Déli Hírlap, 1983. október (15. évfolyam, 233-258. szám)

1983-10-01 / 233. szám

i * oliL ÉG SZÍ Szín va Leányvállalattá alakult át az ÉGSZI miskolci tagozata. Tevékenységi körük széles: műszaki szolgáltatás, üzemi és munkaszervezés, gazdasági adatfeldolgozó rendszerek tervezése és üzemeltetése, az információs ellátással kapcsolatos kutatás fejlesztése, technológiai szervezés kis szá­mitógépes rendszerek telepítésére, beru­házási és irányitási információs rendsze­rek szervezése; számítástechnikai eszkö­zök szervizellátásnak megszervezése és végzése és számítástechnikai szolgáltatá­sok nyújtása. Milyen reményekkel indul­nak? Erről Írunk az S. oldalon. Ma reggeli telefon Közérzet­javító javítók (CIKK AZ 5. OLDALON) A rakétatelepítések ellen Európai szakszervezetek felhívása jfc Többen, kényelmesebben, korszerű eszközökkel dolgozhatnák a tudakozóban (Kerényi László felvétele) Pénteken délutántól Vita a törvénytervezetről (CIKK A 3. OLDALON) / Próbaüzem az avasi telefonközpontban Szakmunkás Galéria és Benkó-koncert Megváltozik 6500 előfizető A Miskolci Műsor — a Vá­rosi Művelődési Központ ha­vi kulturális tájékoztatója — októberi száma ma, vagy héttőn kerül az újságos standokra, de a művelődési intézmények már leadták no­vemberre tervezett rendez­vényeik menetrendjét, a mű­sorkalauz felelős szerkesztő­jének, Flack Antalnak. Tő­le érdeklődtünk: milyen kul­turális programokat kínál­nak a miskolciaknak no­vemberben? — Hosszú lenne vala­mennyit felsorolni, csupán néhányat említenék a ren­dezvényekből. A Nagy Ok­tóberi Szocia' Forrada­lom évfordulója alkalmából a színházban tartandó dísz­ünnepségen a Miskolci Szim­fonikus Zenekar ad koncer­tet, orosz és szovjet szerzők műveiből. A Mini Galériá­ban Imre Lajos grafikáiból, majd Dévényi János ötvös­munkáiból, a Képcsarnokban Brokés Ágnes festményeiből, a Gárdonyi Művelődési Ház­ban a Szovjetunióban élő né­pek népművészeti alkotásai­ból láthatnak kiállítást az érdeklődők. Szakmunkás Galéria néven új kiállító- helyiségét avatunk a 101. sz-ámú Szakmunkásképző In­tézet kollégiumában, Lu- kovszky-emlékkiállítással. A lelni! n MeiíM A városkörnyéken még hat olyan község van. ahol bő­ven akad telek az építeni szándékozóknak. Aki a na­pokban jelzi igényét, a meg­felelő elő lészítés bán telek- juttatási jgye a .árosi ta­nács végrehajt bizottságá­nak novemberi ülésén napi­rendre kerülhet. A hat köz­ség: Siiióbábony, Parasznva ©nga, Harsánv. Varbó Sa- iékeresztú Vasas Művelődési Központ­ban idegenforgalmi fotókiál- | lítás, a Rónaiban szakszer­vezet-történeti bemutató nyí­lik. Bár még hátra van a Benkó Dixieland októberi koncertje, már biztos, hogy novemberben is fellépnek városunkban: a Rónai Sán­dor Megyei Művelődési Köz­pontban. (Ugyanide várják az R-Go együttest is.) — A Miskolci Szimfonikus Zenekar a Budapesti Kórus­sal közösen adja elő Verdi Requiemjét. november 28- án. a színházban. A szimfo­nikusok egy másik novem­beri koncertjét román kar­mester, Nicolai Boboc ve­zényli, szintén a színházban. Még egy hangversenyre hív­nám fel a figyelmet: grúz vonósnégyes szerepel a Bar- tók-teremben. A szakszervezetekben tö­mörült európai dolgozóknak fokozniuk kell harcukat a békéért és a földrészt fe­nyegető atomkatasztrófa el­hárításáért — erre szólította fel őket a Szakszervezeti Vi­lágszövetség Európai Bizott­sága, berlini ülésének záró­napján közzétett felhívásá­ban. A felhívás emlékeztet ar­ra, hogy közeledik az ame­rikai rakéták nyugat-euró­pai telepítése megkezdésé­nek határideje. A telepítés végrehajtása a fegyverkezési verseny újabb fordulóját je­lentené, annak minden ne­gatív politikai, katonai és társadalmi következményei-. vei. Az ülés résztvevői meg­hívták Európa minden szak- szervezetének képviselőit: vegyenek részt az október­ben, Szófiában rendezendő szakszervezeti béketalálko­zón, ahol megvitathatják, hogyan tehetnének minél többet a háború elkerülésé­ért. A felhívást magyar rész­ről Gáspár Sándor, a SZOT főtitkára írta alá. A napokban befejező­dött a műszaki szerelés az Avas-déli tízezer állomásos, Crossbar-rendszerű telefon- központban; október 7-én délután 4 órakor megkezdő­dik a próbaüzem. Erről tá­jékoztatta a Miskolci Posta- igazgatóságon a sajtó és a rádió képviselőit Koczka Antal postaigazgató. Három esztendőt késett a beruházás, mert annak ide­jén nem találtak kivitelező vállalatot, annyira le voltak terhelve a borsodi építők. Az új központ egyébként határidőre, költségkereten belül valósult meg. Ezzel le­hetővé vált, hogy Tapolcán, Ilejőcsabán, Görömbölyön, valamint a Népkertig a Csa­bai kapu mindkét oldalán jelentős mértékben javítsák a telefonellátást. A posta szakembereire még egy rend­kívüli feladat vár. Október 7-én délután 4 órakor meg­kezdik az átterhelést, a 220 postai szakember várhatóan I este 9 órára végez a mun- | kálatokkal. Hogy miért vesz igénybe ilyen hosszú időt? Nos, valamennyi olyan táv- | beszélő tulajdonost, aki eh­hez a központhoz fog tar­tozni, felhívnak, azonosítják a hívószámot, s egyben A jegyzőkönyvek aláírá- • sával tegnap Nyíregyházán I befejeződött hat KGST-or- szág szakembereinek tanács­kozása a határállomások át­rakó munkáját segítő szá­mítógépes irányító- és infor­mációs rendszerekkel össze­függő kérdésekről. A cseh­szlovák, lengyel, magyar, az NDK-beli román és szovjet szakértőkből álló szakbizott­ság az ötnapos ülésen meg­állapodott abban, hogy a közeli esztendőkben vala­mennyi ország határforgal­mában egységesítik a számí­Tegnap bomba robbant a I marseilles-i Kongresszusi Pa- | lotában, a Nemzetközi Kiál- i lítás színhelyén. Egy ember ! meghalt, 26-an pedig meg- sebesültek. A francia rádió jelentése szerint a merény­letet egy örmény terrorista csoport vállalta magára, más hívószáma visszahívást is kérnek, hogy a műszaki hibákat a mini­mumra csökkentsék. Szük­ség van erre azért is, mert ezen a napon 6500 telefon­szám változik meg Miskol­con. (Folytatás a 3. oldalon) tógépes központokat. Ez je­lentős mértékben bővíteni fogja a határállomások fo­gadóképességét. A számító- gépes információs rendszer­rel ugyanis gyorsabbá válik az ügyintézés, ezzel együtt a szerelvények áthaladása, csökken az átrakásra fordí­tott idő és jobban nyomon kísérhetik a különböző szál­lítmányokat. A KGS T közlekedési mun­kacsoportja számítástechni­kával foglalkozó szakbizott­ságának legközelebbi ülését 1984-ben, Csehszlovákiában tartják meg. jelentések szerint viszont szélsőjobboldali akcióról van szó. A robbanás súlyosan megrongálta az Egyesült Államok és Algéria kiállí­tását, kisebb mértékű kárt okozott a Francia—Szovjet Kereskedelmi Kamara és Svájc kiállításán Ellenforradalmi erők Nicaragua több körzetében folytatják a martguai kormány elleni tá­madásokat. Képünkön: Eden Pastora egyik Costa Ricából betört egysége bevetésre készü­lődik a San Juan f oly ónál. Számítógépek a határforgalomban Vasúti szakemberek tanácskoztak 4 Nemzetközi kiállításon Bombamerénylet ♦ ül a rsei 11 es-ben

Next

/
Oldalképek
Tartalom