Déli Hírlap, 1988. szeptember (20. évfolyam, 206-231. szám)

1988-09-02 / 207. szám

A szakma kiválósága A hagyományoknak megfelelően, szeptember első vasárnapján, az idén a 38. bányásznapon a szén-, az érc-, és ásványbányák, az uránbányák, az olajmezők, az aknamélyítés és a bányagépgyártás, a földtani kutatás, a tervező- és kutatóintézetek dolgozói az egy családba tartozás jegyében köszönnek Jó szerencsétI, és kívánnak egészséget, boldogságot egymásnak. A Borsodi Szénbányák 14 000 fős kollektívája mai miskolci ünnepségén veszi át a Kiváló Bányász kitüntetést Urszin László, a Miskolci Bányaüzem csapatvezető vájára, szocialista brigádvezető, (képünkön balról), aki ma délután nem száll le a lyukói aknába, mint e hét minden napján fiatal munkatársával, Fintor István vájárral. (Riport a 3. oldalon.) (Fejér Ernő felvétele) Mm Víztároló lielfctl: íisza-tó Földrajzi névváltoztatást kezdeményezett a Közép- Tiszavidéki Intéző Bizottság titkársága. A Kiskörei Víz­tároló nevét Tisza-tó névre javasolja változtatni. A „keresztelőben” a Kör­nyezetvédelmi és Vízgazdál­kodási Minisztérium illeté­kes dönteni, ehhez azon­ban a területileg illetékes tanácsok végrehajtó bizott­ságainak állásfoglalása is szükséges. Miután megyénk a térségben Négyes. Tisza- valk és Borsodivánka »évén érintett, a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Tanác° V. B. legutóbbi ülésén foglalko­zott a javaslattal. Mivel aa új földrajzi név rövidebb és kifejezőbb a korábbinál, a testület a névváltoztatást tá­mogatja. t Szeptember elseje a legtöbb hároméves számára nagy vál­tozást jelentő dátum. Akik nem jc-tak bölcsödébe, azok ezen a napon kezdik meg az óvodát. Ekkor kerülnek a családból eqy másik közösségbe s itt tanulják meg az alkalmazkodás, a be­illeszkedés legfőbb szabályait, Természetes, hogy mindez nem jár konfliktusok nélkül a kiesig de a szülők szamára sem. Sok múlik azon is, hogyan fogadja őket az óvó néni. (Erről szó! Családi körben című ii isiink az S. oldalon.) (Vadas Zsuzsa felvétele) Záporok Nyugat felől erősen meg­növekszik a felhőzet, viharos % ülőkések kíséretében fő­ként délután egyre többfelé 1esz zápor, zivatar. Kelyen­várhatók ként felhőszakadás, jégeső is várható. Területünkön ma még marad a kellemes, nyá­rias idő, a hőmérséklet 27— 32 fok között várható. 4 Tervgazdasági Bizottság előtt Borsod vaskohászata A Minisztertanács Tervgaz­dasági Bizottságának legutób­bi ülésén újra • tárgyalták a Borsod megyei vaskohászati, üzemek szerkezetének át­alakítására készített kon­cepciót. Ezt két szakaszban hajtják végre, egyelőre há­rom változat jött szóba: az LKM, az ÓKÜ és a KAV összevonása; vagy korláto­zott jogkörű tröszt, illetve • egy - holding szervezet 'létre-1 hozása. A kérdésben, az ipa­ri miniszternek szeptember végéig kell határoznia, az érdekeltekkel összhangban. A lényeg, hogy a várható változásokat zökkenőmente­sen keji megoldani., Özdon és Diósgyőrben. Senki nem maradhat munka nélkül. Az Országos Tervhivatal elnöke külön .megbízottat nevez ki a munkahelyteremtés lehe­tőségeinek vizsgálatára. A TGB ' köszönetét mondott a megyéi párt-végrehajtóbl- zottságának. amiért a radi­kális és gyors szérkézéívál- tás mellett szavaztak. © A Búza téri piac ma már kicsi a város számára; erről bárki meggyőződhet, aki végigsétál az árusok standjai között - ha r tömegben való lökdösőd:-'; egyáltaiár sétának lehet nevezni. De vajon azt a kevés nénit, ami a tanács rendelkezésére áll valóban c Búza téri piac bővítésére'keli fordítani, vagy inkább ellensúlyként a vasgyári piacot kellene fejleszteni? Ezzel e kér­déssel foglalkozunk egy olvasói levél nyomán a 3. oldalon levő cikkünkben. Ma reggeli telelőn Az iskolakezdésre a tan­könyvek nagy része megér­kezett. néhány lényeges azonban hiányzik. Melyek ezek? — kérdeztük Somosi I,ásziónéi, a Müveit Nép Könyvterjesztő Vállalat bolt­csoport igazgatóhelyettesét. — Nem érkezett meg az el­sős ének, és az ötödikes orosz nyelvkönyv, valamint a hatodikos matematika­könyv. az általános iskolák­ba. Hiányzik a földrajzat­lasz is. A gimnáziumokban nincs új, a műalkotások elemzéséről szóló tankönyv. A szakközépiskolás tanköny­vek közül pedig egyelőre sok nem jött rneg az iskolakez­désre. Bízunk abban, hogy még időben tudjuk pótolni a hiányt. Szeptember 15-től általános iskolai könyveket árulnak az Árpád és a Hu­nyadi utcai könyvesboltok­ban. A gimnáziumi és a szakközépiskolai tanköny­vek a Bajcsy-Zsilinszky ut­cai üzletben káphatók majd. Mindkét bolt év közben is árusít. * POLITIKAI NAPILAP # XX. ÉVFOLYAM, 207. SZÁM 1988. SZEPT. 2., PÉNTEK ÁRA? 1,80 FORINT A politikai intézményrendszer meg ú julásáről Tanévnyitó kezdődött teg­nap — és folytatódik ma — a pártoktatásban is. A színhely az idén Nád­udvar, az Ady Endre Mű­velődési Központ, a házigaz­da az ország legnagyobb kö­zös gazdasága, a helyi Vö­rös Csillag Téesz, a szervező pedig a Központi Bizottság Agitáció- és Propaganda Osztálya. A propaganda és tájékoztatás soron lévő jel- adatai címmel zajló előadás­sorozaton, illetve konzultá­ción a megyei és a megyei jogú pártbizottságok ideo­lógiai titkárai, propaganda és művelődési osztályvezetői, a pártoktatási igazgatóságok igazgatói, a társadalmi és tömegszervezetek képviselői, valamint a sajtó vezető munkatársai vesznek részt. Andics Jenő, a Központi Bizottság Agitácíós- és Pro­paganda Osztályának veze­tője móndott megnyitó be­szédet, majd Berecz János, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titká­ra tartott előadást ..A poli­tikai intézményrendszer re­formjának, a párt megúju­lásának eszmei, politikai, szervezeti kérdései” címmel. A tanácskozás ma folytatja munkáját. Vállalni kell a változásokat Bányásznapi ünnepség Budapesten Gross Károly mondott beszédet Grós* Károly pártfőtitkár, miniszterelnök bányásznapi beszédében egyebek között válaszolt azoknak, akik a kormányt korábbi ígéretei­vel szembesítették. A kor­mány dilemma előtt áll. Vagy mereven ragaszkodik korábbi ígéretei betartásá­hoz, vagy a jövő érdekében eltér azoktól — mondotta az Építők Rózsa Ferenc szék­hazában tegnap. — Mi az utóbbiak mellett döntöttünk, nyíltan vállalva ennek kedvezőtlen politikai következményeit, de nem ve­szélyeztetve az ország gaz­dasági és társadalmi egyen­súlyát —, folytatta Grósz Károly. — A kormány eltö­kélt szándéka a támogatá­sok leépítése még akkor is, ha ez érdekeket sért. Há­roméves programot dolgoz­tunk ki a támogatások le­építésére és ezt folyamato­san az Országgyűlés elé ter­jesztjük. Az a szándékunk, hogy már a jövő esztendő­ben 30—40 milliárd forinttal csökkentjük a költségvetési támogatást. A gazdaságban radikális fordulatra van szükség, de azV kezelhető és elviselhető infláció mellett kell végre­hajtani. Jövőre az ideihez hasonló méretű lesz az ár­szintnövekedés, mert adós­ságszolgálati terveinket fi­gyelembe véve a piaci egyensúly másképpen nem jöhet létre. A mecseki bá­nyászsztrájk tapasztalatairól azt mondotta a pártfőtitkár, miniszterelnök, hogy rossz helyi döntések következmé­nyeit' nem vállalhatja ma­gára a kormány. Ahogy fo­galmazott: — Rendkívül kul­turáltnak. politikailag érett­nek tartom a pécsi bányá­szok sérelmeinek megfogal­mazását. Ahogyan azonban nyomatékot adtak neki, az­az nem vették fel a mun­kát, azzal már vitatkozni szeretnék. Jogos üzeneteket akkor is el lehet juttatni a párthoz és kormányhoz, ha azokat munka közben állít­ják össze. Kétlem, hogy tör­ténelmünk ilyen sorsdöntő pillanataiban a munka hiá­nyával kellene nyomatékot adni a munkából fakadó jo­gos követeléseknek. A bányásznapi ünnepség másik szónoka Nagy Sán­dor, a SZOT főtitkára volt. Ö a szakszervezet szempont­jából értékelte a helyzetet és a sztrájkot is. Az embe­rek nagy részit meglehetősen prózai, és köztük igen ko­moly gondok is foglalkoztat­ják. Nagyon is konkrét vál­tozásokat igényelnek, és ke­vésbé a reform, a megújulás szándékának újból és újból történő megerősítését. A szakszervezetek nem azt akarják, hogy a demokrácia hiányát munkabeszüntetéssel pótolják. Szeretnék, ha a dolgozók kérése egyszerűb­ben jutna el a kormányhoz. A két beszédet követően a kiemelkedő munkát végzők’ állami és szakszervezeti ki­tüntetéseket vehettek át Az Országos Bányaműsza­ki Felügyelőség Miskolc Ke­rületi Felügyelőségének dol­gozói tegnap délután a Csorba telepi tó bányászpi­henőjénél tartották meg ünnepüket. Beszédet Hauszk- necht József kerületi bánya­műszaki főmérnök tartott. A bányásznapi ünnepségen adták át Aleva János kerü­leti bányaműszaki főmérnök­nek a Bányász Szolgálati Ér­demérem gyémánt fokoza­tát. Az arany fokozatot Wé- ber József gépészeti osztály- vezető és Csajka Béla gép­kocsivezető, az ezüst fokoza­tot Farkas Gyula és Soltész János kerületi bányaműsza­ki főmérnök vette át

Next

/
Oldalképek
Tartalom