Déli Hírlap, 1988. június (20. évfolyam, 128-153. szám)

1988-06-01 / 128. szám

A hú*kombinntban jártak, Mi.«koi<‘cal ismerkedtek Neubrandenburoi vendégeink A Miskolci Húskombinát munkájával ismerkedett a neubrandenburgj delegáció tegnap délelőtt. A kedves vendégeket, Johannes Chem- nitzert. a Neubrantlenburg megyei pártbizottság első titkárát, Ingrid Heimant, Malchin körzet első titkárát, Wilfried Bcrtholdot, a kul­turális tanács tagját és Hans-Ulrich Vinzinget, a húskombinát igazgatóját Ju­hasz Péter, a megyei párt­bizottság titkára kísérte ei a Sajó-parti üzembe. vács Józsefnek, a városi pártbizottság titkárának és dr. Székely Lászlónak, a vá­rosi tanács általános elnök- helyettesének kíséretében városnézésre indultak a neubrandenburgj vendégek. Az a vasi kilátóból gyönyör­ködtek a panorámában, majd belvárosi sétán ismerkedtek Miskolccal. A delegáció ma Sárospa­takra látogat. ★ Nagy érdeklődéssel szemlélték a vendégek a most megújuló húskombinátot. Délután az Avas tetejéről gyönyör­ködhettek a miskolci panorámában # POLITIKAI NAPILAP #* XX. ÉVFOLYAM, 128. SZÁM 1988. JUNIUS 1., SZERDA ÁRA: “f ,80 FORINT 4 moszkvai csúcs harmadik napján Bizalomerősítő megállapodások Hatszáz új munkahelyet létesítenek •« Ülést tartott a megyei tanács vb Kovács József, a Miskolc Vgrosi Pártbizottság titkára, Faragó Károly, a húskom­binát igazgatója és Varga János, az üzemi pártbizott­ság titkára fogadta a ven­dégeket, majd részletesen tájékoztatták őket a kombi­nát gazdasági helyzetéről. A gyárlátogatás előtt megtud­hatták, hogy a 2000 dolgozó evente mintegy három és fél milliárd forint értékű terméket állít elő. Az 1987- ben bekövetkezett önállósu­lás óta nagy terveket ké­szítettek a gazdálkodás ha­tékonyságának javítására. Világbanki hitelből meg­kezdték a műszaki fejlesz­tést. Teljesen felújítják, ki­cserélik az úgynevezett ser­tésvágó vonalat. Közben építettek egy új üzemrészt a félszárazáruk termelésére Jelenleg évente tízmillió dollár értékű a nyugati, il­letve öt-hatmillió rubelnek megfelelő a szocialista or­szágokba irányuló export­juk. Számítanak arra, hogy a mostani fejlesztés ered­ményeként a beruházás ha­mar megtérül. A délutáni órákban Ju­hász Péternek, a megyei pártbizottság titkárának, Ko­lÉcsltozása A KGST-tagországok kom­munista és munkáspártjai központi bizottságainak gaz­daságpolitikai kérdésekkel foglalkozó titkárai június 1- jéri és 2-án Budapesten tart­ják soron következő tanács­kozásukat. Tegnap hazánkba érkeztek az értekezleten résztvevő. KB-titkárok ve­zette küldöttségek A Ma­gyar Szocialista Munkáspárt küldöttségének Németh Mik lós, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára a vezetője. Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára, kremlbeü dol­gozószobájában moszkvai idő szerint tegnap délelőtt tíz órakor folytatta megbeszé­léseit Ronald Reagan ame­rikai elnökkel. Ezt követően a Katalin-terem volt a tár­gyalások helyszíne. Eduard Sevardnadze szov­jet, és George Shultz ameri­kai külügyminiszter szovjet —amerikai egyezményt írt alá. Ez rögzíti azt a megál­lapodást, hogy a jövőben kö­zös kísérlettel próbáiják ki: valóban pontosan eilenőriz- hető-e az 1974-es, a föld alatti nukleáris kísérleteket korlátozó szerződés tisztelet­ben tartása. Az ünnepélyes eseményen Mihail Gorbacsov és Ronald Reagan mellett And-cj Grorniko, g Legfel­sőbb Tanács Elnökségének elnöke is részt vett. A tegnap esti vacsora szí­vélyes és optimista pohár­köszöntői, azt sejtetik, hogy a harmadik napon aláírt fél­tucatnyi. de másodrendű egyezmény megkötésével nem merülnek ki a moszkvai csúcs energiái. Többet vár a világ, és a két vezető. Az amerikai hírmagyarázók fi­gyelmeztetnek arra is, nogy két témában, a tengeri indí­tású robotrepülőgépek és a csillagháborús kísérletek vo­natkozásában továbbra is nagy az ellentét. A SZOT, valamint az Ál­lami Bér- és Munkaügyi Hi­vatal védnökségével a Bor- sod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács, az SZMT és a TIT megyei szervezete június 24 —26-ig nemzetközi tanács­kozást rendez a lillafüredi Palotaszállóban. Mint azt a tegnapi sail ótá­jékoztatón Básli János, az SZMT vezető titkárg elmond­ta, a tanácskozás témája a szerkezetátalakítás és a fog­lalkoztatáspolitika. Neves külföldi és hazai szakembe­rek tartanak előadásokat; az eszmecsere során választ és megoldást keresnek foglal­koztatási gondjainkra. A nemzetközi konferencia első napján Borsod megyé­ről kapnak helyzetképet a résztvevők, majd a társa­dalmi reform folyamatait és a szakszervezetek kap­csolatát elemzik. Szó lesz a szerkezetátalakításról a me­zőgazdaságban, majd a szov­jetunióbeli és az NSZK-beli tapasztalatokról tartanak előadást. Ausztriai és svéd­országi beszámolókat hall­gatnak meg a résztvevők, ' majd a vállalati érdekviszo­nyokat ' vázolják'' fel.' A" tar Cjabb, csaknem nyolcvan- millió forintot biztosítottak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanácsnak terület- fejlesztési támogatásra. Az összeg rendeltetéséről a vég­rehajtó bizottság tegnap délelőtti ülésén döntött. A pénzből megyénk elmaradt térségeinek iparfejlesztési be­ruházásai részesülnek, s bat- száz dolgozónak biztosítanak új munkahelyet. A megyei tanács végrehaj­tó bizottsága ez alkalommal Szerencsen tartotta meg tes­tületi ülését. Napirendjén szerepelt a fiatal város ta­nácsi munkájáról szóló je­lentés megvitatása is. A vi­ta során egyebek között megállapították: Szerencs mindinkább alkalmassá vá­lik arra, hogy7 betöltse a tér­ségben középfokú szerepkö­rét. A város idegenforgal­mának növekedéséről szólva felvetődött: a Rákóczi-var csaknem két évtizede tartó rekonstrukciója tulajdonkép­pen befejeződött, most már a belsőépítészeti munkák megoldásáról kell gondos­kodni, hogy a jövő évben megnyithassák a látogatók és turisták számára. Ehhez azonban még negyvenmillió forintot kell biztosítani. A végrehajtó bizottság ön­álló tanácsok alakításáról is döntött: Pácin. Taktakenéz és Tardona önállósulását hagyta jóvá, amelyet a há­rom — eddig társközségként nácskozás második napján a hazai foglalkoztatáspolitiká­ról lesz szó, s az új mun­kahelyek kialakításáról. A konferencia záróelőadásában Kihívások és válaszok cím­mel foglalják össze a főbb tapasztalatokat. Hónapokon át nehezítette a Diósgyőr irányából a bel­város leié közlekedő forgal­mat a Bacsó Béla utcai út­felbontás. Nemrégiben aTi- gáz befejezte ezen a szaka­szon a munkát. Néhány nap­ja azonban újra felbontot­ták az utat a Bacsó Béla és a Rácz György ulca keresz­teződésében. Miért? — kér­deztük Molnár Attila főmér­nöktől : — A Bacsó Béla utcában befejeztük ugyan a Diósgyőr felé' tartó gázvezeték felújí­funkcionáló — település la­kossága kezdeményezett. Elő­terjesztést hagytak jóvá az encsi tanuszoda működési feltételeinek biztosítására: az ugyancsak fiatal városunk­ban széles körű társadalmi összefogással épített tanuszo­da fenntartására két és fél millió forint költségtámoga­tást szavaztak meg. A testü­let egyetértéssel vette tudo­másul, hogy a borsodsziráki Bartók Béla Termelőszövet­kezet rehabilitációs és szol­gáltató leányvállalatot léte­tását, de a Rácz György ut­cai csomópontban még nem végeztük el a bekötést. Er­re azért nem volt módunk, mert a Zenepalota irányá­ból a forgalomelterelés mi­att erre közlekedtek az autó­buszok. Most csupán útszű­kületre kell számítaniuk az erre haladóknak, s egy hét alatt befejezzük a munkát. Júliusban a Toronyaija és a Somogyi Béla utcában folytatjuk a gázvezetékek korszerűsítését. sít. amely üvegtechnikai ter­mékeket gyárt s csomagolá­si tevékenységet folytat. A tegnapi ülésen döntöt­tek egyebek mellett a me­gyei kórház új műveseállo- másának beruházási prog­ramjáról is. Eszerint a majd’ 250 milliót igénylő létesít­mény építéséhez idén július­ban kezdenének, s -befejezé­sét 1990 nyarára tervezik. A beruházás indítását,— amely a hetedik ötéves .terv prog­ramjában szerepel — a vb jóváhagyta. Bánya­szerencsétlenség Kínában Az Űj Kína jelentése sze­rint. súlyos bányaszerencsét­lenség történt Kína Sanhszi tartományában vasárnap. A Huohszien megyei Sengl'o szénbányában gázrobbanás történt, amelynek következ­tében 49 bányász életét vesz­tette. A robbanást mindös/.» sze hét ember élte tűi, s kö­zülük egynek az állapota sú­lyos. A szerencsétlenség okai­nak kivizsgálása megkezdő­dött. ■ '•1 ■ 0 Bontják o diósgyőri uszoda tetejét. Az ÉAÉV vállalta, hogy szeptemberre végeznek a munkával, s új tetőt kap a már rég­óta bezárt létesítmény. Vajon mikor kezdődhet meg Diósgyőrben újra az úszásoktatás? Cikk a 3. oldalon. Nemzetközi konferencia a foslalkoztatásról 0 Emléktáblát avattak az elmúlt hét végén a diósgyőri várban. Ez a tábla is a Miskolci Városszépitö Egyesület diósgyőri csoportjának indítványozására készült el. A terveikről bővebben is Írunk a 3. oldalon. Nla reggeli telefon Csak útszűkület

Next

/
Oldalképek
Tartalom