Déli Hírlap, 1991. október (23. évfolyam, 228-253. szám)

1991-10-01 / 228. szám

BMW-t nyerhet (A 10. OLDALON) XXIII. ÉVFOLYAM, 228. SZÁM H PS/H : ^„*BO 1991. OKTÓBER 1., KEDD F O H ! Ili T A MISKOLCIAK NAPILAPJA Józan döntés az utcanév-változtatási ügyekben Ha repült, akkor maradhat! m Gagarin és társai • Csak indokolt esetben Maradhat Gagarin, ha va­lóban repült a kozmoszban, De mivel csak feltételezik, hogy nem, így meg kell hagyni utcanévként — mondta dr. Gyurkó Péter képviselő a miskolci közgyű­lés tegnapi ülésén, némi de­rültséget keltve. Amit mon­dott, ironikus megfogalmazá­sa ellenére a lényeget ra­gadta meg az utcanév-változ­tatások ügyéből: nem szabad a ló másik oldalára átesve, a fél várostérképet átírni, mert rendszerváltás volt, s eltüntetni olyan neveket is, amelyeknek a politikához vajmi kevés köze van. A testület osztotta ezt a nézetet, hiszen úgy döntött: csak a legszükségesebb 31 nevet változtatják meg gyor­san, a többit további meg­fontolás tárgyává teszik. • KIEGYEZTEK A PARTOK Az utcanév-átkeresztelési ügyek rengeteg indulatot szülhetnek, hiszen van aki­nek érzelmeit, meggyőződé­sét sérti egy név megmara­dása, másokét meg épp el­törlése bántaná. Arról nem is beszélünk, hogy mindez pénzbe kerül, nem is kevés­be, ráadásul kényelmetlensé­gekkel jár mindenkinek: új­ra kell tanulni a neveket, át kell íratni a személyi iga­zolványokat, a cégiratokat, a bélyegzőket. Dicséretes tehát, ha valakik önmérsékletet tudnak tanúsítani ezügyben, és nem hiszik azt, hogy az utcanév-változtatás a rend­szerváltás legfontosabb alap­köve. A miskolci közgyűlés hosz- szas vita után, egy minden párt frakcióvezetője által aláírt közös javaslattal meg­oldotta az ügyet. Ez a ja­vaslat azt tartalmazta, hogy mely utcaneveket kellene gyorsan megváltoztatni. A lista 31 névből áll, hama­rosan közöljük is. Ami ezen túl van — s erre nézve ter­jedelmes listát tartalmazott a közgyűlés elé került be­terjesztés — további vizsgá­latot igényel. Annál is in­kább szükség van erre, mert a gyűlésen felszólaló dr. Dobrossy István történész ízekre szedte a kissé túlmé­retezett listát, bebizonyítva, hogy sok esetben a változ­tatás indokolatlan. • MAGYAR ÉS RÖVID LEGYEN A közgyűlés arról is dön­tött, hogy a már említett 31 néven túli változtatásokra csak a lehető legmértéktar- tóbb módon kerülhet sor. Csak kivételes esetben — alapos helytörténeti indokkal — lehet szó utcanév-áthe­lyezésről. Semmilyen szem­pontból nem kifogásolható utcaneveket ugyancsak ki­vételesen indokolt — hely- történe'tileg alátámasztott — esetben lehet megváltoztatni. Az új elnevezések rövidek, könnyen megjegyezhetők, és lehetőleg magyar kifejezések, nevek legyenek. A városré­szek elnevezése esetében az érintett terület társadalmi szerveződéseinek véleményét kérjék ki — mondja a dön­tés. Ószintén szólva nagyon kí­váncsiak lennénk, hogy az a valóban sokat emlegetett közvélemény tényleg mit szól az utcaáfkeresztelési ügyekhez. Az elfogadott 31 változtatás alighanem köz­megértésre talál majd. Ami pedig a többit illeti: érde­mes lenne itt a beleszólás­nak is teret engedni, mert a városi polgár talán azt sze­reti legjobban, ha az amúgy sem könnyű életét nem ne­hezítik meg feleslegesen név­változtatási procedúrákkal... Az önkormányzat tárgyalt vagyoni ügyekről is, erről a témáról részletesen beszámo­lunk a 2. oldalon. __ . — Hajnalban a HH-val Ma reggel öt óra után néhány perccel találkozott fotóriporterünk a képen látható kedves úrral, aki a vonatról leszáilva meg­vásárolta a Hajnali Hírla­pot. Ma reggel jelent meg új lapunk Borsod-Abaúj- Zemplén és Heves megye újságárus-standjain. Ha a képen látható úr felkeresi szerkesztőségünket (Mis­kolc, Bajcsy-Zsilinszky út 15.) kellemes meglepetés­ben lesz része! (Szabón Gabriella felvétele) Kés a szívben (BŰNÜGYI TUDÓSÍTÁS a 12. OLDALON) „Nyolc raéíerí zuhantam Nyilatkozik a pórul járt sziklamászó Kösz, jól vagyok — mond­ta ma hajnalban Zetrov Szergej, aki tegnap Lillafü­reden sziklamászás közben legalább nyolc métert zu­hant. Az esetről már beszá­molt a Hajnali Hírlap. A Ötmilliárdos ellentételezés? Mától drágább a távfűtés Az Országgyűlés várható­an ma dönt arról a kor­mányjavaslatról, hogy a par­lament az energia-áremelé­sek ellentételezéseként járul­jon hozzá ötmilliárd forint átcsoportosításához. Ebből a pénzből emelnék az önkor­mányzatok segélykeretét, ki­egészítést kapnának a tar­tósan munkanélküliek, s egy­szeri juttatásban részesülné­nek a kisnyugdíjasok, s a gyermeket nevelők. A kép­viselők tegnap az igazság­szolgáltatásra vonatkozó tör­vényjavaslatról tárgyaltak. A hírhez kapcsolódik, hogy a távhőszolgáltatásban ré­szesülő lakások harmadánál emelkednek mától a fűtési és melegvíz-szolgáltatási dí­jak. fiatalember pedig a DH munkatársának saját maga mesélte el, hogyan is tör­tént. — Felmásztam a sziklára Felső-Hámornál. Átfúztem a gyűrűn a kötelet, de az úgy­nevezett nyolcasnak csak az egyik szárát kötöttem be. Vagyis figyelmetlen voltam. Amikor elrugaszkodtam a sziklafaltól, éreztem, hogy zuhanok. Rögtön becsuktam a szemem, és arra gondoltam, úristen, megbénulhatok. Az­tán zuhanás közben próbál­tam az oldalamra fordulni, hogy ezzel is tompítsam az ütést, és hogy ne a hátamra puffanjak. Ez sikerült is, így töréssel, zúzódásokkal, nyolc napon túl gyógyuló sé- rülésékkel megúsztam. A fiatalember egyébként szovjet állampolgár, de 12 éve lakik Magyarországon, Mint mondta: az eset nem vette el a kedvét a szikla- mászástól, ha felépül, foly­tatja. (b. a.) „Segíteni akarunk, hogy segítséget kaphassunkSí Az Egyesült Nemzetek Köz­gyűlése október elsejét az idő­sek világnapjává nyilvánította. Az egész világon nő az öregek aránya az össznépes- ségen belül, s programokat, intézkedéseket dolgoznak ki az így adódó társadalmi fel­adatok megoldására. Amint az az Országos Nyugdíjas Kamara állásfog­lalásából kiderül, a magyar- országi nyugdíjasok helyze­tét alapvetően az az igazság­talan gyakorlat határozta meg, hogy a nyugdíjak nem követték az inflációt. Ezzel 2,7 millió nyugdíjas került periférikus helyzetbe. Érezhető a feszültség a társadalom különböző cso­portjai, főleg a fiatalok és a nyugdíjasok között. A nemzet elöregedése elkerül­hetetlenné teszi az idősebb és a fiatalabb korosztályok együttélésében rejlő feszült­ségek oldását. Az idősek vi­lágnapjának mottója: „Segí­teni akarunk, hogy segítséget kaphassunk.” Országszerte megemléke­zéseket tartanak ma. A Pes­ti Vigadó nagytermében Göncz Árpád köztársasági elnök és dr. Surján László népjóléti miniszter szól az idősekhez. Miskolcon, a Szondi-telep, Martintelep és Szirma gondozási körzeté­ben levő idősek klubjai ren­deznek egész napos progra­mot. Szirmán, a 12. Számú Idősek Klubjában délelőtt óvodások, általános iskolások lépnek fel, videovetítés is lesz, délután pedig vidám, zenés műsor következik. Egerben mához egy hétre emlékeznek meg az idősek napjáról. 3Z Távozik posztjáról a Sza­bad Demokraták Szövetsé­gének elnöke. A hírt aa egyik reggeli napilap közöl­te. Az információ szerint Kis János a frakció zárt ülé­sén elmondta, hogy a no­vember végi kongresszuson nem jelölteti magát ismét az elnökségre. Politikai elem­zők tudni vélik, hogy az el­nöki tisztség legesélyesebb várományosa Tölgyessy Pé­ter. Pető Iván, az SZDSZ par­lamenti frakciójának vezető­je megerősítette Kiss János lemondásának hírét azzal, hogy ha egy politikai párt nem sikeres, a vezetőinek le kell vonniuk a megfelelő ta­nulságot. Ma Malvin napja van. A Nap kél 5.42, nyugszik 17.27 órakor. Holdkelte: 22.48, Holdnyugta: 13.59 órakor. Októberi nyár Folytatódik az őszi nyár. Tegnap Miskolcon 29 fokkal búcsúzott a szeptember. Ma hajnalban, öt órakor pedig 19 fokot mértek a meteoro­lógiai intézet repülőtéri ál­lomásán. Délutánra 25 fokig melegszik fel a levegő. Eső nem valószínű, bár napköz­ben többször beborul majd az ég. Alpolgármesteri fogadóóra Október 2-án (szerdán) 14 és 19 óra között Halász Jó- zsefné alpolgármester foga­dóórát tart a városházán (Miskolc, Tanácsház tér 8. sz.). MDF­piac Az MDF Miskolci Szerve­zete a piacszervező akciói keretében ma 14 és 17 óra között kedvezményes árusí­tást tart Diósgyőrben, a Tán­csics tér 3. sz. alatt. Kapha­tó: hagyma (makói bronz) 11 Ft/kg, burgonya 11 Ft/kg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom