Déli Hírlap, 1970. augusztus (2. évfolyam, 179-203. szám)

1970-08-01 / 179. szám

I O IWJL, ^ POLITIKAI NAPILAP II. évfolyam. 179. szám 1970. augusztus t„ szombat mmmmmmm Ara: 80 FILLER Az Almásfüzitői timföld- gyárra rendkívül fontos fel­adat hárul a magyar—szovjet timföld és alumíniumipari egyezmény megvalósításában. Az idén több mint 190 ezer tonna timföldet küldenek Volgográdba, ahol a nyers­anyag kohósitásra kerül, s innen szállítják hazánkba az alumí ni^im-tömbőket. A légkör jó9 sőt javult Szó v jet-n vugatnéinet tárgyalások A szakértők után, Gromiko —Scheel megbeszélés A moszkvai szovjet—nyu­gatnémet tárgyalások ma folytatódnak. Délelőtt a kö­zös szakértői bizottság tart ülést, délután Gromiko— Scheel találkozó lesz. A tárgyalások során a szak­értők tegnap vitatták meg először a már elkészült szö­vegrészeket a megkötendő szerződésből. Elhatározták, hogy a szer­ződés neve nem az ed­digi, erőszakot kizáró megállapodás lesz, ha­nem más. Egész évben szállít déligyiimölcsöt a DÉLKER A szakértők tegnapi meg­beszélése után Grom:ko és Scheel soron kívül tárgyalt három szovjet külügyminisz- tériumi osztályvezető, két bonni államtitkár és egy nyu­gatnémet külügyi osztályve­zető társaságában. Scheel tájékoztatta a három nyugati nagyhatalom moszkvai nagy­követét. A tárgyalások légköre jő, sőt az előző napokhoz képest javult — közölte egy nyugatnémet szóvivő. Labirintus? Dehogy. Képünk a mindannyiunk által jól ismert és kedvelt diósgyőri vá­rat ábrázolja. A legendás romokat ezúttal egy kicsit szokatlan nézetben örökítette meg fotóriporterünk. A Nagy Lajos korabeli falak között most a legkorszerűbb szerelőipari mun­kákat végzik. Ebből sejtetnek valamit a falakon áthúzódó kábelek. Ágotha Tibor felvétele Legkésőbb szeptemberben megnyílik a diósgyőri ABC-áruház Az elkövetkező hetekben több új üzlettel gyarapszik városunk élelmiszer-kereske­delmi hálózata. A Stadion étterem mellett az utolsó si­mításokat végzik az 550 négy­zetméter alapterületű ABC- áruházon. Az áruház előre­láthatólag augusztus végén, vagy legkésőbb szeptember elején nyílik; 1 millió 200 ezer forintos árukészlettel in­dul és a számítások szerint havonta másfél millió forint forgalmat bonyolít le. A he- jőcsabai ABC-áruházban az építők ígérete szerint novem­ber végén tartják meg a mű­szaki átadást, az üzlet meg­nyúlását pedig a jövő év ele­iére tervezik. Ha a tervezett­nél lassabban is, de épül a Szentpéteri kapui régen várt kisáruház, a superett' is. A Miskolci Élelmiszer-kiskeres­kedelmi Vállalat 150 ezer fo­rintos beruházással átalakí­totta a Tanácsház téri hús­elosztó üzletet és ide költöz­tették a mellette levő tej- és kenyérboltot. A tej- és ke­nyérüzlet helyén édesség-, s kávészaküzletet nyitnak, amelyet a DÉLKER-rel kö­zösen látnak el áruval. A DÉLKER ígérete szerint eb­ben a boltban egész évben kapható lesz a déligyümölcs és egyéb importált élelmi­szer. A tej-, kenyérboltot a jövő héten, az édességboltot októberben nyitják meg. A Petneházy utcai lakótelepen levő fűszer-csemegeüzlet át­alakítása, a fűtés korszerű­sítése befejeződött, s a na­pokban újra kinyit az élel­miszerbolt. Tovább csökken a paprika és a paradicsom ára Ezen a héten az eddigiek­nél is bőségesebb árukínálat és élénkség jellemezte a Bú­za téri piacot, s az elmúlt na­pokban végre kezdetét vette a nyári hónapokban szokásos paradicsom- és paprikaszezon is. Mindkét áruból ma regge­lig már háromszor annyi ér­kezett. mint a múlt héten. Az árak is lényegesen csökken­tek: paradicsomot már 3 fo­rinttól lehet kapni, a zöld­paprika ára 9—16 forint kö­zött váltakozik. Burgonyából — a változat­lan 2—4 forintos arak melleti — a műit heti 390 mázsával szemben mar 510 mázsára emelkedett a felhozatal, s jó­val magasabb a kínálat az uborkából is. Az uborka ara 2,50—5 forintra csökkent, a csemegeuborka kilóját pedis 6 forintos áron kínálják. A jó minőségű hagyma ára 3—5 forint, a zöldség kilójáért 4— 5 forintot kémek, csomón­ként! ára 1,50—2 forint kö­zött váltakozik. Egyedül a ki­fogyóban levő zöldbab és zöldborsó drágult számotte­vőén: az előbbi 5—6 forintba kerül, a borsó kilóját 6—8 forintért kínáljak. Tovább emelkedett a ba­romfi-felhozatal is. Ma reggel már a termelőszövetkezetek közül is nyolcán hoztak csir­két. tyúkot a piacra, de az árak az elmúlt héten nem változtak lényegesen: a csir­ke kilóját továbbra is 26—27, a tyúkét és a kakasét 18—22 forintért adják. A gyümölcsstandokon a 6 forintos sárgadinnye mellett a hét közepén már megje­lent a göródinnye is. Az utóbbiból szombatig 27 má­zsát hoztak, ára kilónként 8 torint Az őszibarack 8—14 forintba kerül, a sárgabarac­kért kilónként 5—8 forintot kémek. Nixon: Nagy jelentőségű esemény Izrael is elfogadta az amerikai tervet Rövidese a összeülnek az arab országok hadügy- és külügyminiszterei Tripoliban Egyiptom és Jordánia után Izrael is elfogadta az ameri­kai javaslatot, de csak a jö­vő héten juttatja el Wa­shingtonba a hivatalos vá­laszt. Nixon nagy jelentősé­gűnek nevezte az eseményt, de hozzátette, hogy a rende­zésig még hosszú az út. Azt is közölte, hogy az USA to­vábbi kezdeményezéseit ösz- szehangolja U Thant ENSZ- fötitkárral, valamint a Szov­jetunió, Anglia és Franciaor­szág kormányával. Az izraeli kormány vala­mennyi tagja elfogadta az amerikai javaslatot, a szélső nacionalista Gahal párt hat minisztere csupán azt elle­nezte, hogy a Biztonsági Ta­nács határozata alapján kezdjenek tárgyalásokat. A hat miniszter hétfőn dönt. kilép-e a kormányból. Az amerikai javaslatnak — mint köztudomású — az a lényege, hogy a szemben álló felek tart­sanak háromhónapos tel­jes tűzszünetet, s közben kezdődjenek meg a köz­vetlen tárgyalások Jar­ring ENSZ-fődelegátus felügyelete mellett, Az alap a BT határozata, amely kimondja, hogy minden megszállt terü­letet ki kell ürítenie Iz­raelnek. Az arab országokban ta­pasztalható visszhangról ér­kezett legfontosabb hír, hogy az Arab Szocialista Unió ma este rendkívüli ülést tart. amelyen Nasszer elnök is részt vesz. Ugyanekkor Jor­dánia fővárosában, Amman- ban több ezren tüntettek az amerikai javaslatot, a szélső­ellen. Arafat, a Palesztinái ellenállók vezetője kijelen­tette : szervezete nemcsak hogy nem fogadja el a meg­állapodást, de egyáltalán har­colni akar a teljes felszaba­dulásig. tehát nem elégszik meg a 61- es háborúban Izrael által elfoglalt területek kiürí­tésével. Üzenetet intézett Bumedien algériai elnökhöz, amelyben közölte, hogy a tűzszünetet szervezete nem tartja tiszte­letben. Irak államfője, A1 Bakr ugyancsak közölte Bu- mediennel, hogy nem fogad­ja el a javaslatot. Szíria kor­mánya szintén így cseleke­dett. Líbiában bejelentették, hogv rövidesen összeül az arab országok hadügy- és kül­ügyminisztereinek ta­nácskozása, közös állás­pont kialakítására. Jordánia küldöttsége már el is indult a megbeszélésre. Nixon elnök az amerikai javaslat elfogadását üdvözlő nyilatkozatában azt is kije­lentette, hogy a 90 napos tüzszünet idején lel kell füg­geszteni mindenfajta fegy­verszállítást a Közel-Keletre. Jarring ENSZ-fődelegátus holnap érkezik New Yorkba. Új szociális létesítmény A MÁV miskolci Igazgató­sága 15 millió forintos költ­séggel - új szociális létesít­ményt kapott. A kétemeletes épületben 1333 vasutas részé­re van öltöző, mosdó, zuha­nyozó. ezenkívül ezer sze­mélyt ellátó étterem, amely­hez korszerű üzemi konyha tartozik. Fűtő- és szellőző be­rendezése helyiségenként a legmegfelelőbb hőmérsékletet biztosítja. A konyhában pél­dául 16. az étteremben 18. a mosdókban, zuhanyozókban 24, az öltözőkben 22. a folyo­són 16 fokot mutat a hőmérő. A miskolci igazgatóság dol­gozói a napokban veszik bir­tokukba az új létesítményt. 0 tárgyalások útján A Szovjetunió és a szocialista országok szívós, kitartó dip­lomáciai harcának örvendetes eredménye, hogy miközben ne­héz és idegölő előzetes puhatolózás után Moszkvában mar folynak az Európa békéje és biztonsága szempontjából leg­fontosabb szovjet—nyugatnémet megbeszélések, a Közel-Ke­leten is eljutottak a szembenálló felek a tárgyalások elfoga­dásához. A Szovjetunió katonai ereje, nemzetközi tekintélye kellett hozzá, hogy az amerikai politika — kénytelen-kellet­len — lemondjon nyüt agressziós terveiről és — legalábbis egyelőre úgy látszik — a kompromisszumok útjának keresé­sét megfelelő nyomatékkai tanácsolja mind európai, mind kö­zel-keleti szövetségeseinek. Ha Moszkvában a tárgyalások lég­köre „jó, sőt az utóbbi napokhoz képest javult”, akkor ez ép­pen úgy a szocialista államok diplomáciájának győzelme. mint az, hogy az izraeli kormány mégiscsak ..beadta a dere­Meleg idő Előrejelzés Miskolc térsé­gére vasárnap délig: Kisebb nappali felhőképző­dés; zápor, zivatar nem való­színű. Gyenge, változó irá­nyú szél. A hőmérséklet haj­nalban 16, holnap délben 27 fok körül várható. kát". Talán nem véletlen, sót mondhatnék törvényszerű, hogy az arab túlzók eppen úgy a BT-határozat ellen foglalnak ál­lást. mint az izraeli kormány hat szélsőségesen nacionalista minisztere. Ezek azok, akik mögött a — különböző előjelű, de egyforma veszélyt képviselő — feszültség fenntartására spe­kuláló erők állnak. Ezért most. a tárgyalások idején minden erőt. arra kell összpontosítani, hogy a világ békéje, biztonsága érdekében ezeket az erőket végérvényesen előszigeteljék. MÁTÉ IVAN M

Next

/
Oldalképek
Tartalom