Déli Hírlap, 1970. július (2. évfolyam, 152-178. szám)

1970-07-01 / 152. szám

Tájékoztató a BAÉV-építkezések helyzetéről Helyszíni szemlén a DL kerületben (Folytatás az 1. oldalról.) A II. kerület kereskedelmi ellátottsága jelenleg megköze­lítőleg sem elégíti ki az igényeket. A Miskolc és Vidéke Afész alig négy hete megnyílt —. egy bisztrót és egy kis ABC-t ma­gában foglaló ----- szirmai egysége is a periferikus üzletek ellátottságára jellemző állapotról tanúskodott. A külsőre mu­tatós, új üzletház környéke rendezetlen, hűtőberendezései Az egészségügyi dolgozók válaszolnak korszerűtlenek. Az ABC mindössze két, vi­szonylag kis méretű háztartási hűtőszekrénnyel rendelkezik. Ilyen körülmények között — különösen a melegebb nyári napok idején — a tej és a hentesáru szak­szerű tárolását az üzlet dolgozói képtelenek meg­oldani. A boltban a szemle résztve­vői töltelékárut nem találtak, és az üzlet hiánycikkei között szerepeltek a városszerte ke­resett mirelitáruk is. Az említett ABC-hez ha­sonló a szomszédos bisztró felszereltsége is. Az üzlet csak elnevezésében őrzi a bisztró jelleget. Egyetlen elavult rendszerű, jeges hűtőpultjuk van, s — bár a helyiség a vizsgálat idején tiszta és ren­des vendéglátó egység benyo­mását keltette — a hagyományos italbolti áruválasztékon kívül sem hidegkonyhai, sem cuk­rászkészítményeket nem árusítottak. Megnyugtató tapasztalato­kat a vb-tagok számára a Szeretet utcai 12 tantermes iskola korszerűsítési munkái­nak megtekintése sem hozott. A csaknem hétmillió forintos bővítés során — többszöri ha­táridő- és tervmódosítás mi­att — félmillió forint értékű lista gyűlt össze az építők hiánypótlási jegyzékén. A Miskolci Építőipari Vál­lalat dolgozói azonban a ta­vaszi átadás óta ennek csak egyötödét „törlesztették”. A vb döntése alapján ezért a még befejezetlen szakipari munkákat az iskola nyári nagytakarításával egyidöben úgy kell elvégezniük, hogy a tanév kezdetéig az egész léte­sítmény tökéletesen üzemké­pessé váljék. * A kerület gazdái a szemle során ellátogattak az AFIT közelmúltban megnyílt hejő- csabai szervizállomására, megtekintették a Segesvári utca útkorszerűsítésének jó ütemben haladó munkálatait, majd meghallgatták a városi tanács vb képviseletében megjelent Harmos Károlynak, a BÁÉV főmérnökének tájé­koztatóját a Vanczák úti la­kótelep, a hejőcsabai ABC- áruház és a tapolcai gyógy­szertár, valamint a Juno-szál- ló építésének jelenlegi állá­sáról. A tájékoztató után ha­tározatban foglalták össze azokat az intézkedéseket, amelyekkel a hatáskörüket érintő, még folyamatban le­vő idei beruházások mielőbbi befejezését kívánják elősegí­teni. LAHUCSKY PÉTER Az elkövetkező hetek­ben több mint kétezer, a be­tegekkel közvetlenül foglal­kozó egészségügyi dolgozó­nak osztanak ki a munka­helyi légkörre vonatkozó kér­déseket tartalmazó íveket. Az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének megyei el­nöksége és az egészségügyi osztály szervezési csoportja által irányított szociológiai felmérés során a dolgozók névtelenül, teljesen őszintén elmondhatják véleményüket a munkahelyi körzetről, problémáikról és javaslato­kat tehetnek. A kérdőívek kitöltése után a szakszerve­zet és az egészségügyi intéz­mények vezetői közösen vi­tatják meg, hogyan lehetne a dolgozók válaszaiban tükrö­ződő gondokat megszüntetni, megjavítani a munkahely légkörét. A felmérést a vá­rosi tanács végrehajtó bi­zottságának javaslatára ké­szítik el. Befejezte munkáját az árvízvédelmi kormánybiztosság Tegnap délután az árvíz- védelmi kormánybiztosság operatív értekezletén Vincze József kormánybiztos-helyet­tes bejelentette, hogy a kor­mánybiztosság befejezettnek tekinti működését (A rend­kívüli felső-tiszai és szamosi áradás elleni küzdelem má­sodik napján alakult meg a kormánybiztosság, s 47 na­pon át irányította a védeke­zést A kormánybiztosságban valamennyi tárca képviselője, összekötője részt vett.) Az árvízvédelmi kormány­biztosság megszűnésével most inár az Országos Vízügyi Hi­vatal ár- és belvízvédelmi műszaki törzse irányítja to­vább a munkálatokat. a vé­dekezést, a szervezett vissza­vonulást és a megsérült gá­tak helyreállítását. A kor­mánybiztossági összekötök visszatérnek ugyan munka­helyükre, de valamennyi tár­cánál továbbra is éjjel-nap­pali telefonügyeletet tarta­nak, hogy szükség esetén azonnal mozgósíthassák az erőket. k Tősgyökeres miskolciak jól emlékezhetnek még a régi polgári kaszinóra. Épülete ott állt a Szinva partján, a régi Uránia — most Béke — mozival szemben, kiváltságos belépési biztosítva a város tehetősebb polgárainak Helyén most ez a modern, háromemeletes ház magasodik: az MHSZ új, megyei szék háza. A honvédelmi szövetség aktíváinál vezetőinek régi álmát valósítja meg a augusztusban avatandó korszerű székház amely — berendezéssel együtt — 9 millió forintos beruházást igényelt. Ebből 6 millió forintot társadalmi összefogással biztosítot­tak a megyei és a városi tanács, az MHSZ megyei vezetősége és a Borsod megyei Ál- lami Építőipari Vállalat dolgozói. Az épület első emeletén az MHSZ városi, a másodikon a megyei, a harmadikon a járási szervezete, apparátusa kap helyet. Végre a kor követel­ményeinek megfelelően felszerelt kabinete­ket, klubokat kapnak a szakkörök is: a rá­diósok, modellezők, lövészek és a gépjármű­vezető-tanfolyam részvevői. A képünkön lát­ható főépülethez egy úgynevezett „nyaktag” taposol egy 300 férőhelyes tanácskozótermet. Az épület előtt virágos parkot alakítanak ki, kőtálakkal díszítve a gyepes területet is, s a kép balsarkában látható bérházi udvartól egy három méter magas, mezőtúri téglával kirakott, rézveretes kerítéssel zárják el a területet. Az új székház méltóképpen repre­zentálja majd megyénk honvédelmi szövet­ségének közéletünkben betöltött szerepét, rangját. (Ágotha felvétele) Kempingezni jó! A Tapolcán sétálgató tősgyökeres miskolci vagy a vendége legfeljebb észreveszi a „Camping” feliratú táblát, az idegen turista azonban már keresi is, hogy útmutatása nyomán fel­jusson a Nagykőmázsa alján berendezett táborba. A busz­megállótól kitűnő műúton gyalog negyedóra, autón egy-két perc, s a könnyen múló fáradtságért már maga a látnivaló is kárpótol. Tizenhárom holdas terület bejáratánál büfé, majd modern főépület-csoport (benne a kemping-vezető irodája, hideg-meleg vizet szolgáltató zuhanyozók), s feljebb, jól gon­dozott út mentén, árnyas fák alatt 15 háromszemélyes vikend- házikó fogja meg a szemet. Értesítjük kedves vevőinket, hogy a személvgépkocsi­alkatresz költöztetése miatt 1970. július 1-től július 10-ig, a ma­gánfogyasztók részére a személygépkocsi-alkatrész áru­sítása szünetel. AÜTÓKER, MISKOLC Autótuiajdonosofc! A K0t£t£2Ö GCPJMMO- SZAVATOSSACI BKJOSMS 1990. n. esedékes, a hó végSg pótlékmentesen A megnyugtató látvány, a magaslati levegő, az erdő madárkórusának pihentető produkciója, s nem kevésbé az udvarias fogadtatás kü- lön-külön is vendégmarasz­taló — s ha csak egy éjsza­kát is eltölt itt az ember, nyomban megállapítja: kem­pingezni jó! Magam is tanú­síthatom, aki feleségem és a kisfiam társaságában a múlt szombat délutánjától vasár­nap délig a táborban pihen­tem ki az előző hét fáradal­mait. A négy fal között vég­zett munkám, a város kőren- getében zajló hétköznapjaim után felüdültem, s egyszeri­ben hívévé váltam a szabad idő ilyetén való eltöltésének. Húszezer vendégnap A tábort az Idegenforgalmi Hivatal 1965-ben hozta létre, s azóta nemcsak hazai, de külföldi turisták ezrei pihen­tek itt egy-két, számosán több napon át. Tóth Lajos tá­borvezető tájékoztatása sze­rint tavaly például húszezer vendégnapot (a szám a kem­pingezők és az általuk eltöl­tött napok számának a szor­zata) könyveltek el az ered­ményesség mérlegén. Cseh­szlovák és lengyel autós tu­risták — akár tapolcai für­dőzés végett, akár átutazó­ban — szinte állandó vendé­gek, de tartózkodtak már itt — nemegyszer saját lakó­kocsijaikban — hollandok, nyugatnémetek, angolok, své­dek, sőt, még amerikaiak is. Az idén, a rossz idő miatt, kezdetben — az elmúlt évek­hez képest — kevés volt a vendég, majd egyre növeke­dett a számuk, s most többek között négyszáz bejelentett angol turista folyamatos ér­kezését is várják. Jönnek a pihenni vágyók a szélrózsa minden irányából, országhatárokon túlról is, hogy élhessenek a modem nomádélet lehetőségeivel; az elmondottakon kívül úgy is, hogy szabadtűzhelyen maguk készítik el étküket, vagy csu­pán csak szalonnát sütnek az erre a célra berendezett több hely valamelyikén. A kem­pingezők számának növeke­désére való tekintettel az Idegenforgalmi Hivatal egy 46 személyes turista-faházat is építtet, amelyet július kö­zepén adnak át rendeltetésé­nek. Naponta öt forintért Az idén először, június 15- től szeptember 1-ig, kedves színfoltja a kempingnek 2D négyszemélyes, sárga és kék színű sátor. Az Express Ifjú­sági és Diák Utazási Iroda ugyanis kibérelte a hatalmas terület egy részét, s a vízhat­lan sátrakban helyezi el ven­dégeit: az egyénileg vagy csoportban érkező fiatalokat, az úttörőkétől a 30 évesek korosztályáig. Laticel „szal­mazsákkal” ellátott vaságyon, lepedőn alkatnak a sátrak lakói; kapnak fehér paplan­huzatba bújtatott két-két ta­karót is, s mindezért naponta öt forintot kell fizetniök sze­mélyenként. E tábor-rész „főnöke” Ptósz János III. éves műegyetemi hallgató, aki nemcsak arra ügyel, hogy az Express ven­dégei fizikailag jól érezzék magukat, hanem tervezi, hogy kultúrműsor megrende- sével is gazdagítja a tábor­életet. Persze, csak olyan mérték­ben. hogy az is az elsődleges célt, a kempingezők pihené­sét szolgálja. TARJAN ISTVÁN Díjmentesen ellenőreik a készülékeket Mától szeptember tig 18000 gázfogyasztót keresnek fel Ma kezdik meg a TIGÁZ miskolci üzemegységének szerződtetett dolgozói a fo­gyasztóknál használatban le­vő gázkészülékek díjmentes ellenőrzését és felülvizsgálá­sát. A felmérés célja: a gáz­szolgáltatás biztonságának fokozása, s hogy a készülé­kek- jawtásához, karbaofcac­tásához szükséges pótalkat­részeket időben és megfele­lő mennyiségben megrendel­hesse a vállalat. A TIGÁZ miskolci üzem­egységének e munkát végző dolgozóit — akik reggel 7 órától este 8 óráig keresik fel a fogyasztókat — igazol­vánnyal látták eL Bisztró a Béke téren Készül a MÁVAUT-pályaudvar bővítési terve Alig több mint egy éve adták át rendeltetésének a Béke téri MÁVAUT-pálya- udvart, s a létesítmény már­is szülőiek bizonyul. Napon­ta mintegy 20—25 ezer utas fordul meg az autóbusz- állomás környékén, közülük sokan egy-egy járatra v&va órákat töltenek el a pará­nyi, 40—50 férőhelyes váró­teremben, vagy a huzatos árkádok alatt. Kérésük és türelmetlenségük jogossága vitathatatlan: mikor és ho­gyan kívánják bővíteni az illetékesek a pályaudvar épületét? Érdeklődésünkre a 3. sz. Autóközlekedési Vállalat ve­zetői elmondották, hogy az UVATERV mérnökei már dolgoznak az új létesítmény tervein. Az elképzelések sze­rint a pályaudvar peronjá­nak északi végében egy 21 méter átmérőjű, kör alakú, kétszintes épületet emelnek. A csaknem 5 millió forintos költséggel épülő létesítmény földszinti részében az Utas­ellátó bisztrót rendez be a várakozó utasok részére. Az emeleten a MÁVAUT-sze- mélyzet pihenője, szociális helyiségei és irodái kapnak helyet. A tervek előreláthatólag ez év augusztus végére ké­szülnek el. Az építkezést a tervbírálat után, jövő év ele­jén lehet megkezdeni, de jelenleg még kérdéses, hogy addig találnak-e a munkára kivitelezőt. Nyár a könyvtárban A művelődési házak mel­lett ezen a nyáron a II. Rá­kóczi Ferenc könyvtár gyer­mekrészlege is szervez egész napos foglalkozásokat a va­kációzó kisdiákoknak. A vál­tozatos prograrhban strando­lás, városnézés, kirándulás, filmvetítés szerepel. A könyv­tár mától fogadja a gyérete­ket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom