Déli Hírlap, 1990. január (22. évfolyam, 1-26. szám)

1990-01-02 / 1. szám

* Leszavazták a HNF-et Hol lesyen a szeméttelep? Többszáz kastély vár még ma is arra, hogy ha régi fé­nyét helyreállítják, újra be­népesüljön. Az ÉÁÉV pél­dája mindenesetre követésre méltó, hiszen az ország más tájain is az lenne a legjobb megoldás, ha egy építőipari vállalat vásárolná meg a leromlott épületeket, s az­tán maga építené újjá. A tibolddaróei ' Bottlich-kas- télyban már eddig is fogad­tak vendégeket, ezután a kácsi völgy külföldi látoga­tókat is vonz majd e tájra. Az ÉÁÉV ugyanis belépett svájci—magyar vegyes- vállalatba, és a Bottlich- kastély is gazdát cserélt. Ezentúl forgatókönyvírók, filmes szakemberek lakják a kastélyt, a szép fekvésű völgy forgatócsoportokat (Vadas Zsuzsa felvételei) Nyugdíjasoknak olcsókban Fogorvosok magánvállalkozása llol legyen Miskolc új szeméttelepe? A vita évek óta folyik, ugyanis a most üzemelő nádasréti szemétte­lep gyakorlatilag már betelt, csak kényszerből használják tovább, a megengedett szint fölé emelve a szeméthalom tetejét. Legutóbb arról írtunk, hogy a városi tanács végre­hajtó bizottsága a HNF vá­rosi szövetségének javasla­tára megváltoztatta régebbi dörVését, és egy újabb, de az eredetinél kevesebbe kerülő tervcsomag elkészíttetésével. Ha tavasszal hozza meg a A most egy éve alakult Magzatvédő Társaság elnö­ke, Lak Gyula riasztó ada­tokat közölt sajtótájékozta­tóján: Magyarország népes­sége évente egy székesfehér- várnyiyal fogy. A népese­dési helyzetünk aggasztó, az elmúlt években az élveszü- letések és a műabortuszok számaránya 3:2, azaz min­den 3 megfogant gyermek közül kettőt elpusztítanak. Egyébként Magvarországon 1954 és 1987 között 4 303 590 művi terhességmegszakítást végeztek, vagyis naponta 365-öt. A , Magzatvédő Társaság­nak ’ jelenleg 300 tagja van, a legkülönfélébb foglalkozá­sok művelői, orvosok, vé­dőnők, mérnökök, segéd­munkások éppúgy vannak köztük, mint családanyák és tanulók. Országos háló- . zat kialakítását tervezik, ezért szívesen várják a tár­saság céljaival azonosuló vi­déki lakosok jelentkezését. A Magzatvédő Társaság a születendő gyermek érdeké­ben az abortusz ellen moz­gósít. Hiszen nemzetközi összehasonlításban is szo­morú rekordot tartunk mi. magyarok: nálunk a legma­gasabb a terhességmegsza­kítások száma. A statiszti­kák szerint ugyanis hazánk­ban ezer szülőképes korú — 15—40 év közötti — nő kö­zül 36 dönt az abortusz mellett, mis Csehszlovákiá­ban 33, Franciaországban 15. az NSZK-ban pedig mindössze 6. A megfogant emberi élet védelmében fon­tosnak tartják a felvilágosí­tást, elsősorban tehát a fia­vélhetően végleges döntést a városi szeméttelep új helyé­ről. A legutóbbi tanácsülé­sen az,onban — bár napiren­den sem szerepelt a szemét­telep ügye — mégis újra­kezdődött a vita. • KÉNYES KÉRDÉS A vita kezdeményezője ez­úttal is a Hazafias Népfront városi szövetsége volt. A tit­kár hiányolta, hogy miért nem szerepel sem a tanács­testület, sem a végrehajtó bizottság idei program­tervében a városi szemétte­lep ügye. Válaszként az tálokhoz szólnak. Orvosaik rendszeresen tartanak elő­adásokat az iskolákban, s az elmondottak illusztrálá­sára levetítik az abortuszt bemutató Néma sikoly című filmet. A filmet a közössé­gek kérésére alkalmanként kölcsönzik, illetve másolják is. hangzott el, hogy ezt a té"- 1 mát a bejelentések, javasla­tok sorában természetesen tárgyalni fogják tavasszal akkor is. ha az most külön napirendként nem szerepel a tervezetben. Végül a tanács­testület szavazott az ügyben, és leszavazták a HNF javas­latát. azaz nem lesz önálló napirendi pont a szemétte­lep ügyéből. Szerkesztőségünket felhív­ta Nagy Péter, a HNF vá­rosi szövetségének titkára, és kérte, hozzuk nyilvános­ságra: ő azért protestál, hogy ne halogatódjon a döntés so­káig'' a városi szeméttelep ügyében, és rangján kezelje a kérdést a város. A döntéshozók óvatosak, hiszen az elmúlt években az ország különféle környezet- védelmi botrányoktól han­gos. Ráadásul akármelyik megoldást is veszik elő, el­kerülhetetlen, hogy megüt­közzenek a szeméttelep új helye körül élők, vagy az ott telekkel rendelkezők érde­keivel. Manapság pedig a hatóság-lakosság csaták ki­menetele egyáltalán nem jó­solható meg előre, mint ré­gebben. Vagyis inkább azt lehet mondani, hogy mosta­nában mintha rendre a pol­gárok kerekednének felül... • INKÁBB ELŐBB, MINT UTÓBB Hogy hol lesz Miskolc új szeméttelepe, azt ma még senki sem tudja megmonda­ni, hiszen hiába találnak a tervezők egy szakmai szem­pontból, a természetvédelmi követelményeket is kielégí­tő. megfelelő területet, a döntést még meg is kell va­lósítani. el is kell fogadtat­ni. és ez az ügy rázósabbik fele. Nagyon reméljük, hogy akármilyen napirendként is tárgyal majd a város taná­csa a szeméttelep ügyéről, nem halasztódik az ügy to­vább. a közelgő választáso­kig. És azt is reméljük, hogy nem születik egy olyan meg­oldás. amely inkább az ér­dekeiért szót emelni nem képes természetet terheli, hogy elkerülhető legyen a különféle érdekcsoportokkal való közvetlen ütközés. Ha­bár ' ha jól meggondoljuk, most már létezik Zöld Párt és számos más társadalmi szervezet,, akik mégiscsak szószólói a környezetvéde­lemnek. Könnyen lehet, hogy közös bölcsességgel már ed­dig is előbbre lehetett volna jutni a szeméttelep ügyében, arról nem is beszélve, hogy könnyebb közmegegyezést keresni egy döntés előtt, mint után. Még a szemérmesebb tu­dósításokban sem titkolják ma már, hogy gyökeres re­formra szorul a hosszú éve­ken át megnyugtatóan jó­nak ítélt egészségügyi szol­gáltatásunk. Azt, hogy a gyógyítás is egyfajta — sa­játos — szolgáltatás, csak mostanában kezelik maguk a szakemberek is elismerni. Ha pedig így van. akkor a mindenre kiterjedő ingye­nesség elve sem tartható fenn sokáig. Mindezzel már régóta tisztában vannak azok, akik — ha a pénztárcájuk meg­engedte — inkább a magán fogorvosi rendelőket válasz­tották a.z SZTK-rendelök helyett. Csakhogy még a magas szakmai követelmé­nyek szerint működő ma­gánrendelőkben sem igen találkozhattak a páciensek azokkal a fogtechnikusokkal, akik a megadott instrukciók alapján á különböző fogpót­lásokat, fogsorokat készítet­ték. Azt ugyanis az eddigi egészségügyi rendeletek egy­értelműen tiltották, hogy a fogtechnikai laborok a pri­vát 'rendelők közelében le­gyenek. — A nálunk dolgozó fog- technikus azonnal láthatta munkája eredményét — mondja dr. Soltész Nagy At­tila, az új egészségügyi szol­gáltatást nyújtó DentalSoft Fogászati Kft. alapítója —, mert ebben a vállalkozásban a fogtechnikusok minden esetben találkoznak a páci­ensekkel is. « — Több éven át a férjem készítette privát betegeink­nek a fogtechnikai munká­kat — folvtatja a feleség, aki a kft. ügyvezető igazga­tója —. ennek révén sze­mélyesen is megélhette a fogtechnikus szerepét a team­munkában. Most Bajáxy dok­torral felváltva egész na­pon át fogadjuk a pácien­seket, s igyekszünk a leg­korszerűbb eljárásokkal megkönnyíteni a kezeléseket.' Például ultrahang segítségé­vel távolítjuk el a fogköve­ket. és fotopolimerizációs eljárással is végzünk fog;ö- mést. Ugyanokkor részletfi­zetési lehetőséget is adunk. A kisebb pénzű nyugdíjaso­kat 30 százalékos árkedvez­ménnyel fogadjuk. Fogtech­nikai laboratóriumunkban pedig saját technikus dolgo­zik. Ha a fogtechnikai labora­tórium valamennyi felszere­lését megvásárolták, meg­rendeléseket fogadnak más fogorvosoktól is. V. Zs. (k—ó) 3^ A fogorvosi szék ritkán nyújt kellemes élményeket, ebben a kft.-ben igyekeznek meg­könnyíteni a páciens helyzetét: (Herényi' László félvétele) A MISKOLCIAK NAPILAPJA , XXII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 3,50 1990. JANUAR 2., KEDD FORINT Magzatvédő 1 ár saság \ Megújult I a Boítlich- I kastély I

Next

/
Oldalképek
Tartalom