Déli Hírlap, 1991. szeptember (23. évfolyam, 203-227. szám)

1991-09-02 / 203. szám

Eqyetemi tanévnyitó, doktoravató A Miskolci Egyetem a ha­gyományoknak megfelelően, ünnepi egyetemi tanácsülés keretében nyitja meg az 1991/92-es tanévét. Az ün­nepséget szeptember 7-en, szombaton délelőtt fél ti­zenegykor rendezik meg az aulában. Az ünnepélyes tan­évnyitó után tiszteletbeli doktorokat avatnak. Ennek során kapja meg ezt a címet dr. Horváth Zoltán profesz- szor, a Miskolci Egyetem nyugalmazott tanszékvezető­je. prof, dr. h.c.dr.-Ing. Heinz Brauer, a Berlini Mű­szaki Egyetem professzora, és Albert F. Oberhofer, a Montanuniversitat Leoben professzora. Az ünepség vé­gén díszoklevelet adomá­nyoznak, és kitüntetéseket adnak át. A MISKOLCIAK NAPILAPJA XXIII. ÉVFOLYAM, 203. SZÁM 1991. SZEPTEMBER 2., HÉTFŐ Assn 5.80 II ■ M ▼ Nem új ötlet a vásárcsarnokosítás Képviselői vélemény 1906-ból a Búza téri piacról A túlzsúfolt Búza tér jövő­jéről nemrég nyilatkozott a miskolci önkormányzat né­hány képviselője. A két vég­let közötti gondolkodást, „a piac vagy autóbuszpályaud­var” summázatot egy új elem is kiegészítette: „a vá­sárcsarnokosítás”, a vásár­csarnok-bővítés javaslata. A nagykereskedelmi piac fenn­tartásáról is szó esett a Bú­za téri vitában. A „nagyba­ni piac”, mint ellátási, ke­reskedelmi intézmény új helyére a vitázó felek, szá­momra teljesen érthetően, nem adtak javaslatot. A fő­városi példa, ahol még kül­földi szakértők munkáját is igény bevették, igazolja ugyanis, hogy egy ilyen helykijelöléshez nem elég a puszta ötlet. A Búza tér adottságai egyébként nern alkalmasak a nagybani piac korszerű kialakítására, de megfelelnek továbbra is e városrész kereskedelmi pia­ca számára. • ÚJJÁÉPÍTETTÉK A vásárcsarnokosítási ja­vaslat sincs előzmények nél­kül, hiszen már dr. Gencsi Soma is írt erről 1906-ban a Miskolcz város jövője cí­mű tanulmányában, amit képviselőtársainak a figyel­mébe ajánlott. Húsz év múlva épült fel a Búza té­ri vásárcsarnok, amelyet az 1944. június 2-i légitámadás pusztított el. Az eredeti ter­vek alapján végzett újjáépí­tés 1949-re fejeződött be és ma is ebben folyik az árusí­tás. Dr. Gencsi tanulmányá­nak részleteit — csupán ter­jedelmi okok miatt rövidít­ve — a mai helyzetben is érdemes újból felidézni. „A vásárcsarnokról írt monográfiák, de különösen az általános tapasztalat mu­tatja, - hogy nagy városok élelmezése e nélkül el nem képzelhető, és így az én gyenge szavamra semmi szükség, hogy az itt felállí­tandó hasonló intézmény szükséges volta bebizonyít- tassék. Olyan intézmény ez, amelynek létesítéséhez sem­mi egyéb nem kell, mint a városi főmérnök úr felkül­dése a fővárosba, az ott ki­kérendő tervek alapján a helybéli viszonyoknak és a város pénzügyi állapotának megfelelő terv kidolgozása, egyidejűleg a vásárcsanok helyének kijelölése és az építési költségnek a legkö­zelebbi költségvetésbe való beillesztése... A városnak elég területe van arra, hogy a vásárcsarnokot felállíthas­sa, de ha nem lenne is, meg­szerzendő, ... hogy a vásár- csarnok maga szabad terü­leten álljon, tehát minden oldalról megközelíthető le­gyen és különösen, hogy a villamos vágány oda beve­zettessék. • MÁR AKKOR IS A TÖRZS- FŐNÖKÖK ... Ami magát a csarnok fel­állítását illeti, nagyon ter­mészetes, hogy annak nem oly fejedelmi pompával kellene létesülnie, mint a fővárosban történt, hanem az ottani berendezéseket le­hetőleg utánozva, oly szá­mítással kellene megépülni, hogy a felállítandó elárusító- helyek a befektetendő tőke mérsékelt kamatait kiadják. Akik erre azt mondják, hogy nem adja ki a kama- . tót, azoknak eshetőleg iga­zuk is van, de ha tényleg így lenne is, az elsősorban annak tulajdonítható, hogy nálunk — mint, fájdalom az egész országban — az a rendszer uralkodik, hogy so­hasem a szakértő embert kí­vánjuk valamely hely betöl­tésére, hanem rendesen azt, akit a legbefolyásosabb törzsfőnök kíván installál­ni... Mindnyájan ismerjük a fővárosban levő intézmé­nyeket, amelyek feltétlenül beváltak, és ha itt-ott hiá­nyok mutatkoznak, azok nem az intézmény, hanem egyes kezelő egyének fo­gyatékosságának tudandók be...” Iglói Gyula j(c A barlangban bajbajutottat elsőként a különféle kiképzésű, francia hordágyba fektet­ték, majd a Hámori-tó felett kötélhídon eresztve juttatták biztos helyre, ahol már szak­képzett ápolószemélyzet várta, hogy átvegye a sérültet. Az Észak-magyarországi Barlangi Mentőszolgálat, a közreműködő Debreceni Búvárklub tagjai már a főpróbán összehangol­tan mutatták be, hogyan is lehet különböző mentőalakulatoknak együtt dolgozni a baj­ban. (Biíss Gábor Olivér felvételei) Vízen, földön, s a levegőtlen Menteni kell sérültet Főpróba a Hámori-tónál Kissé lelassult a forgalom, de azért valószínűleg senki sem bánta, hogy feltartóztat­ták egy időre pénteken dél­előtt a lillafüredi Hámori- tónál. Ugyanis nem minden­napi élményben lehetett ré­sze a várakozóknak. A tó felett kifeszített kötélen, hordágyban egy sérült men­tését láthatták. Mindez csak főpróba volt ahhoz a valódi mentőgya­korlathoz. melyet szeptem­ber hatodikán, pénteken délután fél kettőtől ugyanitt rendeznek majd meg a Palotaszállóban tanácskozó mentőorvosok részére. A speciális bemutató számukra is unikum, hiszen előfordul­hatnak esetek, hogy az Or­szágos Mentőszolgálat tag­jai, bármennyire is szeret­nének, nem tudnak a sé­rülthöz jutni, nem tudják megfelelő elsősegélyben ré­szesíteni. A hagyományos módszerek bizonyos körül­mények között nem alkal­mazhatók, mint azt az utób­bi évek bükki barlangjaiban történt szerencsétlenségek is igazolták. Ekkor nincs más hátra, minthogy a segítség- nyújtó is segítséget kér az erre specializálódott csoport­tól, így például a barlangi, vagy a búvármentőktől. Ők a felszínre tudják segíteni a bajbajutottat, s ezt köve­tően már a mentőorvosokon a sor. Szerencsére az együtt­működés zavartalan e kü­lönböző profilú mentőszolgá­latok között, ennek bizonyí­téka a készülő bemutató is. A tegnapi főpróba tulaj­donképpen tartalmazott majd minden lehetséges ne­hézséget, melyet egy ilyen speciális helyzetben le kell küzdeniük a segítséggel sie- tőknek. A Palotaszálló ol­dalán található feltételezett Bölcsődék, költségvetés, Petró-ház Összeül a miskolci közgyűlés A nyári szünet utáni első nyilvános ülését tartja hol­nap a miskolci közgyűlés. A szenátorok tanácskozása reggel 9-kor kezdődik, a pol­gármesteri hivatal Petőfi utca 1—3. szám alatti nagy­termében. A képviselők — a napi­rend szerint — megtárgyal­ják majd a városi művelő­dési központ, a művészeti és propagandairoda, a családi intézet és a műszaki ellátó szervezet átalakításáról ké­szült tervezetet. Mint arról korábban már beszámol­tunk, ez az első intézmény esetében radikális átszerve­zéssel járna, a többi három­nál pedig a megszűnéssel. Szó lesz egy, ennél többe­ket foglalkoztató kérdésről, a bölcsődei ellátás helyzeté­ről, és arról, hogyan tovább. Ezen kívül beszámoló hangzik el az idei első fél­évi költségvetésről, illetve a költségvetésnek az év hát­ralevő hónapajiban való módosításáról terjeszt elő javaslatot Kobold Tamás al­polgármester. Annyit már most is tudni lehet, hogy jól sáfárkodott a közgyűlés és a városháza Miskolc ja­vaival, ezért újabb összegek elosztásáról dönthetnek hol­nap a képviselők, akik vár­hatóan végre határoznak a . Petró-ház sorsáról is. barlangi sziklafalon mászás közben történik a szeren­csétlenség. Ahhoz, hogy a sérültet el tudják látni, le kell hozni a baleset hely­színéről, melyet úgynevezett társmentéssel tudnak megol­dani a barlangászok. Ezt kö­vetően mentőágyba helyezik, melyet a kijárathoz mielőbb fel kell juttatni. A fal tete­jéről a Hámori-tó felett ki­feszített, kétszáz méter hosz- szú kötélhídon szállítják to­vább a sérültet, akit a víz felszínéhez érve búvárok vesznek át. s egy vízalatti szakaszon juttatnak tovább. (A barlangokban nem egy­szer kell ugyanis vízzel teli, vagy vizes járatszakaszokon, úgynevezett szifonokon át­haladni.) Végül a sérültet az értesített, s már ott várako­zó mentősöknek a búvárok- adják át. Hogy a bemutató teljes legyen, a búvárok egyike „rosszul lesz”, vissza­esik a partról, s társai így be tudják mutatni rajta a. vízben alkalmazható újra­élesztés módszerét. Eközben több mentőszolgálat helikop­tere is közreműködik, így. teljessé válik a kép, s a be­mutató összefoglalja, mit is kell tenni, ha vízen, földön, s levegőben egymáshoz han- goltan kell dolgoznia vala­mennyi mentőcsoportnak. N. Zs. Az önkormányzatoknak már megvan a tervük Kiké lesz a Borsodtávhő? Megírtuk, hogy a győri székhelyű amerikai—magyar Totál Quality Intézet Szerve­zési és Számítástechnikai Kft. miskolci megbízásai kö­zött szerepel a Borsod-Aba- új-Zemplén Megyei Távhő felkérése: döntéselőkészítő anyagot rendeltek, ajánlást a cég átalakulására. Hogy a TQI elképzelése találkozik-e Miskolc, Kazinc­barcika, Ózd és Tiszaújváros önkormányzatainak tervével, az még a jövő zenéje. Ám egy biztos: az önkormányza­toknak, azok vezetőinek meg van a koncepciójuk, indít­ványukat eljuttatták az ipari és kereskedelmi miniszter­hez. Az 1991. évi XXXIII. tör­vény rendelkezik „egyes ál­lami tulajdonban levő va­gyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról”. A köz­üzemek vagyonáról szóló rész egyebek között az aláb­biakat tartalmazza: „... A bizottság az érintett telepü­lési önkormányzat tulajdo­nába adja a kizárólag egy település szükségleteit kielé­gítő tanácsi közüzem vagyo­nát ...” „... a közműnek azt a részét, amely kizárólag a települést látja el, az érintett települési önkor­mányzat tulajdonába ad­ja ...” A fenti idézetek, a beve­zető után, nem nehéz kita­lálni, hogy az említett ön- kormányzatok azt szeretnék, ha megfelelő technikai és gazdasági megosztás szerint, mint önálló miskolci, ka­zincbarcikai, ózdi és tiszaúj­városi önkormányzati gazda­sági szervezet működhessen tovább a jelenlegi Távhő Szolgáltató Vállalat. A mi­niszternek küldött levélben így fogalmaznak: „A hőszol­gáltató rendszereket eredeti­leg az illető városban mű­ködő városgazdálkodási vál­lalatok üzemeltették, s csak fokozatosan lettek egy me­gyei távfűtő vállalatba ösz- szevonva. Ennek a csúcs­szervezetnek a jelenlegi álla­potában való fenntartása az önkormányzatok létrejötté­vel ma már nem indokolt. A megosztott szervezettől a helyi érdekek erősebb érvé­nyesítése révén viszonylagos gazdasági előnyöket várunk. Nem zárkózunk viszont el attól, hogy a nagyobb kar­bantartási és felújítási mun­kákhoz együttes megállapo­dással olyan közös önkor­mányzati szervezetet hoz­zunk létre, amelyben a meglévő jó tudású szakem­berek és azok a technikai berendezések működhesse­nek, amelyeket külön-külön nem érné meg megtartani, amely egy-egy város távfűtő rendszerének ilyen jellegű munkáit versenveztetés alap­ján megrendelésre el tudja végezni..” A TQI szakemberei még dolgoznak a koncepció ki­alakításán. Ők csak ajánlást tesznek. Legfőbb szempont­juk az átalakításra, hogy az új keretek között optimális hatékonysággal működjék a távhő. elsősorban azok meg­elégedésére, akikhez eljut­tatják a meleget. Sz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom