Déli Hírlap, 1991. szeptember (23. évfolyam, 203-227. szám)

1991-09-04 / 205. szám

DH SPORT DH SPORT \ DH SPORT fö­Profi akar lenni a kilencszeres magyar bajnok «• Üdvözlet Finnországból A tomperei telefonnál Hranek Sándor Hranek keze a magasban. (Szabó István felvétele) — Nemcsak szóbeszéd volt az a bizonyos, közönség ál­tal összedobott többezer márka? t- Nem: Amikor az éjsza­kai mulatóhelyen dolgoztam, bejött a bárba egy német úr. Én éppen a ruhatárnál voltam. Megismert. Megkér­dezte: Sanyi, megkaptad a pénzt, amit a lelátón dob­tunk össze? Én csodálkoz­tam, hiszen akkor még sem­mit nem tudtam. Ö viszont adott egy papírt arról, hogy igenis létezett ez az összeg. Készült a nyilatkozatról má­solat, elképzelhető, hogy pert indítok, csak előbb konzultálok az ügyvédem­mel. Sajnos, maffia veszi körül az ökölvívást! Sokan meggazdagodtak már belő­lem. Fiizessyből, Szabó Ló- rántból és a többiekből! Frankfurtban a magyar ed­ző azt használta ki napról napra, hogy nem beszéltük a németet. Ki tudja, mennyi pénzt vettek még fel a ré­szünkre, amit aztán lenyel­tek! — Az ökölvívást teljesen abbahagyta? — Nem. Edzésben vagyok, lehet, hogy elmegyek profi­nak. Jelenleg viszont nem versenyzek. Edzőként is te- vékenykedek a TVS Tampe­rénél. különböző korosztá-: lyoknál. Tanítványom az a finn Marko Salminen, aki az, Európa-bajnokságon is ott volt. Nagyon tehetséges,'" biztos, hogy még hallunk majd 'róla. — És a nagy szerelem, a kiek-box? Miskolcon ön ho­nosította meg ezt a küzdő­sportot ... — Valószínű, hogy indu­lok a sportág világbajnoksá­gán. Természetesen itt, Tam­perében is vezetek tanfolya­mokat. — Mit üzen Sajószentpé- terre? — Hát őket üdvözlöm! Jó csapat volt, kitűnő emberek­kel. Nagvon szeretem őket most is. Szegény Kol jó ba­rátom volt. nagyon sajnál­tam. amikor megtudtam, hogy meghalt. A Borsodi Bányász befogadott, a fiúk­nak és az edzőnek. Takács Gábornak nagyon sokat kö­szönhetek. (szikra) Birkózó CSB, vegyes fooásncmben Októberben: DVTK—Vasas A Magyar Birkózó Szö­vetség elkészítette az 1991. évi csapatbajnokság sorsolá­sát. összesen hat gárda ne­vezett a küzdelembe, a Hon­véd Szondi SE vezetői hosz- szas huzavona után úgy döntöttek, hogy csak a má­sodosztályba nevezik be az együttest. Első lépésként a csapatokat két hármas cso­portba osztották. A Diós­győri VTK a Vasas és a Cse­pel társaságában a B-cso- portba került. Az A-cso- portban küzd az UTE, a BVSC és az FTC. A talál­kozókat vegyes fogásnem­ben bonyolítják le, öt mér­kőzést szabadfogásban, ötöt pedig kötöttfogásban. Az el­ső forduló október 19—20-án lesz, a körmérkőzések után a döntőt az A- és B-cso- port első helyezettje de­cember 7—8-án vívja. SORSOLÁS: I forduló (ok­tóber 19—20.). A-csoport: UTE—BVSC, B-csoport: Cse­pel—Vasas. II. forduló (ok­tóber 26—27.). A-csor-ort: FTC—BVSC, B-csoport: DVTK—Vasas. III. forduló november 2—3.). A-csoport: FTC—UTE, B-csoport: DVTK —Csepel. A visszavágó idő­pontjai: november 9—10., november 16—17., november 23—24. A döntő első mér- Kőzését november 30—de> cember 1-jén rendezik, a visszavágót pedig december 7-én, vagy 8-án, Hranek Sándor, a Borso­di Bányász ökölvívója ki­lencszer szerezte meg a ma­gyar bajnoki címet súlycso­portjában. Tervezte a tizedi­ket is, ám aztán semmi nem lett a dologból. Később arról kaptunk hirt, hogy összepakolta személyes hol­miját és elment Finnország­ba. Hranek Sándor családjával. A jövendő após* a Finn Ökölvívó-szövetség elnöke. 7. Kamarás István-emléktorna Prűd ni kova jött és ment Hárompontos dobóverseny Idén már hetedik alkalom­mal rendezi meg a DVTK a Kamarás István nemzetközi női kosárlabda-emléktornát. A mostani mezőny a leg­erősebb a torna eddigi tör­ténetében. A szovjet bajnok és Ronchetti Kupa-győztes Dinamó Kijev mellett a ro­mán bajnok Universitas Cluj, a csehszlovák harma­dik VSZSZ Kosice és az idén B-csoportban szereplő KSC Szekszárd lesz a piros-fehé­rek ellenfele. Rendhagyó módon, az idei tornának nem a Nagyváthy Áltálános Iskola, hanem az egyetemi körcsarnok ad ott­hont péntektől vasárnapig. A háromnapos viadal cse­megéket és különböző já­téklehetőségeket nyújt a kö­zönségnek. Naponta száz fo­rintért látogathatják a ta­lálkozókat az érdeklődők, akik azonban mindhárom napra vesznek jegyet, a klubtól egy DVTK-SeM fel­iratú trikót kapnak aján­dékba. A mérkőzések szü­netében hárompontos dobó­versenyt rendeznek, melyen értékes jutalomban része­sülnek a vállalkozó szelle­mű játékosok. A nevezési díj ötven forint. Az első há­rom helyezett a DVTK-SeM- trikó mellett, mintegy ezer forint értékű ajándékcsoma­got kap. Az előzetes tervek szerint, a játékosokkal is játszik majd a közönség né-. Hány' űffességf-^áfékot, il­letve dobóversenyt. A ren­dezők kérése, hogy akik szí­vesen beneveznének egy-egy versenyre, hozzanak maguk­kal tornacipőt. Király Sándor, a DVTK- SeM vezető edzője a hétfői edzés után elmondta, hogy csapatának, a sok sérült el­lenére minden esélye meg­van a jó szereplésre. Saj­nos véglegessé vált, hogy a néhány hete Diósgyőrbe ke­rült Viktória Prudnikova már tovább is állt egy oszt­rák csapathoz. Mivel a DVTK-SeM vezetői szeret­nének minél jobb kapcsola­tot kialakítani a Dinamó Ki- jevvel, nem gördítettek aka­dályt a kosaras útjába. He­lyette égy . másik centert „ad'’ majd az ukrán klub a miskolciaknak. Jelenleg is itt van próbajátékon egy ri­gai kosaraslány, aki azon­Bud »pesten az a^ztaliteniszezők Budapestre utazik ma reg­gel a Hejőcsabai Cement Rt. SC hői asztalitenisz-csapata. A pénteki Duna Kupa-mér­kőzések előtt ugyanis a ná- sik magyar gárda, 1 na együttesével egy előméikő- zést kell játszaniuk a hejő- csabaiaknak. A fővárosi ta­lálkozón négy asztalitenisze­ző képviseli városunkat: Feszy Ágnes, Simon Nóra és Szurkolóbusz Ismét indul szurkolóbusz a DVTK következő idegenbeli találkozójára. A diósgyőri labdarúgók Vácott vendég­szerepeinek. Az autóbusz szombaton, déli tizenkét óra­kor indul a Búza térről. A részvételi díj 500 forint. Je­lentkezni a Borsod Volán Utazási Irodában lehet (Mis­kolc, Zsolcai kapu 18. Tele- fon; 29-666 és 29-817.) Kertész Erika részvétele már biztos, a negyedik utazót még nem jelölte ki az edző. A melbourne-i Olympic Parkban, zárt kapuk mögött játsszák le , holnap a koráb­ban elhalasztott North Gee- long Croatia—Westgate auszt­rál bajnoki labdarúgó-talál­kozót. A semleges pálya mellett azért döntött a déli kontinens szövetsége, mert a csapatokban horvát és szerb bevándorlók leszár­mazottai játszanak. • * Öttusa Az öttusa Világ Kupa dön­tőjére elkezdte a felkészü­lést Kálnoki Kiss Attila, aki az összetett pontversenyt vezeti a szeptember végi fi­nálé előtt. bán magasbedobó poszton játszik, s nem valószínű, hogy marad. A Sió Kupán megsérült lányok közül Novák Juditot és Králik Juditot már a hét végén is láthatja a közön­ség. ,:■/ 'M. R. fje Kiss Gabriella Kolozsvár­ról érkezett a diósgyőri klubhoz. A hétvégi Sió Ku­pán megsérült a játékos, így őt nem láthatja a miskolci közönség a Kamarás-emlék­versenyen. (Szabó István felvétele) Hranek Sándort telefonon kerestük meg tamperei ott­honában. A kagylót egy hölgy vette fel, akiről rövi­desen kiderült, a kitűnő ökölvívó felesége lesz, talán még az ősszel. Aztán Hranek jött a telefonhoz, akinek hangján érezni lehetett, örül, hogy ismét magyarul beszél­het. — Miért hagyta cl Ma­gyarországot? — Rengeteget bokszoltam, hoztam az eredményeket is, de nem becsültek meg. Hogy el tudjam tartani a családo­mat, az éjszakába mentem el dolgozni. Egy budapesti éjszakai szórakozóhelyen voltam kidobólegény. Sok gusztustalan emberrel akadt dolgom. Életritmusom átala­kult. nappal aludtam, éjjel dolgoztam. Nagyon fárasztó volt. Ezért nem tudtam ti­zedszer is próbálkozni a bajnoki cím megszerzésével. Megromlott a családi éle­tem. Hét éve járok Finnor­szágba, rövidesen újra meg­nősülök. Van itt egy kislá­nyom. — De itthon is, kettő. — őket nagyon szeretem. Ha hazamegyek látogatóba, csak miattuk utazom visz- sza. Én végleg elhagytam Magyarországot, a két lá­nyomon kívül nem köt már oda semmi. — Említette, hogy nem becsülték meg itthon. Önnek viszont megvolt az a lehe­tősége, hogy az akkori NSZIí-ban. profiként öklöz­zön. — A Frankfurt színeiben léptem több éven keresztül a szorítóba. A németek ün­nepeltek. Egyetlen meccse­met sem veszítettem el. Le­győztem viszont a 120 kilo­grammos Márkus Bothot, aki tíz éven keresztül őriz­te a .német bajnoki címet, és Európa-bajnokságot is nyert. Akkor a közönség összegyűjtött háromezer márkát és átadták az edző­nek. Csötönyinek. A?, a pénz azóta sem jutott el hozzám. Alvicsnak kétezer márkát adtak össze a szurkolók, de ő sem látott belőle egyetlen pfenninget sem. Más hasonló dolog is történt. A frank­furti egyesület főnökétől kaptam pénzt, kétezer már­kát. Csötönvi azt mondta: szét kell osztani. így is tör­tént. Alig jutott belőle ne­kem valami. Nem csoda, hogy Frankfurt után csak egy tizenöt éves BMW-re futotta! Labdarúgó-ioborsó a Népkertben Labdarúgó-toborzót hirdet a Borsodi Építők Volán SC a különböző korosztályok ré­szére. Az előkészítő csoport­ba a 6—12, a serdülőbe a 12—15, az ifibe pedig a 15 —18 évesek jelentkezhetnek. Az érdeklődőket ma dél­után 3 és 5 óra között vár­ják a BÉV SC népkerti sporttelepén (Miskolc, Bu­dai József utca 1.). A jelent­kezőknek alsószerelést — ci­pőt és nadrágot — kell hoz­niuk magukkal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom