett el Úszta Gyula nyugalmazott altábor­nagy, a Magyar Partizánszö­vetség főtitkára és Gáti Ödön; a Nácizmus Üldözöttéi Bi­zottságának elnöke. A Hősök terén Vavrek István, a váro­si tanács elnöke és Béla Hó­iévá, a szlovák delegáció ve­zetője .emlékezett mepv a 39. év előtti tavasz hőseiről. Biszku Béla ünnepi kiszöntője Felszabadulásunk ünnepé­nek előestéjén hangzik el a rádióban és a televízióban Biszku Bélánál?, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjá­nak, a Központi Bizottság titkárának ünnepi beszéde. A köszöntőt április 3-án 18.20-kor sugározza a Kos- suth-adó, a televízió pedig 19.15-kor közvetíti. zott a szervezett antifasiszta ellenállás. Dokumentumokat gyűjtenek és felelevenítik az egykori partizánakciók em­lékeit. A borsodi úttörők például a Mókán Iíomité, a baranyaiak a híres Petőíi- brigád, a nógrádi expedíciós őrsök pedig Nógrádi Sándor partizáncsoportjának hősies harcaira emlékeznek. Ezzel egyidőben országszerte nyo­mon követik a szovjet had­sereg 30 évvel ezelőtti felsza­badító hadmozdulatait. Tovább tart az úttörőriadó Területi válogató folklór fesztivált rendezett tegnap a miskolci helyőrség parancsnoksága az Ady Endre Művelő­dési Házban. A bemutatón bizonyságot nyert, hogy az önte­vékeny honvédegyüttesel: nagyszerűen tolmácsolják a népi művészetet. Láthattunk tánccsoportokat, hallhattunk balla­dákat, hangszer szól kát, népdalokat. E bemutatót az ország­ban még 12 követi, s a legjobb együttesek részt vehetnek a június 1—2-án Tatán megrendezendő dalos találkozón, jú­nius 22—-23-án pedig a Magyar Néphadsereg 111. folklór fesz­tiválján, Mezőkövesden. Képeinken: az egyik együttes nő-, illetve férfitagjai fellépés előtt a.z udvaron próbát tartanak. (Kerényi László felvételei) Búcsú a pcklapátíól Ma avatlak a keavérgyárat A Kilián-délén ma délután avatják föl azt az új kenyér­gyárát, amelyből már szám­űzték a kenyérsütés ősi esz­közét, jelképét, a péklapátot. A korszerű üzemben naponta 64 tonna kenyér készül, jó­formán emberi kéz érintése nélkül. Miskolc ű.i üzemét dr. Lé- nárt Lajos mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhe­lyettes adja át. János vitéz a pályázatokon A tanulóifjúság körében nagy érdeklődést váltott ki „A János vitéz rajzfilmen” címmel a Művelődésügyi Minisztérium, a KISZ Köz­ponti Bizottsága, a Munka­ügyi Minisztérium és a Pannó­nia Filmstúdió által közösen meghirdetett pályázat. A 330 beérkezett pályaműből 70 ju­tott tovább a második fordu­lóba. őket a Pannónia Film­stúdió levélben értesíti, s dip­lomát küld a dicséretben ré­szesülőknek. A végleges ered­ményhirdetés június 15-én lesz. A helyezést elérő pá­lyázók könyv- és grafikai ju­talomban részesülnek, a leg­jobb pályázatok belküldői külföldi társasutazáson vesz­nek részt. Üj fogamzásgátló tabletta Continuin néven hamaro­san forgalomba kerül a ha­zai gyógyszeripar legújabb fogamzásgátló készítménye. Ez lesz az első olyan magyar gyártmányú, hormonális ha­tású xogamzásgátló szer, amely a hasonló készítmé­nyek két hatóalapanyaga kö­zül csupán az egyiket tar­talmazza. Forgalomba hoza­talával az ilyen tabletták szedésével esetenként együtt­járó mellékhatásokat kíván­ják csökkenteni. Isméi tűzharc a szíriai—izraeli szakaszon Kairó és Damaszkusz a diplomácia középpontjában A hét elejére ismét a Kö­zel-Kelet került a diplomá­cia középpontjába. Elsősor­ban Kairó és Damaszkusz a tárgyalások színhelye, miköz­ben a szíriai—izraeli tűzszü- neti vonalon tegnap egész nap harcok folytak. Alig érkezett haza Kairó­ba Szadat Titónál tett láto­gatásáról, máris Szíriába küldte Iszmail hadügymi­nisztert, mégpedig — mint Dámaszkuszban mondják — „sürgős misszióval”. Iszmail Szadat személyes üzenetét vitte Asszad szíriai államfő­nek. Szíriában tárgyal ugyan­ekkor Kadhafi líbiai államié megbízottja is. A Tito—Szadat találkozó­ról kiadott közös közlemény hangsúlyozza, hogy „az izraeli csapatoknak ki kell vonulniuk az összes, az I967-es háború idején megszállt arab területek­ről, ezenkívül biztosítani keli a palesztinai arab nép törvényes nemzeti és ren­delkezési jogainak érvé­nyesítését”. A csapatszétválasztás csak a béke felé tett első lépés­nek tekinthető, és a genfi bé­keértekezleten „minden ér­dekelt félnek részt kell vennie, így a palesztinai fel- szabadítási mozgalom tel­jes jogú képviselőjének Is” — hangoztatja a közlemény. Nagyon valószínű, hogy a palesztin képviseletről tár­gyal majd Szadat Husszein jordán királlyal, akit Kairó­ba várnak. Hírek szerint Jordánia hajlandó elismer­ni Arai a tot, a palesztin szervezet vezérét és azt is. hogy Genfben képviselje a mozgalmat. Egy kairói magazin arról is hírt ad, hogy Jordánia és Izrael titokban már meg, is állapodott a csapatszétvá­lasztásról, sót azt a Jordán folyónál végre is hajtották volna. Ugyancsak kairói hír. hogy rövidesen megkezdik a Szuezi-csator- na aknátlanítását. ami legalább három hónapot vesz igénybe. ez után kerül sor a roncsok kiemelésére. így legkorábban is csak az év végén lesz új­ra használható a csatorna. ÜNNEPI EST FINN TESTVÉRVAROSUNKBAN Finn testvérvárosunkban, Tamperében, ahol miskolci küldöttség tartózkodik, a finnországi „magyar hét” ke­retében ünnepi esten emlé­keztek meg felszabadulásunk közelgő évfordulójáról. Az ünnepségen miskolci szár­mazású nagykövetünk, Rónai Rudolf mondott beszédet. Tamperében magyar grafikai kiállítás is nyílt. A ROMAN KÜLÜGYMINISZTER PRÁGÁBAN Feleségének társaságában több napos hivatalos baráti látogatásra Prágába érkezett Macovescu román külügymi­niszter. Ma kezdődő tárgya­lásán megvitatja csehszlovák kollégájával, Chnoupekkel a román-csehszlovák kapcsola­tok jelenlegi állását és fej­lesztésének lehetőségeit, va­lamint az időszerű nemzet­közi kérdéseket. ERITREAI GERILLÁK FOGSÁGÁBAN... Az Eritreai Felszabadítási Front (ELF) elnevezésű etió- piai gerillaszervezet ötödik napja tartja fogságában — állítólag egy aszmarai szál­lodában — a TENNECO amerikai olajtársaság három amerikai és két. kanadai al­kalmazottját anélkül, hogy szabadon bocsátásuk ügyében érintkezésbe lépett volna az olajtársasággal. KENNEDY NYILVÁNOSSÁGRA HOZTA... Az előreláthatóleg ennek a hétnek a végén Moszkvába látogató Edward Kennedy szenátor nyilvánc sságra hoz­ta Kissingemek hozzá írt le­velét, amelyben a külügy­miniszter leszögezi: az USA minden segítséget megad Dél-Vietnam védelméhez. Kennedy szerint • fájdalmas, hogy így az USA továbbra is érdekelt marad Indokínában. ELÉRTE A 990-ET öt halálos áldozata volt á hét végén a szélsőséges pro­testáns és katolikus cso>por- tok közötti ellenségeskedé­seknek Észak-Írországban. Ezzel az Immár több mint négy éve tartó polgárháború áldozatainak száma elérte a 990-et. — Wilson brit mi­niszterelnöknek is beszámol­tak az utóbbi napokban egy­re sűrűbb merényletekről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom