Déli Hírlap, 1970. december (2. évfolyam, 281-305. szám)

1970-12-01 / 281. szám

Folytatódik a verseny A Lenin Kohászati Művek eddig 300 millió forint érté­kű áruval termelt többet, mint az elmúlt év hasonló időszakában. Az év végéig n-jég mintegy 35 millió fo­rint értékű terméket akar­nak terven felül gyártani — ezzel a diósgyőri kohászok kongresszusi versenyének végső eredménye eléri majd a 335 millió forintot. Az Ózdi Kohászati Üze­mekben 629 szocialista bri­gád tett felajánlást a kong­resszus tiszteletére. A kong­resszus utolsó napjáig nyers­vasból 27 497 tonnát csapol­tak terven felül, a martiná­szok csaknem 23 000 tonna acéllal teljesítették túl elő­irányzatukat. Az év végéig csak az acéltermelési tervet 30 000 tonnával akarják túl­teljesíteni. Len in városban a Tiszai Ve­gyikombinát dolgozói csak­nem 10 000 tonna cseppfo­lyós ammóniát és 40 000 ton­na műtrágyát gyártottak ter­ven felül. A kongresszusi hó­napban kezdődött meg a munka a kombinát új üze­mében, a polietiléngyárban, ahol rossz minőségű benzin­ből évente 24 000 tonna mű­anyag alapanyagot készíte­nek. Az új üzem dolgozói arra tettek ígéretet, hogy az év végéig 5000 tonna polieti­lén granulátumot állítanak elő terven felül. ^POLITIKAI NAPILAP »£ 11. évfolyam, 281. szám 1970. december 1., kedd m—mmm—mm Ara; 80 (ILLEK mm—mm—m Ülést tartott a városi jiárt-vb Ma delelótí ülést tartott az MSZMP Miskolc városi Bi­zottságának Végrehajtó Bizottsága. Első napirendi pontként a végrehajtó bizottság megvitatta az augusztus—szeptemberi taggyűlésekről, a pártértekezlctek tapasztalatairól s az el­hangzott kritikai észrevételekről, javaslatokról és az ezekből adódó feladatokról beterjesztett jelentést. Foglalkozott a végrehajtó bizottság a párthatározatok elő­készítésének. ismertetésének, nyilvántartásának, a végrehaj­tásuk megszervezésének és ellenőrzésének kérdéseivel. Ezután két tájékoztató jelentést tanulmányozott. Az egyik jelentés a városi pártbizottság 1970'71. évi beiskolázási tervének végre­hajtásáról szólt. A másik; a származási kategorizálás meg­szüntetésének városi tapasztalatairól, a fizikai dolgozók gyer­mekeinek továbbtanulásáról — a városi párt-vb 1968. no­vember 19-i határozata alapján. Guineái invázió Új országút épül Miskolc-Budapest között 425 kilométernyi kőolaj* és földgázvezeték Újabb vasútvonalakat villamosítanak—110 milliárd forint célcsoportos beruházás A népgazdaság fejlesztésének a következő öt évben is fon­tos eszközei lesznek az úgynevezett célcsoportos állami be­ruházások, amelyekre több mint 110 milliárd forintot, vagy­is a beruházások teljes összegének majdnem egynegyedét fordítják. Az 1971—75-ös időszakra összesen 13 célcsoportot szabtak meg, tizeneggyel kevesebbet, mint 1968—70 között, a rálordított összeg azonban — főleg a nagyszabású lakás­építkezések miatt — nő. A következő öt év célcso­portos beruházásai közé tar­Husszein ma indul útnak Egyiptomi tűzszüneti feltételek Miközben Husszein jordániai király ma elindul hosszú diplomáciai kőrútjára, Szadat egyiptomi államfő katonák előtt mondott beszédben közölte, hogy Egyiptom csak akkor járul hozzá a közel-keleti tűzszünet újabb meghosszabbítá­sához, ha kidolgozzák a pontos menetrendet az arab terüle­teket megszálló izraeli csapatok visszavonására. amelynek nyomán 425 kilo­méteres vezetékrendszer épül. Befejezik az Algyő—Budapest és az Ózd—Salgótarján kö­zötti gázvezeték, továbbá az Algyő—Százhalombatta kö­zötti kőolajvezeték építését, s megkezdődik a Budapestet Győrrel összekötő földgáz- vezeték lerakása. Külön csoportba tartoznak a vasúti járműbeszerzéssel kapcsolatos beruházások, amelyek 13 500 tehervagon és 1200 vasúti személykocsi be­szerzését teszik lehetővé. Erő­teljesen folytatódik a von­tatóeszközök korszerűsítése 1975-re körülbelül 95 száza­lékra emelkedik a Diesel- és villamosmozdonyok részará­nya, és sor kerül a vasúti személygépkocsik teljes re­konstrukciójára. A közforgalmú vasúti köz­lekedés, a hálózatfejlesztés és korszerűsítés célcsoportos be­ruházásai újabb vasúti vágá­nyok lefektetését, a vasúti távközlő és biztosítöberende­A Biztonsági Tanács küldöttsége beszámolt L Thantnak A gnineai hadsereg egysé­gei felszámolták azt a beto­lakodó csoportot, amely a szomszédos Portugál-Guinea területéről hatolt be az or­szágba. A hírrel egyidőben érkezett jelentés arról is, La kárfelmérés Értesítés: három nappal korábban December 7-e — hétfő — a lakásfelmérések megindu­lásának várható időpontja. Az ingatlankezelő vállalat addig is úgynevezett tájéko­zódó felméréseket végez. Ilyen felmérés az. amely je­lenleg a Szeiitpéteri kapui Pozsonyi utca lakásait érinti. A teljes apparátussal megin­duló lakásfelmérés időpont­jairól mindenkit 3 nappal a kiszállás előtt levélben ér­tesítenek. Párás idő Várható időjárás Miskolc térségében szerda délig: Felhős, párás, az est; és reggeli órákban ködös idő ködszitálással. Gyenge ég- áramlás. A hőmérséklet haj­nalban 4, holnap délben 8— 10 fok között alakul. hogy a BT Guineában járt öttagú küldöttsége előzetes szóbeli jelentést tett tapasz­talatairól U Thant főtitkár­nak. Guinea fővárosának, Co- nakrynek a rádiója jelentet­te, hogy a harcokban, ame­lyek az ország hadserege és a betolakodók között folytak az ország észak-nyugati ré­szén levő Koundara város körül, 50 külföldi zsoldost meg­öltek és százat fogságba ejtettek. A guineai demokrata párt lapja, a Horoya, közli a har­cokban meghalt vagy meg­sebesült külföldiek névsorát. A guineai kormánycsapatok az éjszaka -tették ártalmat­lanná azt a bujkáló szaboíőr- csoportot, amely vasárnapra virradóra megrongálta Co­nakry legfontosabb villany­vezetékét. A BT Guineában járt de­legációja 3 napot töltött Conakryban. Röviddel a megérkezésük után fogadta őket Sekou Touré. Az U Thantnak tett jelentésből kiderül, hogy a küldöttség ott-tartóz- kodása alatt a guineai kormány teljes támoga­tását és együttműködését élvezte. Visszaérkezve a delegáció hozzálátott, hogy a szóbeli beszámoló után minél előbb elkészítse írásbeli jelentését is küldetésének tapasztala­tai róL Az EAK államfőjének a Szuezi-csatornán állomásozó csapatok előtt elmondott be­szédével szinte egyidőben je­lent meg a nyugatnémet Spiegel című hetilapban Husszein nyilatkozata. A ki­rály felvetette azt a lehető­séget, hogy a palesztinaiak a jövő­ben képviseletet nyerné­nek minden közel-keleti tanácskozáson. A továbbiakban cáfolta, hogy találkozott volna bármelyik izraeli vezetővel és leszö­gezte: országa nem törekszik békére Izraellel. Szinte világkörülinek nevez­hető diplomáciai körútja so­rán Szaúd-Arábia fővárosa A nyugatnémet ellenzéki kereszténydemokrata párt nem képviselteti magát a után érkezik Kairóba a ma útnak induló jordán uralko­dó, hogy azután Londonban, Washingtonban, Párizsban és Bonnban is tárgyaljon. Az amerikai külügyminisz­térium közölte, hogy az USA három hete leállította a kémrepülé­seket Egyiptom fölött, de nem mondott le véglege­sen a felderítésnek erről a módjáról. Washington közlése szerint Egyiptom és az Egyesült Ál­lamok diplomáciai úton álla­podott meg a kémrepülések megszüntetéséről. Az egyip­tomi kormány ezt már elő­zőleg több jegyzékben köve­telte. lengyel—nyugatnémet szerző­dés jövő heti varsói aláírá­sán, bár Brandt kancellár őket is felkérte erre. A kereszténydemokraták parlamenti csoportjának ve­zetője, Barzel közölte a kor­mányfővel, hogy szükséges­nek tart valamiféle megálla­podást Lengyelországgal, de inkább egyedül látogat el zések korszerűsítését, állomá­sok átépítését szolgálják. Bő­vül a többi között a szolnoki és a debreceni pályaudvar, és átépítik a budapesti Déli pályaudvart. Villamosítják a Budapest—Szob és a Szolnok —Békéscsaba—Lókosháza közötti vonalat. További célcsoport az or­szágos közforgalmú útháló­zat fejlesztése, tovább épül a többi között az M—7-es űt Balatonzamárdiig, s megkez­dik Budapest—Miskolc kö­zött az M—3-as út építését. (Folytatás a 6. oldalon) Varsóba és erre vonatkozóan meghívást .ogadott el. Brandt szerint a kereszténydemok­raták csak Barzelnek a jövő év elején esedékes varsói útja után foglalnak véglege­sen állást a lengyel—nyugat­német szerződésről. így a jövő heti aláíráson csak a koalíció két pártja képvisel­teti magát A kambodzsai népi erők az elmúlt na­pokban újabb sikereket értek el, az északi fronton több kormányalakulatot bekerítet­tek es gyors ütemben haladnak a főváros, Phnom Penh felé. A gyűrűbe került 40 ezer katonát a partizánok heves támadásokká kisebb csoportokra szétszórták Képünkön a népi erők a Kampong Cham felé haladó utat támadják. (MTI Telefoíó) Hírmagyarázat: A Kereszténydemokraták Brandtlioz intézet* válaszából két do­logra lehet következtetni. Az egyik az — és ez örvendetes —, hogy a Keletre való kapunyitást — amit a Brandt—Scheel koalíció megkezdett és ezzel új utat nyitott az adenaueri politika örökségé­ben megcsontosodott bonni külpolitikának — már az ellenzék sem tudja visszacsinálni. Nem tudja, mert nem engedheti át a kezde­ményezést a franciáknak, akik Brandték moszkvai és varsói útja után sürgősen ugyancsak ellátogattak ebbe a két fővárosba; de nem tudja azért sem, mert a kizárólag Amerikára támaszkodó adenaueri politikát Európában már nem lehet folytatni. Erre maga Adenauer is rájött nyugdíjba vonulása után. és ezt a véleményét nem is tit­kolta. A másik következtetés viszont az, bogy a legfontosabb nyugatné­met monopóliumokat képviselő < DU rsu, ha el is fogadja a keleti politika realitását, a maga útján akar járni, és a maga politikái érdekeit, a mögötte álló monopóliumok gazdasági érdekeit akarja képviselni, feltehetően az ezeknek a monopóliumoknak háta mögött álló amerikai monopóliumokéval együtt. Itt ütközik össze a Brandt- Scheel koalíció mögött levő kispolgári és liberálisabb tőkés érde­keltségekkel, amelyeknek nem akaria átengedni végérvényesen az irányítást. MATE IVAN Nem képviseltetik magukat Később látogatnak el Varsóba Felszámolták a betolakodókat tozik a kőolaj- és földgáz­vezeték-rendszer fejlesztése,

Next

/
Oldalképek
Tartalom