Déli Hírlap, 1986. szeptember (18. évfolyam, 203-228. szám)

1986-09-01 / 203. szám

Elhunyt Kekkonen Vasárnapra virradóra, éle­tének 86. évében elhunyt Urho Kekkonen, egykori íinn államlő. Mihail Gorba­csov. ay SZKP KB főtitkára részvéttáviratot küldött a finn vezetőknek Urho Kek­konen elhunyta alkalmából. A finn nép döntő többségé­nek. a haladó és demokrati­kus erőknek a támogatását élvezve, Urho Kekkonen Finnország aktív békepoli­tikájának, a Szovjetunióval való barátság , és bizalom politikai irányvonalának a megteremtője lett — olvas­ható a táviratban. A modellek is megdolgoztak a sikerért. Magyarországé a Barátság Kupa Frizura-költemények A miskolci majorettek felvonulásával és a Bányászzenekar térzenéjével vette kezdetét szombaton a 24. Barátság Kupa elnevezésű nemzetközi fodrász- és kozme­tikusverseny. A megnyitón, amelyen ott voltak me­gyénk és városunk vezetői — köztük Fej­ti György, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizottság első titkára — dr. Cseh Jó­zsef ipari miniszterhelyettes köszöntötte ki­lenc ország résztvevő csapatait, az őket kí­sérő delegációkat. És megkezdődött a küz­delem, a viaskodás az idővel, hiszen min­den mozdulatot percre, ki kellett számítani, hogy az utolsó rakoncátlankodó hajszálak is illeszkedjenek, az utolsó csillámok is a helyükre kerüljenek. Amíg az egyik páston a férfifodrászok üzleti frizurát készítettek, addig a női mesterek alkalmi, majd avant- garde farsangi hajkölteményt kreállak. És egyvégtében tapsolhatott a közönség a koz­metikusok remekeinek is, amikor menyasz- szonnyá ékítették, majd Kleopátrává vará­zsolták modelljeiket. Farsangi bohókasság frizurában és flit­XVin. ÉVFOLYAM, 203. SZÁM 1986. SZEPT. 1., HÉTFŐ ÁRA: 2,20 FORINT Riadalom, éjfél után Földrengés r) Moldáviától Nápolyig Nagy erejű földrengés rázta meg tegnap hajnalban Délkelet-Európát. A földlö­kések epicentruma Romá­niában volt, hatásukat azon­ban még Moszkvában és Nápolyban is érezni lehetett. Vasárnap estig csak szovjet Moldáviából érkezett jelen­tés sebesülésekről és jelen­tős károkról. A bukaresti Szeizmológiai és Geofizikai Intézet jelen­tése szerint a földmozgás epicentruma a román fővá­rostól mintegy 180 kilomé­terre északra, Vrancea me­gyében volt. Bukarestbe 0 óra 28 perc 55 másodperc­kor a Mercalli-skála szerinti 7-es erősségű földrengést mértek. A tegnapra virradó­ra bekövetkezett erős föld­rengés után még további TO kisebb földmozgást észleltek, ezeket azonban Bukarestben már nem érezték az embe­rek. Az Agerpres román hír­ügynökség jelentése szerint nagyobb anyagi kárt nem okozott a földrengés. A bu­karestiek többségét álmában érte a földrengés, amely a legerősebb volt az áldozato­kat követelő és nagy an vág: károkat okozó 1977 márciusi katasztrófa óta. A lakások­ban hevesen kilengtek a csillárok, helyenként elmoz­dultak a bútorok, több he­lyütt megrepedeztek a faiak, lehullott a vakolat. A ro­mán főváros lakói fegyel­mezetten viselkedtek. (Folytatás a 8. oldalon>) Pjotr Gyemicsev, az SZKP KB PB póttagja, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa El­nökségének első elnökhe­lyettese tegnap találkozott Moamer el-Kadhafi líbiai államfővel. Gyemicsev kül­döttség élén érkezett Tripoli- ba, hogy részt vegyen a lí­biai forradalom 17. évfor­dulójának ünnepségein. Vasárnap horgonyt vetett Nápolyban a Forrestal ne­vű amerikai repülőgép-hor­dozó, ' amelyet a líbiai par­tok közelében tartott ameri­kai—egyiptomi hadgyakor­lat után váratlanul vezé­nyeltek az olasz városba. Nápolyi közlés szerint a For­restal, amelynek eredetileg aj. izraeli Haifa kikötőjébe kellett volna befutnia, egy hétig marad a városban. Diák­menü (CIKK A 3. OLDALON) A kohászatban lép fel az Edda Az Edda együttes menő­ben szokatlan helyet vá­lasztott a koncertjenek: a Lenin Kohászati Müvek acél- szerkezeti üzemcsarnokában találkoznak a régi barátok­kal pénteken délután 3 óra­kor. Hazánkban először, hosszú távú együttműködést kötött a rockzenekarral a nagyüzem. Az LKM K1SZ- bizottságán elmondtak, hogy ezzel a szakmunkástanulókat és az itt dolgozó fiatalokat szeretnék méginkább be­kapcsolni a munkásműve­lődési rendszerükbe. A koncertre a Lenin Ko­hászati Művek alkalmazottai ingyen mehetnek be. mások 50 forintért válthatnak jegyet. (Folytatás a 8. oldalon) terekben. A sajtó törvénye Az országgyűlésen márcusban elfogadott, s hivatalosan ma életbe iépő sajtótörvényt - összhangban politikánk alapelveivel - a szocialista demokrácia továbbfejlesztésé­nek szándéka szülte. Az emberek mind jobban igényük a haza és a nagyvilág dolgairól szóló bőséges, eligazító jellegű tájékoziatást, a szűkebb és tágabb környezetünk történéseiről, eseményeiről való gyors, hiteles és pontos beszámolókat. A közvélemény - mint azt a különféle fó­rumokon kinyilvánított állampolgári vélemények jelzik — egyetértéssel fogadta az új sajtótörvényt. Ez o törvény nemcsak az Alkotmányban kinyilvánított jogot — a sajtószabadságot —, hanem a népnek a tájé­koztatáshoz való jogát is magában foglalja. Ebbe bele­értendő az újságírók joga a közérdekű információk meg­szerzéséhez és közreadásához. Nincs semmiféle indokolat­lan koriái, tilalmi lista o tájékoztatában. Elkötelezetten, felelősséggel bármiről írhat a sajió. A törvény határo­zottan fellép azok ellen, okik — önérdekből — megfoszta­nák a sajtó munkatársait az információktól, vagy félretá­jékoztatnák a közvéleményt, de következetes a törvény a felelösségrevonásban akkor is, ha oz újságíró szegi meg írott vagy íratlan szabályoit. A közvéleménykinyilvánítás és közvéTeményformálás esz­közei - közöttük a mi lapunk is - mmdermopi tevékeny­ségükkel igyekeznek a törvény biztosította lehetőségeket úgy kiteljesíteni, hogy o sajtó növelje a tájékoztatás tár­sadalmi hasznát, erősítse a közösségi felelősségérzetet — országnyi közösségünk, s ezen belül szűkebb pátriánk, io- kóhelyünk közössége javara. Ifa reggeli telelőn Szeptember elsejére tel­jesen kihalt Tapolca. Né­hány nappal ezelőtt még telt ház volt mindenütt. Mi a helyzet most? — kérdez­tük Bokor Tamásnétól, a*' Éden kemping portásától. — Az iskolakezdés és asz ősz csalhatatlan jele, hogy kiürült a kemping. Igaz, hogy néhány faházban még laknak, de sátrat és lakóko­csit már alig látunk. Az előjegyzési naplóban is bő­ven van hely. Bízunk ab­ban, hogy a szeptemberi hét­végeken ismét benépesülnek a táborhelyeink. Bosszantó viszont, hogy a szomszédos autóparkolóban még mindig sokan tanyáznak. Ök nem nálunk: vernek sátrak ám • Nem sokáig áll ez a fúrótorony o lyukói völgyben. Az Orszá­gos Földtani Kutató Fúró Vállalat észak-magyarországi üzemve­zetőségének dolgozói a munkálatok nagy részét elvégezték. Az új légakna építését rövidesen megkezdik. (Cikk a 3. oldalon) (Pusztai László felvétele) Őszies idő Folytatódik az évszakhoz képest hűvös idő. Ma estig időnként megnöveksziK a felhőzet, legfeljebb egy-egy futó zápor lehet. A nyugati, ; északnyugati szél többnyire [ mérsékelt, néha kissé élénk ' lesz. A legmagasabb nappali ! hőmérséklet 17 és 21 fok között alakul. reggelenként szappannal és törülközővel megjelennek a kemping mosdóiban. Egysze­rűen tehetetlenek vagyunk velük szemben; szolgáltatá­sainkat ingyen veszik igény­be, a nálunk megszállók ká­rára. Még mindig nem ké­ső, hogy hatósági segédlet­tel leszoktassuk őket a vad­kempingezésről« Mától Ifjúsági Sajtó- és Ma kezdődik a Megyei If­júsági Sajtó- és Könyvhét, a KISZ Miskolc Városi Bi­zottsága és az ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat kö­zös rendezésében, az. idei Miskolci Ifjúsági Napok nyi­tányaként. A könyvhetet, valamint a sajtó-fotó kiállí­tást délután négy órakor nyitják meg Sárospatakon, a Művelődési Házban. Ugyan­itt öttől az. Ifjúsági Magazin ajándékmüsoraként a Z'ZI Labor együttes ad koncer­tet. Özdon — szintén öt órá­tól — a Népsport klubba Könyvhét várják mindazokat, akik sze­retnék kicserélni véleményü­ket a labdarúgás Mundial utáni helyzetérőL

Next

/
Oldalképek
Tartalom