Déli Hírlap, 1971. július (3. évfolyam, 153-179. szám)

1971-07-07 / 158. szám

I belföld HÍR az üj tanévről. A szakmunkásképző iskolák 1971—72. tanévének munka­rendjéről intézkedik a mun­kaügyi miniszter most meg­jelent utasítása. A szakmun­kásképző iskolákban az új tanév szeptember 1-én ünne­pélyes megnyitóval veszi kez­detét. Az első tanítási nap szeptember 2-a. A VASI SZŰLÖMÍVELÉS MÚLTJA. Vas megyében a szölőmivelésnek mintegy két­ezer éves múltja van. A ró­mai régészeti leletek között is sok szőlőmívelő szerszámot találtak. A szőlőtermelésünk múltjának becses emlékei kö­zül a legértékesebbeket ősz- szegyűjtik és kiállítják a szombathelyi falumúzeum­ban. HANGVERSENY AZ ISIS- SZENTÉLYBEN. A szombat- helyi 2000 éves Isis-szentély­ben egy hónap múlva hang­zik el Mozart Thomas „Egyip­tom királya” című műve. A iséitrészes, zenés játékot fővá­rosi művészek adják elő két estén, a Szombathelyi Srim- Conikus Zenekar közreműkö­désével. NÉPMŰVÉSZETI HÁZ. A Saelidi-tó partján népművé­szeti ház nyílik, amelyet a táj híres népművész-mesterei­nek munkáival rendez be a Kalocsai Népművészeti Há­ziipari Szövetkezet. A régi épület hófehérre meszelt fa­lait a világhírű pdngádóasz- szonyok motívumai díszítik. ,,A SÍPOLÓ MACSKAKO”. Du­naújváros szomszédságában, a restéi szépségű Róbert-völgyben, nyári ifjúsági tábort építettek' sátrakkal, fedett étkezővel, tó­parti tusotokkal stb. Itt játszó­dik „A sípoló macskáké” című ifjúsági játékfilm, mely egy nyá- ! rí ifjúsági munteatábor életét 5 mutatja be. f OLCSÓ UTAZÁS —NYUG­DÍJASOKNAK. Az IBUSZ az Idei utószezonra jelentős ked­vezményekkel változatos úti- programot állított össze a jj nyugdíjasoknak, az idősebb | korosztálynak. A hatnapos ! Zakopanéi útra például több * mint 10 százalékos árenged­ménnyel utazhatnak ELLENŐRZIK. A NÖVÉNYVE- ÖÖSZEREKET. Pontos, megbíz­ható módszerrel ellenőrzi a jö­vőben a Magyar Tudományos Akadémia izotóp-intézete az új növényvédőszereket. Előállítják a vegyianyagok sugárzó változatát és műszerekkel végigkísérik azok útját a növényben, valamint a talajban. OLCSÓBB A JAVÍTÁS. Az utóbbi időszakban csökken­tette a javítás árát. a GEL- KA. Tavaly például a tele- ’-ízioknál átlagosan 2,3, a magnetofonoknál 6,5, a mo­sógépeknél 4.8, a centrifugák­nál 7,5 százalékkal volt a ko­rábbinál alacsonyabb a szám­la. ÚJSÁG AZ ÜDÜLŐKNEK. A posta a .műit évi panaszo­kon okulva, az idén gondos­kodott az üdülő- és kirándu­lóhelyek, az idegenforgalmi területek jobb hírlapellátásá-j ról. A szállítás gyorsításán*" sok helyen nem vonattal, ha-, l nem külön autókkal viszik a friss újságot. SZAKMAI GYAKORLAT. Mező­gazdasági és ipari üzemekben, bányákban, kórházakban, rende­lőintézetekben, a kereskMébm- ben — együttvéve több ezer fuja»- kahelyen — kezdte meg nyári4 szakmai gyakorlatát több mint százezer szakközépiskolás diák. A szakközépiskolai tanterv ugyanis nagy súlyt helyez arra, hogy a diákok gyakorlatban is elsajátítsák hivatásuk legalapve­tőbb ismereteit. GYERMEKPARADICSOM. Nyári napköri otthont rende­zett be dolgozód általános is­kolás gyermekeinek részére a székesfehérvári Videoton Rádió- és Televíziógyár az' üzemi művelődési otthonban. A tágas épületben valóságos gyermekparadicsomot létesí­tettek. amelynek 200 kis la­kója van. Válasz a választóknak Ifjúsági klub épül a Martintelepen A városi tanács állandó művelődésügyi bizottsága teg­nap délután Tok Miklós ta­nácselnök-helyettes, a bizott­ság elnöke vezetésével tartot­ta második munkaülését. A bizottsági tagok először az MSZMP KB és a kor­mány ifjúságpolitikai határo­zatából a tanácsokra eső he­lyi feladatok végrehajtásáról szóló, korábban már a váro­si tanács végrehajtó bizottsá­ga elé is terjesztett jelentést vitatta meg, illetve tett hasz­nos javaslatokat kibővítésére. A vita után arról a tájékoz­tató jelentésről volt szó, amely a jelölő és választói gyűléseken elhangzott lakos­sági, közérdekű kulturális jellegű kérdésekre adott vá­laszokat tartalmazza. A jelölő és választási gyű­léseken Miskolc lakói 18, a kulturális ágazattal összefüg­gő javaslatot vetettek fel. Ezek egyike volt a Martin­telep lakóinak kérése, akik ifjúsági művelődési ház léte­sítését sürgették a Martinte­lepen. A több ezres lakótelep fiataljai megnyugodhatnak. Talán már jövőre megkez­dődhet egy ifjúsági klub ki­alakítása a területen. A terv szerint a klubot a jelenlegi könyvtár átalakításával és továbbfejlesztésével, illetve a Gyöngyösi és a Kirfaludy ut­cára néző 3 lakás felszabadí­tásával hozzák létre. Ifjúsági klubot kértek a , Szentpéteri kapui lakókörzet j választói is. Ök is pozitív választ kapták kérésükre, az ifjúsági khibkönyvtár létesí­tése már befejezés előtt áll. Nem teljesíthető viszont a martrntelepieknek az a ké­rése, hogy létesítsenek film­színházat a lakótelepen. Az Iái: a jelenlegi belvárosi film­színházak is annyira korsze­rűtlenek, hogy előbb min­denképpen azok helyett kell újakat építeni. A 18 kérdésre, illetve ja­vaslatra adott válaszok kö­zül az egyik legnagyobb vi­tát az váltotta ki, lesz-e, s ha igen, mikor, felsőfokú, humán jellegű oktatási in­tézmény városunkban. Bár­mennyire is fáj sokaknak, s bármennyire is hátrányos ez az ipari település jellegű Miskolcra nézve, egyelőre nem lesz. A felsőfokú okta­tatási intézmények létesítése ugyanis a Művelődésügyi Mi­nisztérium és az Országos Tervhivatal hatáskörébe tar­tozik. Ezeken a döntési szin­teken pedig az a vélemény, hogy Miskolcon egyelőre nem hoznak létre sem bölcsész, sem jogi kart, sem tanító­vagy óvónőképzőt. Az óvó­nőhiányt is oly módon kí­vánja enyhíteni a minisztéri­um, hogy a Sárospataki Ta­nítóképző Intézetben szer­veztek levelező jellegű óvó­nőképzést. A miskolci művelődésügyi bizottság egyik tagja ezt mondta erre: mégis, tovább­ra is harcolnunk kell azért, hogy Miskolc ne csak a mű­szaki egyetemével büszkél­kedhessen. NY. I. ★ Tegnap New York-i otthonában elhunyt Louis Armstrong, a világhírű trombitaművész. Armsrongot, aki vasárnap ün­nepelte 71. születésnapját, már hosszabb ideje szívbajjal ke­zelték. Zsigttli-alkatrészek Sátoraljaújhelyről Az Elzett Fémlemezipari Művek sátoraljaújhelyi gyá­rában mintegy 26 millió fo­rintos költséggel, új galvani­záló üzemet építettek. Az új üzemben megkezdték a fo­lyamatos termelést. A prog­ramvezérléssel működő be­rendezésekkel a Zsiguli sze­mélygépkocsikhoz készítenek évente 300 ezer garnitúra külső és belső kilincset. Foglalkoznak továbbá cso­magtartó záraik galvanizálá­sával is. „Őrségváltás” Már javában folyik az élet országszerte az ifjúsági épí­tőtáborokban. A miskolci lá­nyok a balatonújhelyi állami gazdaságban segédkeznek a növényápolásban és gyü­mölcsszedésben. A fiúk pedig Balatonedericsen vasút-re- konstrukciós munkálatokat végeznek. A hét végén őr­ségváltás lesz a táborokban, hiszen 220 leány és 110 fiú indul a harmadik turnus ke­retében a Balatonra. Próbaúton az új mozdony Kedden megkezdte száz­ezer kilométeres próbaútját az a 2700 lóerős Diesel vil­lany-mozdony, amelyet a Ganz-MÁVAG a MÁV ré­szére készített. Az óránként 130 kilométeres sebességre képes mozdony teljesítmé­nyét automatikus berendezé­sek szabályozzák. Árokba nyomta a bagger Tegnap este fél tízkor Bükkszemtkereszfcen a falu belterületén, ahol útépítés folyik, felborult egy bagger. A felborult jármű belötote az árokba H. Béla 23 éves ti- szaikarádi lakos, segédmun­kást és egy darabig maga előtt tolta, de szerencsére nem ment rá a fiatalember­re. A miskolci mentők a sé­rültet többszörös bordatörés­sel szállították be a baleseti sebészetre. A Loeomoíír üzem Az utóbbi napokban sokszor csengett szerkesztőségünkben a telefon; tizenéves fiúk és lá­nyok érdeklődtek kedvencük­nek, Frenreisz Károlynak, a Lo- comotiv GT együttes basszus- gitárosának egészségi állapota után. Mint arról lapunk egyik múlt heti számában már beszá­moltunk, a népszerű zenészt, mikor együttese miskolci kon­certjén a gitárerősítőt állította be, áramütés érte. A miskolci kórházból saját felelősségére akkor elengedték. Ma reggel te­lefonon sikerült érintkezésbe lépnünk a Locomotív GT együt­tessel, s a tőlük kapott értesü­lések alakján megnyugtathatjuk az aggódó teenagereket: hosszú hajú kedvencük — bár még egy ideig nem léphet a pódiumra — jól van. A Locomotív GT kö­szöni a miskolci fiataloknak az elmaradt koncerten tanúsított türelmes magatartását és üzeni, hogy ahogy Frenreisz Károly orvosa engedi, megtartják elma­radt hangversenyüket. A megváltott jegyek az új időpontra is érvényesek marad­nak. A szénbányászat első féléve Ez óv első felében 13,5 millió tonna szenet termelték a bányászök, s ezzel pontosan teljesítették az erre az idő­szakra előirányzott program­jukat. IHT FtGYEtEM! 'm. -MT- FIGYELEM! ÚJ SZOLGÁLTATÁS A PATYOLATNÁL! Gyapjú, kevert és műszál textíliákból készült felsőruhák és plédek molykár elleni impregnálását vállaljuk Ruháit a molyrágás ellen védi egy évig, illetve a legközelebbi tisztításig. Megrendelhető minden Patyolat fióküzletben. igényelje — erdemes ! IGÉNYELJE — ÉRDEMES! Egy szót csak se szólt, ütőn Nyolc hónapot kapott a visszaeső garázda Pár nappal azután, hogy a megyei bíróság öthómapi szabadságvesztésre ítélte ga­rázdaság miatt, a büntetett előéletű Dienes Istvánt, is­mét verekedett. Kazincbar- • cikán. az autóbuszmegálló­ban várakozott barátaival, s amikor odaért Káposzta László ugyancsak több fia­talember társaságában. Die­nes ekkor minden bevezetés nélkül megütötte Káposztát, aki el akarta kerülni a bot­rányt, s társaival együtt to­vábbment. Az inzultált fia­talember később a Béke étteremben megkereste Die­nest, de ő a számonkérés elől elszaladt. Nem sokkal ezután újra összetalálkoztak, ezúttal már az utcán, de a garázda fiatalember újfent megfutamodott. Káposzta és barátai ekkor a Vegyipari Technikum felé vették az utat. hazaindultak. Az épület előtt utolérték őket Dienes es a barátai. Amikor a két társaság újra összetalálkozott, az esetleges verekedéstől tartva Káposz- táék szaladni kezdtek. Die­nes és társai utánuk. A kol­légiumba érve épp, hogy be­csapták a bejárati ajtót, amikor odaért a garázda Dienes is. Nekiszaladt az aj­tónak, amelynek üvegtáblája betört. Ezt követően sörös­üvegeket és köveket dobál­tak a betört ajtón át, majd megfenyegették a bemene­kült kollégistákat. Dienes István a tárgyalás során tagadta tettét, bűnös­ségét. A miskolci járásbíró­ság ezzel szemben megálla­pította a garázdaságban való vétkességét. Súlyosbító kö­rülményként értékelte, hogy Dienesnek már nem ez volt az első ilyen bűncselekmé­nye. ezért nyolchónapi sza­badságvesztésre ítélte. P. E. DELI HÍRLAP Magyai Szocialista Munkáspárt Miskolc várost Bizottságának politikai napilapja. — Főszerkesztő: csala LÁSZLÓ — Szerkesztőség: Miskolc, Bajcsy-Zsílinszky u. 15. - Központ: 36-132, 16-672, 35-380. 36-579. — Titkárság: 18-223. — Bel- és város­politikai rovat: 18-221 - Művelődési rovat. 18-22C - Sportrovat: 18-222. — Levelezés: 18-227. — Postafiók 3S - Kiadja a Borsod megyei Lapkiadó Vállalat, Miskolc. Bajcsy-Zsilinszky u. 15. - Felelős kiadó: WIRTH LAJOS. — Telefen; 36-131.■ - Hirdetésfelvétel: Miskolc L. Széchenyi u. U—1? * Telefon: 16-239. — Terjeszti: a Magyar Posta - Kapható a hírlapárusoknál. - a lap ára 80 fillér, hétfőn 1 F­f’ldf'V 25 951 — Tí’-Sct-*’* - r»~«er.~' 5 Vv**rv»rl2,r\o»-1 ' ”"" ^' '■* ” •'' n-.-r-t- -rir Po'Vcr.7c:Mli1q7!{v n 1" TVto'/Ic - <S'7T?'iVrTT<; JC'rV \ V ...- -------------------------------------­külföld STOCKHOLM. Svéd kor mánykörökbő! származó in formáció szerint -<zámo ENSZ-tagállam Gunnar .lai­ring svéd diplomatát. Svéd ország moszkvai nagykövetéi U Thant közel-keleti megbí zottját javasolja U Than utódjává LA VALETTA. Málta szí getére érkezett Szmirnov- szkij, a Szovjetunió london nagykövete, aki ebben az or­szágban _ is képviseli hazáját A szovjet diplomata háron napot tölt a szigeten és tár­gyal a nemrég megválasztot munkáspárti kormány fejé­vel. Mintoíf miniszterelnök­kel. SZÓFIA. A bolgár főváros­ban ma összeül a nemzet gyűlés. A Kommunista Pár Központi Bizottságánál! teg napi plénumán jóváhagytál az államapparátus szerkezet módosításával kapcsolatos ja vasiatokat, amelyeket a nem zetgyűlés elé terjesztenek. ROSZTOV. Lenin-rcndde tüntették ki a 800 ezer la­kosú doni Rosztov városát. A magas kitüntetést a várót dolgozóinak a kultúra ét gazdasági építés terén elér' sikereiért adományozták. SAN RAFFAEL. A kali­forniai San Raífaelben ra­boskodó Angela Davis ügy­védje útján beadványban követelte, hogy az ellene felhozott vádak kivizsgálá­sát vegyék ki a kaliforniai bíróság kezéből, mert az el­lene felhozott ..gyilkosság­ban és emberrablásban vált részvétel'’ vádja nem más. mint Ronald Reagan kalifor­niai kormányzó „vérbosszú­BONN. Mint már előre je­leztük: ma utazik Izraelbe Scheel nyugatnémet külügy­miniszter. Ez lesz a bonni diplomácia vezetőjének első izraeli látogatása. CONACRY. A guineai rá­dió jelentése szerint letartóz­tatták Keita Koumandian tá­bornokot, a guineai volt ve­zérkari főnököt, akinek nyug­díjazását Sekou Touré elnök már bejelentette. Az intézke­dést hazaárulással és az el­lenséggel való összejátszással indokolták. Letartóztattak még két másik magas rangú katonatisztet is. NEW YORK. Az ENSZ szóvivője bejelentette: U Thantnak jót tett a pihenő a Bermudákon; arra számít, hogy holnap teljesen gyó­gyultan tér vissza New York­ba. SZENEGÁL. Szenegál kér­te a Biztonsági Tanács ösz- szehívását Portugália ag­resszív akciói miatt. A por­tugálok ugyanis aknákat he­lyeztek el szenegáli terüle­ten, Bissao-Guinea közelé­ben. BELFAST. Hatalmas rob­banás rendkívül súlyos káro­kat okozott az éjszaka Belfast egy villamosipari gyárában. Tizenöt kilométeres körzet­ben hallatszott a detonáció. Bomba robbant Londonder- ryben is, a város egyik park­jában. GENF. Alekszandr Pavlov szovjet orvosprofesszort ne­vezték ki az Egészségügyi Világszervezet vezérigazga­tó-helyettesévé. A professzor a moszkvai Herzen Onkoló­giai Intézet igazgatója. MOSZKVA. Eddig több mint 50 ország nevezett be hivatalosan a hetedik moszk­vai nemzetközi filmfesztivál­ra és az ENSZ, valamint az UNESCO is kifejezte kíván­ságát, hogy közreműködjék a nagyszabású művészet’ ren­dezvényen. A fesztivál július 19-én nyílik meg a Kreml kongresszusi palotájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom