Déli Hírlap, 1984. november (16. évfolyam, 258-282. szám)

1984-11-01 / 258. szám

(c -z­lí A járniüszerelés mesterei A milliméter töredékének is szerepe volt abban a négy­órás versenyfeladatban, ame­lyet a MÁV Járműjavító miskolci üzemének 18 fia­talja készített. Október 30- án rendezték ugyanis a Ki minek mestere? szakmai es politikai vetélkedő döntőjét. A megadott rajz alapján a lakatosság minden csínját- binját fel kellett vonultat­niuk, a méretpontos resze­léstől kezdve a fúrásig. De a szoros versenyben legalább annyit nyomot a latban, hogy mit tudnak a fiatalok a kor­szerű technológiáról, meny­nyire jártasak a munkavé­delemben, a vasút üzemi feladataiban és a napi po­litikában. Mindezek alapján Petrávy László győzött, s megkapta a háromezer forintos pénz­jutalmat. Második lett Bíró Bertalan, akinek kétezer fo­rintos jutalom járt. a har­madik helyen pedig Túrái Zsolt végzett, s ezer forint jutalomban részesült. Betörők a Vásárcsarnokban Tolvajok jártak a Búza té­ri Vásárcsarnokban az éjsza­ka. Hogyan jutottak be és mit zsákmányoltak? — kér­deztük Kuremszky Lászlótól, a Piacfelügyelőség gazdasági vezetőjétől, — A vaskaput és a rácso­kat nem tudták kifeszítem, feltehető, hogy a tetőterén keresztül jutottak be a Vá­sárcsarnokba. Sok szerencsé­vel nem jártak. Bizonyára készpénz után kutattak, de legfeljebb néhány száz fo­rint váltópénzt leltek a stan­dokon. Jobb híján egy ke­reskedőnek a csizmáját vit­ték el. Még tart a rendőr­ségi vizsgálat; bizonyára ele­gendő nyomot hagytak a tet­tesek a rablás felderítéséhez. Uj japán Nakaszone J-aszuhbro ja­pán miniszterelnök megala­kította új kormányát. A 21 fős kabinetben a legtöbb tárca gazdát cserélt, s a kormánynak 1962 óta elő­ször női tagja is van. Ami a legfőbb posztokat illeti, Abe Sintam megmarad* » kormány küiügy-, és Takesita Nobo- ru a pénzügyminisztérium élén. Nakaszone azonban Kató Koicsi személyében új politikust nevezett ki a nem­zetvédelmi hivatal, azaz a hadügyminisztérium vezető­je»«. Vetélkedő Ma reggeli telefon Véget ért a KGST ülésszaka Havannában tegnap befe­jeződött a Kölcsönös Gazda­sági Segítség Tanácsának XXXIX. ülésszaka. A tanács­kozás munkájáról közle­ményt fogadtak el, amelyet később hoznak nyilvánosság­ra. A tanácsülés után a ku- p baj fővárosban ‘a KGST Yog­'s rehajóó Bizottsága is meg­tartotta öleset, amelyről szin­ten koalemeny jeietwk meg. India gyászol Indira Gandhi 6a az új miniszterelnök Rendkívüli ülést tartott tegnap a delhi kormány, s a meggyilkolt minisztcrclnók- asszony fiát, Radzsiv Gan­dhit választották meg ideig­lenes miniszterelnöknek. A fővárosba vezető uta­kat rendőri alakulatok őrzik, a kormány tizenkét napos országos gyászt hirdetett ki. Szerte Indiában és a világ­ban általános megdöbbenés fogadta a gyilkos merénylet hírét. Sok állam- és kor­mányfő — köztük a magyar vezetők — India elnökéhez intézett táviratukban fejezte ki részvétét. A tragikus ese­mény hírére Zail Szingh államelnök megszakította külföldi körútját, s a nap folyamán Észak-Jemenből visszarepült Űj-Delhibe. Radzsiv Gandhi, a minisz­terelnök fia, nyugat-bengáli- ai látogatását megszakítva, azonnal visszautazott a fő­városba. . A rádióállomások gvászze- Bét sugároznak. A nemzeti lobogókat félárbócra eresz­tették a kormányépületeken, s a kormány tizenkét napos országos gyászt hirdetett ki. A bankok, az üzletek és a nagyobb tőzsdék bezártak, sok iskolában nincs tanítás. Ma valamennyi közigazgatá­si intézményben szünetel a munka. Szombaton helyezik örök nyugalomra Indira Gandhi hamvait — jelentették be hivatalosan Üj-Delhiben. A merénylet áldozatává vált kormányfőt apjának, a füg­9 A déli és a délutáni órákban nehéz szabad parkolóhelyet találni Miskolc belvárosában. Hogyan változik az autók várakozási rendje jövőre? Erről szól cikkünk a 3. oldalon. (Kiss József felvételei) getlen India első miniszter- elnökének, Dzsavaharlal Nehrunak múzeummá ala­kított házában 'ravatalozzák fel, ahol a részvétnyilváni- tók péntektől róhatják le kegyeletüket. A hindu ha­gyományoknak megfelelően Gandhi asszony holttestét el­hamvasztják. jr Radzsiv Gandhi, az In­diai Nemzeti Kongresszus Párt főtitkára, a meggyilkolt miniszterelnök-asszony < fia, ideiglenes miniszterelnök le­teszi a hivatali esküt Szingh köztársasági elnök előtt. A Kabar utcai ólak (A RÁDIÓTÓL KÉRDEZTÉK — A DH VÁLASZOL A 3. OLDALON) * * * izsgálják a gyerekek üstökét (CIKK A 3. OLDALON) XVI. ÉVFOLYAM, 258. SZÁM 1984. NOV. 1., CSÜTÖRTÖK Hl: 1,40 FORfRT Hollóházától Miskolcig Szlovák vendégek megyénkben Háromnapos baráti láto­gatásra, tegnap megyénkbe érkezett a Szlovák Kommu­nista Párt Kelet-Szlovákiai Bizottságának négytagú kül­döttsége. A delegációt Jón Gulko. a kerületi pártbi­zottság titkára vezeti. Látogatásuk részét képezi a Borsod megye és Kelet- Szlovákia között hosszú évekre visszanyúló testvéri kapcsolatoknak, amelyek az ideológiai együttműködésén túl az évről évre dinamiku­san fejlődő gazdasági segí­tőmunkában is testet ölte­nek. Talán ennek tudható be, hogy programdús, idejük javarészét a megye ipari és mezőgazdasági üzemeiben töltik. Jártak Hollóházán a porcelángyárban, ahol a tő­lük importált kaolinból, csehszlovák égetokemencé- ben izzítják Szász Endre vi­lághíres remekműveit. Sze­mélyes ismerősként érkeztek a Sátoraljaújhelyi városi Pártbizottságra, hogy ennek pártirányító tevékenységet elemezhessék, majd Karcsá- ra, a Dózsa Tsz-be vettek útjukat, ahol hagyománya van a szlovák testvérgazda­ságokkal való együttműkö­désnek. A delegáció tagjait ma délelőtt fogadta Grósz Ká­roly, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a me­gyei pártbizottság első tit­kára. Ezt követően szlovák barátaink Kazincbarcika po­litikai és gazdasági életévei ismerkednek. Ellátogatnak a Borsodi Vegyi Kombinátba, majd a Habselyem- és Kö­töttárugyár helyi üzemének vendégei lesznek. Holnap miskolci városné­zés és a szlovákiai kapcso­latairól hires krasznokvaj- dai termelőszövetkezet meg­tekintése szerepel a prog­ramjukban. A küldöttség péntek estig tartózkodik nálunk. Hebe, atoi Föl­des László tegnap délután sajtótájé­koztatót tartott Mis­kolcon. Abból az apropóból, hogy november 12-én vá­rosunkban lesz az új Hobt) Blues Band nagylemez ősbemutatója, A kétórás bemutató bizonyára nagy él­mény lest mind­azoknak, akik meg­nézik a városi sportcsarnokban. (Cikk a 2. olda­lon.) Hasznosítják a-halnát Vasat nyernek a salakhói A sűrű kőd miatt tegnap 18 órától a Ferihegyi repü­lőtér nem tudta fogadni az érkező gépeket. A menet­rend szerinti járatok ugyan elindultak, de zavart oko­zott a légi közlekedésben, hogy a hajnali köd miatt később indult járatok nem érkeztek vissza a köd leszál­lása előtt. így a Moszkvá­ból és Tripoliból érkező gép Belgrádban, a milánói járat Bécsben landolt, a berlini gép pedig a budapesti köd miatt el sem indult. Jeles nap színhelye volt tegnap délután Ózd: üzembe helyezték a kohászati üze­mek új salakfeldolgozó mű­vét. Az indítógombot Gye- nes András, az MSZMP KB tagja, a párt Központi El­lenőrző Bizottságának elnöke nyomta meg. Mindössze 17 hónap kellett a salakfeldolgozó elkészülté­hez. A beruházás költsége 2 milliárd 135 millió forint­ra rúgott. Hogy miért vált szükségessé e mű, arról is beszólt dr. Pethes András, az Ózdi Kohászati Üzemek ve­zérigazgatója az avatást kö­vető munkásgyűlésen, az őz­ön Liszt Ferenc Művelődési Központban. Nos, évtizedek alatt mintegy 35—40 millió tonna salak halmozódott fel Özdon, a vas- és acélgyár­tás melléktermékeként. E hatalmas salakhegy naponta 2600 tonna izzó, folyékony Felszáll a köd Ma folytatódik a jobbára párás, ködös, csendes őszi idd. Dclútánra helyenként felszáll a köd, átmenetileg a nap s> kaput. A legans»-­sabb nappali hőmérséklet ál­talában 5—10 fok között, a tartósan napos területeken lő tat' kör-öl var-ható. salakkal gyarapodik, jócskái* károsítva a környezetet. Sokáig haszontalannak vél­tek a halnát, mígnem a ko­hászatot sújtó válság a bel­ső tartalékok fokozottabb feltárására ösztönözte az óz­diakat. Felmérésekből kide­rült, hogy a salaknak igen magas a ferrumtartalma, ezért megéri feldolgozni. A most elkészült művet nyu­gatnémet technológiával sze­relték fel, s kapacitására jellemző, hogy évente 1.6 millió tonna salakot képes féldolgozni. E jelentékeny mennyiség­ből évente 340 ezer torma vastartalmú anyagot nyer­nek ki, melynek minősége jobb a legjobb ércekénél. A haszon nemcsak ez, hanem az évi 26 ezer tonna koksa- és 285 ezer tonna ércmeg- takarítás is. Ennek értéke 10—13 millió dollár. A sa­lakfeldolgozásnál keletkező melléktermék is hasznosítha­tó, útépítéseknél és a mező- gazdaságban. A vezérigazgató utón Sze­nes András szólalt fel a munkásgyűlesen. Tolmácsol­ta az MSZMP Központi B§H zottsága és személyese» Ká­dár János üdvözletét és k»-' szönetét az ózdi kohászok­nak, s a beruházás résztve­vőinek. majd méltatta a sa­lakfeldolgozó jelentőségét. Ezt követően kitüntetéseket adtak át ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom