Déli Hírlap, 1991. augusztus (23. évfolyam, 178-202. szám)

1991-08-03 / 180. szám

XXIII. ÉVFOLYAM, 180. SZÁM I & R A : 5.80 1991. AUG. 3., SZOMBAT ! FORINT Vendégház lett a kádervilla Mennyiért lakott Grész Károly Miskolcon? A MISKOLCIAK NAPILAPJA 9 A közös játék mindig nagy öröm, de vannak titkok, amelyek csak a legjobb barátnőre tartoznak. A tizenhét apróság láthatóan remekül érezte magát az erdei óvodában. (Cikk a 3. oldalon.) (Szabón Gabriella felvételei) Antall József Mérföldkő a honi érdekvédelem történetében Szívesebben emlegetik Fejtit Mályi: a munkástanácsok első győzelme Hogy milyen titkokat rejt Fejti György villája, a ter­vezés, az építkezés, erről egyelőre nincs hitelt érdem­lő információnk. Több ada­tunk van viszont egy másik volt pártvezető, Grósz Ká­roly egykori lakóhelyéről. Megtévesztő dolog Grósz- villának nevezeni azt a ta­polcai épületet, amelyik az Aradi utca 15. szám alatt áll. A környékbeliek annak ellenére emlegetik így, hogy a ház sohasem volt Grósz Károlyé, csak bérelte a vá­rostól. Az ingatlannal kapcsola­tos iratokat ma is egy vas­kos akta őrzi a városházán, ahol a Déli Hirlap kérésére Kohold Tamás, alpolgármes­ter úr lapozta át a doku­mentumokat. Mint elmond­ta: véleménye szerint hiá­nyoznak anyagok az irat­gyűjtőből. Hogy miért, ennek nem -tudja az okát. Nem találta annak sem a ’.nyomát, hogy a párt egykor kérte volna: a tanács talál­jon lakást a fővárosból MSZMP megyei első titkár­nak Miskolcra érkező politi­kus számára. Az viszont tény — és ez már az aktákból is kiderül —. hogy az eredetileg csa­ládi háznak készült épületet elővásárlási jogával élve 1979-ben vette meg Miskolc. Egymillió egyszázezer forin­tot fizetett érte a város. Vagyis nagyjából 7300 fo­rintos négyzetméterenkénti áron jutott hozzá. A villa teljesen közművesített. 151 négyzetméter alapterületű, néev és fél szobás, étkezős, s fürdőszoba, vécé, lomkam­ra, loggia és egy kert is tar­tozik hozzá. Találják ki. ki költözött elsőként ide? Nem kell nsev tálentum hozzá: Grósz Ki­folynak utalták ki tanácsi lakásként az úgynevezett vb-tartalékkeret — helytele­nül tanácselnöki keretnek mondták egvkor — terhére. A bérlővel nem volt sok gond. becsülettel befizette minden hónapban a lakbért: 932 forintot. 1905 áprilisáig élt itt. Köztudott hogv ta­nácsi lakások visszaadásá­nál a lakónak visszafizetik a használatbavételi díiat. Ez Grósz Károly esetében 127 200 forintot tett ki, ám nem ő kapta, hanem kérése értelmében a Magyar Szo­cialista Munkáspárl Közpon­ti BizottságáriaK utalták át. A megyei pártbizottság el­ső titkári székében Fejti György volt a következő. De nemcsak ott. Az Aradi utcai házban is ő lett a kö­vetkező bérlő. Igaz, már drágábban lakott itt. mint elődje. 1985 júliusától 1987 októ­beréig havi 2760 forintot fi­zetett a lakásért, és további 240-et a garázs használatá­ért. Miután ő is kiköltözött, újabb bérlőnek már nem utalták ki az épületet. De ez nem azt jelenti, hogy el­árvult volna az emeletes ház Tapolcán. Ma is az ön- kormányzat tulajdonában van. Vendégháznak használ­ja a város, itt szállásolják el a város vendégeiként Miskolcra érkezőket. A környékbeliek egyelőre nem alakították ki a véle­ményüket az új helyzetről, az új, alkalmi lakókról. Az viszont biztos, hogy akikkel a DH munkatársa beszélt, szívesebben emlékeztek Fej­ti Györgyre. Gyakran lehe­tett látni a kertben, amint gereblyézte a füvet. Az em­berek szerint ő inkább vi­selkedett úgy, mint egy hét­köznapi halandó. Fogadta a köszönéseket. Sőt. volt, ami­kor ő köszönt előre ... Szerencsen Borsodi gazdasági fórum címmel szakmai rendezvényt szervez a Magyar Demokra­ta Fórum ma délelőtt 10 órától, a szerencsi polgár­mesteri hivatal tanácstermé­ben. Előadók: ár. Kupa Mi­hály, pártonkívüli képviselő- jelölt, dr. Sárossy László, a Földművelésügyi Miniszté­rium politikai államtitkára, dr. Bogár László, a Nemzet­közi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma politikai ál­lamtitkára, és Árva László, az Országos Kisvállalkozói Iroda vezetője. A rendez­vényre minden érdeklődőt várnak. Délután 4 órakor a gim­názium aulájában dr. Kupa Mihály választási gyűlésén vesz részt és beszédet mond Antall József, miniszterel­nök. Megyénk a világkiállításon A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye a Világkiállításon Alapítvány a soron követke­ző közgyűlését augusztus 8- án reggel 9 órakor tartja a megyei önkormányzat hiva­talának dísztermében. Rövid tudósításban számol­tunk be tegnap az Egervin Valialat mályi gyáregységé­nek önálló vállalattá alaku­lása ünnepségéről. Ennek értelmében augusztus 1-től létezik a Mályi Üdítőital- gyártó és Kereskedelmi Vál­lalat. A Földművelésügyi Minisztérium háromtagú bi­zottságot jelölt ki a vállalat élére, amely az igazgató ki­nevezéséig vezeti az új üzemet. Az ünnepségen Vörös Ist­ván, a minisztérium osztály- vezetője, Váradi János, az Egervin igazgatója, Balázsi Tibor és Mile Lajos ország- gyűlési képviselők, Ruszka- bányai András, az MDF megyei elnöke és Papp. Im­re, a munkástanácsok me­gyei elnöke mondott rövid beszédet. Mindnyájan a saját szem­szögükből elemezték az el­telt nyolc hónap küzdelmeit, hogyan vitték sikerre a vál­lalati munkástanács vezetői az egész kollektíva segítsé­gével az önállósodási törek­véseket. Mivel a Déli Hír­lap kezdettől fogva több cikkben is foglalkozott a té­mával, közreadta nemcsak a mályiak, hanem az egriek és a minisztériumi tisztviselők álláspontját is, most, az át­alakulás befejeztével, az új gyár történetének kezdete­kor rendelkezünk annyi is­meretanyaggal, hogy meg­kísérelhetjük a tanulságok levonását. Az Egervin Vállalat — ahogy ma szokás — egymás után hozta létre üzemegysé­geit, részlegei privatizálása útján a kft.-két, és ezt a sor­sot szánta a ..lályi gyáregy­ségének is. Az átalakulás többek között átszervezéssel, és a dolgozók több. mint fe­lének (az adatok ellentmon­dóak voltak) elbocsátásával járt volna. Ezért a mályi gyáregység munkástanácsa (a telepen mindenki kilépett a hagyományos szakszervezet­ből, és egy-két kivételtől elte­kintve tagja lett a munkás- tanács helyi szervezetének) úgy döntött, hogy kezdemé­nyezi az elszakadást az anyavállalattól, kéri egy ön­álló vállalat megalakulásá­nak lehetőségét, s vállalta, hogy senkit, illetve csak a legszükségesebben minimális létszámfölösleget bocsátja el. A harc, a háború (nyu­godtan nevezhetjük annak) megindult, s mindjárt az ele­jén el kell ismerni, az, hogy nem fulladt ki közben, s végül mályi győzelemmel ért véget, nagyban köszön­hető egyetlen embernek, Tetétleni Józsefnének, a munkástanács helyi elnöké­nek. Ez az asszony néha már az idegösszeroppanás hatá­rán küzdött, hadakozott, ve­szekedett, nem lehetett meg­félemlíteni (többen megpró­bálták), hitegetni, becsapni, kíméletlen következetesség­gel képviselte a mályiak ér­dekeit. Persze, nem volt egyedül. Elsősorban nem politikai és jogi érvekkel harcoltak, ha­nem gazdasági indokaik vol­tak. s ehhez a megyei mun­kástanács hozzáértő, alkal­mas embert tudott segítsé­gül adni, dr. Fabók János személyében. A mályiak meggyőződése szerint az Egervin privatizációs kísér­lete nem más, mint hata­lom- és vagyonátmentési kí­sérlet. ugyanaz, amit az or­szágban más vállalatok régi vezetői százszámra véghez- vittek. Igv hát mégis politi­kai üggyé is vált a csatáro­zás, különösen azután, hogy a munkástanács megyei ve­zetése presztízsügyként, pre­cedensteremtő lehetőségként kezelte a mályiak törekvé­seit. J Az Egervin vezetése ter­mészetesen cáfolta a va- gyonátmentés vádját, egysze­rűen közgazdasági indokkal magyarázta a létszámcsök­kentést. Több ízben bizony­gatták, hogy Mályi nem él­het meg önállóan, belebuk­nak a kísérletbe, őrültség a privatizáció időszakában egy új állami vállalatot létesíte­ni. Csakhogy a mályiaknak épp ez a foggal-körömmel ragaszkodás volt gyanús, ha csakugyan olyan reményte­len a helyzet, kft.-ként mi­től lesz jól működő az egy­ség? A minisztériumi tisztvise­lők szemmel láthatóan meg­osztottak voltak a kérdésben. Senkit bántani nem akarva, hadd tételezze fel a króni­kás, hogy bizony nem szak­mai szempontok voltak az elsődlegesek, mikor ki az egriek, ki a mályiak törek­véseit támogatta. Végül, mint már tudjuk, a mályiak akarata érvénye­sült. győzött a munkástanács, és a minisztériumban is az MDF-támogatta vonal kény­szerítette jobb belátásra az Eger-pártiakat. A leckét most az új vezetésnek kell megoldani, a nagyobb, a ne­hezebb küzdelem most kez­dődik. be kell bizonvítani. képesek a régi létszámmal is eredményesen gazdálkod­ni. A megyei munkástanács joggal érzi úgy, hogy ez az ő győzelmük is. erre lehet hivatkozni ezután, s mond­hatják, ez az igazi munkás- szolidaritás, ez lehet egy szakszervezet feladata, a mályi példa mérföldkő a honi érdekvédelem történe­tében. Így lett hát a m»lyi gyár­egység ügye egyszerre gaz­dasági, politikai és szakszer­vezeti ügy is. Ezért is érde­mes a fejleményeket tovább­ra is figyelemmel kísérni. Gróf Lajos j (bujdos) Vendégház lett a kádervillából. (Bujdos Tibor felvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalom