Déli Hírlap, 1984. január (16. évfolyam, 1-26. szám)

1984-01-09 / 7. szám

Ma reggeltől Budapesten: Jégkorong Műkorcsolyázó és jégtánc EB Zeller, kontra Schramm ♦ Aranyesélyesek ♦ Hal magyar induló Ma reggel 7 órakor meg­kezdődött a műkorcsolyázó és jégtánc Európa-bajnoksag egyhetes küzdelemsorozata a Budapest Sportcsarnokban. A kontinens verseny re nevezet­tek már a hét vegén, gyako­roltak, s pénteken csatlako­zott hozzájuk a nyugatnéme­tek válogatottja is. Nem a legjobb előjelekkel ... A Münchenből Budapestre re­pült NSZK-beli válogatottban nem is kis nézeteltérések tá­madtak. Az utóbbi két évtized legjobb edzőjeként ismert Erich Zeller ugyanis alapos konflik­tusba keveredett eddigi leghí­resebb tanítványával, az Euró- pa-bajnoki aranyérmet szerzett Norbert Schrammal. Zeller nem értett egyet. Schramm túlzottan önálló kűrelképzeléseivel, s egy alkalommal. a közelmúltban ..jégbohócnak” nevezte Schram- mot. Emiatt persze‘szóváltás tör­tént. s most Schramm valószí­nűleg az 'Olasz származá ú? az Egyesült Államokban élő és dol­gozó Carlo Fissi’val készül fel a szarajevói téli olimpiára, majd az azt követő világbajnokságra. < Zeller fontos szerepet játszott Manuéla Rubens idei nyugat­német, bajnoki győzelmében is. Rubens meglepetésre jutott eh­hez a címhez s főként Zeller Az idén ünnepli alapításá­nak 85. évfordulóját a Tát­rán Presov együttese. A ju­bileum alkalmából nagysza­bású teremlabdarúgó-tornát rendeztek — öregfiúk együt­tesek résztvételével a szlo­vákiai városban. A sorsolás szerint először a Kassa—Michalovce mér­kőzésre került sor. . Nagy küzdelem után í-l-es dön­tetlennel ért véget a talál­kozó, amely után büntetőrú­gások döntöttek — a Kassa együttese javára. A második találkozón hiába szerzett ve-, zetést dr. Ruttkay révén a miskolci old boy csapat, a játékvezetőktől támogatott házigazdák nemcsak egyen­líteni tudtak, de végül 3-1 Tom Bradley, Los Angeles polgármestere azzal a kérés­sel fordult a városi tanács­hoz, hogy fagyassza be a szállodai árakat. Ez azért vált szükségessé, mert több szálloda és motel az olimpia alatt többszörösét kéri a megszokott szobaáraknak. Bradley azt szeretné elérni, hogy olyan rendelkezést hoz­zon a tanács, amely szerint a szállodák augusztus 31-ig nem emelhetik áraikat, a ja­nuár elsején levők érvénye­sek. A Los Angeles-i szállo­dák szövetségének elnöke, Stan Long ezzel szemben el­lenzi a polgármester javas­latát, mivel az precedenst te­remtene árkorlátozásokra. Nyolcvan szálloda viszont, köztük a Hilton, Hyatt és a flWiday Ion szerződésben kezemunkájának köszönheti a hazai babért. Könnyen elképzelhető, hogy az elmúlt evek „gyakorlatútól” el­térően Budapesten a négy arany­érmen négy különféle nemzet osztozik. A magyar fővárosban tartózkodó szakemberek- vélemé­nye szerint a nőknél a címvédő NDK-beii VVitt erős kihívóra lel a szovjet Vodorezova személyé­ben, a párosoknál megismétlő­dik az NDK-beii—szovjet küiön- verseny. amennyiben a három igen erős .szovjet duó az utóbbi két esztendőben az öreg konti­nensen egyeduralkodó Baess, Thierbach kettős babérjait meg­tépázhatja. * A férfiaknál a szintén kétsze­res európai eisö nyugatnémet Schramm reménykedhet a trip­lázásban, míg a jégtáncban hoz­záértők úgy mondják, hogy az EB legbiztosabb tippie az angol Torvi.il, Dean duó. Szombat es­tig ezekre a kérdésekre a sok­szor csúszós jégen fogalmazzák meg a válaszokat. Annyi azon­ban bizonyos, hogy az utóbbi fél évtizedben az NDK-beii és szovjet műkorcsolyasport ural­kodott Európában. A 20 arany­érem közül ugyanis az előbbiek 6. a szovjet sportolók pedig 7 bajnoki címet szereztek meg. Az első Euróoa-bainokságot 1891-ben rendezték. azóta 64 aranyérem talált gazdára. Még tartja az évszázad korábbi év­tizedeiben kiugróan eredménye­sen szerepelt osztrák műkorcso­arányban a győzelmet, is megszerezték. Miskolc csa­pata így a harmadik helyért mérkőzhetett Michalovce együttesével. Az egykori diósgyőri játékosokra épülő miskolci együttes remek já­tékkal 3-2 arányban nyert, s lett a torna harmadik he­lyezettje. A gólokat Sáfrány, Földesi és Jáger szerezték. A döntőben Eperjes csapa­ta biztosan, 3-1 arányban verte a kassai öregfiúkat s tartotta otthon a Jubileumi Kupái. A Focifarsangra készülő miskolci együttesben dr. Ruttkai, Hajas, Sáfrány, Ko­vács I., Földesi, Zoller, Já­ger, Kovács II., Pál, Derdák és Tóth Z. szerepeltek. kötelezte magát, hogy az olimpia alatt nem emeli árait. * Anyagi okok miatt lerövi­dítik az olimpiai láng út­ját. jelentették be Los An­gelesben. Eredetileg úgy ter­vezték. hogy mind az 50 ál­lamon végigviszik a lángot és ezáltal 19 ezfer kilomé­tert tesznek majd meg. A rendezők kilométerenkénti váltásokat szerettek volna, s mindenki, aki részt vesz a váltóban, 3000 dollárt fizet, ennek fejében viszont meg­tarthatja a fáklyát. Eddig azonban csak 2000 kilomé­tert sikerült „eladni” és ezért döntöttek a táv csök­kentése mellett. lyázó spoil éllovas szerepköréi, a mctöuoiK heiyrc ■ tt^onoai) a fcJzoVjCáunio jóit ici. z-v j^rtrctiVct- nyoscioü javuiu.-j u/ aui v-e, amejLj uz iyio-as ju aoSOumLu óta a y. nexi/ox a/ oi,uuiote küzdötte lei maga«, .v noknei es a lériiaKiiál az esmaivu,; v e- zellK a Usiut, párodban a 'o*.uv- jtuuiiu, jegiaiicocui pociig .\ug.y- Biiiannia az eüövas. Az Europd-ba.|iie,i., ouick vé­dői: hók ; iva.a. n-.i ti nt, : lerliaK: .\o* «*cm acni aium titáZitj : páros; baoiuc u^co, Tas^tio j-n.eroacu ihi)u) ; ieg- tafic; .«araija ue.szicinjwnnv.*, Aiiurej tiuwin (Szov (oiunió). A (j.) 'imizopc- .a,jiiö»kadgo*i .via­g.yaivyijzüéiot nae veivenyzo kép­viseli. A n OKU el Teglásy a, az t TC i96B-as születésű ver­senyzője újoncként lep jégre. A férfiak versenyében Szára/ And­rás (1966. Bp. Spai utcus) har­madik. alkalommal próbálkozik. 1982-ben 21.. tavaly 20. helyezett volt. A jégtáncban a Bp. Spartacus két duója próbál szerencsét. A rutinosabb a Remporl Gabriella, Nagy Sándor „egység”, akik .1979—1981 között egy alkalommal már együtt korcsolyáztak, de később szétváltak útjaik, és csak tavaly tavasszal kezdték el is­mét a közös edzéseket. Ok is harmadszor lesznek EB-indulók. 1980-ban ' 15.. 1981-ben 12. helyen Futottak be. A fiatalabb táncos­pár az Engi Klára, Tóth Attila kettős. Hetedik éve korcsolyáz­nak együtt, ők EB-újoncok. Te­hetségüket bizonyította, hogy 1982-ben, az IBV-n második he­lyen végeztek. Nem érdektelen tudni, miként is dől el a helyezések sorsa. A néhány éve bevezetett új pont- számítás lényege a következő: • Az egyéni számokban az iskolagyakorlatok során elfoglalt helyezést megszorozzák a 0,S-os értékkel, a rövid gyakorlatban elért helyezést 0,4-del. Az így kapott két értéket összegezik, majd a szabadkorcsolyázásban elért helyezést hozzáhalmozzák. A végeredményt ez az összeg adja. Amennyiben két versenyző pontszáma azonos, úgy a jobb szabadkorcsolyázás dönt. • A páros versenyben a rövid gyakorlatban elért • helyezést' megszorozzák 0,4-del, majd eh­hez hozzáadják a szábadkorcso­lyázásban elért helyezést. A vég­eredményt ez az összeg adja. • A jégtáncosoknál a három kötelező tánc és az úgynevezett önállóan alkotott műsor helye­zése és a szabadkorcsolyázás he­lyezése összegeződik. és így ala­kul ki a végső sorrend. A tánc­ban tehát nem alkalmaznak szorzószámot. FRAitKFURT/ODER: A nem­zetközi férfi kézilabdatornán egy győzelem és egy vereség a Szondi SE mérlege. A fehérvá­ri együttes előbb 25 :l5-re kika­pott a Moszkva csapatától, majd 19-17-re verte a Slask Wroclaw- ot. HALIFAX: A Kanadában ven- dégszereplő szovjet jégkorong vegyes válogatott Haiifaxban nyolcadszor mérte össze tudását a vendéglátók olimpiai együtte­sével, s ezúttal a vendégek bi­zonyultak jobbnak 6:5 (3:1, 2:3, 1:1) arányban. A szovjet válo­gatott eddigi mérlege: hat győ­zelem, egv-egy döntetlen és ve­reség. A két csapat még két­szer találkozik, LODZ: A férfi kézilabda Baj­nokcsapatok Európa Kupája ne- g" tdöntő első mérkőzésén Lódz- ban a Bp. Honvéd csapata 28:22 (16:10) arányú vereséget szenve­dett a lengyel Anilana Lódz együttesétől. A magyar bajnok- gárda legeredményesebb játéko­sa — mint már oly sokszor — ismét. Kovács Péter volt. aki tíz gólt szerzett. A piros-fehérek a visszavágót szombaton Ceglé­den játsszák. BUDAPEST: Az asztalitenisz Bajnokcsapatok Európa Kupájá­ban a legjobb négy közé jutá­sért a Bp. Spartacus svéd el­lenfelet fogadott a Szentkirály utcai teremben. A szövetkezeti­ek nagyszerű győzelemmel jutot­tak tovább. Kriston Zsolt le­győzte Waldnert! A Bp. Sparta­cus következő ellenfele még ja­nuárban a nyugatnémet Jtilich csapata less. Bp. Spartacus— Stockholm Spaveagee Nemze:Lözi tmmlabdarúoó lerna u Eperjesen maradt a Jubileumi Kupa Los Angelesből jelentik Arak és a láng útja Tarok a bajnok jelöli Humenné — Miskolci Kinizsi 30:2 (10:1 13:0, 7:1) j)c Egy ritka jelenet a mérkőzésről: Lukács György dr. szoron­gatott helyzetben lő a kapura (felső kép), de a Humenné ka­pusa véd. Ajtó, ablak tárva, a vendégek még a miskolci háló őrét is kicsalták, úgy lőtték a gólokat (alsó kép). ■ (Szabó István felvételei) Ugyancsak didergett a kö­zönség a műjégpályán, mi­közben a bemelegítő csapato­kat figyelte. Az a szakembe­rek köreiben is köztudott volt, hogy igen erős a Humenné (Homonna) együttese, amely a kelet-szlovákiai területi bajnokságban a bajnoki cím várományosa, így csak a mis­kolciak tisztes helytállására lehetett számítani. Az előmérkőzésen az FTC serdülőcsapata 7:0 (2:0, 3:0, 2:0) arányban győzte le a Kinizsi fiataljait. Amikor Kriská, Horváth (mindket­tő csehszlovák) és Jánosi jelt adott a kezdésre, mint­egy 150 néző foglalt helyet a lelátókon. Hazai szemmel jól kezdődött a találkozó. A kinizsi határozottan, kemé­nyen védekezett es gyors el­lentámadásokkal kísérlete­zett. Am, mindez csas a 3. percig tartott, i..tor Kus- mierik átadásából Holoman szerezte meg a vezetést.' Is­mét parázs összecsapások kö­vették egymást, Neumann, a Kinizsi kapusa több alka­lommal is látványosan vé­dett. A miskolciak bátran tá­madtak, ám négy és fél perc elteltével * Divucit átadása után Gafo növelte a vendé­gek előnyét. Jól tartotta ma­gát a miskolci csapat. Hely­zeteket dolgoztak ki, de — rutintalanságaik, technikai fogyatékosságaik miatt — nem tudták azokat értéke­síteni. A védekezésük is ki­tűnő volt, a nagy iramot is bírták. A 10. percben Majo­ros szerezte meg a korongot és szépíteni tudott. Innen kezdve a Humenné diktálta a tempót. Hudák, Divucit, Sekerák kétszer is, majd is­mét Divucit talált a miskol­ciak kapujába. A harmad befejezése előtt Holoman nö­velte tovább az előnyt. A második harmadban csak percekre tuti ott egyen­rangú ellenfél lenni a Ki­nizsi. A vendégek — több volt elsőligás játékossal is rendelkeznek — hallatlan nagy iramot diktáltak, lé^ nyegesen1 technikásabban korcsolyáztak és összjátékuk is kitűnő volt, valósággal az ütőikhez .ragasztották” a korongot. A gólokat — sor­rendben — Hudák, Divucit kétszer. Kusmierik, Lőrinc, Divucit Sekerák. Kordos, Divucit Schvarebacher. Kus­mierik. Kordos, Holoman szerezték A harmadik harmadban valamicskét csökkent az iram. A Humenné játékosai mintha kissé belefáradtak volna a saját maguk által diktált iramba. Ám. ami fel­tűnt: még a harmadik so­ruk is olyan jó volt, mint az első! Ezzel szemben a miskolciak . olyan tartaléko­sán álltak fel. hogy még if­júsági korú játékosok is a csapatba kerültek. Gafo, Hybner. Holoman kétszer is, Sekerák. Ivan, Sekerák lőt­ték az újabb gólokat, ami­re 17 és fél perc elteltével csak Majoros tudott vála­szolni, aki Nagy átadásából lőtt a hálóba. A mérkőzés igazolta a vá­rakozásokat: a Humenné gár­dája méltó esélyese, váro­mányosa a bajnoki címpek. Ám a gólarány túlzott. Bár az igazsághoz tartozik, hogy a Kinizsi csapatának tagjai még csak keménységben, harcosságban tudják felven­ni a versenyt a szlovák együttesekkel. Sok olyan technikai ' fogyatékosságuk van, amelyeket viszont csak nagyobb tudású ellenfelek­kel szemben, mérkőzéseken lehet gyakorolni. Az ilyen­fajta vereségre mondják, hogy lehet belőle tanulni. Nem is keveset! FELFÖLDI GYÖRGY Meg jegyzem... ... hogy a sok vihart átélt Magyar Jégsport Szövetség az elmúlt években igyekezett rendet teremteni a magyar jégkorongozás háza tá­ján. Sokáig úgy tűnt:, sikerül is megzabolázni a már sok vihart ka­vart hokisokat. Miután válogatottunk ismét kiharcolta a ,,B”-csopor- tos világbajnokságon indulás jogát, már-már úgy tűnt: elcsendesed­nek a viharok a korongosok körül. Am egy tegnapi eset mégis azt mutatja; valami továbbra sincs rendben a magyar hokiséletben. A Magyar Jégsport Szövetség az év végén fura döntést hozott a Mis­kolci Kinizsi kérése ügyében. Engedélyezte ugyan, hogy a miskolciak induljanak a kelet-szlovákiai területi bajnokságban, de kötelezte őket arra is: vegyenek részt a hazai OB II-es küzdelmekben is. Mit tehet­tek hát, mindkét bajnokságra neveztek a jégkorongozás miskolci hí­vei. Az elmúlt hét újabb furcsaságot hozott. Noha a szövetségben jól tudták, hogy szombaton a Homonna ellen játszanak a Kinizsi hokisai, arra kérték őket, játsszák le vasárnap a Pomáz elleni, sorsdöntőnek is titulálható mérkőzésüket, a miskolciak hajlottak a kérés teljesíté­sére, s a szombati, nem kis megterhelést jelentő találkozó után teg­nap délre ismét mezbe öltöztek. Várták az ellenfelet. De sem ők, sem a játékvezetők nem érkeztek meg . . . Hogy mi történt, ezt még nem sikerült kideríteni, miként azt sem: Totó ki a felelős a mérkőzés elmaradásáért. Az egyik játékos felhívta Bu­dapesten a volt ferencvárosi válogatott jégkorongozó, Rozgonyi laká­sát. A sportoló felesége elmondotta: férje ugyan nincs otthon, de az biztos, hogy nem utaztak el Miskolcra. Mindez csak azt bizonyítja; a pomáziaknak nem is volt szándékuk ide utazni. Akkor hát miért a szövetség hétközben érkezett kérése? A házigazdák — mi mást tehettek — egymás elleni játékkal töltöt­ték ki az időt, s nyújtottak némi vigaszt a mintegy 250, mérkőzés nél­kül maradt szurkolónak. De, hogy ezzel az elmaradt találkozóval nem nyert senki, az biztos. Legkevésbé az a szövetség, amely már amúgy is meglehetősen sok kritikának tette ki magát... (tóttá) 0 ajkíi ícjesgóljaval Szerény győzelem Slrassbourgban 1. Rangers—Aberdeen l-i X 2. Dundee—Hearts 4-1 1 3. Motherwell—Celtic 2-2 X 4. Milan—Udinese 3-3 X 5. Catania—Inlernazionale 0-0 X 6. Lazio—Pisa 0-1 2 7. Napoli—Torino 0-0 X 8. Verona—Roma 1-0 1 9. Cavese—Como 1-1 X 10. Cesena—Palermo 2-1 1 11. Monza—Pistoiese 1-0 1 12. Perugia—Arezzo 1-1 X 13. Triestina—Pescara 3-2 1 PÖTMÉRKÖZÉSEK : 14. Hibernian—St. Mirren 1-1 X 15. St. Johnston—Dundee United 1-2 2 16. Varese—Atalanta ' 0-2 2 A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság tájékoztatása sze­rint a totó 1. heti szelvényei között 3 darab 13-f-l talála- tosra akadtak. Ezek mind­egyike 699 808 forintot ér. A 9 darab 13 taláiatos szelvény­re egyenként 331 147 forin­tot fizetnek. A 12 talalálatos szelvények 5464, a 11-esek 356 forintot érnek. A 10 ta- lálatos szelvényekre 70 fo­rintot fizetnek. A magyar labdarúgó-válo­gatott a stuttgarti teremtor­na megnyerése után tegnap már Franciaországban ven­dégszerepeit. Az együttes jó partnerre talált a francia el­sőligás Strassbourg - csapatá­ban. Magyar válogatott—Strass­bourg IU) (I)zO). 3000 néző. V_: Feiz (francia). Goiiövő: Dajka (69. p.). A mérkőzést" a várakozás­nak megfelelően a magyar válogatott irányította, de ne­hezen született meg a győz­tes gól, mert a kínálkozó le­hetőségeket a játékosok sor­ra elhibázták. A 69. percben született döntés: Mészáros beadását Dajlca befejelte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom